Retour naar stamboompagina

Parenteel van Adriaen N.N.

Generatie I

I1)Adriaen N.N..
Geboren in 1500. Adriaen is overleden.
Notitie(s) bij:
Persoon: Van deze persoon is niets meer bekend dan dat zijn voornaam Adriaen geweest moet zijn, gezien de namen van zijn twee zonen. Zijn geboortejaar is een schatting aan de hand van de geboortejaren van zijn zoons. Het is mogelijk dat er meerdere kinderen geboren zijn.
Adriaen had een relatie met
(Geen verdere gegevens bekend.)
     Kinderen van Adriaen:
II1)Cornelis Adriaensz. "Baes".
Geboren in 1529.
II2)Willem Adriaensz. "de Quaadsteniet".
Geboren in 1537.

Generatie II


II1)Cornelis Adriaensz. "Baes".
Geboren in 1529. Cornelis is overleden op 24-04-1608, 79 jaar oud, te Ridderkerk.
Zoon van Adriaen N.N.( I1)
en .
Notitie(s) bij:
Persoon: Cornelis Adriaensz. "Baes" is de stamvader van de mensen met de familienaam "Baes" en afgeleiden daarvan. Deze stamboom valt buiten de scoop van het onderzoek naar de Familienaam Quaadsteniet en wordt hier dus niet verder behandeld.

Op 12 april 1593 attesteerden Cornelis Adriaensz. Baes, oud omtrent 64 jaar, en Willem Adriaensz., omtrent 56 jaar oud, op verzoek van Jacob Muys van Holy, baljuw van Zuid-Holland en destijds ontvanger-generaal, en diens schoonzuster joffrouw Maria van der Linden. Baes was destijds door Muys van Holy gemachtigd, en genoemde Willem door joffrouw Van der Linden, om toezicht te houden bij indijking van uiterlanden gelegen tussen Ridderkerk en Slikkerveer en dat terwijl de Spanjaarden aan de overzijde van de rivier in Krimpen aan de Lek lagen. Baes verklaarde "dat ten zelven tijde van de Kinderdijk eenen schoot van de vijand geschoten werde, dewelke over haar hoofd passeerde. (Zie voor de letterlijke akte de notitie bij Willem Adrieansz.)
Deze akte is in de eerste plaats voor de genealogie Baes van belang omdat men vrij nauwkeurig het geboortejaar van de oudst bekende voorvader van dit geslacht kan vaststellen. Ten tweede zou de oorsprong van de familienaam verklaard kunnen worden uit het feit dat Cornelis opzichter- "baes" -bij de genoemde indijking was en dat hij zodoende met de toenaam "Baes" bekend kwam te staan, welke zich dan bij zijn nakomelingen tot vaste familienaam ontwikkelde.

Cornelis was opzichter bij de indijking tussen Ridderkerk en Slikkerveer, collecteur van de kerkelijke goederen van Ridderkerk en eigenaar van het huis "Waalburg"onder Ridderkerk. Omstreeks 1590 transporteerde Johan van Merode, ambachtsheer van Ridderkerk, aan Cornelis Ariensz. Baes het huis Waalburg aan het Waaltje te Ridderkerk en dat als schadevergoeding voor het verscheuren door honden van de ambachtsheer van schapen van Baes. De betreffende akte is niet meer terug te vinden, maar de overdracht blijkt uit een verklaring die zijn kleindochter Aegje Jans Baes in 1689 op schrift liet stellen.

Vermoedelijk vond de indijking in of omstreeks het jaar 1575 plaats. De
Spanjaarden hadden in Krimpen aan de Lek twee schansen opgeworpen, welke in de zomer van 1575 door de Spaanse veldheer Gillis van Barlaimont, heer van Hierges, met 200 man werden bezet. Prins Willem van Oranje zond daarop 8 vendels voetknechten met 300 paarden naar de Zwijndrechtse Waard en liet bij Ridderkerk een schans opwerpen, van waaruit de Spanjaarden belemmerd konden
worden. Nadat de dijk bij Krimpen was doorgestoken en de Spanjaarden door het afsnijden van de toevoer waren uitgehongerd, gaven zij zich op 21 februari 1576 aan Oranje over.
Cornelis trouwde met Cleijsje
Cleijsje (Geen verdere gegevens bekend.)

II2)Willem Adriaensz. "de Quaadsteniet".
Geboren in 1537. Willem is overleden.
Zoon van Adriaen N.N.( I1)
en .
Notitie(s) bij:
Beroep:Veehouder
Persoon: Willem Adriaensz., geb. 1536-1537, juiste geboortedatum en -plaats zijn niet bekend, droeg als eerste de (bij)naam "de Quaadsteniet"

Hij was opzichter bij de indijking van de uiterlanden gelegen tussen Ridderkerk en Slikkerveer (omstreeks 1575 tot 1590) en bezat in die tijd tevens een boerderij gelegen aan de Pruimendijk te Ridderkerk.
Willem Trouwt plm. 1565 met NN, haar vermoedelijke naam was Neeltje of Neeltgen Leendertsdr., dit kunnen we afleiden uit de namen van haar kleindochters.

De boerderij van Willem Adriaensz. lag zoals gezegd aan de Pruimendijk ookwel Droogendijck genoemd. Dit stuk land behoorde soms tot Ridderkerk en soms tot Rijsoord. Pas rond 1670 werd de omstreden dijk definitief toegevoegd aan de gemeente Ridderkerk. De bewoners van dit gebied, kerkten vrijwel allemaal te Hendrik-Ido-Ambacht of in het aan de overzijde van de Waal gelegen Rijsoord. De kerken van deze gemeenten waren namelijk rneer nabij gelegen dan de kerk in Ridderkerk. In geen van de doopregisters van deze kerken werden de zoons uit het huwelijk van Willem Adriaensz. genoemd en omdat er ook geen geboortegegevens zijn aangetroffen met betrekking tot Willem Adriaensz. zelf, is het niet onmogelijk dat het gezin oorspronkelijk uit een andere dan genoemde plaatsen afkomstig is. Het is ook niet uitgesloten dat uit het huwelijk nog meer kinderen geboren zijn.

Het geboortejaar van Willem Adriaensz. kon worden afgeleid uit een attestatie uit 1593 voorkomend in het archief van Huis ten Donck te Ridderkerk, dat zich bevind in het gemeente-archief van Rotterdam, inv. no: 384, fol. 146 e.v. Het betreft het verslag van een getuigenverhoor over gebeurtenissen ten tijde van de dijkwerkzaamheden.

Wij Cornelis Willemsz. Jonckint, Stedehouder in den Ambacht Riederwaert, Leendert Willemsz. Stevijn, ende Pieter Bastiaensz., Heemraders inden Ambachte, Voorn: ende gecompareerd sijn Cornelis Adriaensz. "Baes", oud omtrent 64 jaren, ende Willem Adriaensz., oud omtrent 56 jaren, regtelijck gedagvaert sijnde omme der waerheijt getuijgenisse te geven ten versoecke van mijn Heer den Ballui van Zuijdhollant Arent Muys van Holy, ende lijflijken en God gedaen waeragtig te tonen, hoe dat hem beijden nog wel kennelijk is, dat inden jare 1575, ten tijde dat Jacob Muys van Holy indien tijt Ontvanger geweest, ende Joffr: Maria van der Linden sijn Schoonzuster, aenvaerden hare uijterlanden gelegen tussen Rijderkerck ende Slijckerveer, van welke uijterlanden den Heer van Merode na een tijt van jaren in possessie was geweest omme deselve Uijterlanden ten selven jare inde maend Augusto of daeromtrent, bij de Landmeter Jan Potter hebben doen afmeten ende jaeren daer aenvolgende bij deselve Jan Potter de palen hebben doen smijten in welker voegen als sij den dijck van meninge waren te leggen, ende dat sij agt of veertien dagen daerna den Zomerdijck hebben doende, sonder dat IJmant int minste hem daer tegens geopposeert heeft ende in meerder kennis van wetenschap, soo verclaeren sij deposanten, dat de bestedinghe eensdeels bijden Secretaris Dirck Ulricxz. ende voort altijt int openbaer opgehangen sijn geweest, sonder datter Oijt IJmant tegens geseijt heeft. Waervan de Deposanten verclaerden te hebben goede wetenschap, alsoo dat ook de voorn: Cornelis Adriaensz. Baes den laste hadde van de voorn: Muys van Holy, ende voorn: Willem Adriaensz. van de voorn: Joffr: Maria van der Linden omme alle goede opsigt daer op te hebben ende te dragen.
Ten tweede, de voorn: Deposanten afgevraegt sijnde of hen niet komenlijk enis, dat voorn: Muys het lant besigtigt heeft om te bedijcken ten tijde dat die Spanjaerts in Crimpen lagen, verclaerden sij Deposanten goede wetenschap vanden inhout van desen articele te hebben, ende verclaert, den voorn: Cornelis Adriaensz. tot meerdere kennisse dat hij mede gegeven heeft om 't selve lant te besigtigen, ende dat tenselven tijde van de Kinderdijck enen schoot vande vijant geschoten werde, de welke over haer hoofd passeerde, ende verclaerden voorts sij Deposanten dat sij den voorn: Muys toentertijt nog hoorden seggen dat hij evenwel met de dijckagie voort woude gaen, waerop Willem Adriaensz. seijde, "Hoe Heer, suit gij nu gaen dijcken, daer 't schijnt dat die Spanjaerts het heele lant afwinnen sullen."; waerop dat
hij, de voorn: Muys geantwoort werde, als sij meenen dat het op sijn grootste is, so hoop ik dat het op sijn beste sal sijn, dan wil ik allermeest timmeren ande dijcken. 't Welke sij Deposanten doen verclaeren dat het onvoorsichtig te sijn geweest, ende van alle saeken der waerheijt getuijgenisse te hebben doen geven, bijsonder daertoe regtelijk versocht sijnde, Soo hebben wij Cornelis Willemsz. Jonckint, Stedehouder voorn: ende Leendert Willemsz. Stevijn, Heemraad voorn: onse segelen op 't spacium vandesen gedruckt ende also onse voorn: Heemraders op desen tijt geene segelen gebruijcken, so hebben wij huijden ter bede van haer desen over hen luijden alsover ons selven besegelt. Gedaen tot Ridderkerck desen 12e Aprillis 1593.
Mij present,
C. Dirckz. Bom
secretaris tot Ridderkerck

Uit dit verslag kan opgemaakt worden dat Willem Adriaensz. een broer had die Cornelis Adriaensz. genoemd is. Deze Cornelis Adriaensz had dus in 1593 de naam "Baes" als "toenaam". Waarschijnlijk was deze figuur een nogal bazig persoon en werd daarom door de arbeiders bij de bedijkingswerkzaamheden Baes genoemd
Later werd deze "toenaam" de familienaam van het geslacht Baes.

De jongere Willem Adriaensz. was blijkbaar een wat milder en vriendelijker persoon en werd daarom door dezelfde arbeiders "de Quaadsteniet" genoemd. Dit alles kan helaas niet bewezen worden. De naam de Quaadsteniet komt echter na twee generaties bij al zijn nakomelingen voor als familienaam. Omdat Willem Adrieansz. de gemeenschappelijke voorouder is van al die personen, moet deze bij/familienaam wel bij Willem Adriaensz. vandaan komen.
*: Bron:
Adres: Pruimendijk, Ridderkerk
Willem trouwde met Neeltgen Leendertsdr.
Neeltgen Leendertsdr. (Geen verdere gegevens bekend.)
     Kinderen van Willem en Neeltgen:
III1)Adriaen Willemsz..
Geboren in 1565 in Ridderkerk.
III2)Leendert Willemsz..
Geboren in 1567 in Ridderkerk.

Generatie III


III1)Adriaen Willemsz..
Geboren in 1565 in Ridderkerk. Adriaen is overleden.
Zoon van Willem Adriaensz. "de Quaadsteniet"( II2)
en Neeltgen Leendertsdr..
Notitie(s) bij:
Beroep:veehouder
Geboorte: Geboren tussen 1565-1570. De geboorteplaats is mogelijk Ridderkerk of Rijsoord
Adres: onbekend
A) Adriaen had een relatie met Maritgen Adriaensdr.
Maritgen Adriaensdr. is geboren in Alblas. Maritgen is overleden op 25-01-1588, ? jaar oud, te Ridderkerk.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Maritgen overlijdt twee dagen na de doop van haar tweeling Willem en Leendert.
B) Adriaen trouwde met Adriaentgen Claeijsdr.
Adriaentgen Claeijsdr. (Geen verdere gegevens bekend.)
     Kinderen van Adriaen en Maritgen:
IV1)Leendert Adriaensz..
Geboren in 1588.
IV2)Willem Adriaensz..
Geboren in 1588.
     Kinderen van Adriaen en Adriaentgen:
IV3)Adriaen Adriaensz..
Geboren op 06-01-1591 in Ridderkerk.
IV4)Neeltgen Adriaensdr..
Geboren op 01-12-1591 in Ridderkerk.

III2)Leendert Willemsz..
Geboren in 1567 in Ridderkerk. Leendert is overleden.
Zoon van Willem Adriaensz. "de Quaadsteniet"( II2)
en Neeltgen Leendertsdr..
Notitie(s) bij:
Beroep:vlasboer
Geboorte: Leendert is geboren tussen 1565 en 1570 te Ridderkerk of Rijsoord
Leendert trouwde met Aegtijen Ingensdr.
Aegtijen Ingensdr. (Geen verdere gegevens bekend.)
     Kinderen van Leendert en Aegtijen:
IV5)Willem Leendertsz..
Geboren in 1595 in Ridderkerk.

Generatie IV


IV1)Leendert Adriaensz..
Geboren in 1588. Leendert is overleden.
Zoon van Adriaen Willemsz.( III1)
en Maritgen Adriaensdr..
Notitie(s) bij:
Persoon: Leendert was diaken in de jaren 1645/1646 en ouderling in 1652/1653, 1657/1658 te Ridderkerk.
Geboorte: Leendert vormt een tweeling met Willem
A) Leendert trouwde in Ridderkerk op 06-10-1612, 24 jaar oud met Maricken Jansdr.
Maricken Jansdr. is geboren op 14-06-1592. Maricken is overleden.
B) Leendert trouwde in Puttershoek in 1615, 27 jaar oud met Pleuntgen Jansdr., 27 jaar oud.
Pleuntgen Jansdr. is geboren op 08-01-1587 in Ridderkerk. Pleuntgen is overleden op 06-10-1612, 25 jaar oud, te Ridderkerk.
Dochter van Jan Dammisz en Neeltgen Huijgensdr.
     Kinderen van Leendert en Pleuntgen:
V1)Cornelis Leendertsz. de Quaadsteniet.
Geboren in 1616 in IJsselmonde.

IV2)Willem Adriaensz..
Geboren in 1588. Willem is overleden.
Zoon van Adriaen Willemsz.( III1)
en Maritgen Adriaensdr..
Notitie(s) bij:
Persoon: Het nageslacht van Willem heeft nooit de familienaam Quaadsteniet gedragen en is daarom niet verder uitgezocht.
Geboorte: Willem vormt een tweeling met Leendert
Willem trouwde met Willemke Dierix
Willemke Dierix (Geen verdere gegevens bekend.)

IV3)Adriaen Adriaensz..
Geboren op 06-01-1591 in Ridderkerk. Adriaen is overleden.
Zoon van Adriaen Willemsz.( III1)
en Adriaentgen Claeijsdr..
Notitie(s) bij:
Persoon: Het nageslacht van Adriaen heeft nooit de familienaam Quaadsteniet gedragen en is daarom niet verder uitgezocht.
Adriaen trouwde met Adriaentgen Cornelisdr.
Adriaentgen Cornelisdr. (Geen verdere gegevens bekend.)

IV4)Neeltgen Adriaensdr..
Geboren op 01-12-1591 in Ridderkerk. Neeltgen is overleden.
Dochter van Adriaen Willemsz.( III1)
en Adriaentgen Claeijsdr..
Neeltgen trouwde met Dierick Woutersz.
Dierick Woutersz. (Geen verdere gegevens bekend.)

IV5)Willem Leendertsz..
Geboren in 1595 in Ridderkerk. Willem is overleden.
Zoon van Leendert Willemsz.( III2)
en Aegtijen Ingensdr..
Notitie(s) bij:
Beroep:veehouder en landbouwer
Adres: pruimendijk, Ridderkerk
Willem trouwde met Meijnsken Huijgensdr.
Meijnsken Huijgensdr. (Geen verdere gegevens bekend.)
     Kinderen van Willem en Meijnsken:
V2)Jeronymus Willemsz. de Quaadsteniet.
Geboren in 1626.
V3)Neeltgen Willemsdr..
Geboren op 26-11-1628 in Ridderkerk.
V4)Pieter Willemsz..
Geboren op 30-03-1631 in Rijsoord. Pieter is overleden.
Notitie(s) bij:
Persoon: Over Pieter is niet meer dan te vinden dan zijn geboortedatum, hij is waarschijnlijk jong gestorven.

Generatie V


V1)Cornelis Leendertsz. de Quaadsteniet.
Geboren in 1616 in IJsselmonde. Cornelis is overleden in 1694, 78 jaar oud, te Ridderkerk.
Zoon van Leendert Adriaensz.( IV1)
en Pleuntgen Jansdr..
Notitie(s) bij:
Persoon: Cornelis woonde samen met Leentje ongeveer 14 jaar in Rijsoord en verhuisden op 16 december 1656 met attestatie van Rijsoord naar Ridderkerk.
Cornelis rnoet omstreeks 1694 overleden zijn, want bij akte van 8 Mei 1694 transporteerden de Erven van Cornelis Leendertsz. de Quaadsteniet aan Jan Florisz. Tol een perceel van 550 roeden weijlandt, gelegen in de polder Oud-Reijerwaard, dat aan de oostzijde belend was aan het land van genoemde Jan Florisz. Tol. Jan Florisz. Tol betaalde er 325,- Carolische guldens voor.
*: Bron: De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet
Cornelis trouwde in Rijsoord op 03-02-1641, 25 jaar oud met Leentje Willemsdr., 22 jaar oud.
Leentje Willemsdr. is geboren op 21-12-1618 in Rijsoord. Leentje is overleden.
Dochter van Willem Huigenszn en Neeltgen Bastiaensdr..
     Kinderen van Cornelis en Leentje:
VI1)Leendert Cornelisz. (Leendert) de Quaatsteniet.
Geboren op 14-07-1647 in Hendrik Ido Ambacht.

V2)Jeronymus Willemsz. de Quaadsteniet.
Geboren in 1626. Jeronymus is overleden in 1672, 46 jaar oud..
Zoon van Willem Leendertsz.( IV5)
en Meijnsken Huijgensdr..
Notitie(s) bij:
Persoon: Dat de geboortenaam Jeroen, bij het trouwen vervangen bleek te zijn door de veel deftiger klinkende naam Jeronymus, zou kunnen betekenen dat hij gestudeerd heeft. Het was in die tijd namelijk gebruikelijk dat gestudeerden hun naam voorzagen van een Griekse of Latijnse uitgang, zoals "us" of "es".
Het zou ook de verklaring kunnen zijn voor het feit dat ook zijn kinderen de schrijfkunst goed beheersten. In het dorp IJsselmonde was een Franse en een Nederduitse kostschool gevestlgd. Mogelijk heeft Jeroen ťťn van deze scholen bezocht en daar zijn vrouw Hilletje Aertsdr. leren kennen, vervolgens zou hij nog enige tijd elders gestudeerd kunnen hebben. Dat zijn eerste zoon Adriaen reeds 2 jaar voor het huwelijk van zijn ouders werd geboren zou hierop kunnen wijzen. Overigens is voor het ťťn noch het ander enig bewijs gevonden.
Omstreeks 1660 kreeg Jeronymus, naar aanleiding van klachten over zijn waakhond, een bezoek van de Schout van West-IJsselmonde die hem de "geseggingh" deed dat hij "sijn bassende hooijhont ten vervolghe met eene kettinghe off gelijck deses te cluijsteren ende te voorcomen dat desen hont de luijden sal doen bijten off andersins."
Jeronymus getuigde de hond te hebben gekocht van een "neringhdoende in beesten uijt het Zuijden, teneijnde sijn hoff te vrijwaren tegen de onte luijden die des nachts rondmarcheerde over den dijcke."
Het dingboek van het ambacht vermeldde dat de Schout die deze waarschuwing ter kennis bracht aan Jeronymus Willemsz, zijn schoonvader Aert AriŽnsz Hacke was..! Met de omschrijving "hooijhont" werd vermoedelijk een geelkleurige Mechelse herdershond bedoeld.
*: Bron: De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet
Jeronymus trouwde in Ridderkerk op 16-05-1655, 29 jaar oud met Hilletje Aertsdr. Hacke, 22 jaar oud.
Hilletje Aertsdr. Hacke is geboren in 1633 in West-IJsselmonde. Hilletje is overleden op 20-02-1684, 51 jaar oud..
Dochter van Aert Ariensz. Hacke
     Kinderen van Jeronymus en Hilletje:
VI2)Lijsbeth de Quaadsteniet.
VI3)Adriaen Jeroenisz. de Quaesteniet.
Geboren in 1653 in West-IJsselmonde.
VI4)Willem Jeroenen de Quaatsteniet.
Geboren op 17-01-1655.
VI5)Aert Jeroenisz. (Aert) de Quaasteniet.
Geboren in 1657 in West-IJsselmonde.
VI6)Neeltje de Quaadsteniet.
Geboren in 1658 in West-IJsselmonde.
VI7)Cornelis Jeroenen de Quaasteniet.
Geboren in 1660 in West-IJsselmonde.

V3)Neeltgen Willemsdr..
Geboren op 26-11-1628 in Ridderkerk. Neeltgen is overleden.
Dochter van Willem Leendertsz.( IV5)
en Meijnsken Huijgensdr..
Neeltgen trouwde met Cornelis Cornelisz. Blaak
Cornelis Cornelisz. Blaak (Geen verdere gegevens bekend.)

Generatie VI


VI1)Leendert Cornelisz. (Leendert) de Quaatsteniet.
Geboren op 14-07-1647 in Hendrik Ido Ambacht. Leendert is overleden.
Zoon van Cornelis Leendertsz. de Quaadsteniet( V1)
en Leentje Willemsdr..
Notitie(s) bij:
Beroep:veehouder en vlasboer
Persoon: Leendert pachtte o.a. land in het 1ste blok in het Cornelis Landighje, groot, 26 mergen en 400 roeden, genaamd: den Esschenboom; de pacht bedroeg 222 Car. guldens per jaar. Het Cornelisland is een polder gelegen onder Ridderkerk
*: Bron: De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet
Leendert trouwde in Ridderkerk op 14-05-1673, 25 jaar oud met Jaepje Jacobsdr. Vos, 21 jaar oud.
Jaepje Jacobsdr. Vos is geboren in 1652 in Moordrecht. Jaepje is overleden.
     Kinderen van Leendert en Jaepje:
VII1)Lijsbeth de Quaatsteniet.
VII2)Nijs Leendertsz. de Quaasteniet.
Geboren in 1670.
VII3)Leendert Leendrtsz. de Quaasteniet.
Geboren op 03-02-1675.
VII4)Willem Leedertsz. de Quaasteniet.
Geboren in 1677 in Ridderkerk.
VII5)Jacob de Quaatsteniet.
Geboren op 11-09-1678 in Ridderkerk. Jacob is overleden in 1678, -1 jaar oud, te Ridderkerk.
VII6)Cornelis de Quaatsteniet.
Geboren op 22-10-1679 in Ridderkerk. Cornelis is overleden in 1679, -1 jaar oud, te Ridderkerk.
VII7)Herman Leendertsz de Quaasteniet.
Geboren in 1680 in Ridderkerk.
VII8)Cornelis de Quaatsteniet.
Geboren op 21-09-1687 in Ridderkerk. Cornelis is overleden in 1687, -1 jaar oud, te Ridderkerk.

VI3)Adriaen Jeroenisz. de Quaesteniet.
Geboren in 1653 in West-IJsselmonde. Adriaen is overleden in 1692, 39 jaar oud..
Zoon van Jeronymus Willemsz. de Quaadsteniet( V2)
en Hilletje Aertsdr. Hacke.
Notitie(s) bij:
Persoon: Adriaen werd twee jaar voor het huwelijk van zijn ouders geboren en opgevoed door zijn grootouders van moederskant. Zijn grootvader Aert Arijensz. Hacke was Schout van het Westambacht van IJsselmonde en veeboer aldaar. Het is mogelijk dat Adriaen het bedrijf van zijn grootvader door vererving heeft gekregen, doch dit is niet met zekerheid te zeggen.
Adriaen Joene de Quaesteniet was op 7 Augustus 1675 getuige bij het opmaken van een akte van schuld betreffende Gerrit Jansz. Boots, scheepstimmerman te West-IJsselmonde. Deze verklaarde schuldig te zijn een bedrag van 300 Car.gld. en 19 Stuijvers aan Hendrik Spruijt, wonende onder Bolnes, voor aan hem geleverd hout. Genoemde Gerrit Jansz. Boots was vermoedelijk een neef van Adriaen Joenes vrouw Willempje Pieterdr.
Volgens latere akten was Adriaen Jeroenen op 28 April 1692 nog in leven; hij kocht in die tijd enige obligaties groot 400 Car.gld.
*: Bron: De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet
Wetenswaardigheid: Adriaen Joene de Quaesteniet was op 7 augustus 1675 getuige bij het opmaken van een akte van schuld betreffende Gerrit Jansz, Bootots, scheepstimmerman te westIjselmonde
Adriaen trouwde in Oost-IJsselmonde in 1675, 22 jaar oud met Willempje Pietersdr Boots, 19 jaar oud.
Willempje Pietersdr Boots is geboren in 1656. Willempje is overleden op 06-01-1718, 62 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
Notitie(s) bij:
Persoon: De achternaam familienaam Boots is niet geheel zeker.

Na het overlijden van Adriaen Jeroenis de Quaesteniet, plm. 1692, tr. Willempje Pietersdr. op 30 Januari 1694 te Oost-IJsselmonde met Pieter Aerts S(Z)evenbergen, jongman, geb. 27 September 1671 te Rijsoord, veehouder onder Oost-IJsselmonde, Schepen van IJsselmonde van 1712-1720, zoon van Aert Pietersz. S(Z)evenbergen en Marrigje Leendertsdr.
Willempje Pietersdr. overleed te Oost-IJsselmonde op 6 Januari 1718. Zij moet tenminste 15 jaar ouder geweest zijn dan haar 2e echtgenoot Pieter Aertsz. Zevenbergen.
     Kinderen van Adriaen en Willempje:
VII9)Arij Adriaensz. de Quaesteniet.
Geboren in 1675 in West-IJsselmonde.

VI4)Willem Jeroenen de Quaatsteniet.
Geboren op 17-01-1655. Willem is overleden in 1708, ~52 jaar oud, te Ridderkerk.
Zoon van Jeronymus Willemsz. de Quaadsteniet( V2)
en Hilletje Aertsdr. Hacke.
Notitie(s) bij:
Persoon: Willem Jeroenisz. de Quaadsteniet, oud omstreeks 24 jaren, wonende in het Ambacht van West-Usselmonde, was op 10 Oktober 1678 getuige bij het opmaken van een testament van zijn vriend Jacob AriŽnsz. Vinck en Geerigje Dirksdr. De zuster van deze Jacob AriŽnsz., Arijaantje AriŽnsdr. Vinck, die later de vrouw zou worden van Willem Jeroenisz. de Quaadsteniet, was op dat moment 7 jaar oud.

Willem Joene de Quaadsteniet, in huwelijk hebbende Arijaantje AriŽnsdr. Vinck, erft in 1704 van Geerigje Dirksdr., weduwe en boedelhoudster van Jacob AriŽnsz. Vinck (broer van Arijaantje): 2 Mergen en 450 Roeden weijlant gelegen in Nieuw-Riederwaard, belent ten Oosten Jan Houmes en Arij Jeroenisz. de Quaadsteniet, ten Westen Pleun van der Waal, ten Zuijden Cornelis Pietersz. de Lijster en ten Noorden Jan Hordijk. Een Camp Weijlant groot 1 Mergen en 300 Roeden gelegen als voren in Nieuw-Riederwaard, belent ten Oosten Arij Clemensz. Ouwens en ten Westen Harmen Cornelisz.
*: Bron: De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet
Willem trouwde in Ridderkerk op 07-12-1692 met Arijaantje AriŽnsdr. Vinck, 21 jaar oud.
Arijaantje AriŽnsdr. Vinck is geboren op 01-03-1671 in Ridderkerk. Arijaantje is overleden op 10-09-1749, 78 jaar oud, te Ridderkerk.
Dochter van Arij Jensz. Vinck en Catharina Cranendonck.
     Kinderen van Willem en Arijaantje:
VII10)Ariaantje de Quaatsteniet.
Geboren op 08-03-1693 in Ridderkerk.
VII11)Hilletje de Quaatsteniet.
Geboren op 12-08-1696 in Ridderkerk.
VII12)Pietertje de Quaatsteniet.
Geboren op 15-07-1702 in Ridderkerk.

VI5)Aert Jeroenisz. (Aert) de Quaasteniet.
Geboren in 1657 in West-IJsselmonde. Aert is overleden op 05-12-1716, 59 jaar oud, te Ridderkerk.
Zoon van Jeronymus Willemsz. de Quaadsteniet( V2)
en Hilletje Aertsdr. Hacke.
Notitie(s) bij:
Beroep:veehouder en landbouwer
*: landbouwer aan de pruimendijk
Persoon: Aert trouwt met Aagje Drogendijck, een zus van Pleune Drogendijck die trouwt met Neeltje, de zus van Aert
Aert trouwde in Ridderkerk op 12-11-1690, 33 jaar oud met Aagje Bastiaensdr. Drogendijck
Aagje Bastiaensdr. Drogendijck is geboren in Ridderkerk. Aagje is overleden op 18-07-1746, ? jaar oud, te Ridderkerk.
Dochter van Bastiaen Adriaensz Drogendijck en Lijntje AriŽnsdr..
     Kinderen van Aert en Aagje:
VII13)Ariaantje de Quaasteniet.
Geboren op 26-04-1693 in Ridderkerk. Ariaantje is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden
VII14)Lijsbeth de Quaasteniet.
Geboren op 05-02-1695 in Ridderkerk. Lijsbeth is overleden op 30-09-1732, 37 jaar oud, te Ridderkerk.
VII15)Bastiaen de Quaasteniet.
Geboren op 21-04-1697 in Ridderkerk. Bastiaen is overleden op 21-10-1763, 66 jaar oud, te Ridderkerk.
VII16)Jeroenis Aertsz. (Jeroenis) de Quaatsteniet.
Geboren op 04-05-1698 in Ridderkerk.
VII17)Hieronymus de Quaasteniet.
Geboren op 17-10-1700 in Ridderkerk. Hieronymus is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden

VI6)Neeltje de Quaadsteniet.
Geboren in 1658 in West-IJsselmonde. Neeltje is overleden op 01-07-1735, 77 jaar oud, te IJsselmonde.
Dochter van Jeronymus Willemsz. de Quaadsteniet( V2)
en Hilletje Aertsdr. Hacke.
Notitie(s) bij:
Persoon: Neeltje trouwt met Pleune Drogendijck, een broer van Aagje Drogendijck die trouwt met Aert Jeroenisz., de broer van Neeltje
Neeltje trouwde met Pleune Bastiaensz. Drogendijck
Pleune Bastiaensz. Drogendijck (Geen verdere gegevens bekend.)

VI7)Cornelis Jeroenen de Quaasteniet.
Geboren in 1660 in West-IJsselmonde. Cornelis is overleden op 17-09-1748, 88 jaar oud, te West-IJsselmonde.
Zoon van Jeronymus Willemsz. de Quaadsteniet( V2)
en Hilletje Aertsdr. Hacke.
Notitie(s) bij:
Beroep:veehouder en landbouwer
Persoon: Op 13 Maart 1707 kocht Cornelis Joene de Quaasteniet, land, erf en opstallen, gelegen onder West-IJsselmonde, van de Erven van Pieter de Smid van Vliet, voor een bedrag van 525:- Car.gld.

Op 29 September 1713 verwierf Cornelis Joene, wonende onder West-IJsselmonde, de visrechten voor de boezemwateren aldaar.

Cornelis Joene de Quaasteniet ontving op 5 Februari 1715 rente over obligaties groot Car. gld. 11: 17:-.
Eveneens in 1715 ontvangt hij voor het ploegen en stroobinden van kerkeland een bedrag van Car.gld. 3: 2: 8.

Na het overlijden van Cornelis Jeroenen hertrouwde Marijtje Aalberse van Os met Martinus Jansz. de Vogel.
*: Bron: De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet
Cornelis trouwde met Marijtje Aalberse van Os
Marijtje Aalberse van Os (Geen verdere gegevens bekend.)
     Kinderen van Cornelis en Marijtje:
VII18)Hillegie de Quaasteniet.
Geboren op 25-10-1716 in West-IJsselmonde.

Generatie VII


VII1)Lijsbeth de Quaatsteniet.
Dochter van Leendert Cornelisz. (Leendert) de Quaatsteniet( VI1)
en Jaepje Jacobsdr. Vos.
Lijsbeth trouwde met Gerrit de Lijster
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Gerrit de Lijster (Geen verdere gegevens bekend.)

VII2)Nijs Leendertsz. de Quaasteniet.
Geboren in 1670. Nijs is overleden.
Zoon van Leendert Cornelisz. (Leendert) de Quaatsteniet( VI1)
en Jaepje Jacobsdr. Vos.
Notitie(s) bij:
Beroep:arbeider in vlasbouw
Nijs had een relatie met Annigje Jansdr. Holst
Annigje Jansdr. Holst is geboren op 20-10-1671 in Groote Lindt. Annigje is overleden.
Dochter van Jan Teunisz. Holst en Eva Jansdr. de Pee.
     Kinderen van Nijs en Annigje:
VIII1)Geertrui de Quaasteniet.
Geboren op 28-02-1700 in Groote Lindt. Geertrui is overleden in 1700, -1 jaar oud..
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden
VIII2)Sara de Quaasteniet.
Geboren op 14-10-1703 in Groote Lindt.
VIII3)Jan Nijsz de Quaadsteniet.
Geboren in 1704 in Groote Lindt.
VIII4)Geertje de Quaasteniet.
Geboren op 01-01-1706 in Groote Lindt.
VIII5)Willem de Quaasteniet.
Geboren op 12-11-1707 in Groote Lindt. Willem is overleden op 02-11-1784, 76 jaar oud, te Groote Lindt.
VIII6)Leendert de Quaasteniet.
Geboren op 04-01-1711 in Groote Lindt. Leendert is overleden in 1711, -1 jaar oud, te Groote Lindt.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden
VIII7)Adriaantje de Quaasteniet.
Geboren op 28-04-1715 in Groote Lindt. Adriaantje is overleden in 1715, -1 jaar oud, te Groote Lindt.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden

VII3)Leendert Leendrtsz. de Quaasteniet.
Geboren op 03-02-1675. Leendert is overleden.
Zoon van Leendert Cornelisz. (Leendert) de Quaatsteniet( VI1)
en Jaepje Jacobsdr. Vos.
Leendert had een relatie met Arijaantje Pietersdr. de Gelder
Arijaantje Pietersdr. de Gelder is geboren in 1663 in Ridderkerk. Arijaantje is overleden.
     Kinderen van Leendert en Arijaantje:
VIII8)Jaapje de Quaasteniet.
Geboren op 12-10-1698 in Ridderkerk.
VIII9)Gerrit Leendertsz (Gerrit) de Quaadsteniet.
Geboren in 1700 in Groote Lindt.
VIII10)Sara de Quaasteniet.
Geboren in 1700 in Groote Lindt.

VII4)Willem Leedertsz. de Quaasteniet.
Geboren in 1677 in Ridderkerk. Willem is overleden in 1714, 37 jaar oud..
Zoon van Leendert Cornelisz. (Leendert) de Quaatsteniet( VI1)
en Jaepje Jacobsdr. Vos.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Willem is overleden tussen 1713 en 1715. Neeltje Lucasdr. van Hoek hertrouwde in 1716 met Jop AriŽnsz. Stam.
*: Bron: De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet
Willem trouwde in Puttershoek op 20-11-1712, 35 jaar oud met Neeltje Lucasdr. van Hoek, 27 jaar oud.
Neeltje Lucasdr. van Hoek is geboren op 02-06-1685 in Puttershoek. Neeltje is overleden.
     Kinderen van Willem en Neeltje:
VIII11)Leendert de Quaasteniet.
Geboren op 19-03-1713 in Groote Lindt. Leendert is overleden.

VII7)Herman Leendertsz de Quaasteniet.
Geboren in 1680 in Ridderkerk. Herman is overleden.
Zoon van Leendert Cornelisz. (Leendert) de Quaatsteniet( VI1)
en Jaepje Jacobsdr. Vos.
Notitie(s) bij:
Persoon: Herman Leendertsz. kocht op 18-08-1731 een huis in de Rijksestraat te 's-Gravendeel
Herman trouwde met Lijsbeth Philipsdr van Kerk
Lijsbeth Philipsdr van Kerk (Geen verdere gegevens bekend.)
Dochter van Philip Teunisse van Harick
     Kinderen van Herman en Lijsbeth:
VIII12)Mettie de Quaasteniet.
Geboren in 1705 in 's Gravendeel.
VIII13)Leendert Hermansz. (Leendert) de Quaatsteniet.
Geboren in 1706 in 's Gravendeel.
VIII14)Saartje de Quaasteniet.
Geboren in 1710 in 's Gravendeel.
VIII15)Philip Hermansz. (Philip) de Quaatsteniet.
Geboren in 1710 in 's-Gravendeel.
VIII16)Jaapje de Quaasteniet.
Geboren op 30-01-1724 in Groote Lindt.

VII9)Arij Adriaensz. de Quaesteniet.
Geboren in 1675 in West-IJsselmonde. Arij is overleden op 10-03-1723, 48 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
Zoon van Adriaen Jeroenisz. de Quaesteniet( VI3)
en Willempje Pietersdr Boots.
Notitie(s) bij:
Beroep:veehouder en landbouwer, heemraad van IJsselmonde
Persoon: Arij Adriaensz. de Quaesteniet had zijn boerenbedrijf in de polders van Oost- en West-IJsselmonde en onder Ridderkerk. Hoe hij zijn bezit verworven heeft is moeilijk te achterhalen. Zeker is dat het deels uit familiebezit komt. Zijn vader Adriaen Jeroenisz. de Quaesteniet pachtte dezelfde percelen weiland gelegen in Oost-IJsselmonde reeds in 1685. De percelen die hij in eigendom had in de polders onder Ridderkerk komen vermoedelijk uit het bezit van zijn grootvader Jeronymus Willemsz. de Quaadsteniet.
De in de polder 68-morgen, ook wel genoemd de Laagjes, gelegen weidegronden zullen reeds hebben toebehoord aan zijn overgrootvader Aert AriŽnsz. Hacke. Toen zijn vader Adriaen Jeroenisz. omstreeks 1692 stierf, moet Arij Adriaensz. de Quaesteniet ongeveer 18 jaar oud geweest zijn. Zijn moeder Willempje Pietersdr. hertrouwde op 30 Januari 1694 ; mogelijk heeft Arij Adriaensz. op dat moment zijn erfdeel in bezit gekregen.

In de periode van eind 1713 tot eind 1715 werden de boeren in Holland, Zeeland en de noordelijke provincies getroffen door de veepest met het gevolg dat 66.000 stuks rundvee verloren ging. Veel vee moest in het buitenland aangekocht worden om de veestapel op peil te brengen. Door de stagnerende produktie van melk, boter, kaas en vlees gingen de prijzen van deze produkten enorm omhoog en bleven lange tijd schaars. De problemen voor de boerenstand werden nog verergerd door de gestegen belastingen en de hogere dijklasten die het gevolg waren van de vele dijkdoorbraken en overstromingen veroorzaakt door de stormvloed in Maart 1715.

Uit de tijd vlak na het huwelijk van Arij Adriaensz. zijn weinig gegevens bekend. Pas in 1720 komt daar verandering in met de benoeming tot Heemraad van de polder Klein Nieuwland.
Voordien maakten de notariŽle akten om de 7 jaren melding van verlenging van de pacht van weidegronden en zaailand, soms met de toevoeging van een speciale conditie, bijv. na afloop van de pachttermijn moet een weiland geploegd en met "dekia-veren besaeijt" opgeleverd worden, of een weiland mag in de tijdsduur dat de pacht loopt "slegts met beesten en geen paarden beweijdt worden, niet hooien off te bossen maar behoorlijk te blooten. Niet meer dan 2 mael met bagger bespreen. All de mist soo van beesten off schapen wert off in de Schuur off Werff van den huurder gebrocht." Bij verschillende percelen pachtland komt de volgende speciale conditie voor, "Wat Weijlandt is, sal Weijlandt moeten blijven."

Akte van eedaflegging als Heemraad van de polder Kleijn Nieuwland te IJsselmonde op 15 Juni 1720 door Arij Adriaensz. de Quaasteniet:

Wij Heemraad vanden polder van 't Kleijn Nieuwlandt ofte 51tig mergen, toebehorende den Wel Ed' Heere van IJsselmonde, beloven, en Sweeren bij dese aan den Wel Edele Heere Jean de Mey, Maire van IJsselmonde voorts Burgemeester der Stadt Rotterdam, etc. etc., den selven te gehoorsamen, ende te assisteren, naer ons vermogen, jegens alle ende een iegelijk die tegen onsen voornoemde genadigen Heer soude willen ageren, in regten, ofte daerbuiten, ende belove wij voorts ons ampt getrouwelijck naer te komen, om alsoo de voorgemelte Heere, in sijn regten voor te staen, ende te houden, dese vermeerdere ende niet te vermindere, partijen en regt te doen soo dik, ende menigmaal wijders versoght sijnde, -weduwen ende weesen, voor te staen in haer gelijck, maer niet in haer ongelijck ende dat wij selve niet in sullen laten Om Vader, -nogh om Moeder, om Suster -nogh om Broeder, om vrienden -nogh om gaven- Nogh om enigerlij saake, soo waerlijk Helpe ons Godt almaghtig.
Den 15e Junij 1720 hebben wij, onderschreven Heemraad van 't Kleijn Nieuwlandt den bovengestelde Eed van getrouwigheijt aen handen van den Wel Edele Heere Jean de Mey, Maire van IJsselmonde, gedaen voor de tijt van Een jaar, datum als boven.
was getekend,
Arij de Quaesteniet.

Heemraden werden gekozen door landeigenaren die minimaal 5 morgen land bezaten. Deze Heemraden moesten zelf tenrninste 8 morgen land bezitten. Zij werden steeds gekozen voor de termijn van ťťn jaar, daarna steeds verlengt voor een zelfde tijdsduur.
*: Bron: De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet
Arij trouwde in Ridderkerk op 07-10-1703, 28 jaar oud met Lijntje Pietersdr. Visser, 31 jaar oud.
Lijntje Pietersdr. Visser is geboren op 29-11-1671 in Ridderkerk. Lijntje is overleden op 21-05-1742, 70 jaar oud..
Dochter van Pieter Huijgensz. Visser en Geertie AriŽnsdr. Coppershorn.
     Kinderen van Arij en Lijntje:
VIII17)Pieter de Quaesteniet.
Geboren op 26-08-1703 in Ridderkerk. Pieter is overleden op 17-01-1729, 25 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
Notitie(s) bij:
Persoon: Pieter AriŽnsz, was twee maal getuige bij het opmaken van een testament van zijn vriend Mathijs Pouwelsz., eerst op 14 Mei 1724, toen gehuwd met Willempje Compeer en in 1727, toen Mathijs Pouwelsz. trouwde met Lijntie Jacobsdr. Leentvaart. Pieter AriŽnsz. overleed op 17 Januari 1729 te Oost-IJsselmonde, oud 25 jaar.
Geboorte: In het doopboek van Ijsselmonde wordt Pieter als De Kwaadsteniet opgetekend
VIII18)Adrianus AriŽnsz. de Quaesteniet.
Geboren op 06-11-1707 in Oost-IJsselmonde.

VII10)Ariaantje de Quaatsteniet.
Geboren op 08-03-1693 in Ridderkerk. Ariaantje is overleden.
Dochter van Willem Jeroenen de Quaatsteniet( VI4)
en Arijaantje AriŽnsdr. Vinck.
Ariaantje trouwde in Ridderkerk op 29-11-1722, 29 jaar oud met Leendert Driksz. Naaktgeboren, 24 jaar oud.
Leendert Driksz. Naaktgeboren is geboren op 19-01-1698 in Barendrecht. Leendert is overleden.
Zoon van Dirk Leendertsz. Naaktgeboren en Pietertje AriŽnsdr. Vinck.
Notitie(s) bij:
Persoon: Leendert is een neef van Ariaantje via hun moeders die zussen van elkaar zijn.

VII11)Hilletje de Quaatsteniet.
Geboren op 12-08-1696 in Ridderkerk. Hilletje is overleden op 08-03-1776, 79 jaar oud, te Ridderkerk.
Dochter van Willem Jeroenen de Quaatsteniet( VI4)
en Arijaantje AriŽnsdr. Vinck.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Hilletje overlijdt op dezelfde dag als haar man Jacob
Hilletje trouwde in Ridderkerk op 22-03-1726, 29 jaar oud met Jacob Blasius Bom, 24 jaar oud.
Jacob Blasius Bom is geboren op 18-09-1701 in Ridderkerk. Jacob is overleden op 08-03-1776, 74 jaar oud, te Ridderkerk.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jacob overlijdt op dezelfde dag als zijn vrouw Hilletje

VII12)Pietertje de Quaatsteniet.
Geboren op 15-07-1702 in Ridderkerk. Pietertje is overleden op 31-10-1766, 64 jaar oud, te Ridderkerk.
Dochter van Willem Jeroenen de Quaatsteniet( VI4)
en Arijaantje AriŽnsdr. Vinck.
Pietertje trouwde in Ridderkerk op 26-05-1752, 49 jaar oud met Jan Dirksz. Lagendijk
Jan Dirksz. Lagendijk is geboren op 08-01-1708. Jan is overleden op 25-05-1774, ~66 jaar oud, te Ridderkerk.

VII16)Jeroenis Aertsz. (Jeroenis) de Quaatsteniet.
Geboren op 04-05-1698 in Ridderkerk. Jeroenis is overleden op 22-05-1778, 80 jaar oud, te Ridderkerk.
Zoon van Aert Jeroenisz. (Aert) de Quaasteniet( VI5)
en Aagje Bastiaensdr. Drogendijck.
Notitie(s) bij:
Beroep:veehouder en landbouwer
Adres: Pruimendijk, Ridderkerk
Jeroenis trouwde in Ridderkerk op 13-09-1726, 28 jaar oud met Niesje AriŽnsdr. van der Kulck, 28 jaar oud.
Niesje AriŽnsdr. van der Kulck is geboren op 04-05-1698 in Ridderkerk. Niesje is overleden op 29-04-1762, 63 jaar oud, te Ridderkerk.
Dochter van Arie Cornelisz. van der Kulck en IJgje Pietersdr. Molendijck.
     Kinderen van Jeroenis en Niesje:
VIII19)Lijsbeth de Quaatsteniet.
Geboren op 29-07-1731 in Ridderkerk. Lijsbeth is overleden op 01-01-1732, 156 dagen oud, te Ridderkerk.
Notitie(s) bij:
Persoon: Is een tweeling met broer Bastiaen
VIII20)Aert Jeroenis de Quaadsteniet.
Geboren op 14-03-1728 in Ridderkerk.
VIII21)Arij de Quaatsteniet.
Geboren op 01-05-1729 in Ridderkerk. Arij is overleden op 10-07-1729, 70 dagen oud, te Ridderkerk.
VIII22)Bastiaen de Quaatsteniet.
Geboren op 29-07-1731 in Ridderkerk. Bastiaen is overleden op 14-10-1731, 77 dagen oud, te Ridderkerk.
Notitie(s) bij:
Persoon: Is een tweeling met zusje Lijsbeth
VIII23)Arij de Quaadsteniet.
Geboren op 21-05-1730 in Ridderkerk.
VIII24)Lijsbeth de Quaatsteniet.
Geboren op 08-02-1733 in Ridderkerk.
VIII25)NN de Quaatsteniet.
Geboren op 01-01-1734 in Ridderkerk. NN is overleden.
Notitie(s) bij:
Geboorte: Doodgeboren kind
VIII26)Jan de Quaatsteniet.
Geboren op 25-02-1735 in Ridderkerk. Jan is overleden op 16-08-1735, 172 dagen oud, te Ridderkerk.
VIII27)IJgje de Quaatsteniet.
Geboren op 08-07-1736 in Ridderkerk. IJgje is overleden op 22-09-1803, 67 jaar oud, te Ridderkerk.
VIII28)Bastiaen de Quaatsteniet.
Geboren op 30-07-1737 in Ridderkerk. Bastiaen is overleden op 24-08-1737, 25 dagen oud, te Ridderkerk.
VIII29)Bastiaen de Quaatsteniet.
Geboren op 01-01-1740 in Ridderkerk. Bastiaen is overleden in 1740, -1 jaar oud, te Ridderkerk.
VIII30)Cornelis de Quaatsteniet.
Geboren op 28-05-1741 in Ridderkerk. Cornelis is overleden in 1741, -1 jaar oud, te Ridderkerk.

VII18)Hillegie de Quaasteniet.
Geboren op 25-10-1716 in West-IJsselmonde. Hillegie is overleden op 24-04-1767, 50 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
Dochter van Cornelis Jeroenen de Quaasteniet( VI7)
en Marijtje Aalberse van Os.
Hillegie had een relatie met Bastiaan Groeneweg
Bastiaan Groeneweg (Geen verdere gegevens bekend.)

Generatie VIII


VIII2)Sara de Quaasteniet.
Geboren op 14-10-1703 in Groote Lindt. Sara is overleden op 05-03-1782, 78 jaar oud, te Sliedrecht.
Dochter van Nijs Leendertsz. de Quaasteniet( VII2)
en Annigje Jansdr. Holst.
Sara had een relatie met Abram van Rees
Abram van Rees is geboren in 1703 in Naaldwijk. Abram is overleden op 14-07-1773, 70 jaar oud, te Sliedrecht.
Zoon van Huijm Abrahamsz. van Rees en Cornelia Jans van Es.
Notitie(s) bij:
Overlijden: 'Pieter van Rees' (zo ondertekent hij de aangifte) doet op 14 juli 1773 in Sliedrecht belastingaangifte van de dood van zijn broer Abram. Abram valt bij zijn overlijden in de belastingklasse van 3 gulden. Pieter doet 9 jaar later (op 5 maart 1782) in Sliedrecht ook belastingaangifte van het overlijden van Sara. Ook Sara valt bij haar dood in de belastingklasse van 3 gulden.

VIII3)Jan Nijsz de Quaadsteniet.
Geboren in 1704 in Groote Lindt. Jan is overleden op 14-06-1769, 65 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Nijs Leendertsz. de Quaasteniet( VII2)
en Annigje Jansdr. Holst.
Notitie(s) bij:
Beroep:daggelder later koopman
Persoon: Jan Nijsz. de Quaadsteniet huurde "een benedenste deel van twee huijsjes" gelegen aan de Stinksteeg te Rotterdam voor de somma van 50 gulden per jaar, "ten Meij 1727." Eigenares van deze huisjes was Jacomijna van Meijmeren.
Jan Nijsz. de Quaadsteniet verhuisde veelvuldig, zo woonde hij achtereenvolgens:
in 1727 in de bovenvermelde Stinksteek. De Stinksteeg was gelegen bij de Stinksloot of Zijlsloot. De naam spreekt voor zichzelf en slaat op de stank die het water uit die sloot verspreidde.
in 1729 aan de Groenendaal
in 1732 op den Huijbregge of Huidenbrug, dat was in die tijd het zuidelijkste deel van de Botersloot. De naam was te danken aan de huidenverkoop op de markt die daar gehouden werd. Vanwege de stank mocht de huidenhandel alleen daar plaatsvinden.
in 1734 in de Schaavesteeg, die was gelegen tussen de Leeuwenlaan en de Hofstraat (op deze lokatie staat nu het Beursgebouw). De steeg dankt zijn naam aan de eigenares van de huizen in die steeg, Teuntje Dircx. Schaaff.
in 1736 op den Luijzenmart, dat was de oude naam voor de Korte Goudsewagenstraat. In vroeger jaren werd hier door handelaren oude kleding aan de man gebracht.

In 1728 kreeg Jan Nijsz. de voogdij over een kind van Barend Bennebosch.
Overlijden: Overleden in het Armenhuis
Adres: westewagenstraat, Rotterdam
A) Jan trouwde in Rotterdam op 23-11-1723, 19 jaar oud met Willemijntje van Oosten
Willemijntje van Oosten is Willemijntje is overleden op 05-07-1726, ? jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Willem Hendriksz van Oosten en Lijntie Crijnsdr. van Wijnen.
B) Jan trouwde met Marijtje Smits
Marijtje Smits (Geen verdere gegevens bekend.)
C) Jan trouwde met Mijntje de Wit
Mijntje de Wit (Geen verdere gegevens bekend.)
     Kinderen van Jan en Willemijntje:
IX1)Trijntje de Quaadsteniet.
Geboren op 08-04-1725 in Meerdervoort.
     Kinderen van Jan en Mijntje:
IX2)Leendert de Quaadsteniet.
Geboren op 23-08-1729 in Rotterdam. Leendert is overleden op 13-04-1730, 233 dagen oud, te Rotterdam.
IX3)Leendert de Quaadsteniet.
Geboren op 30-03-1732 in Rotterdam. Leendert is overleden op 26-03-1735, 2 jaar oud, te Rotterdam.
IX4)Johanna de Quaadsteniet.
Geboren op 31-08-1734 in Rotterdam. Johanna is overleden op 22-11-1737, 3 jaar oud, te Rotterdam.
IX5)Leena de Quaadsteniet.
Geboren op 20-09-1736 in Rotterdam. Leena is overleden op 05-12-1737, 1 jaar oud, te Rotterdam.
IX6)Leendert de Quaadsteniet.
Geboren op 30-10-1738 in Rotterdam.
IX7)Lodewijk de Quaadsteniet.
Geboren op 05-05-1740 in Rotterdam. Lodewijk is overleden op 13-06-1740, 39 dagen oud, te Rotterdam.
IX8)Pieter de Quaadsteniet.
Geboren op 28-02-1743 in Rotterdam. Pieter is overleden op 28-02-1743, 0 dagen oud, te Rotterdam.

VIII4)Geertje de Quaasteniet.
Geboren op 01-01-1706 in Groote Lindt. Geertje is overleden.
Dochter van Nijs Leendertsz. de Quaasteniet( VII2)
en Annigje Jansdr. Holst.
Geertje trouwde in Groote Lindt op 11-05-1732, 26 jaar oud met Jacob Jansz. Dekker, 32 jaar oud.
Jacob Jansz. Dekker is geboren op 01-01-1700 in Sliedrecht. Jacob is overleden op 10-01-1757, 57 jaar oud, te Sliedrecht.

VIII8)Jaapje de Quaasteniet.
Geboren op 12-10-1698 in Ridderkerk. Jaapje is overleden op 14-01-1743, 44 jaar oud, te Ridderkerk.
Dochter van Leendert Leendrtsz. de Quaasteniet( VII3)
en Arijaantje Pietersdr. de Gelder.
Jaapje had een relatie met Bastiaan Johannesz de Heer
Bastiaan Johannesz de Heer is geboren op 05-03-1690. Bastiaan is overleden.
Zoon van Johannes Pietersz de Heer en Susannigje Franse van Effene.
     Kinderen van Bastiaan en Jaapje:
IX9)Ariaantje de Heer.
Geboren op 15-03-1722 in Ridderkerk. Ariaantje is overleden op 28-10-1741, 19 jaar oud, te Ridderkerk.
IX10)Johannes de Heer.
Geboren op 24-10-1723 in Ridderkerk. Johannes is overleden.
IX11)Susanna de Heer.
Geboren op 29-07-1725 in Ridderkerk. Susanna is overleden op 01-01-1726, 156 dagen oud, te Ridderkerk.
IX12)Susanna de Heer.
Geboren op 15-12-1726 in Ridderkerk. Susanna is overleden.
IX13)Lena de Heer.
Geboren op 03-04-1729 in Ridderkerk. Lena is overleden.
IX14)Lijsbeth de Heer.
Geboren op 25-03-1731 in Ridderkerk. Lijsbeth is overleden op 01-01-1732, 282 dagen oud..
IX15)Lijsbeth de Heer.
Geboren op 18-11-1733 in Ridderkerk. Lijsbeth is overleden.
IX16)Pieter de Heer.
Geboren op 07-11-1734 in Ridderkerk. Pieter is overleden.
IX17)Teuntje de Heer.
Geboren op 26-08-1736 in Ridderkerk. Teuntje is overleden.
IX18)Leendert de Heer.
Geboren op 08-06-1738 in Ridderkerk. Leendert is overleden op 01-02-1810, 71 jaar oud, te Ridderkerk.
IX19)Frans de Heer.
Geboren op 22-05-1740 in Ridderkerk. Frans is overleden in 1740, -1 jaar oud, te Ridderkerk.
IX20)Frans de Heer.
Geboren op 15-10-1741 in Ridderkerk. Frans is overleden.

VIII9)Gerrit Leendertsz (Gerrit) de Quaadsteniet.
Geboren in 1700 in Groote Lindt. Gerrit is overleden in 1751, 51 jaar oud, te Groote Lindt.
Zoon van Leendert Leendrtsz. de Quaasteniet( VII3)
en Arijaantje Pietersdr. de Gelder.
Notitie(s) bij:
Beroep:vlasboer
Gerrit trouwde in Heer Oudelandsambacht op 19-05-1726, 26 jaar oud met Lijsbeth Melisdr. Veldhoen, 18 jaar oud.
Lijsbeth Melisdr. Veldhoen is geboren op 13-08-1707 in Heer Oudelandsambacht. Lijsbeth is overleden op 26-11-1751, 44 jaar oud, te Groote Lindt.
Dochter van Melis Jaspersz Veldhoen en Lijsbeth Teunisdr. Ottervanger.
     Kinderen van Gerrit en Lijsbeth:
IX21)Arijaantje de Quaadsteniet.
Geboren op 25-09-1728 in Groote Lindt.
IX22)Jasper Gerritsz. (Jasper) de Quaatsteniet.
Geboren op 30-08-1733 in Groote Lindt.
IX23)Lijsbeth de Quaadsteniet.
Geboren op 27-10-1737 in Groote Lindt. Lijsbeth is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden
IX24)Leendert de Quaadsteniet.
Geboren op 22-09-1742 in Groote Lindt. Leendert is overleden in 1742, -1 jaar oud..
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden
IX25)Melis de Quaadsteniet.
Geboren op 06-12-1744 in Groote Lindt. Melis is overleden op 01-01-1745, 26 dagen oud, te Groote Lindt.

VIII10)Sara de Quaasteniet.
Geboren in 1700 in Groote Lindt. Sara is overleden.
Dochter van Leendert Leendrtsz. de Quaasteniet( VII3)
en Arijaantje Pietersdr. de Gelder.
Sara trouwde met Arij Francke van Es
Arij Francke van Es (Geen verdere gegevens bekend.)
     Kinderen van Arij en Sara:
IX26)Lena van Es.
Geboren op 16-01-1739 in Groote Lindt. Lena is overleden.

VIII12)Mettie de Quaasteniet.
Geboren in 1705 in 's Gravendeel. Mettie is overleden.
Dochter van Herman Leendertsz de Quaasteniet( VII7)
en Lijsbeth Philipsdr van Kerk.
Mettie trouwde met Pleun Pleunsz van Oosten
Pleun Pleunsz van Oosten (Geen verdere gegevens bekend.)

VIII13)Leendert Hermansz. (Leendert) de Quaatsteniet.
Geboren in 1706 in 's Gravendeel. Leendert is overleden op 18-10-1776, 70 jaar oud, te Groote Lindt.
Zoon van Herman Leendertsz de Quaasteniet( VII7)
en Lijsbeth Philipsdr van Kerk.
Notitie(s) bij:
Beroep:bouwmansknecht
Leendert trouwde in Groote Lindt op 05-05-1735, 29 jaar oud met Cornelia Jansdr. Clos, 24 jaar oud.
Cornelia Jansdr. Clos is geboren op 01-02-1711 in Nieuw-Beijerland. Cornelia is overleden op 20-10-1781, 70 jaar oud, te Groote Lindt.
Dochter van Jan Hendriksz. Clos en Lijsbeth Cornlisdr. Ruijgendijck.
Notitie(s) bij:
Persoon: Ook wel Klos
     Kinderen van Leendert en Cornelia:
IX27)Lijsbeth de Quaatsteniet.
Geboren op 16-10-1735 in Groote Lindt. Lijsbeth is overleden op 16-10-1735, 0 dagen oud, te Groote Lindt.
IX28)Lijsbeth de Quaatsteniet.
Geboren op 31-03-1737 in Groote Lindt. Lijsbeth is overleden in 1737, -1 jaar oud..
IX29)Herman de Quaasteniet.
Geboren op 16-02-1738 in Groote Lindt.
IX30)Jan Leendertsz (Jan) de Quaatsteniet.
Geboren op 20-09-1739 in Groote Lindt.
IX31)Willem de Quaatsteniet.
Geboren op 11-05-1741 in Groote Lindt. Willem is overleden in 1741, -1 jaar oud, te Groote Lindt.
IX32)Lijsje de Quaatsteniet.
Geboren op 10-02-1743 in Groote Lindt. Lijsje is overleden in 1743, -1 jaar oud, te Groote Lindt.
IX33)Gerrit de Quaatsteniet.
Geboren op 06-06-1745 in Groote Lindt. Gerrit is overleden in 1745, -1 jaar oud, te Groote Lindt.
IX34)Gerrit de Quaatsteniet.
Geboren op 22-01-1747 in Groote Lindt. Gerrit is overleden in 1747, -1 jaar oud, te Groote Lindt.
IX35)Lijsbeth de Quaatsteniet.
Geboren op 12-04-1750 in Groote Lindt.

VIII14)Saartje de Quaasteniet.
Geboren in 1710 in 's Gravendeel. Saartje is overleden op 08-07-1763, 53 jaar oud, te Dubbeldam.
Dochter van Herman Leendertsz de Quaasteniet( VII7)
en Lijsbeth Philipsdr van Kerk.
Notitie(s) bij:
Persoon: Verhuisd van de Groote Lindt naar Dubbeldam op 03-09-1742
Saartje trouwde in Dubbeldam op 31-12-1741, 31 jaar oud met Ari Cornelisz Molendijck, 45 jaar oud.
Ari Cornelisz Molendijck is geboren op 03-06-1696 in Dubbeldam. Ari is overleden op 05-06-1767, 71 jaar oud, te Dubbeldam.
Notitie(s) bij:
Persoon: Mede-eigenaar hofstede "Molezigt"
     Kinderen van Ari en Saartje:
IX36)Cornelis Molendijck.
Geboren op 20-05-1742 in Dubbeldam. Cornelis is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden
IX37)Lijsbeth Molendijck.
Geboren op 22-09-1743 in Dubbeldam. Lijsbeth is overleden.
IX38)Herman Molendijck.
Geboren op 04-06-1746 in Dubbeldam. Herman is overleden.
IX39)Cornelis Molendijck.
Geboren op 17-01-1750 in Dubbeldam. Cornelis is overleden.
IX40)Ari Molendijck.
Geboren op 16-04-1753 in Dubbeldam. Ari is overleden.

VIII15)Philip Hermansz. (Philip) de Quaatsteniet.
Geboren in 1710 in 's-Gravendeel. Philip is overleden op 28-10-1762, 52 jaar oud, te Groote Lindt.
Zoon van Herman Leendertsz de Quaasteniet( VII7)
en Lijsbeth Philipsdr van Kerk.
Notitie(s) bij:
Beroep:Bouwmansknecht
Philip trouwde in Groote Lindt op 05-05-1737, 27 jaar oud met Lijntie Jansdr. Vermeulen, 27 jaar oud.
Lijntie Jansdr. Vermeulen is geboren op 03-11-1709 in Groote Lindt. Lijntie is overleden.
Dochter van Jan Willemsz. Vermeulen en Pieternelletje Jansdr. Visser.
     Kinderen van Philip en Lijntie:
IX41)Herman de Quaatsteniet.
Geboren op 22-06-1738 in Groote Lindt. Herman is overleden op 10-05-1777, 38 jaar oud, te Groote Lindt.
IX42)Jan de Quaatsteniet.
Geboren op 01-09-1739 in Groote Lindt. Jan is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden, voor 1742
IX43)Lijsbeth de Quaatsteniet.
Geboren op 25-06-1741 in Groote Lindt. Lijsbeth is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden
IX44)Jan de Quaatsteniet.
Geboren op 21-10-1742 in Groote Lindt. Jan is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden, voor 1745
IX45)Pieter Philipsz. (Pieter) de Kwaadsteniet.
Geboren op 01-01-1744 in Groote Lindt.
IX46)Jan Philipsz. (Jan) de Quaasteniet.
Geboren op 27-05-1745 in Groote Lindt.
IX47)Lijsbeth de Quaatsteniet.
Geboren op 20-11-1746 in Groote Lindt. Lijsbeth is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden
IX48)Lijsbeth de Quaatsteniet.
Geboren op 16-03-1749 in Groote Lindt. Lijsbeth is overleden op 02-05-1751, 2 jaar oud, te Groote Lindt.
IX49)Pieternelletje de Quaatsteniet.
Geboren op 20-08-1750 in Groote Lindt. Pieternelletje is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden

VIII16)Jaapje de Quaasteniet.
Geboren op 30-01-1724 in Groote Lindt. Jaapje is overleden.
Dochter van Herman Leendertsz de Quaasteniet( VII7)
en Lijsbeth Philipsdr van Kerk.
Jaapje trouwde in Dubbeldam op 19-02-1744, 20 jaar oud met Dirk Clijssensz Barendrecht, 26 jaar oud.
Dirk Clijssensz Barendrecht is geboren op 27-06-1717. Dirk is overleden.
     Kinderen van Dirk en Jaapje:
IX50)Kleijs Barendrecht.
Geboren op 04-01-1745 in Groote Lindt. Kleijs is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden
IX51)IJgje Barendrecht.
Geboren op 16-11-1749 in Dubbeldam. IJgje is overleden.
IX52)Kleijs Barendrecht.
Geboren op 11-07-1751 in Dubbeldam. Kleijs is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden
IX53)Kleijs Barendrecht.
Geboren op 03-06-1753 in Dubbeldam. Kleijs is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden
IX54)Herman Barendrecht.
Geboren op 18-05-1755 in Dubbeldam. Herman is overleden.
IX55)Kleijs Barendrecht.
Geboren op 21-09-1757 in Dubbeldam. Kleijs is overleden.

VIII18)Adrianus AriŽnsz. de Quaesteniet.
Geboren op 06-11-1707 in Oost-IJsselmonde. Adrianus is overleden op 06-01-1780, 72 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
Zoon van Arij Adriaensz. de Quaesteniet( VII9)
en Lijntje Pietersdr. Visser.
Notitie(s) bij:
Beroep:veeboer en akkerbouwer
Persoon: Hieronder een opsomming van gebeurtenissen in Adrianus leven:

24 April 1738: De ongehuwde zusters PleuntÔe AriŽnsdr. van der Waal en Geertruij AriŽnsdr. van der Waal laten bij notaris Qualterus Kolff in hun woonplaats Rotterdam een testament opmaken. Zij belasten hun neef Adrianus AriŽnsz. de Quaadsteniet, wonende onder West-IJsselmonde, met de uitvoering van dit testament na hun dood. Hun gehele bezit vermaakten zij aan de Weeskamer van Rotterdam.

21 Mei 1742: "de Egtelieden Adrianus Arijensz. de Quaedsteniet ende Pietertje Janse Vinck, wonende onder IJsselmonde" laten een testament opmaken ten gunste van de langstlevende van beiden.
Tot voogden over hun kinderen benoemen zij Jan Cornelisz. Vinck en Maartje (Maaike) Pietersdr. Barendrecht, de ouders van Pietertje Jansdr. Vinck, alsmede Pieter Cornelis de Lijster "als sijnde hun Schoonbroeder". Dit testament werd opgemaakt op de dag van overlijden van Lijntje Pietersdr. Visser, Adriaans moeder.

1747: Betaald aan Adriaen de Quaadsteniet, Heiligengeestmeester (armmeester) van IJsselmonde, "over een jaar Intrest van een Capitaal van Vijffhondert Carolische guldens sijnde: Car. gld. 17:10.

22 Novernber 1747: Maartje (Maaike) PÔetersdr. Barendregt, weduwe van wijlen Jan Cornelisz. Vink, "de welcke verklaerende te Constitueren en gevolmagtigde te maeken haar schoonsoon Adrianis de Quaadsteniet" (Jan Cornelisz. Vink overleed op 18 Mei 1747 te Oost-IJsselmonde, oud 63 jaar).

1748: Adrianis de Quaadsteniet ontvangt 225:- Car.gld. van Lijntie AriŽnsdr. Calis, weduwe van Willern Noordijk (mogelijk een lening).

1748: Adrianus de Quaadsteniet is schuldig aan de boedel van wijlen Lijntie AriŽnsdr. Calis de somma van 225:- Car.gld.

1 Januari 1749: Adrianus de Quaadsteniet voldoet bovenstaande schuld aan de Erven van Lijntie AriŽnsdr. Calis.

1749: Adriaen de Quaadsteniet koopt "Zes morgen Saeijlant inde Polder 68 mergen te IJsselmonde, belent ten Oosten aan het lant van Johannes Anthonie van der Leck en ten Westen aan het lant van Adriaen van der Leck", voor een bedrag van 3950:-Car.gld.

1751: Adrianus de Quaadsteniet pacht "een Boomgaartje gelegen tegenover de Woonhuijsigne aan de binnenzijde van den dijk in den Polder 't Kleijn Nieuwlandt te Oost-IJsselmonde, gelegen ten Westen van de Sluijs en ten Noorden de dijk, toebehorende aan den Wel Edele Heere Bichon."

1753: Cathalijntje Jans Vink, weduwe en boedelhoudster van Pleun Cornelisz. Dorst, wonende onder 's-Gravendeel, laat na aan Adrianus de Quaadsteniet, "als in huwelijk hebbende Pietertje Jansdr. Vink ende selve Pietertje Jansdr. Vink wonende onder Oost-Usselmonde, als dogter van Wijlen Marrigje (Maaike c.q. Maartje) Pieterdr. Barendregt (ovl. 21 Augustus 1750 Barendrecht) die in haar leven boedelhoudster is geweest van Wijlen Jan Cornelisz. Vink, gewoond hebbende en overleden te Oost-IJsselmonde":
"Een Huijs, Schuur en Woonkeet, berghinghe ende Erve staende en gelegen aan den Kerkendijk onder Oost-IJsselmonde, belent ten Oosten de Kulkwatering, ten Suijden den Uijtpak van den boesemlanden, ten Westen den Kerkendijk en ten Noorden de Erfgenaemen van Jacob Hartog, met de wagenhut staande aan denselve dijk, Schuijn over de Woonschuerehuijsinghen.
Twee Mergen en 500 roeden Weijlandt gelegen in 't Ouwelant van Oost-IJsselmonde, belent ten Oosten Juffrouwe Sassburg, ten Suijden Pieter Besooijen en Jan van Noort, ten Westen de Gemeenelandts Vliet en ten Noorden Pieter de Lijster hebbende sijn uijtpad over de partije groot 2 morgen 500 roeden hier voren."
Ook de zusters van Pietertje Jansdr. VÓnk, Geertie, gehuwd met Pieter de Lijster en Teuntje, geh. met Teunis van Vliet), erfden een evenredig deel uit de nalatenschap.

1757: Betaling aan Adrianus de Quaadsteniet groot 5:- Car.gld. "wegens geleverd gekregen 150 bossen Stroo."

26 December 1765: Adriaan de Quaatsteniet werd eigenaar van 2 morgen en 50 roeden weiland gelegen in de polder de 68 Morgen (de Laagjes) onder West-IJssel-monde, "belent ten Oosten Jonkvrouwe Alida van Hoeufft, ten Westen den Heer Verkoper, Leendert Bloemendaal, koopman tot Rotterdam en ten Zuijden en Noorden des Gemenelands Wetering."
Het hoogste bod werd "gesteld bij Claas Swart" (560:- Car.gld.). Naderhand "op den Afslag opgehouden op 610:- Car.gld." is Adriaan de Quaatsteniet koper geworden. Borgen waren Pieter de Lijster (zijn zwager) en Jacob van der Es.
In net Register van Weerbare Mannen van Oost-IJsselmonde staat Adriaan de Quaadsteniet geregisteerd aÔs "Onvermogende";.....hij bezat geen geweer!
Adrianus de Quaadsteniet verkoopt ten gunste van de Kerk van IJsselmonde "enig Elsen Willgenhout."

1776: Uit het Kohier van Landeigenaren van Oost-IJsselmonde:
"Quohier van de Eijgenaars der Landerijen van het Onde- en Nieuwe land van Oost-IJsselmonde. De Anno 1777 tot betaling van het Quade sloth der Reeckeningen van de Croin Verpondingen 100e en 200e Penningen Ao. 1776 tot twee gulden per mergen en nog boven de aanslag van de Extra ordinaire Verpondingen tot betaling van de Quade Slooten der Reeckeningen van de selve Polders tot den Jare 1776 Incluijs Vijff Stuijvers per mergen. Conform het Octrooij bij de Grootmogende Heeren Staaten van Hollandt ende West-Vrieslandt aan Schout en Schepenen van Oost-IJsselmonde verleent Anno den 13 Meij 1777 voor 3 Jaren Ao. 1777-1778-1779 Jaarlijks tot 2 Car.gld. 5 Stuijvers per Merge te betalen bij de Eijgenaers."
Uit bovenstaande blijkt dat er een tekort aan inkomsten ontstaan was in de boeken van het polderbestuur. Door een "tijdelijke verhoging" toe te passen werd het tekort gedekt. Of ťťn en ander later teruggedraaid werd, kon niet worden vastgesteld.
*: Bron: De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet
Geboorte: De inschrijving in het doopregister van Oost-IJselmonde vermeld als familienaam De Kwaadsteniet
Overlijden: Aangifte van overlijden werd gedaan door Arij Bel, zijn naaste buurman
Adres: Oost-IJsselmonde
Adrianus trouwde in Oost-IJsselmonde op 28-03-1732, 24 jaar oud met Pietertje Jansdr. Vinck, 24 jaar oud.
Pietertje Jansdr. Vinck is geboren op 03-04-1707 in Oost-IJsselmonde. Pietertje is overleden op 25-04-1790, 83 jaar oud, te Carnisse (West Barendrecht).
Dochter van Jan Cornelisz. Vinck en Maaike Pietersdr. Barendregt.
     Kinderen van Adrianus en Pietertje:
IX56)Lijntje de Quaasteniet.
Geboren op 24-08-1732 in Oost-IJsselmonde. Lijntje is overleden op 06-08-1751, 18 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
IX57)Adriaentje de Quaasteniet.
Geboren op 17-01-1734 in Oost-IJsselmonde. Adriaentje is overleden op 01-09-1734, 227 dagen oud, te Oost-IJsselmonde.
IX58)Jan de Quaasteniet.
Geboren op 23-10-1735 in Oost-IJsselmonde. Jan is overleden op 11-01-1736, 80 dagen oud, te Oost-IJsselmonde.
IX59)Adriaentje de Quaasteniet.
Geboren op 06-01-1737 in Oost-IJsselmonde.
IX60)Marijtje de Kwaadsteniet.
Geboren op 31-03-1739 in Oost-IJsselmonde.
IX61)Johanna de Kwaasteniet.
Geboren op 14-05-1740 in Oost-IJsselmonde. Johanna is overleden op 29-04-1741, 350 dagen oud, te Oost-IJsselmonde.
IX62)Janna de Kwaasteniet.
Geboren op 11-02-1742 in Oost-IJsselmonde. Janna is overleden op 07-03-1747, 5 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Overleed op dezelfde dag als broertje Pieter (Ongeluk?)
IX63)Pieter de Kwaasteniet.
Geboren op 03-05-1744 in Oost-IJsselmonde. Pieter is overleden op 07-03-1747, 2 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Overleed op dezelfde dag als zusje Janna (Ongeluk?)
IX64)Jan Vink de Quaasteniet.
Geboren op 02-08-1750 in Oost-IJsselmonde.

VIII20)Aert Jeroenis de Quaadsteniet.
Geboren op 14-03-1728 in Ridderkerk. Aert is overleden.
Zoon van Jeroenis Aertsz. (Jeroenis) de Quaatsteniet( VII16)
en Niesje AriŽnsdr. van der Kulck.
Notitie(s) bij:
Beroep:veehouder
Persoon: Hoewel Aert Jeroenisz. de Quaadsteniet meermalen in de kerk- en gaarders-archieven voorkomt in zijn hoedaigheid van armmeester, zijn er over zijn gezin verder geen gegevens gevonden. Mogelijk hadden zij geen kinderen.
*: Bron: De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet
Aert trouwde in Sandelingenambacht op 19-07-1766, 38 jaar oud met Pietertje Cornelisdr. Roos, 33 jaar oud.
Pietertje Cornelisdr. Roos is geboren op 14-09-1732 in Barendrecht. Pietertje is overleden.

VIII23)Arij de Quaadsteniet.
Geboren op 21-05-1730 in Ridderkerk. Arij is overleden in 1802, 71 jaar oud..
Zoon van Jeroenis Aertsz. (Jeroenis) de Quaatsteniet( VII16)
en Niesje AriŽnsdr. van der Kulck.
Notitie(s) bij:
Beroep:landbouwer en veehouder
Arij had een relatie met Lijsbeth Leendertsdr. van Es
Lijsbeth Leendertsdr. van Es is geboren op 29-08-1745 in Heer Oudelandsambacht. Lijsbeth is overleden op 03-02-1768, 22 jaar oud, te Ridderkerk.
Dochter van Leendert Jansz. van Es en Maria Willemsdr. Blaak.
Notitie(s) bij:
Persoon: Als familienaam wordt soms ook "Nes" gebruikt.
Overlijden: Lijsbeth overlijdt twee weken na de geboorte van haar tweeling.
     Kinderen van Arij en Lijsbeth:
IX65)Maria de Quaadsteniet.
Geboren op 17-01-1768 in Ridderkerk. Maria is overleden op 24-03-1770, 2 jaar oud, te Ridderkerk.
IX66)Jeroenis de Quaadsteniet.
Geboren op 17-01-1768 in Ridderkerk. Jeroenis is overleden op 29-01-1768, 12 dagen oud, te Ridderkerk.

VIII24)Lijsbeth de Quaatsteniet.
Geboren op 08-02-1733 in Ridderkerk. Lijsbeth is overleden.
Dochter van Jeroenis Aertsz. (Jeroenis) de Quaatsteniet( VII16)
en Niesje AriŽnsdr. van der Kulck.
Lijsbeth trouwde met Jan Nouten
Jan Nouten (Geen verdere gegevens bekend.)

Generatie IX


IX1)Trijntje de Quaadsteniet.
Geboren op 08-04-1725 in Meerdervoort. Trijntje is overleden op 13-01-1806, 80 jaar oud, te Zwijndrecht.
Dochter van Jan Nijsz de Quaadsteniet( VIII3)
en Willemijntje van Oosten.
A) Trijntje trouwde met Cornelis Pietersz de Jonghe
Cornelis Pietersz de Jonghe (Geen verdere gegevens bekend.)
B) Trijntje trouwde met Willem Daene Staet
Willem Daene Staet (Geen verdere gegevens bekend.)
     Kinderen van Cornelis en Trijntje:
X1)Pieter de Jonghe.
Geboren op 23-04-1747 in Zwijndrecht. Pieter is overleden in 1749, 1 jaar oud, te Zwijndrecht.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden
X2)Willempje de Jonghe.
Geboren op 25-12-1748 in Zwijndrecht. Willempje is overleden.
X3)Pieter de Jonghe.
Geboren op 08-11-1750 in Zwijndrecht. Pieter is overleden in 1757, 6 jaar oud..
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden
X4)Pieter de Jonghe.
Geboren op 08-12-1757 in Zwijndrecht. Pieter is overleden.
X5)neeltje de Jonghe.
Geboren op 22-04-1764 in Zwijndrecht. neeltje is overleden.

IX6)Leendert de Quaadsteniet.
Geboren op 30-10-1738 in Rotterdam. Leendert is overleden op 16-04-1785, 46 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Jan Nijsz de Quaadsteniet( VIII3)
en Mijntje de Wit.
Notitie(s) bij:
Beroep:koopman
Persoon: In Mei 1782 huurde Leendert de Quaadsteniet een voorkamer aan de noordzijde van de Peperstraat (bij de Raamstraat) voor de prijs van 32:- Car.gld. per jaar. Hij betaalde vooruit tot Oktober 1782.
Mogelijk gebeurde dit na het overlijden van zijn vrouw Marietie van Doorne. Uit het huwelijk zijn geen kinderen geboren.
Leendert overleed in het pand aan de Peperstraat. Deze straat liep, voor de bouw van het Stadhuis en het Postkantoor, vanaf de Coolvest (Coolsingel) in oostelijke richting naar de Zandstraat. De straat dankt haar naam vermoedelijk aan een daar gevestigde pepermolen.
*: Bron: De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet
Leendert trouwde met Marietie Doorne
Marietie Doorne (Geen verdere gegevens bekend.)

IX21)Arijaantje de Quaadsteniet.
Geboren op 25-09-1728 in Groote Lindt. Arijaantje is overleden op 22-09-1767, 38 jaar oud, te Groote Lindt.
Dochter van Gerrit Leendertsz (Gerrit) de Quaadsteniet( VIII9)
en Lijsbeth Melisdr. Veldhoen.
Arijaantje trouwde met Aart Jansz. van Nugteren
Aart Jansz. van Nugteren (Geen verdere gegevens bekend.)

IX22)Jasper Gerritsz. (Jasper) de Quaatsteniet.
Geboren op 30-08-1733 in Groote Lindt. Jasper is overleden op 24-04-1784, 50 jaar oud, te Groote Lindt.
Zoon van Gerrit Leendertsz (Gerrit) de Quaadsteniet( VIII9)
en Lijsbeth Melisdr. Veldhoen.
Notitie(s) bij:
Beroep:bouwman
Jasper trouwde in Groote Lindt op 05-11-1756, 23 jaar oud met Grietie Johannesdr. van 't Hoff, 22 jaar oud.
Grietie Johannesdr. van 't Hoff is geboren op 10-10-1734 in Groote Lindt. Grietie is overleden.
Dochter van Johannes Jansz. van 't Hoff en Cornelia Leendertsdr in 't Veld.
     Kinderen van Jasper en Grietie:
X6)Lijsbeth de Quaatsteniet.
Geboren op 30-03-1760 in Groote Lindt. Lijsbeth is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden
X7)Cornelia de Quaatsteniet.
Geboren op 26-10-1766 in Groote Lindt. Cornelia is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden
X8)Gerrit de Quaatsteniet.
Geboren op 02-01-1768 in Groote Lindt. Gerrit is overleden op 02-01-1768, 0 dagen oud, te Groote Lindt.
X9)Lijsbeth de Quaatsteniet.
Geboren op 16-04-1769 in Groote Lindt. Lijsbeth is overleden op 08-09-1807, 38 jaar oud, te Groote Lindt.
X10)Gerrit Jaspersz. (Gerrit) de Quaasteniet.
Geboren op 16-12-1770 in Groote Lindt.
X11)Johannes de Quaatsteniet.
Geboren op 17-05-1772 in Groote Lindt. Johannes is overleden op 27-06-1772, 41 dagen oud, te Groote Lindt.
X12)Cornelia de Quaatsteniet.
Geboren op 26-09-1773 in Groote Lindt.
X13)Johannes de Quaatsteniet.
Geboren op 11-12-1774 in Groote Lindt. Johannes is overleden op 04-11-1777, 2 jaar oud, te Groote Lindt.
X14)Pieter de Quaatsteniet.
Geboren op 16-12-1777 in Groote Lindt. Pieter is overleden op 25-09-1791, 13 jaar oud, te Groote Lindt.

IX29)Herman de Quaasteniet.
Geboren op 16-02-1738 in Groote Lindt. Herman is overleden op 17-05-1811, 73 jaar oud, te Groote Lindt.
Zoon van Leendert Hermansz. (Leendert) de Quaatsteniet( VIII13)
en Cornelia Jansdr. Clos.
Notitie(s) bij:
Beroep:vlasboer
Herman had een relatie met Pietertje Jansdr. den Ouden
Pietertje Jansdr. den Ouden is geboren op 22-03-1744 in Barendrecht. Pietertje is overleden.
Dochter van Jan Johannesz. den Ouden en Lijsbeth Gerritsdr. Slooff.
     Kinderen van Herman en Pietertje:
X15)Lijsbeth de Quaasteniet.
Geboren op 23-10-1763 in Groote Lindt.
X16)Leendert de Quaasteniet.
Geboren op 23-09-1764 in Heerjansdam. Leendert is overleden op 18-10-1764, 25 dagen oud, te Heerjansdam.
X17)Leendert Hermansz. (Leendert) de Quaasteniet.
Geboren op 20-07-1766 in Heerjansdam.
X18)Willem de Quaasteniet.
Geboren op 02-08-1767 in Groote Lindt. Willem is overleden op 24-10-1799, 32 jaar oud, te Groote Lindt.
X19)Cornelia de Quaasteniet.
Geboren op 06-11-1768 in Groote Lindt.
X20)Gerrit de Quaasteniet.
Geboren op 03-06-1770 in Groote Lindt. Gerrit is overleden op 22-10-1770, 141 dagen oud, te Groote Lindt.
X21)Gerrit de Quaasteniet.
Geboren op 24-11-1771 in Groote Lindt. Gerrit is overleden op 02-06-1773, 1 jaar oud, te Groote Lindt.
X22)Jannigje de Quaasteniet.
Geboren op 31-01-1773 in Groote Lindt. Jannigje is overleden op 11-02-1778, 5 jaar oud, te Groote Lindt.
X23)Jannigje de Quaasteniet.
Geboren op 28-08-1774 in Groote Lindt.
X24)Gerrit de Quaasteniet.
Geboren op 01-10-1775 in Groote Lindt. Gerrit is overleden op 10-10-1775, 9 dagen oud, te Groote Lindt.
X25)Jannichie de Quaasteniet.
Geboren op 15-03-1778 in Groote Lindt. Jannichie is overleden op 02-12-1783, 5 jaar oud, te Groote Lindt.
X26)Aartje de Quaasteniet.
Geboren op 20-01-1782 in Heer Oudelandsambacht. Aartje is overleden op 06-10-1783, 1 jaar oud, te Groote Lindt.

IX30)Jan Leendertsz (Jan) de Quaatsteniet.
Geboren op 20-09-1739 in Groote Lindt. Jan is overleden op 23-01-1816, 76 jaar oud, te Groote Lindt.
Zoon van Leendert Hermansz. (Leendert) de Quaatsteniet( VIII13)
en Cornelia Jansdr. Clos.
Notitie(s) bij:
Beroep:vlasboer
Persoon: Cornelis Moerkerke, Keizerlijk notaris te Charlois, verkocht op 20-11-1813 voor Jan de Quaadsteniet, wonende in de Lindt, gemeente Zwijndrecht, 2e kanton Dordrecht, "ten huijze van Bastiaan Oosthoek, Herbergier binnen de dorpe van Charlois in het huijs no: 57, een Bouwmanshuijs, schuur, woonkeet en dijkerf, staande en gelegen binnen de dorpe en gemeente van Charlois." Koper werd Leendert Jacobusz. Kruijdenier, appelkoper, wonende in de gemeente Charlois, voor een bedrag van 1.000 gulden Hollands.
Jan trouwde in Groote Lindt op 17-04-1767, 27 jaar oud met Lijsbeth Leendertsdr. Visser, 24 jaar oud.
Lijsbeth Leendertsdr. Visser is geboren op 05-10-1742 in Groote Lindt. Lijsbeth is overleden op 17-05-1815, 72 jaar oud, te Groote Lindt.
Dochter van Leendert Huijgen Visser en Janneke Aartsdr. van Dijk.
     Kinderen van Jan en Lijsbeth:
X27)Jannigje de Kwaatsteniet.
Geboren op 26-07-1772 in Groote Lindt.

IX35)Lijsbeth de Quaatsteniet.
Geboren op 12-04-1750 in Groote Lindt. Lijsbeth is overleden op 11-11-1811, 61 jaar oud, te Groote Lindt.
Dochter van Leendert Hermansz. (Leendert) de Quaatsteniet( VIII13)
en Cornelia Jansdr. Clos.
A) Lijsbeth had een relatie met Jan AriŽnsz. Wensch
Jan AriŽnsz. Wensch is Jan is overleden op 20-08-1788, ? jaar oud, te Groote Lindt.
Zoon van Arie Jansz. Wensch en Maaike Jansdr. Vliegenthart.
B) Lijsbeth trouwde met Cornelis Jansz. Velgersdijk
Cornelis Jansz. Velgersdijk (Geen verdere gegevens bekend.)
     Kinderen van Jan en Lijsbeth:
X28)Ariaantje Wensch.
Geboren op 01-03-1772 in Groote Lindt. Ariaantje is overleden.
X29)Lena Wensch.
Geboren op 07-03-1779 in Groote Lindt. Lena is overleden.
X30)Aagje Wensch.
Geboren op 24-12-1782 in Groote Lindt. Aagje is overleden.
Notitie(s) bij:
Geboorte: Tweeling met Cornelia
X31)Cornelia Wensch.
Geboren op 24-12-1782 in Groote Lindt. Cornelia is overleden.
Notitie(s) bij:
Geboorte: Tweeling met Aagje
     Kinderen van Cornelis en Lijsbeth:
X32)Aaltje Velgersdijk.
Geboren op 07-09-1798 in Groote Lindt. Aaltje is overleden.

IX45)Pieter Philipsz. (Pieter) de Kwaadsteniet.
Geboren op 01-01-1744 in Groote Lindt. Pieter is overleden in 1786, 41 jaar oud..
Zoon van Philip Hermansz. (Philip) de Quaatsteniet( VIII15)
en Lijntie Jansdr. Vermeulen.
Notitie(s) bij:
Beroep:Bouwmansknecht
Overlijden: Overleden na 1786
Pieter trouwde in Groote Lindt op 04-04-1767, 23 jaar oud met Cornelia Johannesdr. (Cornelia) van 't Hoff, 24 jaar oud.
Cornelia Johannesdr. (Cornelia) van 't Hoff is geboren op 25-11-1742 in Groote Lindt. Cornelia is overleden op 06-11-1784, 41 jaar oud, te Groote Lindt.
Dochter van Johannes Jansz. (Johannes) van 't Hoff en Marijtje Cornelisdr. (Marijtje) van der Sluis.
     Kinderen van Pieter en Cornelia:
X33)Maria de Quaasteniet.
Geboren op 20-03-1768 in Groote Lindt. Maria is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden, voor 1772
X34)Philippus de Quaasteniet.
Geboren op 02-09-1770 in Groote Lindt. Philippus is overleden op 06-10-1773, 3 jaar oud, te Groote Lindt.
X35)Maria de Quaasteniet.
Geboren op 03-05-1772 in Groote Lindt. Maria is overleden op 03-05-1772, 0 dagen oud, te Groote Lindt.
X36)Marija de Quaasteniet.
Geboren op 15-11-1778 in Groote Lindt.

IX46)Jan Philipsz. (Jan) de Quaasteniet.
Geboren op 27-05-1745 in Groote Lindt. Jan is overleden.
Zoon van Philip Hermansz. (Philip) de Quaatsteniet( VIII15)
en Lijntie Jansdr. Vermeulen.
Jan trouwde in Groote Lindt op 17-04-1767, 21 jaar oud met Lijsbeth Willemsdr. Visser, 11 jaar oud.
Lijsbeth Willemsdr. Visser is geboren op 16-02-1756 in Heerjansdam. Lijsbeth is overleden.
Dochter van Willem Jansz. Visser en Teuntie Dirksdr. Blaak.
     Kinderen van Jan en Lijsbeth:
X37)Jannigje de Quaasteniet.
Geboren in Groote Lindt.

IX59)Adriaentje de Quaasteniet.
Geboren op 06-01-1737 in Oost-IJsselmonde. Adriaentje is overleden op 29-05-1814, 77 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
Dochter van Adrianus AriŽnsz. de Quaesteniet( VIII18)
en Pietertje Jansdr. Vinck.
Adriaentje trouwde in Oost-IJsselmonde op 28-10-1759, 22 jaar oud met Jan Millenaar, 32 jaar oud.
Jan Millenaar is geboren op 13-07-1727 in Oost-IJsselmonde. Jan is overleden op 10-03-1783, 55 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
     Kinderen van Jan en Adriaentje:
X38)Nicolaas Jansz Millenaar.
Geboren op 10-11-1759 in IJsselmonde. Nicolaas is overleden op 06-01-1831, 71 jaar oud, te IJsselmonde.
X39)Pieterje Jansdr Millenaar.
Geboren op 27-11-1761 in IJsselmonde. Pieterje is overleden op 07-03-1832, 70 jaar oud, te IJsselmonde.
X40)Adrianusz Jansz Millenaar.
Geboren op 01-04-1764 in IJsselmonde. Adrianusz is overleden.
X41)Marija Jansdr Millenaar.
Geboren op 26-07-1767 in IJsselmonde. Marija is overleden.
X42)Pieter Jansz Millenaar.
Geboren op 31-12-1771 in IJsselmonde. Pieter is overleden op 13-09-1845, 73 jaar oud, te Pijnacker.

IX60)Marijtje de Kwaadsteniet.
Geboren op 31-03-1739 in Oost-IJsselmonde. Marijtje is overleden op 07-07-1806, 67 jaar oud, te Zevenhuizen.
Dochter van Adrianus AriŽnsz. de Quaesteniet( VIII18)
en Pietertje Jansdr. Vinck.
Notitie(s) bij:
Persoon: Ook wel Marrigje genoemd
Marijtje trouwde in Oost-IJsselmonde op 04-04-1783, 44 jaar oud met DaniŽl van Driel, 47 jaar oud.
DaniŽl van Driel is geboren op 09-10-1735 in Barendrecht. DaniŽl is overleden op 29-10-1804, 69 jaar oud, te Barendrecht.

IX64)Jan Vink de Quaasteniet.
Geboren op 02-08-1750 in Oost-IJsselmonde. Jan is overleden op 05-10-1808, 58 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
Zoon van Adrianus AriŽnsz. de Quaesteniet( VIII18)
en Pietertje Jansdr. Vinck.
Notitie(s) bij:
Beroep:veeboer, landbouwer later herbergier/tapper
*: Jan Vink de Quaasteniet was ook schepen van Oost-IJsselmonde in 1797 en 1798
Persoon: De toevoeging Vink achter de de voornaam was vermoedelijk het gevolg van het Feit dat de familienaam van zijn moeder dreigde uit te sterven.
In het register van Weerbare mannen van Oost-IJsselmonde uit 1784 stond Jan Vink de Kwaasteniet te boek als "onvermogende", niet in het bezit zijnde van een geweer.
In 1784 werd Jan Vink de Quaasteniet benoemd tot voogd over de kinderen uit het 1e huwelijk van Daniel van Driel en Aagje van Tuil.
Op 28 Januari 1793 was Jan Vink de Quaadsteniet getuige bij het opmaken van een testament van Hendrik Joppe van der Graaff en Annetie Barendregt, "egtelieden wonende onder IJsselmonde." Annetie Barendregt was een nicht van Jan Vink.
Toen Lijntje Mijnlieff op 26 April 1794 overleed, bleef Jan Vink de Quaadsteniet achter met 5 kinderen, te weten: Adrianus, oud 19 jaar; Antonetta, oud 17 jaar; Johannes, oud 12 jaar; Lijntje, oud 11 jaar; Pietertje, oud 6 dagen. Pietertje Cornelisdr. den Hoed, dochter van de vlasboer Cornelis den Hoed, die reeds dienstbode bij de familie De Quaasteniet was in de tijd dat Jan Vinks moeder nog leefde, nam de zorg voor de kinderen op zich.
Dat Jan Vink de Quaadsteniet met haar op 22 Februari 1795 te Oost-IJsselmonde trouwde, is hem, door zijn schoonmoeder Antonetta Ouwens kennelijk niet in dank afgenomen. Bij de verdeling van haar nagelaten boedel werd zijn naam niet ťťnmaal genoemd.
FinanciŽel ging het Jan Vink de Quaasteniet in deze periode niet voor de wind. In 1790 moest, na het overlijden van zijn moeder Pietertje Jansdr. Vink, de nagelaten boedel worden gedeeld met zijn zusters Adriaentje en Marrigje. Na het overlijden van Lijntje Johannesdr. Mijnlieff moesten de legitieme porties voor haar nagelaten kinderen worden gereserveerd.
In 1804 verkocht Jan Vink de Quaasteniet de boedel die zijn vader, Adrianus AriŽnsz. de Quaesteniet, in 1753 uit de nalatenschap van zijn schoonouders Jan Cornelisz. Vink en Marrigje Pietersdr. Barendregt verkregen had. De boedel werd bij afslag gekocht door Pieter Cornelisz. de Lijster, voor het bedrag van 2.650 gulden Hollands. Het hoogste bod werd gesteld door Thijs van der Graaff, wonende onder West-IJsselmonde, zijnde 1.650 gulden Hollands. Thijs van der Graaff ontving een trekgeld van 10 Zeeuwse Rijksdaalders.
In de periode van 1805 tot het jaar van zijn dood 1808, staat in het Patentregister van Oost-IJsselmonde als beroep van Jan Vink de Quaadsteniet vermeld, dat hij herbergier en tapper was. Mogelijk was hij dit reeds sinds 1804, doch de archiefstukken over deze periode ontbreken.
Vermoedelijk werd de herberg gekocht met de opbrengst van eerdergenoemde verkoop.
In 1808, nog net voor zijn overlijden, ontvangt Jan Vink de Quaadsteniet uit de boedel van zijn zuster Marrigje de Kwaadsteniet, de weduwe van Daniel van Driel, laatst gewoond hebbende te Zevenhuizen en overleden aldaar op 7 Juni 1806, een legaat groot 500 gulden Hollands.
*: Bron: De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet
Adres: Oost-IJsselmonde
A) Jan trouwde in Oost-IJsselmonde op 23-03-1774, 23 jaar oud met Lijntje Johannesdr. Mijnlieff, 20 jaar oud.
Lijntje Johannesdr. Mijnlieff is geboren op 07-04-1753 in Oost-IJsselmonde. Lijntje is overleden op 26-04-1794, 41 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
Dochter van Johannes Japhetsz. Mijnlieff en Antonetta Ouwens.
Notitie(s) bij:
Persoon: Lijntje Johannesdr. Mijnlieff was een dochter uit een oud boerengeslacht op het eiland IJsselmonde. Haar grootvader Japhet AriŽnsz. Mijnlieff was, tot zijn dood op 21 maart 1742 vele jaren Schepen van Oost-IJsselmonde. Hij trouwde op 4 mei 1698 te Barendrecht met Lijntie Jansdr. Leeuwenburg. Haar vader Johannes Japhetsz. Mijnlieff was eveneens Schepen van Oost-IJsselmonde, en wel van 1747 tot 1783. Hij overleed op 15 novemder 1784 aldaar. Zijn vrouw Antonetta Ouwens overleed op 8 mei 1807.
De vader van Antonetta Ouwens was Adrianus Ouwens, Schepen van Oost-IJsselmonde van 1724 tot 1759. De laatste jaren voor zijn dood, op 24 juli 1759, was hij tevens Schout van IJsselmonde.
*: Bron: De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet
B) Jan trouwde in Oost-IJsselmonde op 22-02-1795, 44 jaar oud met Pietertje Cornelisdr. den Hoed, 26 jaar oud.
Pietertje Cornelisdr. den Hoed is geboren op 04-09-1768 in Ammerstol. Pietertje is overleden op 07-08-1848, 79 jaar oud, te Ijselmonde.
Dochter van Cornelis den Hoed en Barber Dirksdr. den Uijl.
Notitie(s) bij:
Persoon: Na de dood van Jan Vink de Quaadsteniet trouwde Pietertje Cornelisdr. den Hoed voor de 2e maal en wel met Pieter Pietersz. van Driel op 23 Januari 1811 te Oost-IJsselmonde. Uit dit huwelijk werd op 16 Januari 1811 een zoon geboren, genaamd Jan. Deze zoon overleed later te 's-Hertogenbosch.
     Kinderen van Jan en Lijntje:
X43)Adrianus Jansz. de Kwaadsteniet.
Geboren op 22-05-1774 in Oost-IJsselmonde.
X44)Antonetta de Kwaadsteniet.
Geboren op 13-06-1776 in Oost-IJsselmonde.
X45)Pietertje de Quaasteniet.
Geboren op 26-08-1777 in Oost-IJsselmonde. Pietertje is overleden op 02-07-1787, 9 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
X46)Johannes de Quaasteniet.
Geboren op 21-12-1779 in Oost-IJsselmonde. Johannes is overleden op 28-08-1780, 251 dagen oud, te Oost-IJsselmonde.
X47)Johannes Jansz. (Johannes) de Quaadsteniet.
Geboren op 06-05-1781 in Oost-IJsselmonde.
X48)Lijntje de Kwaadsteniet.
Geboren op 29-10-1782 in Oost-IJsselmonde.
X49)Japhet de Quaasteniet.
Geboren op 15-05-1785 in Oost-IJsselmonde. Japhet is overleden op 18-08-1785, 95 dagen oud, te Oost-IJsselmonde.
X50)Pieter de Quaasteniet.
Geboren op 28-09-1788 in Oost-IJsselmonde. Pieter is overleden op 02-08-1792, 3 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
X51)Pietertje de Quaasteniet.
Geboren op 20-04-1794 in Oost-IJsselmonde. Pietertje is overleden op 02-07-1796, 2 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
Notitie(s) bij:
Geboorte: Haar moeder, Lijntje Johannesdr. Mijnlieff, overlijdt 4 dagen na de geboorte van Pietertje
     Kinderen van Jan en Pietertje:
X52)Cornelis Jansz. de Kwaasteniet.
Geboren op 12-01-1796 in Oost-IJsselmonde.
X53)Pieter Jansz. de Kwaasteniet.
Geboren op 03-02-1797 in Oost-IJsselmonde.
X54)Willem Jansz. de Kwaadsteniet.
Geboren op 02-04-1799 in Oost-IJsselmonde.
X55)Barbera de Quaasteniet.
Geboren op 18-08-1801 in Oost-IJsselmonde. Barbera is overleden op 03-11-1803, 2 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
X56)Arie de Kwaasteniet.
Geboren op 19-12-1803 in Oost-IJsselmonde.
X57)Dirk de Quaasteniet.
Geboren op 25-04-1805 in Oost-IJsselmonde. Dirk is overleden op 02-03-1806, 311 dagen oud, te Oost-IJsselmonde.
X58)Pietertje de Kwaasteniet.
Geboren op 01-10-1807 in Oost-IJsselmonde.

Generatie X


X10)Gerrit Jaspersz. (Gerrit) de Quaasteniet.
Geboren op 16-12-1770 in Groote Lindt. Gerrit is overleden op 29-08-1833, 62 jaar oud, te Groote Lindt.
Zoon van Jasper Gerritsz. (Jasper) de Quaatsteniet( IX22)
en Grietie Johannesdr. van 't Hoff.
Notitie(s) bij:
Persoon: De kindersterfte was in deze tijd groot maar deze Familietak wordt wel erg zwaar getroffen. Gerrit en zijn vrouw Aagje krijgen 10 kinderen waarvan er slechts 4 volwassen worden. Maar de manlijke kinderen die volwassen worden hebben het nog slechter.
Zowel Mels als zijn broer Jaspert en broer Arij krijgen allemaal kinderen die vroeg overlijden, Mels 10 kinderen en Broer Jaspert 16 en broer Arij 4. Van deze 30 kinderen overlijden er 25 voor hun derde levensjaar. De 5 kinderen die wel ouder worden dan 3 jaar overlijden bijna allemaal ongehuwd voor hun 26 levensjaar. Alleen Jaspert krijgt een dochter, Jaepje, die oud genoeg wordt om te trouwen en zelf weer kindern te krijgen. Hoewel er geen bewijs voor gevonden is lijkt het er op dat deze familietak een fout in de genen heeft waardoor het moeilijk was om gezonde kinderen te krijgen.
Gerrit had een relatie met Aagje Melsdr. de Pee
Aagje Melsdr. de Pee is geboren in 1773 in IJsselstein. Aagje is overleden op 16-04-1832, 59 jaar oud, te Groote Lindt.
Dochter van Mels Pietersz. de Pee en Lijsbeth Kranendonck.
     Kinderen van Gerrit en Aagje:
XI1)Lijsbeth de Quaasteniet.
Geboren op 18-07-1794 in Groote Lindt. Lijsbeth is overleden op 26-05-1800, 5 jaar oud, te Groote Lindt.
XI2)Grietje de Quaasteniet.
Geboren op 21-08-1795 in Groote Lindt.
XI3)Jaspert Gerritsz. (Jaspert) de Kwaasteniet.
Geboren op 07-12-1796 in Kleine Lindt.
XI4)Mels de Quaasteniet.
Geboren op 12-08-1798 in Groote Lindt. Mels is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden
XI5)Mels de Quaasteniet.
Geboren op 01-10-1799 in Groote Lindt. Mels is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden
XI6)Pieter de Quaasteniet.
Geboren op 06-04-1801 in Groote Lindt. Pieter is overleden op 20-12-1802, 1 jaar oud, te Groote Lindt.
XI7)Mels Gerritsz. (Mels) de Kwaasteniet.
Geboren op 09-11-1802 in Groote Lindt.
XI8)Arij de Kwaasteniet.
Geboren op 11-09-1804 in Groote Lindt.
XI9)Maaike de Quaasteniet.
Geboren op 26-09-1806 in Groote Lindt. Maaike is overleden op 10-10-1807, 1 jaar oud, te Groote Lindt.
XI10)Pieter de Quaasteniet.
Geboren op 12-02-1809 in Groote Lindt. Pieter is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden

X12)Cornelia de Quaatsteniet.
Geboren op 26-09-1773 in Groote Lindt. Cornelia is overleden op 04-03-1831, 57 jaar oud, te Heer Oudelandsambacht.
Dochter van Jasper Gerritsz. (Jasper) de Quaatsteniet( IX22)
en Grietie Johannesdr. van 't Hoff.
Cornelia trouwde in Heinenoord op 19-04-1797, 23 jaar oud met Arie in 't Veld
Arie in 't Veld is Arie is overleden op 21-09-1837, ? jaar oud, te Groote Lindt.

X15)Lijsbeth de Quaasteniet.
Geboren op 23-10-1763 in Groote Lindt. Lijsbeth is overleden op 27-09-1819, 55 jaar oud, te Groote Lindt.
Dochter van Herman de Quaasteniet( IX29)
en Pietertje Jansdr. den Ouden.
A) Lijsbeth trouwde met Willem Zeegersz. Henniphaas
Willem Zeegersz. Henniphaas (Geen verdere gegevens bekend.)
B) Lijsbeth trouwde met Cornelis Dirksz. van der Linden
Cornelis Dirksz. van der Linden (Geen verdere gegevens bekend.)
     Kinderen van Willem en Lijsbeth:
XI11)Zeeger Henniphaas.
Geboren op 11-08-1784 in Heerjansdam. Zeeger is overleden.
XI12)Herman Henniphaas.
Geboren op 30-08-1785 in Groote Lindt. Herman is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden

X17)Leendert Hermansz. (Leendert) de Quaasteniet.
Geboren op 20-07-1766 in Heerjansdam. Leendert is overleden in 1831, 64 jaar oud, te 's Gravendeel.
Zoon van Herman de Quaasteniet( IX29)
en Pietertje Jansdr. den Ouden.
Notitie(s) bij:
Beroep:daggelder
Overlijden: Moet overleden zijn na 1830
A) Leendert trouwde in Groote Lindt op 19-10-1788, 22 jaar oud met Johanna Dirksdr. (Anna) van der Linden, 18 jaar oud.
Johanna Dirksdr. (Anna) van der Linden is geboren op 15-04-1770 in Ridderkerk. Anna is overleden op 03-11-1808, 38 jaar oud, te Groote Lindt.
Dochter van Dirk AriŽnsz. van der Linden en Neeltje Louwe van der Bijl.
Notitie(s) bij:
Huwelijk: In de huwelijksakte wordt de naam De Kwaadsteniet gebruikt
B) Leendert trouwde in Groote Lindt in 1809, 42 jaar oud met Maaike Groenewout, 41 jaar oud.
Maaike Groenewout is geboren op 27-06-1767 in Groote Lindt. Maaike is overleden op 03-09-1830, 63 jaar oud, te Groote Lindt.
Dochter van Gijsbert Groenewout en Jannigje Willigen.
Notitie(s) bij:
Huwelijk: In de huwelijksakte wordt de naam De Kwaadsteniet gebruikt
     Kinderen van Leendert en Anna:
XI13)Pietertje de Quaasteniet.
Geboren op 21-02-1790 in Groote Lindt. Pietertje is overleden op 29-04-1790, 67 dagen oud, te Groote Lindt.
XI14)Dirk de Quaasteniet.
Geboren op 19-11-1790 in Groote Lindt. Dirk is overleden op 27-12-1790, 38 dagen oud, te Groote Lindt.
XI15)Pietertje de Quaasteniet.
Geboren op 11-11-1791 in Groote Lindt. Pietertje is overleden op 09-06-1792, 211 dagen oud, te Groote Lindt.
XI16)Pietertje de Quaasteniet.
Geboren op 06-01-1793 in Groote Lindt.

X19)Cornelia de Quaasteniet.
Geboren op 06-11-1768 in Groote Lindt. Cornelia is overleden op 19-03-1832, 63 jaar oud, te Groote Lindt.
Dochter van Herman de Quaasteniet( IX29)
en Pietertje Jansdr. den Ouden.
Cornelia trouwde met Bastiaan Hofwegen
Bastiaan Hofwegen (Geen verdere gegevens bekend.)
     Kinderen van Bastiaan en Cornelia:
XI17)Daantje Hofwegen.
Geboren op 18-06-1800 in Groote Lindt. Daantje is overleden.
XI18)Jaspert Hofwegen.
Geboren op 28-07-1801 in Groote Lindt. Jaspert is overleden.
XI19)Grietje Hofwegen.
Geboren op 07-05-1803 in Groote Lindt. Grietje is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden
XI20)Willem Hofwegen.
Geboren op 05-10-1804 in Groote Lindt. Willem is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden
XI21)Grietje Hofwegen.
Geboren op 05-11-1806 in Groote Lindt. Grietje is overleden.
XI22)Willem Hofwegen.
Geboren op 26-07-1808 in Groote Lindt. Willem is overleden.
XI23)Bastiaan Hofwegen.
Geboren op 08-09-1811 in Groote Lindt. Bastiaan is overleden.

X23)Jannigje de Quaasteniet.
Geboren op 28-08-1774 in Groote Lindt. Jannigje is overleden.
Dochter van Herman de Quaasteniet( IX29)
en Pietertje Jansdr. den Ouden.
Jannigje trouwde in Groote Lindt op 01-05-1802, 27 jaar oud met Jacob Hofwegen
Jacob Hofwegen is geboren in Zwijndrecht. Jacob is overleden op 15-08-1808, ? jaar oud, te Meerdervoort.
     Kinderen van Jacob en Jannigje:
XI24)Pietertje Hofwegen.
Geboren op 27-02-1808 in Groote Lindt. Pietertje is overleden op 24-09-1808, 210 dagen oud, te Groote Lindt.

X27)Jannigje de Kwaatsteniet.
Geboren op 26-07-1772 in Groote Lindt. Jannigje is overleden op 20-04-1826, 53 jaar oud, te Groote Lindt.
Dochter van Jan Leendertsz (Jan) de Quaatsteniet( IX30)
en Lijsbeth Leendertsdr. Visser.
Jannigje trouwde in Groote Lindt op 06-05-1797, 24 jaar oud met Schilleman Melsz. van Driel, 27 jaar oud.
Schilleman Melsz. van Driel is geboren op 07-01-1770 in Kleine Lindt. Schilleman is overleden op 03-02-1839, 69 jaar oud, te Groote Lindt.
Zoon van Mels van Driel en Heijltje den Deugd.
Notitie(s) bij:
Persoon: Schilleman Melsz. van Driel, schoonzoon van Jan de Quaadsteniet, vlasboer onder Groote Lindt, "verklaart verkogt te hebben aan Dirk van der Wel, bouwman wonende onder Charlois, 2 bunder en 50 roeden weijland gelegen in de polder Charlois, onder Charlois." Getuigen waren Arij Essenbrugge van der Stegge, ChirurgÓjn, en Jan Takkebos, Meester Verver, beiden wonende te Charlois. Ontvangen uit deze verkoop 2.500 gulden Hollands.
     Kinderen van Schilleman en Jannigje:
XI25)Mels van Driel.
Geboren op 19-09-1798 in Groote Lindt. Mels is overleden.
XI26)Jan van Driel.
Geboren op 16-11-1801 in Groote Lindt.
XI27)Arij van Driel.
Geboren op 13-11-1803 in Groote Lindt. Arij is overleden.
XI28)Huijg van Driel.
Geboren op 16-01-1807 in Groote Lindt. Huijg is overleden.
XI29)Leendert van Driel.
Geboren op 17-09-1811 in Groote Lindt. Leendert is overleden.

X36)Marija de Quaasteniet.
Geboren op 15-11-1778 in Groote Lindt. Marija is overleden op 07-01-1802, 23 jaar oud, te Groote Lindt.
Dochter van Pieter Philipsz. (Pieter) de Kwaadsteniet( IX45)
en Cornelia Johannesdr. (Cornelia) van 't Hoff.
Marija trouwde met Arij Teunisz. (Arij) Kooiman
Arij Teunisz. (Arij) Kooiman (Geen verdere gegevens bekend.)
     Kinderen van Arij en Marija:
XI30)Pleuntje Kooiman.
Geboren op 21-12-1801 in Groote Lindt.

X37)Jannigje de Quaasteniet.
Geboren in Groote Lindt. Jannigje is overleden op 07-10-1820, ? jaar oud, te Sandelingenambacht.
Dochter van Jan Philipsz. (Jan) de Quaasteniet( IX46)
en Lijsbeth Willemsdr. Visser.
Jannigje trouwde in Rijsoord met Arij Valstar
Arij Valstar is geboren op 01-08-1779 in Rijsoord. Arij is overleden.

X43)Adrianus Jansz. de Kwaadsteniet.
Geboren op 22-05-1774 in Oost-IJsselmonde. Adrianus is overleden op 12-09-1859, 85 jaar oud, te Oudshoorn.
Zoon van Jan Vink de Quaasteniet( IX64)
en Lijntje Johannesdr. Mijnlieff.
Notitie(s) bij:
Beroep:Schippersknecht op de beurtvaart van Rotterdan naar Amsterdam, later winkelier in potterie
Persoon: Adrianus de Kwaadsteniet erfde van zijn moederskant een bedrag van Car.gld. 3048:19:21/2. Uit de nalatenschap van Jan Leeuwenburg (een neef van zijn moeder Lijntje Johannesdr. Mijnlieff) en diens vrouw Wileminia van Buuren, een bedrag groot 500 Car.gld.
*: Bron: De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet
Overlijden: Aangifte van overlijden werd gedaan door Abraham Keizer, zijn schoonzoon, oud 37 jaar
Adres: Oost-IJsselmonde
Adrianus trouwde in Oudshoorn op 11-05-1806, 31 jaar oud met Marrigje van Aalst, 24 jaar oud.
Marrigje van Aalst is geboren op 21-10-1781 in Woubrugge. Marrigje is overleden op 03-01-1865, 83 jaar oud, te Oudshoorn.
Dochter van Arie van Aalst en Jannigje van der Stoel.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode te Alkemade
Huwelijk: Vermoedelijk hebben Adrianus en zijn vrouw Marrigje elkaar voor het eerst ontmoet bij zijn nicht Heiltje Ouwens, getrouwd met Martinus van Soest en wonende te Alkemade.
     Kinderen van Adrianus en Marrigje:
XI31)Lijntje de Kwaadsteniet.
Geboren op 16-10-1806 in Oudshoorn. Lijntje is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden
XI32)Jannetje de Kwaadsteniet.
Geboren op 13-12-1807 in Oudshoorn. Jannetje is overleden op 01-04-1808, 110 dagen oud, te Oudshoorn.
XI33)Jan de Kwaadsteniet.
Geboren op 24-07-1810 in Oudshoorn. Jan is overleden op 17-12-1810, 146 dagen oud, te Oudshoorn.
XI34)Ariaantje de Kwaadsteniet.
Geboren op 12-10-1811 in Oudshoorn. Ariaantje is overleden op 22-03-1814, 2 jaar oud, te Oudshoorn.
XI35)Willemijntje de Kwaadsteniet.
Geboren op 24-04-1813 in Oudshoorn.
XI36)Ariaantje de Kwaadsteniet.
Geboren op 01-03-1815 in Oudshoorn. Ariaantje is overleden op 27-08-1816, 1 jaar oud, te Oudshoorn.
XI37)Jan de Kwaadsteniet.
Geboren op 06-04-1816 in Oudshoorn. Jan is overleden op 22-07-1817, 1 jaar oud, te Oudshoorn.
XI38)Jan de Kwaadsteniet.
Geboren op 26-01-1819 in Oudshoorn. Jan is overleden op 10-07-1819, 165 dagen oud, te Oudshoorn.
XI39)Marrigje de Kwaadsteniet.
Geboren op 24-08-1820 in Oudshoorn.

X44)Antonetta de Kwaadsteniet.
Geboren op 13-06-1776 in Oost-IJsselmonde. Antonetta is overleden.
Dochter van Jan Vink de Quaasteniet( IX64)
en Lijntje Johannesdr. Mijnlieff.
Antonetta had een relatie met Bastiaan Huijgen (Bastiaan) de Jong
Bastiaan Huijgen (Bastiaan) de Jong is geboren op 19-10-1766 in Ridderkerk. Bastiaan is overleden.
Notitie(s) bij:
Beroep:veehouder en landbouwer
     Kinderen van Bastiaan en Antonetta:
XI40)Lijntje de Jong.
Geboren op 03-10-1798 in Ridderkerk. Lijntje is overleden.
XI41)Cornelia de Jong.
Geboren op 05-09-1800 in Ridderkerk. Cornelia is overleden.
XI42)Huijg de Jong.
Geboren op 20-10-1805 in Ridderkerk. Huijg is overleden.
XI43)Antonetta de Jong.
Geboren op 01-03-1807 in Ridderkerk. Antonetta is overleden.
XI44)Jan de Jong.
Geboren op 23-04-1809 in Ridderkerk. Jan is overleden.
XI45)Cornelis de Jong.
Geboren op 14-10-1810 in Ridderkerk. Cornelis is overleden.
XI46)Johannes de Jong.
Geboren op 28-04-1812 in Groote Lindt. Johannes is overleden.
XI47)Neeltje de Jong.
Geboren op 08-02-1816 in Groote Lindt. Neeltje is overleden.

X47)Johannes Jansz. (Johannes) de Quaadsteniet.
Geboren op 06-05-1781 in Oost-IJsselmonde. Johannes is overleden op 02-05-1836, 54 jaar oud, te Moerkapelle.
Zoon van Jan Vink de Quaasteniet( IX64)
en Lijntje Johannesdr. Mijnlieff.
Notitie(s) bij:
Beroep:Bouwmansknecht te Oost-IJsselmonde later landbouwerte Moerkapelle
*: Johannes was kerkmeester van de Ger. kerk in Moerkapelle
Persoon: Johannes Jansz. de Quaadsteniet erfde, evenals zijn broer Adrianus en zijn zusters Antonetta en Lijntje, van zijn grootouders van moederszijde Johannes Japhetsz. Mijnlieff en Antonetta Ouwens een som van Car.gld. 3.048: 19: 21/2. Ook ontving hij een legaat groot 500;- Car.gld. van Jan Leeuwenburg en Willemijntje van Buuren.
Johannes werd op 3 Februari 1815 Kerkmeester van de Gereformeerde kerk te Moercapelle. In de periode van 1811 tot 1820 staat Johannes de Quaadsteniet diverse malen borg voor zijn plaatsgenoten Jacob Prins en Cornelis Schipper bij aankoop van land.
*: Bron: De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet
Adres: Wilde Venen huis nr 51, Moerkapelle
A) Johannes trouwde in Benthuizen in 1809, 27 jaar oud met Hilletje Dop, 40 jaar oud.
Hilletje Dop is geboren op 13-11-1768 in Benthuizen. Hilletje is overleden op 13-10-1832, 63 jaar oud, te Moerkapelle.
B) Johannes trouwde in Moerkapelle op 19-05-1833, 52 jaar oud met Anna de Hollander, 55 jaar oud.
Anna de Hollander is geboren op 21-02-1778 in Sluipwijk. Anna is overleden op 18-08-1838, 60 jaar oud, te Moerkapelle.
Notitie(s) bij:
Huwelijk: Anna was weduwe van Andries Versloot
     Kinderen van Johannes en Hilletje:
XI48)Jan de Quaadsteniet.
Geboren op 31-07-1810 in Moerkapelle. Jan is overleden op 08-04-1811, 251 dagen oud, te Moerkapelle.

X48)Lijntje de Kwaadsteniet.
Geboren op 29-10-1782 in Oost-IJsselmonde. Lijntje is overleden op 13-03-1813, 30 jaar oud, te Zevenhuizen.
Dochter van Jan Vink de Quaasteniet( IX64)
en Lijntje Johannesdr. Mijnlieff.
Lijntje trouwde in Zevenhuizen op 27-04-1806, 23 jaar oud met Jacob Spijker, 22 jaar oud.
Jacob Spijker is geboren in 1784 in Zevenhuizen. Jacob is overleden op 04-11-1821, 37 jaar oud, te Zevenhuizen.
Notitie(s) bij:
Beroep:veehouder
     Kinderen van Jacob en Lijntje:
XI49)Lijntje Spijker.
Geboren op 18-07-1806 in Zevenhuizen. Lijntje is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden
XI50)Alida Spijker.
Geboren op 26-08-1807 in Zevenhuizen. Alida is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden, voor 1809
XI51)Alida Spijker.
Geboren op 09-10-1809 in Zevenhuizen. Alida is overleden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jong overleden

X52)Cornelis Jansz. de Kwaasteniet.
Geboren op 12-01-1796 in Oost-IJsselmonde. Cornelis is overleden op 24-04-1881, 85 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
Zoon van Jan Vink de Quaasteniet( IX64)
en Pietertje Cornelisdr. den Hoed.
Notitie(s) bij:
Beroep:Scheepmaker
Persoon: Cornelis de Kwaasteniet, bij zijn trouwen de Kwaadsteniet genaamd, werd de stamvader van de tak de Quaasteniet. Nog geruime tijd werd de naam met "Kw" geschreven, zels nog door zijn zoons Jan , Joris , Adrianus en Cornelis.

Cornelis kreeg vrijstelling van de Nationale Militie omdat zijn stiefbroers, Adrianus de Kwaadsteniet en Johannes de Quaadsteniet, beiden aan deze verplichting hadden voldaan.
Cornelis trouwde in Rotterdam op 03-12-1823, 27 jaar oud met Maria van den Berg, 20 jaar oud.
Maria van den Berg is geboren op 13-04-1803 in Oost-IJsselmonde. Maria is overleden op 23-12-1875, 72 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
Dochter van Jan van den Berg en Emmetje Akkersdijk.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Aangifte van haar overlijden werd gedaan door Lucas koedijk, oud 51 jaar, kerkelijk ontvanger van de gemeente oost-IJsselmonde en Hendrik Kraan, oud 52 jaar, ontvanger van de gemeente IJsselmonde, beiden goede bekenden van de familie.
     Kinderen van Cornelis en Maria:
XI52)Jan de Quaasteniet.
Geboren op 05-05-1824 in Oost-IJsselmonde. Jan is overleden op 27-10-1881, 57 jaar oud, te Charlois.
Notitie(s) bij:
Beroep:Cafťhouder
*: Cafťhouder te Hillesluis Rotterdam
Overlijden: Jan Overleed in huis 1397 in Charlois
XI53)@I1556@Joris de Quaasteniet k287 1872.jpgJoris de Quaasteniet.
Geboren op 03-09-1825 in Oost-IJsselmonde.
XI54)Adrianus de Quaasteniet.
Geboren op 10-05-1827 in Oost-IJsselmonde. Adrianus is overleden op 17-09-1831, 4 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
XI55)Immetje de Quaasteniet.
Geboren op 06-02-1829 in Oost-IJsselmonde.
XI56)Pietje de Quaasteniet.
Geboren op 22-07-1830 in Oost-IJsselmonde. Pietje is overleden op 21-09-1831, 1 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
XI57)@I1563@11Adrianus de Quaasteniet.jpgAdrianus de Quaasteniet.
Geboren op 02-11-1831 in Oost-IJsselmonde.
XI58)Aart de Quaasteniet.
Geboren op 07-02-1834 in Oost-IJsselmonde. Aart is overleden op 23-04-1839, 5 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
XI59)Cornelis de Quaasteniet.
Geboren op 15-06-1835 in Oost-IJsselmonde. Cornelis is overleden op 17-10-1835, 124 dagen oud, te Oost-IJsselmonde.
XI60)Pieternella de Quaasteniet.
Geboren op 09-07-1836 in Oost-IJsselmonde. Pieternella is overleden op 29-10-1836, 112 dagen oud, te Oost-IJsselmonde.
XI61)Cornelis de Quaasteniet.
Geboren op 15-01-1838 in Oost-IJsselmonde.
XI62)Arie de Quaasteniet.
Geboren op 20-12-1839 in Oost-IJsselmonde. Arie is overleden op 02-06-1841, 1 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
XI63)Pietertje de Quaasteniet.
Geboren op 26-12-1843 in Oost-IJsselmonde. Pietertje is overleden op 03-02-1865, 21 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode
XI64)Grietje de Quaasteniet.
Geboren op 19-04-1847 in Oost-IJsselmonde.

X53)Pieter Jansz. de Kwaasteniet.
Geboren op 03-02-1797 in Oost-IJsselmonde. Pieter is overleden op 24-10-1872, 75 jaar oud, te Woubrugge.
Zoon van Jan Vink de Quaasteniet( IX64)
en Pietertje Cornelisdr. den Hoed.
Notitie(s) bij:
Beroep:Schippersknecht op de beurtvaart Rotterdam-Amsterdam, later bouwmansknecht
Persoon: Pieter heeft geruime tijd de familienaam met "Qu" geschreven maar werd uiteindelijk de stamvader van de tak "de Kwaasteniet"
*: Bron: De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet
Overlijden: Aangifte van overlijden werd gedaan door Jan de Kwaasteniet (k310), oud 50 jaar, winkelier te Woubrugge, zoon van de overledene, en Jacob van Dam, oud 34 jaar, veearts in Woubrugge en buurman van de overledene.
Adres: ridderbuurt 207, Oudshoorn
Pieter trouwde in Woubrugge op 05-04-1822, 25 jaar oud met Mijnsje Huisman, 21 jaar oud.
Mijnsje Huisman is geboren op 01-07-1800 in Oudshoorn. Mijnsje is overleden op 13-07-1847, 47 jaar oud, te Oudshoorn.
Dochter van Jan Huisman en Grietje van der Graaf.
Notitie(s) bij:
Beroep:boerendienstmaagd
     Kinderen van Pieter en Mijnsje:
XI65)Jan de Kwaasteniet.
Geboren op 24-06-1822 in Woubrugge.
XI66)Arij de Kwaasteniet.
Geboren op 29-08-1824 in Oudshoorn.
XI67)Pieter de Kwaasteniet.
Geboren op 31-07-1826 in Oudshoorn.
XI68)Grietje de Kwaasteniet.
Geboren op 28-09-1828 in Oudshoorn.
XI69)Jannetje de Kwaasteniet.
Geboren op 21-11-1830 in Oudshoorn.
XI70)Johannes de Kwaasteniet.
Geboren op 27-02-1833 in Oudshoorn. Johannes is overleden op 07-05-1833, 69 dagen oud, te Woubrugge.
Notitie(s) bij:
Geboorte: Johannes is tweelingbroer met Meinsje
XI71)Meinsje de Kwaasteniet.
Geboren op 27-02-1833 in Oudshoorn. Meinsje is overleden in 1833, -1 jaar oud, te Oudshoorn.
Notitie(s) bij:
Geboorte: Meinsje is tweelingzus van Johannes
Overlijden: Is vroeg overleden
XI72)Pietertje de Kwaasteniet.
Geboren op 14-03-1835 in Woubrugge. Pietertje is overleden op 21-11-1842, 7 jaar oud, te Woubrugge.
XI73)Barbera de Kwaasteniet.
Geboren op 10-04-1837 in Woubrugge.
XI74)Cornelis de Kwaasteniet.
Geboren op 16-11-1839 in Woubrugge. Cornelis is overleden op 03-03-1847, 7 jaar oud, te Woubrugge.
XI75)Meinsje de Kwaasteniet.
Geboren op 25-08-1843 in Oudshoorn. Meinsje is overleden op 26-08-1843, 1 dagen oud, te Oudshoorn.
XI76)Jan Huisman de Kwaasteniet.
Geboren op 05-07-1845 in Woubrugge. Jan is overleden op 16-05-1846, 315 dagen oud, te Woubrugge.
Notitie(s) bij:
Geboorte: De naam "Huisman", geplaatst voor de familienaam de Kwaasteniet, was mogelijk bedoeld als een deel van de achternaam. De familienaam Huisman dreigde te verdwijnen omdat er geen mannelijke nakomelingen van Jan Huisman en Grietje van de graaf meer in leven waren.
XI77)Meinsje de Kwaasteniet.
Geboren op 25-05-1847 in Oudshoorn. Meinsje is overleden op 03-05-1848, 344 dagen oud, te Oudshoorn.
Notitie(s) bij:
Geboorte: Zeven weken na de gboorte van Meinsje overleed haar moeder

X54)Willem Jansz. de Kwaadsteniet.
Geboren op 02-04-1799 in Oost-IJsselmonde. Willem is overleden op 22-11-1875, 76 jaar oud, te Ouderkerk a/d IJssel.
Zoon van Jan Vink de Quaasteniet( IX64)
en Pietertje Cornelisdr. den Hoed.
Notitie(s) bij:
Beroep:Schippersknecht.
*: Later werkzaam bij de droogmaking van de Zuidplas te Nieuwerkerk a/d IJssel
Persoon: Willem Jansz. de Kwaadsteniet is de stamvader van allen die de familienaam de Kwaadsteniet dragen, met uitzondering van de nakomelingen van Willem de Kwaadsteniet, oudste zoon van Arie de Kwaadsteniet, deze voerde door een indertijd gemaakte vergissing de familinaam de Kwaasteniet

Willem heeft waarschijnlijk vanaf zijn trouwen in 1826 tot plusminus 65 jarige leeftijd aan de droogmaking van de zuidplaspolder meegewerkt.
*: Bron: De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet
Willem trouwde in Nieuwerkerk a/d IJssel op 22-04-1826, 27 jaar oud met Adriana Trouwborst, 21 jaar oud.
Adriana Trouwborst is geboren op 30-01-1805 in Ouderkerk a/d IJssel. Adriana is overleden op 16-05-1877, 72 jaar oud, te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Dochter van Jan Trouwborst en Jannigje Versluis.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode
Huwelijk: In de trouwakte stond vermeld dat Willem had voldaan aan de Nationale Militie
     Kinderen van Willem en Adriana:
XI78)Jan Vink de Kwaadsteniet.
Geboren op 26-07-1826 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Jan is overleden op 15-08-1826, 20 dagen oud, te Nieuwerkerk a/d IJssel.
XI79)Jan Vink de Kwaadsteniet.
Geboren op 13-03-1828 in Nieuwerkerk a/d IJssel.
XI80)Janna de Kwaadsteniet.
Geboren op 13-08-1830 in Nieuwerkerk a/d IJssel.
XI81)Arie de Kwaadsteniet.
Geboren op 11-10-1832 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Arie is overleden op 08-04-1833, 179 dagen oud, te Nieuwerkerk a/d IJssel.
XI82)Arie de Kwaadsteniet.
Geboren op 16-02-1834 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Arie is overleden op 01-09-1834, 197 dagen oud, te Nieuwerkerk a/d IJssel.
XI83)Arie de Kwaadsteniet.
Geboren op 26-08-1835 in Nieuwerkerk a/d IJssel.
XI84)Pietertje de Kwaadsteniet.
Geboren op 05-08-1837 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Pietertje is overleden op 04-09-1837, 30 dagen oud, te Nieuwerkerk a/d IJssel.
XI85)NN de Kwaadsteniet.
Geboren op 26-09-1838 in Nieuwerkerk a/d IJssel. NN is overleden op 26-09-1838, 0 dagen oud, te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Notitie(s) bij:
Geboorte: Levenloos kind van het mannelijk geslacht. Tweeling met Pietertje
XI86)Pietertje de Kwaadsteniet.
Geboren op 26-09-1838 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Pietertje is overleden op 15-01-1840, 1 jaar oud, te Nieuwerkerk a/d IJssel.
XI87)Pietertje de Kwaadsteniet.
Geboren op 13-08-1841 in Nieuwerkerk a/d IJssel.
XI88)Leendert de Kwaadsteniet.
Geboren op 28-03-1846 in Nieuwerkerk a/d IJssel.

X56)Arie de Kwaasteniet.
Geboren op 19-12-1803 in Oost-IJsselmonde. Arie is overleden op 10-03-1858, 54 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Jan Vink de Quaasteniet( IX64)
en Pietertje Cornelisdr. den Hoed.
Notitie(s) bij:
Beroep:eigenaar water en vuurzaak
*: Arie had een water een vuurzaak (vroegere naam voor een waterstokerij) in en slop aan de Schiedamsedijk nabij pand no. 114 te Rotterdam. Die omgeving was in die tijd een arbeidersbuurt met een laag economisch peil. Er woonde veel werkelozen.
Adres: Schiedamsedijk 114, Rotterdam
Arie trouwde in Oost-IJsselmonde op 07-11-1829, 25 jaar oud met Pleuntje Pijl, 31 jaar oud.
Pleuntje Pijl is geboren op 15-07-1798 in Oost-IJsselmonde. Pleuntje is overleden op 20-12-1863, 65 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Dirk Pijl en Anna van Veen.
Notitie(s) bij:
Huwelijk: Er zijn geen kinderen uit het huwelijk geboren.

X58)Pietertje de Kwaasteniet.
Geboren op 01-10-1807 in Oost-IJsselmonde. Pietertje is overleden op 22-07-1889, 81 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
Dochter van Jan Vink de Quaasteniet( IX64)
en Pietertje Cornelisdr. den Hoed.
Pietertje trouwde met Willem van der Graaff
Willem van der Graaff (Geen verdere gegevens bekend.)

Generatie XI


XI2)Grietje de Quaasteniet.
Geboren op 21-08-1795 in Groote Lindt. Grietje is overleden op 30-05-1868, 72 jaar oud, te Groote Lindt.
Dochter van Gerrit Jaspersz. (Gerrit) de Quaasteniet( X10)
en Aagje Melsdr. de Pee.
Notitie(s) bij:
Persoon: Na het overlijden van Jan Paulusz. de Groot werd Grietje de Quaasteniet dienstbode bij de familie Kapteijn te Barendrecht en later te Heerjansdam. De kinderen bleven bij de grootouders te Groote Lindt
Grietje trouwde in Groote Lindt op 02-05-1823, 27 jaar oud met Jan Paulusz. de Groot, 25 jaar oud.
Jan Paulusz. de Groot is geboren in 1798 in Rijsoord. Jan is overleden op 16-08-1828, 30 jaar oud, te Groote Lindt.
Zoon van Paulus de Groot en Bastiaantje Melsdr. van Driel.
Notitie(s) bij:
Huwelijk: Getuige bij het huwelijk was Schillemans Melsz. van Driel
     Kinderen van Jan en Grietje:
XII1)Paulus de Groot.
Geboren op 03-10-1824 in Groote Lindt. Paulus is overleden.
XII2)Bastiaantje de Groot.
Geboren op 13-01-1826 in Groote Lindt. Bastiaantje is overleden.
XII3)Gerrit de Groot.
Geboren op 13-01-1826 in Groote Lindt. Gerrit is overleden op 23-09-1826, 253 dagen oud, te Groote Lindt.
XII4)Gerrit de Groot.
Geboren op 27-03-1828 in Groote Lindt. Gerrit is overleden.

XI3)Jaspert Gerritsz. (Jaspert) de Kwaasteniet.
Geboren op 07-12-1796 in Kleine Lindt. Jaspert is overleden op 09-02-1848, 51 jaar oud, te Groote Lindt.
Zoon van Gerrit Jaspersz. (Gerrit) de Quaasteniet( X10)
en Aagje Melsdr. de Pee.
Notitie(s) bij:
Beroep:Landarbeider
Jaspert trouwde in Groote Lindt op 09-09-1825, 28 jaar oud met Neeltje van Vliet, 20 jaar oud.
Neeltje van Vliet is geboren op 28-04-1805 in Puttershoek. Neeltje is overleden op 21-06-1870, 65 jaar oud, te Groote Lindt.
Dochter van Rijk van Vliet en Jaapje van Erkel.
     Kinderen van Jaspert en Neeltje:
XII5)Rijk de Kwaasteniet.
Geboren op 06-01-1826 in Groote Lindt. Rijk is overleden op 26-03-1826, 79 dagen oud, te Groote Lindt.
XII6)Gerrit de Kwaasteniet.
Geboren op 07-12-1826 in Groote Lindt. Gerrit is overleden op 27-01-1827, 51 dagen oud, te Groote Lindt.
XII7)Gerrit de Kwaasteniet.
Geboren op 01-12-1827 in Groote Lindt. Gerrit is overleden op 28-01-1828, 58 dagen oud, te Groote Lindt.
XII8)Jaepje de Kwaasteniet.
Geboren op 19-11-1828 in Kijfhoek.
XII9)Aagje de Kwaasteniet.
Geboren op 03-11-1830 in Groote Lindt. Aagje is overleden op 18-04-1831, 166 dagen oud, te Groote Lindt.
XII10)Aagje de Kwaasteniet.
Geboren op 29-03-1832 in Groote Lindt. Aagje is overleden op 06-04-1832, 8 dagen oud, te Groote Lindt.
XII11)Arij de Kwaasteniet.
Geboren op 29-06-1833 in Groote Lindt. Arij is overleden op 11-07-1833, 12 dagen oud, te Groote Lindt.
XII12)Aagje de Kwaasteniet.
Geboren op 19-12-1834 in Groote Lindt. Aagje is overleden op 07-06-1844, 9 jaar oud, te Groote Lindt.
XII13)Rijk de Kwaasteniet.
Geboren op 25-02-1836 in Groote Lindt. Rijk is overleden op 10-04-1836, 45 dagen oud, te Groote Lindt.
XII14)Gerrit de Kwaasteniet.
Geboren op 03-04-1837 in Groote Lindt. Gerrit is overleden op 05-05-1837, 32 dagen oud, te Groote Lindt.
XII15)Rijk de Kwaasteniet.
Geboren op 14-06-1838 in Groote Lindt. Rijk is overleden op 10-05-1847, 8 jaar oud, te Groote Lindt.
XII16)Arij de Kwaasteniet.
Geboren op 20-06-1840 in Groote Lindt. Arij is overleden op 16-07-1841, 1 jaar oud, te Groote Lindt.
XII17)Jacob de Kwaasteniet.
Geboren op 22-04-1842 in Groote Lindt. Jacob is overleden op 18-05-1842, 26 dagen oud, te Groote Lindt.
XII18)Gerrit de Kwaasteniet.
Geboren op 11-05-1843 in Groote Lindt. Gerrit is overleden op 15-03-1845, 1 jaar oud, te Groote Lindt.
XII19)Neeltje de Kwaasteniet.
Geboren op 01-04-1848 in Groote Lindt. Neeltje is overleden op 09-07-1848, 99 dagen oud, te Groote Lindt.
Notitie(s) bij:
Geboorte: Tweeling met Jaspert
XII20)Jaspert de Kwaasteniet.
Geboren op 01-04-1848 in Groote Lindt. Jaspert is overleden op 09-07-1848, 99 dagen oud, te Groote Lindt.
Notitie(s) bij:
Geboorte: Tweeling met Neeltje

XI7)Mels Gerritsz. (Mels) de Kwaasteniet.
Geboren op 09-11-1802 in Groote Lindt. Mels is overleden op 02-12-1868, 66 jaar oud, te Heerjansdam.
Zoon van Gerrit Jaspersz. (Gerrit) de Quaasteniet( X10)
en Aagje Melsdr. de Pee.
Notitie(s) bij:
Persoon: Bij de aangiftes van geboorten en overlijden wordt de familienaam afwisselend Kwaasteniet en Kwaadsteniet gebruikt.
Mels trouwde in Groote Lindt op 06-05-1826, 23 jaar oud met Pleuntje Kooiman, 24 jaar oud.
Pleuntje Kooiman is geboren op 21-12-1801 in Groote Lindt. Pleuntje is overleden op 11-12-1859, 57 jaar oud, te Heerjansdam.
Dochter van Arij Teunisz. (Arij) Kooiman en Marija de Quaasteniet.
     Kinderen van Mels en Pleuntje:
XII41)Maria de Kwaasteniet.
Geboren op 01-04-1827 in Groote Lindt. Maria is overleden op 19-09-1829, 2 jaar oud, te Groote Lindt.
XII41)Jannigje de Kwaasteniet.
Geboren op 13-05-1828 in Groote Lindt. Jannigje is overleden op 26-05-1828, 13 dagen oud, te Groote Lindt.
Notitie(s) bij:
Geboorte: Tweeling met Aagje
XII41)Aagje de Kwaasteniet.
Geboren op 13-05-1828 in Groote Lindt. Aagje is overleden op 26-05-1828, 13 dagen oud, te Groote Lindt.
Notitie(s) bij:
Geboorte: Tweeling met Jannigje
XII41)Arie Melsz. (Arie) de Kwaasteniet.
Geboren op 12-02-1831 in Groote Lindt.
XII41)Gerrit de Kwaasteniet.
Geboren op 23-09-1833 in Kleine Lindt. Gerrit is overleden op 25-09-1833, 2 dagen oud, te Kleine Lindt.
XII41)Maria de Kwaasteniet.
Geboren op 10-11-1834 in Kleine Lindt. Maria is overleden op 13-01-1861, 26 jaar oud, te Ridderkerk.
XII41)Jannigje de Kwaasteniet.
Geboren op 23-09-1837 in Kleine Lindt. Jannigje is overleden op 03-04-1863, 25 jaar oud, te Heerjansdam.
XII41)Gerrit de Kwaasteniet.
Geboren op 21-02-1839 in Kleine Lindt. Gerrit is overleden op 10-03-1858, 19 jaar oud, te Heerjansdam.
XII41)Mels de Kwaadsteniet.
Geboren op 25-07-1841 in Kleine Lindt. Mels is overleden op 14-07-1844, 2 jaar oud, te Kleine Lindt.
XII41)Mels de Kwaadsteniet.
Geboren op 19-08-1844 in Kleine Lindt. Mels is overleden op 22-02-1861, 16 jaar oud, te Heerjansdam.

XI8)Arij de Kwaasteniet.
Geboren op 11-09-1804 in Groote Lindt. Arij is overleden op 07-10-1859, 55 jaar oud, te Groote Lindt.
Zoon van Gerrit Jaspersz. (Gerrit) de Quaasteniet( X10)
en Aagje Melsdr. de Pee.
Notitie(s) bij:
Beroep:Landarbeider
Persoon: De Familienaam was bij Arij's geboorte Quaasteniet. Bij zijn huwelijk Kwaasteniet en bij het overlijden van zijn vrouw Kwaadsteniet.
Wetenswaardigheid: Op 11 Juni 1841 verkrijgen Arij de Kwaasteniet, in huwelijk hebbende Jenneke Nieuwenhof; Hendrik Visser, in huwelijk hebbende Juidik Nieuwenhof; Hendrik Steegman, in huwelijk hebbende Grietje Nieuwenhof en Jan van Driel in huwelijk hebbende Neeltje Nieuwenhof, uit de boedel van Willem van der Leeuwen en HenriŽtta Staansbergen, wonende te Rotterdam, gezamenlijk een Bouwmanswoning, een woonkeet en een wagenschuur, gelegen te Groote Lindt, kadasterno: 97-98-99-100-101 en 102.
Arij trouwde in Groote Lindt op 01-08-1829, 24 jaar oud met Jenneke Abrahamsdr. (Jenneke) Nieuwenhof, 34 jaar oud.
Jenneke Abrahamsdr. (Jenneke) Nieuwenhof is geboren op 03-08-1794 in Groote Lindt. Jenneke is overleden op 25-11-1868, 74 jaar oud, te Goudzwaard.
Dochter van Abraham Nieuwenhof en Jannigje Broekzitter.
Notitie(s) bij:
Huwelijk: Jenneke was weduwe van Cornelis Groenewegen (ovl. 11-02-1828)
     Kinderen van Arij en Jenneke:
XII31)Abraham de Kwaasteniet.
Geboren op 13-08-1830 in Groote Lindt. Abraham is overleden op 16-10-1831, 1 jaar oud, te Groote Lindt.
XII32)Abraham de Kwaasteniet.
Geboren op 04-07-1834 in Groote Lindt. Abraham is overleden op 22-06-1837, 2 jaar oud, te Groote Lindt.
XII33)Gerrit de Kwaasteniet.
Geboren op 03-04-1836 in Groote Lindt. Gerrit is overleden op 31-05-1837, 1 jaar oud, te Groote Lindt.
XII34)Abraham de Kwaasteniet.
Geboren op 08-10-1838 in Groote Lindt. Abraham is overleden op 27-11-1838, 50 dagen oud, te Groote Lindt.

XI16)Pietertje de Quaasteniet.
Geboren op 06-01-1793 in Groote Lindt. Pietertje is overleden op 01-07-1824, 31 jaar oud, te Kleine Lindt.
Dochter van Leendert Hermansz. (Leendert) de Quaasteniet( X17)
en Johanna Dirksdr. (Anna) van der Linden.
Pietertje trouwde in Heerjansdam op 14-10-1815, 22 jaar oud met Arij Hendriksz. van den Berg, 34 jaar oud.
Arij Hendriksz. van den Berg is geboren in 1781. Arij is overleden op 10-05-1846, 65 jaar oud, te Heerjansdam.
Zoon van Hendrik van den Berg en Maria Levering.
Notitie(s) bij:
Beroep:Daggelder
     Kinderen van Arij en Pietertje:
XII35)Johanna van den Berg.
Geboren in 1816 in Heerjansdam. Johanna is overleden op 27-10-1817, 1 jaar oud, te Heerjansdam.
XII36)Hendrik van den Berg.
Geboren op 02-08-1816 in Heerjansdam. Hendrik is overleden op 31-05-1819, 2 jaar oud, te Kleine Lindt.
XII37)Johannes van den Berg.
Geboren op 04-07-1817 in Heerjansdam. Johannes is overleden op 24-08-1819, 2 jaar oud, te Heerjansdam.
XII38)Maria van den Berg.
Geboren op 25-02-1819 in Kleine Lindt. Maria is overleden op 27-02-1819, 2 dagen oud, te Kleine Lindt.
XII39)Johanna van den Berg.
Geboren op 22-09-1820 in Kleine Lindt. Johanna is overleden op 12-07-1821, 293 dagen oud, te Kleine Lindt.
XII40)Cornelia van den Berg.
Geboren op 28-11-1821 in Kleine Lindt. Cornelia is overleden op 29-05-1889, 67 jaar oud, te Heerjansdam.
XII41)Hendrik van den Berg.
Geboren op 17-05-1823 in Kleine Lindt. Hendrik is overleden op 20-12-1878, 55 jaar oud, te Heerjansdam.

XI26)Jan van Driel.
Geboren op 16-11-1801 in Groote Lindt. Jan is overleden op 05-12-1846, 45 jaar oud, te Groote Lindt.
Zoon van Schilleman Melsz. van Driel
en Jannigje de Kwaatsteniet( X27) .
Jan had een relatie met Neeltje Nieuwenhof
Neeltje Nieuwenhof (Geen verdere gegevens bekend.)

XI30)Pleuntje Kooiman.
Geboren op 21-12-1801 in Groote Lindt. Pleuntje is overleden op 11-12-1859, 57 jaar oud, te Heerjansdam.
Dochter van Arij Teunisz. (Arij) Kooiman
en Marija de Quaasteniet( X36) .
Pleuntje trouwde in Groote Lindt op 06-05-1826, 24 jaar oud met Mels Gerritsz. (Mels) de Kwaasteniet, 23 jaar oud.
Mels Gerritsz. (Mels) de Kwaasteniet is geboren op 09-11-1802 in Groote Lindt. Mels is overleden op 02-12-1868, 66 jaar oud, te Heerjansdam.
Zoon van Gerrit Jaspersz. (Gerrit) de Quaasteniet en Aagje Melsdr. de Pee.
Notitie(s) bij:
Persoon: Bij de aangiftes van geboorten en overlijden wordt de familienaam afwisselend Kwaasteniet en Kwaadsteniet gebruikt.
     Kinderen van Mels en Pleuntje:
XII41)Maria de Kwaasteniet.
Geboren op 01-04-1827 in Groote Lindt. Maria is overleden op 19-09-1829, 2 jaar oud, te Groote Lindt.
XII41)Jannigje de Kwaasteniet.
Geboren op 13-05-1828 in Groote Lindt. Jannigje is overleden op 26-05-1828, 13 dagen oud, te Groote Lindt.
Notitie(s) bij:
Geboorte: Tweeling met Aagje
XII41)Aagje de Kwaasteniet.
Geboren op 13-05-1828 in Groote Lindt. Aagje is overleden op 26-05-1828, 13 dagen oud, te Groote Lindt.
Notitie(s) bij:
Geboorte: Tweeling met Jannigje
XII41)Arie Melsz. (Arie) de Kwaasteniet.
Geboren op 12-02-1831 in Groote Lindt.
XII41)Gerrit de Kwaasteniet.
Geboren op 23-09-1833 in Kleine Lindt. Gerrit is overleden op 25-09-1833, 2 dagen oud, te Kleine Lindt.
XII41)Maria de Kwaasteniet.
Geboren op 10-11-1834 in Kleine Lindt. Maria is overleden op 13-01-1861, 26 jaar oud, te Ridderkerk.
XII41)Jannigje de Kwaasteniet.
Geboren op 23-09-1837 in Kleine Lindt. Jannigje is overleden op 03-04-1863, 25 jaar oud, te Heerjansdam.
XII41)Gerrit de Kwaasteniet.
Geboren op 21-02-1839 in Kleine Lindt. Gerrit is overleden op 10-03-1858, 19 jaar oud, te Heerjansdam.
XII41)Mels de Kwaadsteniet.
Geboren op 25-07-1841 in Kleine Lindt. Mels is overleden op 14-07-1844, 2 jaar oud, te Kleine Lindt.
XII41)Mels de Kwaadsteniet.
Geboren op 19-08-1844 in Kleine Lindt. Mels is overleden op 22-02-1861, 16 jaar oud, te Heerjansdam.

XI35)Willemijntje de Kwaadsteniet.
Geboren op 24-04-1813 in Oudshoorn. Willemijntje is overleden op 24-02-1888, 74 jaar oud, te Alphen a/d Rijn.
Dochter van Adrianus Jansz. de Kwaadsteniet( X43)
en Marrigje van Aalst.
Notitie(s) bij:
Persoon: Willemijntje staat in de geboorte akten van haar kinderen bekend onder de naam Kwaasteniet en bij de dood van haar man onder de naam Qwasteniet
Willemijntje trouwde in Woubrugge op 25-05-1844, 31 jaar oud met Abraham Keizer, 22 jaar oud.
Abraham Keizer is geboren op 11-03-1822 in Valkenburg (Z-H). Abraham is overleden op 15-10-1877, 55 jaar oud, te Haarlemmermeer.
Notitie(s) bij:
Beroep:Bouwmansknecht
     Kinderen van Abraham en Willemijntje:
XII42)Jan Keizer.
Geboren op 26-02-1845 in Woubrugge. Jan is overleden op 18-11-1915, 70 jaar oud, te Mijdrecht.
XII43)Adrianus Keizer.
Geboren op 12-03-1846 in Woubrugge. Adrianus is overleden op 20-03-1848, 2 jaar oud, te Woubrugge.
XII44)Neeltje Keizer.
Geboren op 28-02-1848 in Woubrugge. Neeltje is overleden op 28-09-1848, 213 dagen oud, te Woubrugge.
XII45)Adrianus Keizer.
Geboren op 12-04-1849 in Woubrugge. Adrianus is overleden op 28-01-1911, 61 jaar oud, te Aarlanderveen.
XII46)Neeltje Keizer.
Geboren op 04-01-1852 in Woubrugge. Neeltje is overleden op 18-03-1860, 8 jaar oud, te Woubrugge.
XII47)Masje Keizer.
Geboren op 02-02-1860 in Woubrugge. Masje is overleden op 30-04-1902, 42 jaar oud, te Hazerswoude.

XI39)Marrigje de Kwaadsteniet.
Geboren op 24-08-1820 in Oudshoorn. Marrigje is overleden.
Dochter van Adrianus Jansz. de Kwaadsteniet( X43)
en Marrigje van Aalst.
Notitie(s) bij:
Persoon: Marrigje komt in de akten voor onder de familienamen Kwaadsteniet, Quaasteniet en Quaesteniet
Marrigje trouwde in Oudshoorn op 09-11-1845, 25 jaar oud met Willem Buijserd, 30 jaar oud.
Willem Buijserd is geboren in 1815 in Polsbroek. Willem is overleden.
Notitie(s) bij:
Beroep:Timmermansknecht

XI53)@I1556@Joris de Quaasteniet k287 1872.jpgJoris de Quaasteniet.
Geboren op 03-09-1825 in Oost-IJsselmonde. Joris is overleden op 31-03-1897, 71 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
Zoon van Cornelis Jansz. de Kwaasteniet( X52)
en Maria van den Berg.
Notitie(s) bij:
Beroep:Scheepsmaker en later winkelier in kruidenierswaren
*: In het kadaster van het dorp IJsselmonde stond als behuizing van de familie genoteerd de no's: B332, B336 en B337, resp. 7 en 16 ellen, en aan de dijk gelegen.
Adres: Oost-IJsselmonde
Joris trouwde in Oost-IJsselmonde op 20-11-1847, 22 jaar oud met Teuntje (Tona) Dorsman, 25 jaar oud.
Teuntje (Tona) Dorsman is geboren op 19-10-1822 in Oost-IJsselmonde. Tona is overleden op 04-07-1902, 79 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
Dochter van Hendrik Dorsman en Maria van Rijswijk.
     Kinderen van Joris en Tona:
XII48)Maria de Quaasteniet.
Geboren op 07-10-1847 in Oost-IJsselmonde. Maria is overleden op 08-07-1859, 11 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
Notitie(s) bij:
Persoon: Maria is wettig erkend bij huwelijksakte van 20 november 1847 door Joris de Quaasteniet en Teuntje Dorsman.
XII49)@I1686@margaretha_maria_de_quaasteniet_1850.jpgMargaretha Maria de Quaasteniet.
Geboren op 09-01-1850 in Oost-IJsselmonde.
XII50)Cornelia de Quaasteniet.
Geboren op 21-12-1851 in Oost-IJsselmonde.
XII51)Cornelis de Quaasteniet.
Geboren op 20-09-1854 in Oost-IJsselmonde. Cornelis is overleden op 14-04-1872, 17 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
Notitie(s) bij:
Beroep:Scheepstimmermansleerling
XII52)@I1714@Hendrik de Quaasteniet k363 1910.jpgHendrik de Quaasteniet.
Geboren op 29-04-1858 in Oost-IJsselmonde.
XII53)Maria de Quaasteniet.
Geboren op 22-02-1860 in Oost-IJsselmonde. Maria is overleden op 26-02-1883, 23 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode
XII54)@I1716@Joris de Quaasteniet k294 1872.jpgJoris de Quaasteniet.
Geboren op 10-01-1863 in Oost-IJsselmonde. Joris is overleden op 25-06-1881, 18 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
Notitie(s) bij:
Beroep:Scheepstimmermansleerling

XI55)Immetje de Quaasteniet.
Geboren op 06-02-1829 in Oost-IJsselmonde. Immetje is overleden op 24-04-1895, 66 jaar oud, te Benthuizen.
Dochter van Cornelis Jansz. de Kwaasteniet( X52)
en Maria van den Berg.
A) Immetje trouwde in Oost-IJsselmonde op 26-05-1849, 20 jaar oud met Adrianus van der Steen, 24 jaar oud.
Adrianus van der Steen is geboren op 22-07-1824 in Pernis. Adrianus is overleden op 07-08-1888, 64 jaar oud, te IJsselmonde.
Zoon van Pieter van der Steen en Neeltje Koster.
Notitie(s) bij:
Beroep:timmerman, later scheepmaker
B) Immetje trouwde in Benthuizen op 26-09-1890, 61 jaar oud met Cornelis Bregman, 57 jaar oud.
Cornelis Bregman is geboren op 23-04-1833 in Zoetermeer. Cornelis is overleden op 12-03-1918, 84 jaar oud, te Benthuizen.
Notitie(s) bij:
Beroep:arbeider
Adres: Benthuizen

XI57)@I1563@11Adrianus de Quaasteniet.jpgAdrianus de Quaasteniet.
Geboren op 02-11-1831 in Oost-IJsselmonde. Adrianus is overleden op 23-10-1914, 82 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Cornelis Jansz. de Kwaasteniet( X52)
en Maria van den Berg.
Notitie(s) bij:
Beroep:Scheepsmaker, later zeeman
Adres: Coolsingel, Rotterdam
@I1717@Johanna de Haan.jpgAdrianus trouwde in Oost-IJsselmonde op 18-05-1855, 23 jaar oud met Johanna de Haan, 23 jaar oud.
Johanna de Haan is geboren op 18-10-1831 in Oost-IJsselmonde. Johanna is overleden op 16-03-1906, 74 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Johannes de Haan en Clasina Lijster.
Notitie(s) bij:
Adres: Coolsingel, Rotterdam
     Kinderen van Adrianus en Johanna:
XII55)Clasina de Quaasteniet.
Geboren op 02-03-1856 in Ridderkerk.
XII56)@I1734@Cornelis de Quaasteniet k370 1900.jpgCornelis de Quaasteniet.
Geboren op 01-02-1862 in Ridderkerk.
XII57)Leendert de Quaasteniet.
Geboren op 22-07-1864 in Ridderkerk.
XII58)Aart de Quaasteniet.
Geboren op 12-01-1867 in Ridderkerk. Aart is overleden op 10-01-1890, 22 jaar oud, te Rotterdam.
Notitie(s) bij:
Adres: Slaakkade, Rotterdam
XII59)@I1737@Maria de Quaasteniet.jpgMaria de Quaasteniet.
Geboren op 07-06-1870 in Ridderkerk.
XII60)Johannes de Quaasteniet.
Geboren op 03-02-1874 in Ridderkerk. Johannes is overleden op 09-11-1938, 64 jaar oud, te Rotterdam.
Notitie(s) bij:
Beroep:Winkelier in houtwaren
Adres: Mathenesserdijk 293, Rotterdam

XI61)Cornelis de Quaasteniet.
Geboren op 15-01-1838 in Oost-IJsselmonde. Cornelis is overleden op 28-01-1893, 55 jaar oud, te Kralingseveer.
Zoon van Cornelis Jansz. de Kwaasteniet( X52)
en Maria van den Berg.
Notitie(s) bij:
Beroep:scheepmaker later nachtwaker
Persoon: De familie woonde eerst te Capelle a/d IJssel, later te Duisburg in Duitsland en weer later te Rotterdam.

Door een fout van de burgelijke stand in Duisburg hebben zijn kinderen Gertrud, Maria Emma, Adrianus en Johannes de familienaam Quastenit gekregen. Bij remigratie naar Nederland is deze fout niet hersteld.
Overlijden: Cornelis is verdronken tijdens een nachtinspectie op de scheepswerf waar hij als nachtwaker werkzaam was.
Cornelis trouwde in Arkel (Z-H) op 12-06-1864, 26 jaar oud met Gerdina Wilhelmina Hoevens, 26 jaar oud.
Gerdina Wilhelmina Hoevens is geboren op 29-10-1837 in Arkel (Z-H). Gerdina is overleden op 25-04-1920, 82 jaar oud, te Capelle a/d IJssel.
Dochter van Adrianus Gerardus Hoevens en Geertje Stinis.
Notitie(s) bij:
Beroep:Winkelierster in kruidenierswaren in Capelle a/d IJssel
     Kinderen van Cornelis en Gerdina:
XII61)Cornelis de Quaasteniet.
Geboren op 28-01-1865 in Oost-IJsselmonde.
XII62)Gertrud de Quastenit.
Geboren op 01-09-1871 in Duisburg (Dld).
XII63)Maria Emma de Quastenit.
Geboren op 10-10-1873 in Duisburg (Dld).
XII64)@I1755@Adrianus Gerhardus de Quastenit k390 1941.jpgAdrianus Gerhardus de Quastenit.
Geboren op 06-08-1875 in Duisburg (Dld).
XII65)Johannes de Quastenit.
Geboren op 04-09-1877 in Duisburg (Dld). Johannes is overleden op 25-08-1878, 355 dagen oud, te Rotterdam.
XII66)Gerdina Wilhelmina de Quaasteniet.
Geboren op 13-07-1880 in Capelle a/d IJssel.
XII67)Jan de Quaasteniet.
Geboren op 02-02-1884 in Capelle aan de IJssel.

XI64)Grietje de Quaasteniet.
Geboren op 19-04-1847 in Oost-IJsselmonde. Grietje is overleden op 30-05-1868, 21 jaar oud, te Ridderkerk.
Dochter van Cornelis Jansz. de Kwaasteniet( X52)
en Maria van den Berg.
Grietje had een relatie met Willem Oudijn
Willem Oudijn is geboren in 1842 in Oost-IJsselmonde. Willem is overleden.
Zoon van Paulus Oudijn en Dirkje de Lijster.
Notitie(s) bij:
Beroep:Timmerman
     Kinderen van Willem en Grietje:
XII68)Paulina Maria Oudijn.
Geboren op 01-03-1868 in Oost-IJsselmonde. Paulina is overleden.

XI65)Jan de Kwaasteniet.
Geboren op 24-06-1822 in Woubrugge. Jan is overleden op 21-12-1908, 86 jaar oud, te Woubrugge.
Zoon van Pieter Jansz. de Kwaasteniet( X53)
en Mijnsje Huisman.
Notitie(s) bij:
Beroep:bouwmansknecht, later handelaar in brandstoffen en vrachtrijder
Adres: Woubrugge
Jan trouwde in Woubrugge op 08-08-1850, 28 jaar oud met Femmetje van den Boogaard, 26 jaar oud.
Femmetje van den Boogaard is geboren op 02-08-1824 in Woubrugge. Femmetje is overleden op 02-10-1894, 70 jaar oud, te Woubrugge.
Dochter van Gijsbert van den Boogaard en Lammetje Eppe.
Notitie(s) bij:
Beroep:dienstbode
Adres: Woubrugge
     Kinderen van Jan en Femmetje:
XII69)Mijnsje de Kwaasteniet.
Geboren op 10-03-1851 in Woubrugge. Mijnsje is overleden op 12-03-1872, 21 jaar oud, te Woubrugge.
XII70)@I26@Gijsbert-de-Kwaasteniet2.jpgGijsbert de Kwaasteniet.
Geboren op 15-08-1852 in Woubrugge.
XII71)@I289@pieter de kwaasteniet.jpgPieter de Kwaasteniet.
Geboren op 14-05-1854 in Woubrugge.
XII72)Lammertje de Kwaasteniet.
Geboren op 27-10-1855 in Woubrugge. Lammertje is overleden op 23-10-1940, 84 jaar oud, te Woubrugge.
Notitie(s) bij:
Beroep:dienstbode later huishoudster
Persoon: Lammertje is nooit getrouwd en heeft geen kinderen gekregen
Adres: Woubrugge
XII73)Arie de Kwaasteniet.
Geboren op 30-06-1857 in Woubrugge. Arie is overleden op 26-04-1858, 300 dagen oud, te Woubrugge.
XII74)Arie de Kwaasteniet.
Geboren op 21-05-1859 in Woubrugge. Arie is overleden op 29-06-1860, 1 jaar oud, te Woubrugge.
XII75)Maria de Kwaasteniet.
Geboren op 04-07-1861 in Woubrugge.
XII76)@I304@Arie de Kwaasteniet k406 1923.jpgArie de Kwaasteniet.
Geboren op 24-04-1865 in Woubrugge.

XI66)Arij de Kwaasteniet.
Geboren op 29-08-1824 in Oudshoorn. Arij is overleden op 18-10-1857, 33 jaar oud, te Woubrugge.
Zoon van Pieter Jansz. de Kwaasteniet( X53)
en Mijnsje Huisman.
Notitie(s) bij:
Beroep:bouwman
Persoon: Arij wordt in diversen akten vermeld met de familienaam De Kwaadsteniet
Arij trouwde in Woubrugge op 01-04-1854, 29 jaar oud met Maria Los, 32 jaar oud.
Maria Los is geboren op 16-08-1821 in Woubrugge. Maria is overleden op 28-05-1888, 66 jaar oud, te Aarlanderveen.
Dochter van Nicolaas Los en Elisabeth Schenkerlo.
Notitie(s) bij:
Beroep:landbouwster
Persoon: Bij het trouwen met Arij was zij weduwe van Anthonie Overvliet.
Na het overlijden van Arij ging Maria Los een derde huwlijk aan met Jasper Gerardus van Rijn. geboeren 1823 te Aarlanderveen en overleden in 1874 hij was weduwnaar en van beroep veehouder.
Jasper Gerardus van Rijn was eigenaar van de historische hoeve gelgen aan de manderslootstraat te Aarlanderveen. Pieter Nicolaas de Kwaasteniet (k420) heeft later het bedrijf van zijn stiefvader voortgezet.
Adres: Woubrugge
     Kinderen van Arij en Maria:
XII77)@I732@Pieter Nicolaas de Kwaasteniet k420 1908.jpgPieter Nicolaas de Kwaasteniet.
Geboren op 19-01-1855 in Woubrugge.
XII78)Elisabeth de Kwaasteniet.
Geboren op 25-09-1856 in Woubrugge. Elisabeth is overleden op 08-10-1859, 3 jaar oud, te Woubrugge.

XI67)Pieter de Kwaasteniet.
Geboren op 31-07-1826 in Oudshoorn. Pieter is overleden op 24-04-1856, 29 jaar oud, te Woubrugge.
Zoon van Pieter Jansz. de Kwaasteniet( X53)
en Mijnsje Huisman.
Notitie(s) bij:
Beroep:Bouwmansknecht
Adres: Woubrugge
Pieter trouwde in Woubrugge op 14-03-1851, 24 jaar oud met Jannetje van Kampen, 26 jaar oud.
Jannetje van Kampen is geboren op 29-06-1824 in Hazerswoude. Jannetje is overleden.
Notitie(s) bij:
Persoon: Jannetje hertrouwde , na het overlijden van Pieter, met Arie Schipper, bouwmansknecht te Woubrugge.
     Kinderen van Pieter en Jannetje:
XII79)Pieter de Kwaasteniet.
Geboren op 21-09-1851 in Woubrugge. Pieter is overleden op 12-01-1852, 113 dagen oud, te Woubrugge.
XII80)Pieter de Kwaasteniet.
Geboren op 23-10-1852 in Woubrugge. Pieter is overleden op 19-04-1853, 178 dagen oud, te Woubrugge.
XII81)Celia de Kwaasteniet.
Geboren op 10-05-1854 in Woubrugge. Celia is overleden op 15-12-1858, 4 jaar oud, te Woubrugge.
Notitie(s) bij:
Overlijden: De aangifte van overlijden werd gedaan door Arie Schipper, haar stiefvader

XI68)Grietje de Kwaasteniet.
Geboren op 28-09-1828 in Oudshoorn. Grietje is overleden op 08-11-1853, 25 jaar oud, te Oudshoorn.
Dochter van Pieter Jansz. de Kwaasteniet( X53)
en Mijnsje Huisman.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Na het overlijden van Grietje trouwt Johannes Vromans met de zuster van Grietje, Jannetje
Grietje trouwde in Oudshoorn op 05-09-1852, 23 jaar oud met Johannes Vromans, 22 jaar oud.
Johannes Vromans is geboren op 22-08-1830 in Koudekerk a/d Rijn. Johannes is overleden op 28-01-1880, 49 jaar oud, te Woubrugge.
Notitie(s) bij:
Beroep:schipper

XI69)Jannetje de Kwaasteniet.
Geboren op 21-11-1830 in Oudshoorn. Jannetje is overleden op 03-11-1894, 63 jaar oud, te Woubrugge.
Dochter van Pieter Jansz. de Kwaasteniet( X53)
en Mijnsje Huisman.
Notitie(s) bij:
Beroep:boerendienstmaagd
Persoon: Passages uit de huwelijksakte van Johannes Vromans en Jannetje de Kwaasteniet:

Verschenen 8 October 1854, Johannes Vromans, weduwnaar van Grietje de Kwaasteniet, oud 24jaar, schipper geboren te Koudekerk, wonende te Oudshoorn, meerderjarige zoon van Willem Vromans, schipper wonende te Oudshoorn en Elisabeth Dannijs, overleden, en Jannetje de Kwaasteniet, oud 23 jaar, geboren en wonende te Oudshoorn, meerderjarige dochter van Pieter de Quaasteniet, arbeider te Oudshoorn en Meinsje Huisman, overleden zijnde.
Willem Vromans alhier tegenwoordig, toestemming tot dit huwelijk gevende: en alzo de bruid is zuster der overledene vrouw des bruidegoms en het huwelijk dus is in de verboden graad, zo heeft hij ons vertoond een afschrift van een Koninklijk Besluit van 2 September 1854, waarbij door Zijne Majesteit aan de comparanten het aangaan van een huwelijk is vergunt.
Pieter de Quaasteniet, alhier tegenwoordig, toestemming tot dit huwelijk gevende en verklarende wijders, dat hij de eerste lettergreep zijns naams vroeger ook wel heeft geschreven Kwaa, zoals ook voorkomt in het doodsextract zijner dochter Grietje, terwijl ook in de voornaam zijner overleden vrouw in hare dood-acte en in de geboorte-acte der bruid een klein verschil is, blijkende echter genoegzaam dat zij dezelfde persoon bedoelen.

Getuigen bij het huwelijk waren: Jacobus Ketel, 28 jaar, kleermaker te Oudshoonj. Adrianus Wiltenburg, 53 jaar, logementhouder te Oudshoorn, Martinus Johannes Hengeveld, 67 jaar, gemeente-ontvanger te Oudshoorn en Johan Kelder, 39 jaar. veldwachter te Oudshoorn, allen goede bekenden van de familie.
Adres: Oudshoorn
A) Jannetje trouwde in Oudshoorn op 08-10-1854, 23 jaar oud met Johannes Vromans, 24 jaar oud.
Johannes Vromans is geboren op 22-08-1830 in Koudekerk a/d Rijn. Johannes is overleden op 28-01-1880, 49 jaar oud, te Woubrugge.
Notitie(s) bij:
Beroep:schipper
B) Jannetje trouwde in Woubrugge op 28-04-1881, 50 jaar oud met Jan Cornelisz. Borst, 41 jaar oud.
Jan Cornelisz. Borst is geboren in 1840 in Koudekerk a/d Rijn. Jan is overleden.
Notitie(s) bij:
Beroep:Schippersknecht
     Kinderen van Johannes en Jannetje:
XII82)Sophia Vromans.
Geboren in 1853 in Woubrugge. Sophia is overleden op 29-05-1864, 11 jaar oud, te Woubrugge.
XII83)Grietje Elisabeth Vromans.
Geboren op 07-12-1854 in Woubrugge. Grietje is overleden op 18-01-1858, 3 jaar oud, te Woubrugge.
XII84)Willem Vromans.
Geboren op 19-04-1856 in Woubrugge. Willem is overleden op 04-05-1856, 15 dagen oud, te Woubrugge.
XII85)Willem Vromans.
Geboren op 01-04-1857 in Woubrugge. Willem is overleden op 09-02-1858, 314 dagen oud, te Woubrugge.
XII86)Pieter Vromans.
Geboren op 29-09-1861 in Woubrugge.
XII87)Sophia Vromans.
Geboren in 1866 in Woubrugge. Sophia is overleden op 25-02-1867, 1 jaar oud, te Woubrugge.
XII88)@I317@Elisabeth Vromans 1923.jpgElisabeth Vromans.
Geboren op 12-04-1867 in Woubrugge.
XII89)Willem Vromans.
Geboren in 1869 in Woubrugge. Willem is overleden op 01-06-1872, 3 jaar oud, te Woubrugge.
XII90)Grietje Vromans.
Geboren op 27-03-1871 in Woubrugge. Grietje is overleden.
XII91)Johanna Vromans.
Geboren op 20-02-1873 in Woubrugge. Johanna is overleden.
XII92)Jannetje Vromans.
Geboren op 06-01-1875 in Woubrugge. Jannetje is overleden op 04-09-1875, 241 dagen oud, te Woubrugge.
XII93)Barbera Vromans.
Geboren op 21-06-1877 in Woubrugge. Barbera is overleden op 05-11-1878, 1 jaar oud, te Woubrugge.

XI73)Barbera de Kwaasteniet.
Geboren op 10-04-1837 in Woubrugge. Barbera is overleden op 10-05-1871, 34 jaar oud, te Alkemade.
Dochter van Pieter Jansz. de Kwaasteniet( X53)
en Mijnsje Huisman.
Notitie(s) bij:
Beroep:dienstmaagd
*: Werkzaam bij haar oom Adrianus de Kwaadsteniet (K201) en Tante Marrigje van Aalst
Barbera trouwde in Oudshoorn op 03-11-1865, 28 jaar oud met Cornelis van Soest, 27 jaar oud.
Cornelis van Soest is geboren op 30-06-1838 in Alkemade. Cornelis is overleden.
     Kinderen van Cornelis en Barbera:
XII94)Martinus van Soest.
Geboren op 13-02-1867 in Woubrugge. Martinus is overleden op 19-08-1875, 8 jaar oud, te Haarlemmermeer.
XII95)Meinsje van Soest.
Geboren op 04-11-1868 in Woubrugge. Meinsje is overleden.

XI79)Jan Vink de Kwaadsteniet.
Geboren op 13-03-1828 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Jan is overleden op 03-11-1891, 63 jaar oud, te Gouderak.
Zoon van Willem Jansz. de Kwaadsteniet( X54)
en Adriana Trouwborst.
Notitie(s) bij:
Beroep:Schipper
Adres: Nieuwerkerk a/d IJssel
Jan trouwde in Nieuwerkerk a/d IJssel op 01-11-1851, 23 jaar oud met Landje Kleijman, 22 jaar oud.
Landje Kleijman is geboren op 17-12-1828 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Landje is overleden op 06-10-1897, 68 jaar oud, te Gouderak.
Dochter van Hendrik Kleijman en Lijntje Trouwborst.
Notitie(s) bij:
Huwelijk: De huwelijksakte vermeldde dat Jan Vink voldaan had aan de Nationale Militie
Adres: Nieuwerkerk a/d IJssel
     Kinderen van Jan en Landje:
XII96)Willem de Kwaadsteniet.
Geboren op 21-01-1852 in Nieuwerkerk a/d IJssel.
XII97)Lijntje de Kwaadsteniet.
Geboren op 07-09-1853 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Lijntje is overleden op 22-06-1854, 288 dagen oud, te Nieuwerkerk a/d IJssel.
XII98)Lijntje de Kwaadsteniet.
Geboren op 21-12-1854 in Nieuwerkerk a/d IJssel.
XII99)Adriana de Kwaadsteniet.
Geboren op 15-05-1857 in Nieuwerkerk a/d IJssel.
XII100)@I1781@Hendrik de Kwaadsteniet k448 1916.jpgHendrik de Kwaadsteniet.
Geboren op 06-07-1860 in Nieuwerkerk a/d IJssel.
XII101)Arie de Kwaadsteniet.
Geboren op 30-08-1862 in Gouderak.
XII102)Hendrika de Kwaadsteniet.
Geboren op 25-03-1865 in Gouderak.
XII103)@I1792@Leendert de Kwaadsteniet k467 1938.jpgLeendert de Kwaadsteniet.
Geboren op 28-03-1867 in Gouderak.
XII104)Johanna Cornelia de Kwaadsteniet.
Geboren op 11-07-1869 in Gouderak.

XI80)Janna de Kwaadsteniet.
Geboren op 13-08-1830 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Janna is overleden op 23-12-1912, 82 jaar oud, te Langerak.
Dochter van Willem Jansz. de Kwaadsteniet( X54)
en Adriana Trouwborst.
Janna trouwde in Nieuwerkerk a/d IJssel op 21-10-1854, 24 jaar oud met Arie van Herk, 26 jaar oud.
Arie van Herk is geboren in 1828 in Ouderkerk a/d IJssel. Arie is overleden op 17-03-1911, 83 jaar oud, te Langerak.
Zoon van Govert van Herk en Adriana van IJperen.
     Kinderen van Arie en Janna:
XII105)Maria Adriana van Herk.
Geboren op 05-02-1855 in Ouderkerk a/d IJssel. Maria is overleden op 24-05-1865, 10 jaar oud, te Ouderkerk a/d IJssel.
XII106)Willem van Herk.
Geboren op 13-11-1856 in Ouderkerk a/d IJssel. Willem is overleden.
XII107)Govert van Herk.
Geboren op 16-02-1858 in Ouderkerk a/d IJssel. Govert is overleden op 24-09-1859, 1 jaar oud, te Ouderkerk a/d IJssel.
XII108)Goverina Adriana van Herk.
Geboren op 09-10-1859 in Ouderkerk a/d IJssel. Goverina is overleden op 03-09-1904, 44 jaar oud, te Langerak.
XII109)Govert van Herk.
Geboren op 07-01-1862 in Ouderkerk a/d IJssel. Govert is overleden op 13-01-1947, 85 jaar oud, te Nieuwpoort.
XII110)Janna van Herk.
Geboren op 15-09-1864 in Ouderkerk a/d IJssel. Janna is overleden.
XII111)Marinus Adrianus van Herk.
Geboren op 27-07-1866 in Ouderkerk a/d IJssel. Marinus is overleden op 10-08-1867, 1 jaar oud, te Ouderkerk a/d IJssel.
XII112)Maria Adriana van Herk.
Geboren op 05-06-1868 in Ouderkerk a/d IJssel. Maria is overleden.
XII113)Arie van Herk.
Geboren in 1871 in Ouderkerk a/d IJssel. Arie is overleden op 07-03-1950, 79 jaar oud, te Arnhem.

XI83)Arie de Kwaadsteniet.
Geboren op 26-08-1835 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Arie is overleden op 21-03-1904, 68 jaar oud, te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Zoon van Willem Jansz. de Kwaadsteniet( X54)
en Adriana Trouwborst.
Notitie(s) bij:
Beroep:Schipper later boerenarbeider, daggelder
Adres: Kortenoord, Nieuwerkerk a/d IJssel
Arie trouwde in Nieuwerkerk a/d IJssel op 22-12-1860, 25 jaar oud met Aagje de Bruin, 24 jaar oud.
Aagje de Bruin is geboren op 29-02-1836 in Ouderkerk a/d IJssel. Aagje is overleden op 15-02-1916, 79 jaar oud, te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Dochter van DaniŽl de Bruin en Jannigje Visser.
Notitie(s) bij:
Beroep:Boerendienstmaagd
Adres: Kortenoord, Nieuwerkerk a/d IJssel
     Kinderen van Arie en Aagje:
XII114)Willem de Kwaadsteniet.
Geboren op 12-02-1861 in Nieuwerkerk a/d IJssel.
XII115)DaniŽl de Kwaadsteniet.
Geboren op 05-05-1862 in Ouderkerk a/d IJssel. DaniŽl is overleden op 10-09-1864, 2 jaar oud, te Ouderkerk a/d IJssel.
XII116)Adriana de Kwaadsteniet.
Geboren op 14-01-1864 in Ouderkerk a/d IJssel.
XII117)@I1812@DaniŽl de Kwaadsteniet k492 1925.jpgDaniŽl de Kwaadsteniet.
Geboren op 24-08-1865 in Ouderkerk a/d IJssel.
XII118)Jan Vink de Kwaadsteniet.
Geboren op 10-11-1867 in Ouderkerk aan de IJssel.
XII119)Jannigje de Kwaadsteniet.
Geboren op 19-01-1870 in Ouderkerk a/d IJssel. Jannigje is overleden op 21-04-1872, 2 jaar oud, te Nieuwerkerk a/d IJssel.
XII120)Aaltje de Kwaadsteniet.
Geboren op 07-01-1872 in Nieuwerkerk a/d IJssel.
XII121)Jannigje de Kwaadsteniet.
Geboren op 07-03-1874 in Nieuwerkerk a/d IJssel.
XII122)Aagje de Kwaadsteniet.
Geboren op 04-02-1876 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Aagje is overleden op 14-03-1876, 39 dagen oud, te Nieuwerkerk a/d IJssel.
XII123)Aagje de Kwaadsteniet.
Geboren op 06-07-1877 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Aagje is overleden op 30-10-1878, 1 jaar oud, te Nieuwerkerk a/d IJssel.
XII124)Arie de Kwaadsteniet.
Geboren op 16-01-1879 in Nieuwerkerk aan de IJssel.

XI87)Pietertje de Kwaadsteniet.
Geboren op 13-08-1841 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Pietertje is overleden op 31-08-1914, 73 jaar oud, te Ouderkerk a/d IJssel.
Dochter van Willem Jansz. de Kwaadsteniet( X54)
en Adriana Trouwborst.
Pietertje trouwde in Ouderkerk a/d IJssel op 26-05-1865, 23 jaar oud met Jan van Vuuren, 26 jaar oud.
Jan van Vuuren is geboren op 14-12-1838 in Berkenwoude. Jan is overleden op 24-11-1924, 85 jaar oud, te Ouderkerk a/d IJssel.
Zoon van Jan van Vuuren en Cornelia van Cazante.
Notitie(s) bij:
Beroep:Koopman
     Kinderen van Jan en Pietertje:
XII125)Teuntje Cornelia van Vuuren.
Geboren op 06-03-1866 in Ouderkerk a/d IJssel. Teuntje is overleden.
XII126)Willem van Vuuren.
Geboren op 29-11-1867 in Ouderkerk a/d IJssel. Willem is overleden.
XII127)Johanna van Vuuren.
Geboren op 24-09-1869 in Ouderkerk a/d IJssel. Johanna is overleden.
XII128)Adrianus van Vuuren.
Geboren op 20-03-1872 in Ouderkerk a/d IJssel. Adrianus is overleden.
XII129)Emmigje van Vuuren.
Geboren op 16-02-1875 in Ouderkerk a/d IJssel. Emmigje is overleden.
XII130)Jan van Vuuren.
Geboren op 29-03-1879 in Ouderkerk a/d IJssel. Jan is overleden op 06-06-1879, 69 dagen oud, te Ouderkerk a/d IJssel.
XII131)Jan van Vuuren.
Geboren op 20-12-1880 in Ouderkerk a/d IJssel. Jan is overleden op 31-08-1905, 24 jaar oud, te Ouderkerk a/d IJssel.

XI88)Leendert de Kwaadsteniet.
Geboren op 28-03-1846 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Leendert is overleden op 06-04-1912, 66 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Willem Jansz. de Kwaadsteniet( X54)
en Adriana Trouwborst.
Notitie(s) bij:
Beroep:Vuilnisvisser te Gouderak
Leendert had een relatie met Teuntje van der Hove
Teuntje van der Hove is geboren op 18-02-1849 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Teuntje is overleden op 02-07-1930, 81 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Hendrik van der Hove en Anna Terlouw.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode
     Kinderen van Leendert en Teuntje:
XII132)Adriana de Kwaadsteniet.
Geboren op 28-01-1873 in Nieuwerkerk a/d IJssel.
XII133)Wilhelmina de Kwaadsteniet.
Geboren op 26-12-1873 in Ouderkerk a/d IJssel.
XII134)Hendrik de Kwaadsteniet.
Geboren op 26-12-1873 in Ouderkerk aan de IJssel.
XII135)Johanna de Kwaadsteniet.
Geboren op 08-02-1876 in Ouderkerk a/d IJssel.
XII136)Willem de Kwaadsteniet.
Geboren op 29-03-1877 in Gouderak. Willem is overleden op 09-03-1879, 1 jaar oud, te Gouderak.
XII137)Harmijntje Neeltje de Kwaadsteniet.
Geboren op 29-01-1879 in Gouderak. Harmijntje is overleden op 07-06-1880, 1 jaar oud, te Gouderak.
XII138)Willem de Kwaadsteniet.
Geboren op 22-11-1880 in Gouderak.
XII139)Harmijntje de Kwaadsteniet.
Geboren op 28-04-1883 in Gouderak. Harmijntje is overleden op 24-12-1883, 240 dagen oud, te Gouderak.
XII140)@I1865@Cornelis de Kwaadsteniet K534 1935.jpgCornelis de Kwaadsteniet.
Geboren op 12-05-1885 in Gouderak.
XII141)Leendert de Kwaadsteniet.
Geboren op 23-04-1887 in Gouderak.
XII142)Jan Vink de Kwaadsteniet.
Geboren op 16-05-1888 in Gouderak. Jan is overleden op 17-09-1888, 124 dagen oud, te Gouderak.

Generatie XII


XII8)Jaepje de Kwaasteniet.
Geboren op 19-11-1828 in Kijfhoek. Jaepje is overleden op 11-02-1900, 71 jaar oud, te Zwijndrecht.
Dochter van Jaspert Gerritsz. (Jaspert) de Kwaasteniet( XI3)
en Neeltje van Vliet.
Jaepje trouwde in Groote Lindt op 22-05-1857, 28 jaar oud met Hendrik Zoon, 26 jaar oud.
Hendrik Zoon is geboren op 20-03-1831 in Groote Lindt. Hendrik is overleden op 27-01-1872, 40 jaar oud, te Groote Lindt.
Zoon van Jan Zoon en Lijsbeth Kooiman.
     Kinderen van Hendrik en Jaepje:
XIII1)Jan Zoon.
Geboren op 20-09-1858 in Groote Lindt. Jan is overleden op 17-09-1946, 87 jaar oud, te Zwijndrecht.
XIII2)Neeltje Zoon.
Geboren op 26-09-1860 in Groote Lindt. Neeltje is overleden op 12-08-1861, 320 dagen oud, te Groote Lindt.
XIII3)Jaspert Zoon.
Geboren op 03-12-1861 in Groote Lindt. Jaspert is overleden op 09-01-1940, 78 jaar oud, te Zwijndrecht.
XIII4)Antonie Zoon.
Geboren op 17-11-1862 in Groote Lindt. Antonie is overleden.
XIII5)Kornelis Zoon.
Geboren op 31-03-1864 in Groote Lindt. Kornelis is overleden op 12-09-1935, 71 jaar oud, te Zwijndrecht.
XIII6)Teunis Zoon.
Geboren op 07-07-1865 in Groote Lindt. Teunis is overleden op 26-07-1865, 19 dagen oud, te Groote Lindt.
XIII7)Elisabeth Zoon.
Geboren op 29-01-1867 in Groote Lindt. Elisabeth is overleden.

XII41)Arie Melsz. (Arie) de Kwaasteniet.
Geboren op 12-02-1831 in Groote Lindt. Arie is overleden op 20-09-1875, 44 jaar oud, te Kleine Lindt.
Zoon van Mels Gerritsz. (Mels) de Kwaasteniet( XI7)
en Pleuntje Kooiman( XI30) .
Notitie(s) bij:
Beroep:bouwmansknecht
Arie trouwde in Kleine Lindt op 15-05-1856, 25 jaar oud met Elisabeth de Deugd, 30 jaar oud.
Elisabeth de Deugd is geboren op 15-05-1826 in Kleine Lindt. Elisabeth is overleden op 12-08-1882, 56 jaar oud, te Kleine Lindt.
Dochter van Hendrik de Deugd en Pleuntje Wickeraad.
     Kinderen van Arie en Elisabeth:
XIII9)Mels de Kwaasteniet.
Geboren op 30-06-1857 in Kleine Lindt. Mels is overleden op 28-07-1857, 28 dagen oud, te Kleine Lindt.
XIII9)Pleuntje de Kwaasteniet.
Geboren op 24-09-1858 in Heerjansdam. Pleuntje is overleden op 01-10-1858, 7 dagen oud, te Heerjansdam.

XII49)@I1686@margaretha_maria_de_quaasteniet_1850.jpgMargaretha Maria de Quaasteniet.
Geboren op 09-01-1850 in Oost-IJsselmonde. Margaretha is overleden op 12-04-1916, 66 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
Dochter van Joris de Quaasteniet( XI53)
en Teuntje (Tona) Dorsman.
Margaretha trouwde in Oost-IJsselmonde op 08-09-1869, 19 jaar oud met Simon Martinus van der Velde, 25 jaar oud.
Simon Martinus van der Velde is geboren op 01-12-1843 in Maassluis. Simon is overleden op 09-02-1920, 76 jaar oud, te IJsselmonde.
Zoon van Martinus van der Velde en Margaretha Johanna van der Spek.
Notitie(s) bij:
Beroep:Schilder
     Kinderen van Simon en Margaretha:
XIII10)Margaretha Teuntje van der Velde.
Geboren op 21-03-1870 in Oost-IJsselmonde. Margaretha is overleden op 18-11-1874, 4 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
XIII11)Teuntje van der Velde.
Geboren op 13-09-1871 in Oost-IJsselmonde. Teuntje is overleden.
XIII12)Martinus van der Velde.
Geboren op 03-06-1875 in Oost-IJsselmonde. Martinus is overleden.
XIII13)Joris van der Velde.
Geboren op 19-06-1877 in Oost-IJsselmonde. Joris is overleden op 29-10-1880, 3 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
XIII14)Joris van der Velde.
Geboren op 21-09-1880 in Oost-IJsselmonde. Joris is overleden op 26-10-1880, 35 dagen oud, te Oost-IJsselmonde.
XIII15)Joris van der Velde.
Geboren op 24-03-1888 in Oost-IJsselmonde. Joris is overleden op 04-07-1888, 102 dagen oud, te Oost-IJsselmonde.
XIII16)Tona Maria Margaretha van der Velde.
Geboren op 29-07-1889 in Oost-IJsselmonde. Tona is overleden op 15-03-1890, 229 dagen oud, te Oost-IJsselmonde.
XIII17)Tona Maria Margaretha van der Velde.
Geboren op 08-01-1891 in Oost-IJsselmonde. Tona is overleden.
XIII18)Margaretha Maria Johanna van der Velde.
Geboren op 21-12-1899 in Oost-IJsselmonde. Margaretha is overleden.

XII50)Cornelia de Quaasteniet.
Geboren op 21-12-1851 in Oost-IJsselmonde. Cornelia is overleden op 09-05-1930, 78 jaar oud, te Oost-IJsselmonde.
Dochter van Joris de Quaasteniet( XI53)
en Teuntje (Tona) Dorsman.
Cornelia had een relatie met Arie Bakker
Arie Bakker is geboren in 1852 in Ridderkerk. Arie is overleden.
Zoon van Arie Denijsz. Bakker en Geertrui Huijser.
Notitie(s) bij:
Beroep:Smid
     Kinderen van Arie en Cornelia:
XIII19)Arie Bakker.
Geboren op 27-05-1880 in IJsselmonde. Arie is overleden.
XIII20)Tona Bakker.
Geboren op 24-04-1881 in IJsselmonde. Tona is overleden.
XIII21)Joris Bakker.
Geboren op 05-06-1882 in IJsselmonde. Joris is overleden.
XIII22)Tona Maria Bakker.
Geboren op 21-04-1884 in IJsselmonde. Tona is overleden.
XIII23)Geertrui Bakker.
Geboren op 22-12-1885 in IJsselmonde. Geertrui is overleden.
XIII24)Geertrui Bakker.
Geboren op 12-05-1887 in IJsselmonde. Geertrui is overleden.
XIII25)Geertrui Bakker.
Geboren op 08-12-1888 in IJsselmonde. Geertrui is overleden.
XIII26)Joris Bakker.
Geboren op 28-05-1890 in IJsselmonde. Joris is overleden.
Notitie(s) bij:
Persoon: Tweeling met Arie
XIII27)Arie Bakker.
Geboren op 28-05-1890 in IJsselmonde. Arie is overleden.
Notitie(s) bij:
Geboorte: Tweeling met Joris
XIII28)Joris Bakker.
Geboren op 10-03-1893 in IJsselmonde. Joris is overleden.

XII52)@I1714@Hendrik de Quaasteniet k363 1910.jpgHendrik de Quaasteniet.
Geboren op 29-04-1858 in Oost-IJsselmonde. Hendrik is overleden op 21-07-1927, 69 jaar oud, te Bilthoven.
Zoon van Joris de Quaasteniet( XI53)
en Teuntje (Tona) Dorsman.
Notitie(s) bij:
Beroep:Scheepsbouwkundig tekenaar
*: Werkzaam bij Wilton-Feyenoord
@I1873@Adriana Wilhelmina Christina Schepp 1910.jpgHendrik trouwde in Schiedam op 29-12-1887, 29 jaar oud met Adriana Wilhelmina Christina Schepp, 28 jaar oud.
Adriana Wilhelmina Christina Schepp is geboren op 02-08-1859 in Schiedam. Adriana is overleden op 07-03-1929, 69 jaar oud, te Bilthoven.
Dochter van Adrianus Schepp en Catharina Cornelia Stuivenberg.
     Kinderen van Hendrik en Adriana:
XIII29)@I1876@Tona Maria de Quaasteniet k364 1910.jpgTona Maria de Quaasteniet.
Geboren op 08-10-1888 in Rotterdam. Tona is overleden op 15-04-1978, 89 jaar oud, te Alkmaar.
Notitie(s) bij:
Beroep:Lerares Frans
Geboorte: Geboren in de Rosestraat, Rotterdam
Adres: Willem de Zwijgerlaan 178, Alkmaar
XIII30)@I1877@Catherina Cornelia de Quaasteniet k365 1910.jpgCatharina Cornelia de Quaasteniet.
Geboren op 30-03-1891 in Rotterdam. Catharina is overleden op 23-11-1976, 85 jaar oud, te Utrecht.
Notitie(s) bij:
Beroep:Onderwijzeres te Batavia
Geboorte: Geboren in de Rosestraat, Rotterdam
Adres: Burgemeester Fockema Andrealaan 10, Utrecht
XIII31)Hendrika Margaretha Wilhelmina de Quaasteniet.
Geboren op 23-11-1892 in Rotterdam. Hendrika is overleden op 22-10-1899, 6 jaar oud, te Rotterdam.
Notitie(s) bij:
Geboorte: Geboren in Rosestraat, Rotterdam
Overlijden: Overledn op Burg. Hoffmanplein, Rotterdam
XIII32)Adriana Elisabeth de Quaasteniet.
Geboren op 26-10-1895 in Rotterdam. Adriana is overleden op 15-01-1896, 81 dagen oud, te Rotterdam.
XIII33)@I1880@Adriana Elisabeth de Quaasteniet k368 1910.jpgAdriana Elisabeth de Quaasteniet.
Geboren op 30-08-1897 in Rotterdam.
XIII34)Hendrika Margaretha Wilhelmina de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XII55)Clasina de Quaasteniet.
Geboren op 02-03-1856 in Ridderkerk. Clasina is overleden op 01-05-1901, 45 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Adrianus de Quaasteniet( XI57)
en Johanna de Haan.
Notitie(s) bij:
Adres: Hondiusstraat 49, Rotterdam
Clasina trouwde in Rotterdam op 31-10-1879, 23 jaar oud met Frank Wetsteijn, 23 jaar oud.
Frank Wetsteijn is geboren op 16-02-1856 in Wateringen. Frank is overleden op 29-06-1922, 66 jaar oud, te Naaldwijk.
Zoon van Lodewijk Johannes Wetsteijn en Elisabeth Huisman.
Notitie(s) bij:
Beroep:Tuinarbeider
Adres: Hondiusstraat 49, Rotterdam
     Kinderen van Frank en Clasina:
XIII35)Lodewijk Adrianus Wetsteijn.
Geboren op 21-02-1881 in Wateringen. Lodewijk is overleden.
XIII36)Adrianus Wetsteijn.
Geboren op 03-09-1882 in Wateringen. Adrianus is overlede, te Castricum.
XIII37)Pieter Wetsteijn.
Geboren op 16-09-1883 in Monster. Pieter is overleden.
XIII38)Johannes Wetsteijn.
Geboren op 16-09-1884 in Monster. Johannes is overleden op 15-07-1885, 302 dagen oud, te Monster.
XIII39)Elisabeth Johanna Wetsteijn.
Geboren op 15-11-1885 in Monster. Elisabeth is overleden.
XIII40)Aart Wetsteijn.
Geboren op 04-02-1890 in Monster. Aart is overleden op 31-07-1890, 177 dagen oud, te Monster.
XIII41)Johanna Wetsteijn.
Geboren op 11-09-1891 in Monster. Johanna is overleden op 04-01-1893, 1 jaar oud, te Monster.
XIII42)Johanna Wetsteijn.
Geboren op 19-11-1893 in Monster. Johanna is overleden.
XIII43)Maria Wetsteijn.
Geboren op 25-09-1897 in Monster. Maria is overleden.

XII56)@I1734@Cornelis de Quaasteniet k370 1900.jpgCornelis de Quaasteniet.
Geboren op 01-02-1862 in Ridderkerk. Cornelis is overleden op 01-07-1942, 80 jaar oud, te Poortugaal.
Zoon van Adrianus de Quaasteniet( XI57)
en Johanna de Haan.
Notitie(s) bij:
Beroep:Timmerman, later scheepstimmerman
Overlijden: Overleden in Psychiatrisch ziekenhuis "Maasoord"
Adres: Helenastraat 19, Rotterdam
A) Cornelis trouwde in Rotterdam op 01-02-1886, 24 jaar oud met Johanna Verkaik, 23 jaar oud.
Johanna Verkaik is geboren op 10-09-1862 in Stolwijk. Johanna is overleden op 30-08-1895, 32 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Pieter Verkaik en Lena Buitelaar.
B) Cornelis trouwde in Rotterdam op 17-12-1902, 40 jaar oud met Neeltje Verkaik, 36 jaar oud.
Neeltje Verkaik is geboren op 10-04-1866 in Stolwijk. Neeltje is overleden op 06-09-1907, 41 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Pieter Verkaik en Lena Buitelaar.
Notitie(s) bij:
Huwelijk: Neeltje was de zus van Johanna
     Kinderen van Cornelis en Johanna:
XIII44)@I1892@Adrianus de Quaasteniet k553 1915.jpgAdrianus de Quaasteniet.
Geboren op 24-02-1887 in Rotterdam.
XIII45)@I1893@Pieter de Quaasteniet k372 1910.jpgPieter de Quaasteniet.
Geboren op 10-03-1888 in Rotterdam. Pieter is overleden op 27-11-1911, 23 jaar oud, te Rotterdam.
Notitie(s) bij:
Beroep:Meubelmaker/restaurateur
Adres: Helenastraat 3, Rotterdam
XIII46)Lena de Quaasteniet.
Geboren op 15-02-1891 in Rotterdam. Lena is overleden op 19-04-1916, 25 jaar oud, te Rotterdam.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode
Geboorte: Geboren op Rubenstraat 9
Overlijden: Overleden in het Bergweg ziekehuis
XIII47)Aart de Quaasteniet.
Geboren op 29-05-1892 in Rotterdam. Aart is overleden op 10-09-1892, 104 dagen oud, te Rotterdam.
Notitie(s) bij:
Geboorte: Geboeren op de slaakkade
XIII48)@I1896@Johanna de Quaasteniet k375 1970.jpgJohanna de Quaasteniet.
Geboren op 05-06-1894 in Rotterdam.
     Kinderen van Cornelis en Neeltje:
XIII49)Cornelia de Quaasteniet.
Geboren op 13-01-1898 in Rotterdam.
XIII50)Neeltje de Quaasteniet.
Geboren op 25-01-1904 in Rotterdam. Neeltje is overleden op 27-11-1980, 76 jaar oud, te Rotterdam.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode

XII57)Leendert de Quaasteniet.
Geboren op 22-07-1864 in Ridderkerk. Leendert is overleden op 12-12-1895, 31 jaar oud..
Zoon van Adrianus de Quaasteniet( XI57)
en Johanna de Haan.
Notitie(s) bij:
Beroep:matroos, later stuurman op de grote vaart
Overlijden:
Op 23 maart 1901 is Leendert doodverklaard. Vermoedelijk sterfdatum 12-12-1895. Zie afbeelding van de afkondiging.
Adres: Rusthofstraat 13, Rotterdam
Leendert trouwde in Rotterdam op 26-05-1886, 21 jaar oud met Jaantje Hennip, 22 jaar oud.
Jaantje Hennip is geboren op 19-08-1863 in Heenvliet. Jaantje is overleden op 23-07-1953, 89 jaar oud, te Rotterdam.
Jannetje Hennip.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode te Rotterdam
Huwelijk: Jaantje is hertrouwd met Hermann Burggraff. Hun huwelijksakte vermeld dat er rechtsvermoeden bestaat dat Leendert de Quaasteniet is overleden en dat Jaantje Hennip vergunning is verleend een nieuw huwelijk aan te gaan.
     Kinderen van Leendert en Jaantje:
XIII51)Johanna de Quaasteniet.
Geboren op 04-08-1886 in Rotterdam.
XIII52)Aart de Quaasteniet.
Geboren op 01-02-1889 in Rotterdam. Aart is overleden op 03-10-1889, 244 dagen oud, te Rotterdam.
XIII53)Jannetje de Quaasteniet.
Geboren op 09-01-1891 in Rotterdam. Jannetje is overleden op 19-09-1891, 253 dagen oud, te Rotterdam.
XIII54)Adrianus de Quaasteniet.
Geboren op 27-09-1893 in Rotterdam.
XIII55)Aaltje de Quaasteniet.
Geboren op 04-06-1895 in Rotterdam. Aaltje is overleden op 03-08-1903, 8 jaar oud, te Rotterdam.

XII59)@I1737@Maria de Quaasteniet.jpgMaria de Quaasteniet.
Geboren op 07-06-1870 in Ridderkerk. Maria is overleden op 07-03-1939, 68 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Adrianus de Quaasteniet( XI57)
en Johanna de Haan.
Notitie(s) bij:
Adres: Gerrit van de Lindestraat 54a, Rotterdam
@I1738@Klaas Dekker.jpgMaria trouwde in Rotterdam op 30-05-1900, 29 jaar oud met Klaas Dekker, 29 jaar oud.
Klaas Dekker is geboren op 21-02-1871 in Schagen. Klaas is overleden op 10-04-1919, 48 jaar oud, te Poortugaal.
Zoon van AriŽn Dekker en Wentje Smit.
Notitie(s) bij:
Beroep:Meubelmaker
Overlijden: Klaas overlijdt in het Psychiatrisch ziekenhuis "Maasoord"
Adres: Gerrit van de Lindestraat 54a, Rotterdam

XII61)Cornelis de Quaasteniet.
Geboren op 28-01-1865 in Oost-IJsselmonde. Cornelis is overleden op 27-04-1943, 78 jaar oud, te Heemstede.
Zoon van Cornelis de Quaasteniet( XI61)
en Gerdina Wilhelmina Hoevens.
Notitie(s) bij:
Beroep:scheepstekenaar
Adres: Esdoornlaan 9, Heemstede
Cornelis had een relatie met Lijntje Hogenboezem
Lijntje Hogenboezem is geboren op 17-01-1868 in Lekkerkerk. Lijntje is overleden op 14-08-1938, 70 jaar oud, te Heemstede.
Dochter van Gerrit Hogenboezem en Neeltje Mudde.
Notitie(s) bij:
Adres: Esdoornlaan 9, Heemstede
     Kinderen van Cornelis en Lijntje:
XIII56)Cornelis Arij de Quaasteniet.
Geboren op 14-03-1897 in Rotterdam.
XIII57)Maria Gerdina de Quaasteniet.
Geboren op 23-03-1898 in Rotterdam. Maria is overleden op 18-09-1983, 85 jaar oud, te Haarlem.
Notitie(s) bij:
Beroep:hulp in de huishouding, later naaister
Adres: Louis Pasteurstraat 9, Haarlem
*: (Later directeur Nederlands Medisch Comite)
XIII58)Geertruida Klazina de Quaasteniet.
Geboren op 11-03-1906 in Haarlem.
XIII59)Neeltje de Quaasteniet.

XII62)Gertrud de Quastenit.
Geboren op 01-09-1871 in Duisburg (Dld). Gertrud is overleden op 23-02-1947, 75 jaar oud, te Gouda.
Dochter van Cornelis de Quaasteniet( XI61)
en Gerdina Wilhelmina Hoevens.
Gertrud trouwde in Capelle a/d IJssel op 20-10-1904, 33 jaar oud met Gijbert Slingerland
Gijbert Slingerland is Gijbert is overleden op 13-02-1936, ? jaar oud, te Gouda.
     Kinderen van Gijbert en Gertrud:
XIII60)Gerdina Wilhelmina Slingerland.
XIII61)Lena Slingerland.
XIII62)Maria Emma Slingerland.
Geboren op 28-07-1909 in Gouda. Maria is overleden op 21-04-1910, 267 dagen oud, te Gouda.
XIII63)Maria Emma Slingerland.
XIII64)Gijsbert Slingerland.

XII63)Maria Emma de Quastenit.
Geboren op 10-10-1873 in Duisburg (Dld). Maria is overleden op 19-04-1912, 38 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Cornelis de Quaasteniet( XI61)
en Gerdina Wilhelmina Hoevens.
Maria trouwde in Capelle a/d IJssel op 18-05-1895, 21 jaar oud met Arie Kalkman, 23 jaar oud.
Arie Kalkman is geboren op 25-03-1872 in Lekkerkerk. Arie is overleden op 04-03-1940, 67 jaar oud, te Zwolle.
Notitie(s) bij:
Beroep:machinebankwerker, motorhersteller, monteur
     Kinderen van Arie en Maria:
XIII65)Adriana Gerardina Wilhelmina Kalkman.
Geboren op 09-08-1895 in Krimpen aan de Lek. Adriana is overleden op 29-09-1908, 13 jaar oud, te Rotterdam.
XIII66)Gerardina Wilhelmina Adriana Kalkman.
Geboren op 11-03-1898 in IJsselmonde. Gerardina is overleden op 01-02-1965, 66 jaar oud, te Rotterdam.
XIII67)Barend Cornelis Kalkman.
Geboren op 07-12-1900 in Ridderkerk. Barend is overleden op 11-10-1976, 75 jaar oud, te Rotterdam.
XIII68)Cornelis Barend Kalkman.
Geboren op 01-06-1908 in Rotterdam. Cornelis is overleden op 10-06-1908, 9 dagen oud, te Rotterdam.

XII64)@I1755@Adrianus Gerhardus de Quastenit k390 1941.jpgAdrianus Gerhardus de Quastenit.
Geboren op 06-08-1875 in Duisburg (Dld). Adrianus is overleden op 05-08-1951, 75 jaar oud, te Haarlem.
Zoon van Cornelis de Quaasteniet( XI61)
en Gerdina Wilhelmina Hoevens.
Notitie(s) bij:
Beroep:Scheepsbankwerker, later machinist
Adres: Harmenjansweg 62, Haarlem
@I1939@Wilhelmina Apollonia van Yperen 1941.jpgAdrianus had een relatie met Wilhelmina Apolonia van Yperen
Wilhelmina Apolonia van Yperen is geboren op 09-04-1881 in Kralingen. Wilhelmina is overleden op 28-01-1968, 86 jaar oud, te Haarlem.
Dochter van Rokus van Yperen en Maria Christina Bakkers.
Notitie(s) bij:
Adres: Harmenjansweg 62, Haarlem
     Kinderen van Adrianus en Wilhelmina:
XIII69)Gerdina Wilhelmina Maria de Quastenit.
Geboren op 16-07-1901 in Capelle aan de IJssel. Gerdina is overleden op 12-12-1901, 149 dagen oud, te Leiden.
XIII70)Rochus de Quastenit.
Geboren op 26-10-1902 in Leiden.
XIII71)@I1944@Cornelis de Quastenit 573 1960.jpgCornelis de Quastenit.
Geboren op 12-03-1905 in Haarlem.
XIII72)Maria Christina de Quastenit.
Geboren op 01-10-1906 in Haarlem.
XIII73)Wilhelmina Adriana de Quastenit.
Geboren op 23-03-1912 in Haarlem.

XII66)Gerdina Wilhelmina de Quaasteniet.
Geboren op 13-07-1880 in Capelle a/d IJssel. Gerdina is overleden op 13-08-1968, 88 jaar oud, te Kralingseveer.
Dochter van Cornelis de Quaasteniet( XI61)
en Gerdina Wilhelmina Hoevens.
Gerdina trouwde in Capelle a/d IJssel op 11-06-1904, 23 jaar oud met Jan Kapteijn, 25 jaar oud.
Jan Kapteijn is geboren op 25-12-1878 in Capelle a/d IJssel. Jan is overleden op 19-03-1914, 35 jaar oud, te Capelle a/d IJssel.
Zoon van Jan Kapteijn en Adriana Hoogendijk.
Notitie(s) bij:
Beroep:koopman in boter en kaas
Adres: Nijverheidstraat 115, Capelle aan de IJssel
     Kinderen van Jan en Gerdina:
XIII74)Cornelis Kapteijn.
XIII75)Jan Kapteijn.
XIII76)Gerdina Wilhelmina Kapteijn.
XIII77)Leendert Kapteijn.
Geboren op 12-02-1908 in Capelle a/d IJssel. Leendert is overleden op 15-04-1908, 63 dagen oud, te Capelle a/d IJssel.
XIII78)Leendert Kapteijn.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XII67)Jan de Quaasteniet.
Geboren op 02-02-1884 in Capelle aan de IJssel. Jan is overleden op 04-09-1911, 27 jaar oud, te Capelle aan de IJssel.
Zoon van Cornelis de Quaasteniet( XI61)
en Gerdina Wilhelmina Hoevens.
Notitie(s) bij:
Beroep:Instrumentmaker
Adres: Kralingseveer
Jan trouwde in Capelle aan de IJssel op 12-08-1909, 25 jaar oud met Hendrina Wilhelmina den Outer, 27 jaar oud.
Hendrina Wilhelmina den Outer is geboren op 27-05-1882 in Capelle aan de IJssel. Hendrina is overleden op 16-09-1938, 56 jaar oud, te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Dochter van Hendrik den Outer en Mina Dullaard.
Notitie(s) bij:
Beroep:Naaister
     Kinderen van Jan en Hendrina:
XIII79)Wilhelmina Gerdina de Quaasteniet.
XIII80)Janna de Quaasteniet.
Geboren op 10-02-1912 in Capelle aan de IJssel. Janna is overleden op 14-02-1912, 4 dagen oud, te Capelle aan de IJssel.

XII70)@I26@Gijsbert-de-Kwaasteniet2.jpgGijsbert de Kwaasteniet.
Geboren op 15-08-1852 in Woubrugge. Gijsbert is overleden op 26-12-1927, 75 jaar oud, te Abbenes.
Zoon van Jan de Kwaasteniet( XI65)
en Femmetje van den Boogaard.
Notitie(s) bij:
Beroep:landbouwknecht later daggelder
@I27@Maria-van-der-Spruit.jpgGijsbert trouwde in Haarlemmermeer op 20-05-1881, 28 jaar oud met Maria van der Spruit, 23 jaar oud.
Maria van der Spruit is geboren op 27-02-1858 in Haarlemmermeer. Maria is overleden op 15-06-1938, 80 jaar oud, te Zoetermeer.
Dochter van Cornelis van der Spruit en Wilhelmina van Oosten.
     Kinderen van Gijsbert en Maria:
XIII81)@I30@Femmetje-de-Kwaasteniet.jpgFemmetje de Kwaasteniet.
Geboren op 19-06-1882 in Haarlemmermeer.
XIII82)@I22@Cornelis-de-Kwaasteniet.jpgCornelis de Kwaasteniet.
Geboren op 20-12-1883 in Haarlemmermeer.
XIII83)@I37@Jan-de-Kwaasteniet.jpgJan de Kwaasteniet.
Geboren op 12-05-1887 in Haarlemmermeer.
XIII84)@I43@Wilhelmina-de-Kwaasteniet.jpgWilhelmina de Kwaasteniet.
Geboren op 28-07-1891 in Haarlemmermeer.
XIII85)Pieter de Kwaasteniet.
Geboren op 24-12-1894 in Haarlemmermeer. Pieter is overleden op 21-11-1903, 8 jaar oud, te Haarlemmermeer.

XII71)@I289@pieter de kwaasteniet.jpgPieter de Kwaasteniet.
Geboren op 14-05-1854 in Woubrugge. Pieter is overleden op 06-04-1920, 65 jaar oud, te Woubrugge.
Zoon van Jan de Kwaasteniet( XI65)
en Femmetje van den Boogaard.
Notitie(s) bij:
Beroep:Winkelier in aardewerk en galanterieŽn
@I309@Klaasje Kroon.jpgPieter trouwde in Woubrugge op 25-06-1885, 31 jaar oud met Klaasje Kroon, 35 jaar oud.
Klaasje Kroon is geboren op 15-11-1849 in Oudshoorn. Klaasje is overleden op 08-04-1929, 79 jaar oud, te Woubrugge.
Dochter van Jan Kroon en Treijntje Kapiteijn.
Notitie(s) bij:
Beroep:dienstmeid
Persoon:
Klaasje Kroon zat op school bij meester Van Dorth. Op 15 juni 1858 kreeg ze een boekje. Ze was toen 8 jaar. In 1926 zat de versleten buitenkant van Klaasjes leesboekje nog wel vast aan de touwtjes waarmee van de blaadjes een boekje was gemaakt, maar op de vouw was het papier al bijna doorgescheurd. Met een stevige, dikke draad waren de stukken weer aan elkaar genaaid. In de eerste klas had Klaasje leren lezen, maar nu waren de leesoefeningen moeilijker geworden, niet alleen om te lezen - de lettergrepen zaten nog niet aan elkaar - maar ook om te onthouden.

Klaasje begon te lezen: "Het nieuwe boek. De meester heeft mij al lang gezegd, dat ik weer een nieuw boekje hebben zou, omdat ik zoo vlijtig was in het leeren. Zie daar is het nu, en nu ben ik regt blijde. Er staan zeker weer mooije lesjes in dit boekje. Mij dunkt meester moet mij regt lief hebben, en daarom wil ik ook veel van meester houden. Vader en moeder zullen zeker nu ook meer over mij voldaan zijn, omdat ik zoo in het lezen vorder. O, zij
zien zoo gaarne dat ik braaf leer. Ik wil dan ook met vreugd, Niet lui, maar naarstig wezen, En in het nieuwe boek
Met lust en ijver lezen." Dat deed Klaasje. En het was natuurlijk mooi dat ze al lezend van alles leerde, en zeker wat ze doen en laten moest om een goed en deugdzaam meisje te worden. Oude inwoners weten nog wie ze was: de weduwe van Pieter de Kwaasteniet. Ze hadden een winkel op de Comriekade. Klaasje werd op 15.11.1849 in Ter Aar of Langeraar geboren als zevende en laatste kind van Jan Kroon [1812-1853] en Trijntje Kapiteijn 1811-1851. Dirk, Klaasje en nog een Dirk leefden heel kort, waardoor er bij de dood van Trijntje nog vier kinderen waren: Pietje 1841,Jacob 1843, Dirk 1848 en Klaasje 1849. Klaasje was toen net 2 jaar en kwam bij grootvader en grootmoeder apteijn in huis. Dat waren Jacob Kapteijn [1775-1866] en Klaasje Hartog [1785-1862]. Maar oma werd een dagje ouder, was misschien ziek, in ieder geval, Klaasje kwam in huis bij tante Barbara Kapteijn en oom Arie Kroon. Oom Arie was molenaar op de bovenmolen van de Vierambachtspolder aan de Heuvelweg. Daar werd ze weer de jongste, want Martinus, Jacob, Johanna en Klaasje waren geboren in 1837- 1840 -1843 - 1845. Arie stierf in 1852 en Barbara vroeg of zij, met hulp van een knecht, mocht blijven malen; dat kon en zij bleef op de molen tot haar dood in 1859. Zoon
Martinus, ondertussen getrouwd met Clazina van Straten, bleef daar molenaar tot 1879. Klaasje bleef bij haar oom en tante wonen tot ze trouwde. Dat was in 1885 met Pieter de Kwaasteniet, de in 1854 geboren zoon van Jan de Kwaasteniet en Femmetje van den Boogaard die een kruidenierswinkel hadden op de Achterweg. Piet en Klaasje woonden ernaast en verkochten aardewerk. Later, op de Comriekade, waren het galanterieŽn. Ook gaf hij ansichtkaarten uit. In Jacobsladder 05/4 staat een foto van het Raadhuis en het Rechthuis, met op de voorkant: Uitg. P. de Kwaasteniet, in GalanteriŽn, Woubrugge. Kinderen kregen ze niet. Piet stierf in 1920 en Klaasje in 1939. Het laatste adres dat ik van haar vond was B131. Dat huis, al lang geleden afgebroken, stond min of meer naast (toen) Burggraaf op B12, nu 15.

XII75)Maria de Kwaasteniet.
Geboren op 04-07-1861 in Woubrugge. Maria is overleden op 12-06-1920, 58 jaar oud, te Woubrugge.
Dochter van Jan de Kwaasteniet( XI65)
en Femmetje van den Boogaard.
Maria trouwde in Woubrugge op 27-05-1886, 24 jaar oud met Pieter Vromans, 24 jaar oud.
Pieter Vromans is geboren op 29-09-1861 in Woubrugge. Pieter is overleden op 16-07-1937, 75 jaar oud, te Woubrugge.
Zoon van Johannes Vromans en Jannetje de Kwaasteniet.
     Kinderen van Pieter en Maria:
XIII113)Johannes Vromans.
Geboren op 01-01-1887. Johannes is overleden op 01-10-1887, 273 dagen oud, te Woubrugge.

XII76)@I304@Arie de Kwaasteniet k406 1923.jpgArie de Kwaasteniet.
Geboren op 24-04-1865 in Woubrugge. Arie is overleden op 07-02-1939, 73 jaar oud, te Lisse.
Zoon van Jan de Kwaasteniet( XI65)
en Femmetje van den Boogaard.
Notitie(s) bij:
Beroep:timmerman, later tuindersknecht
Adres: Julianastraat 15, 2161 RA, Lisse
@I317@Elisabeth Vromans 1923.jpgArie trouwde in Woubrugge op 28-03-1889, 23 jaar oud met Elisabeth Vromans, 21 jaar oud.
Elisabeth Vromans is geboren op 12-04-1867 in Woubrugge. Elisabeth is overleden op 10-04-1930, 62 jaar oud, te Lisse.
Dochter van Johannes Vromans en Jannetje de Kwaasteniet.
Notitie(s) bij:
Adres: Julianastraat 15, 2161 RA, Lisse
     Kinderen van Arie en Elisabeth:
XIII113)Femmetje de Kwaasteniet.
Geboren op 29-07-1889 in Woubrugge. Femmetje is overleden op 27-06-1965, 75 jaar oud, te Zevenaar.
Notitie(s) bij:
Beroep:dienstbode
Overlijden: Ongehuwd
Adres: Woubrugge
XIII113)Johannes de Kwaasteniet.
Geboren op 13-03-1891 in Woubrugge.
XIII113)Jan de Kwaasteniet.
Geboren op 10-10-1892 in Woubrugge.
XIII113)Pieter de Kwaasteniet.
Geboren op 04-02-1895 in Haarlemmermeer.
XIII113)Lammertje de Kwaasteniet.
Geboren op 03-02-1897 in Lisse.
XIII113)Jannetje de Kwaasteniet.
Geboren op 04-12-1898 in Lisse.
XIII113)Maria de Kwaasteniet.
Geboren op 15-09-1900 in Lisse.
XIII113)@I1982@Jan Cornelis de Kwaasteniet k601 1946.jpgJan Cornelis de Kwaasteniet.
Geboren op 07-04-1902 in Lisse.
XIII113)Elisabeth Adriana de Kwaasteniet.
Geboren op 11-12-1903 in Lisse.
XIII113)Grietje Johanna de Kwaasteniet.
Geboren op 07-11-1905 in Lisse.
XIII113)Gijsje de Kwaasteniet.
Geboren op 19-05-1908 in Lisse.
XIII113)Arie de Kwaasteniet.
Geboren op 03-07-1910 in Lisse. Arie is overleden op 03-01-1934, 23 jaar oud, te Lisse.
XIII113)Johanna Clasina de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XII77)@I732@Pieter Nicolaas de Kwaasteniet k420 1908.jpgPieter Nicolaas de Kwaasteniet.
Geboren op 19-01-1855 in Woubrugge. Pieter is overleden op 13-06-1908, 53 jaar oud, te Aarlanderveen.
Zoon van Arij de Kwaasteniet( XI66)
en Maria Los.
Notitie(s) bij:
Beroep:Veehouder
Persoon: Pieter Nicolaas de Kwaasteniet heeft het bedrijf (veehouderij) van zijn stiefvader Jasper Gerardus van Rijn voortgezet. De boerderij was genaamd "Hofstede" en is geloopt in 1965
Adres: mandersloostraat, Aarlanderveen
A) Pieter trouwde in Alphen a/d Rijn op 04-04-1878, 23 jaar oud met Jacoba Cornelia Meerburg, 22 jaar oud.
Jacoba Cornelia Meerburg is geboren op 15-05-1855 in Alphen a/d Rijn. Jacoba is overleden op 12-06-1886, 31 jaar oud, te Aarlanderveen.
Dochter van Jacobus Meerburg en Steintje Boer.
@I765@Elisabeth van der Neut 1908.jpgB) Pieter trouwde in Aarlanderveen op 25-02-1887, 32 jaar oud met Elisabeth van der Neut, 26 jaar oud.
Elisabeth van der Neut is geboren op 26-12-1860 in Alphen a/d Rijn. Elisabeth is overleden op 05-05-1937, 76 jaar oud, te Alphen a/d Rijn.
Dochter van Gijsbertus van der Neut en Jannetje Hoogenboom.
     Kinderen van Pieter en Jacoba:
XIII100)Maria de Kwaasteniet.
Geboren op 07-01-1879 in Aarlanderveen. Maria is overleden op 27-02-1895, 16 jaar oud, te Aarlanderveen.
XIII101)Arie Jacobus de Kwaasteniet.
Geboren op 06-05-1880 in Aarlanderveen. Arie is overleden op 22-06-1883, 3 jaar oud, te Aarlanderveen.
XIII102)@I757@Steintje Cornelia de Kwaasteniet K423 1908.jpgSteintje Cornelia de Kwaasteniet.
Geboren op 16-02-1882 in Aarlanderveen.
XIII103)@I764@Arie Jacobus de Kwaasteniet k605 1938.jpgArie Jacobus de Kwaasteniet.
Geboren op 13-10-1884 in Aarlanderveen.
     Kinderen van Pieter en Elisabeth:
XIII104)@I768@Arie Gerardus de Kwaasteniet k609 1922.jpgArie Gerardus de Kwaasteniet.
Geboren op 02-01-1888 in Aarlanderveen.
XIII105)Gijsbertus de Kwaasteniet.
Geboren op 31-03-1889 in Aarlanderveen. Gijsbertus is overleden op 16-10-1892, 3 jaar oud, te Aarlanderveen.
XIII106)@I770@Pieter Nicolaas de Kwaasteniet k616 1932.jpgPieter Nicolaas de Kwaasteniet.
Geboren op 09-08-1890 in Aarlanderveen.
XIII107)@I771@Jannigje de Kwaasteniet k428 1908.jpgJannigje de Kwaasteniet.
Geboren op 17-03-1892 in Aarlanderveen. Jannigje is overleden op 08-08-1919, 27 jaar oud, te Alphen a/d Rijn.
XIII108)@I772@Gijbertus de Kwaasteniet k429 1908.jpgGijsbertus de Kwaasteniet.
Geboren op 01-12-1893 in Aarlanderveen.
XIII109)NN de Kwaasteniet.
Geboren op 30-03-1896 in Aarlanderveen. NN is overleden op 30-03-1896, 0 dagen oud, te Aarlanderveen.
Notitie(s) bij:
Geboorte: Bij geboorte levenloos (geen naamgeving bekend)
XIII110)@I774@Jasper Gerardus de Kwaasteniet k626 1934.jpgJasper Gerardus de Kwaasteniet.
Geboren op 23-03-1897 in Aarlanderveen.
XIII111)@I775@Maria de Kwaasteniet k432 1908.jpgMaria de Kwaasteniet.
Geboren op 29-10-1898 in Aarlanderveen.
XIII112)Neeltje Maria de Kwaasteniet.
Geboren op 10-07-1900 in Aarlanderveen. Neeltje is overleden op 11-06-1906, 5 jaar oud, te Aarlanderveen.
XIII113)NN de Kwaasteniet.
Geboren op 18-03-1905 in Aarlanderveen. NN is overleden op 18-03-1905, 0 dagen oud, te Aarlanderveen.
Notitie(s) bij:
Geboorte: Bij geboorte levenloos kind (geen naamgeving bekend)

XII86)Pieter Vromans.
Geboren op 29-09-1861 in Woubrugge. Pieter is overleden op 16-07-1937, 75 jaar oud, te Woubrugge.
Zoon van Johannes Vromans
en Jannetje de Kwaasteniet( XI69) .
Pieter trouwde in Woubrugge op 27-05-1886, 24 jaar oud met Maria de Kwaasteniet, 24 jaar oud.
Maria de Kwaasteniet is geboren op 04-07-1861 in Woubrugge. Maria is overleden op 12-06-1920, 58 jaar oud, te Woubrugge.
Dochter van Jan de Kwaasteniet en Femmetje van den Boogaard.
     Kinderen van Pieter en Maria:
XIII113)Johannes Vromans.
Geboren op 01-01-1887. Johannes is overleden op 01-10-1887, 273 dagen oud, te Woubrugge.

XII88)@I317@Elisabeth Vromans 1923.jpgElisabeth Vromans.
Geboren op 12-04-1867 in Woubrugge. Elisabeth is overleden op 10-04-1930, 62 jaar oud, te Lisse.
Dochter van Johannes Vromans
en Jannetje de Kwaasteniet( XI69) .
Notitie(s) bij:
Adres: Julianastraat 15, 2161 RA, Lisse
@I304@Arie de Kwaasteniet k406 1923.jpgElisabeth trouwde in Woubrugge op 28-03-1889, 21 jaar oud met Arie de Kwaasteniet, 23 jaar oud.
Arie de Kwaasteniet is geboren op 24-04-1865 in Woubrugge. Arie is overleden op 07-02-1939, 73 jaar oud, te Lisse.
Zoon van Jan de Kwaasteniet en Femmetje van den Boogaard.
Notitie(s) bij:
Beroep:timmerman, later tuindersknecht
Adres: Julianastraat 15, 2161 RA, Lisse
     Kinderen van Arie en Elisabeth:
XIII113)Femmetje de Kwaasteniet.
Geboren op 29-07-1889 in Woubrugge. Femmetje is overleden op 27-06-1965, 75 jaar oud, te Zevenaar.
Notitie(s) bij:
Beroep:dienstbode
Overlijden: Ongehuwd
Adres: Woubrugge
XIII113)Johannes de Kwaasteniet.
Geboren op 13-03-1891 in Woubrugge.
XIII113)Jan de Kwaasteniet.
Geboren op 10-10-1892 in Woubrugge.
XIII113)Pieter de Kwaasteniet.
Geboren op 04-02-1895 in Haarlemmermeer.
XIII113)Lammertje de Kwaasteniet.
Geboren op 03-02-1897 in Lisse.
XIII113)Jannetje de Kwaasteniet.
Geboren op 04-12-1898 in Lisse.
XIII113)Maria de Kwaasteniet.
Geboren op 15-09-1900 in Lisse.
XIII113)@I1982@Jan Cornelis de Kwaasteniet k601 1946.jpgJan Cornelis de Kwaasteniet.
Geboren op 07-04-1902 in Lisse.
XIII113)Elisabeth Adriana de Kwaasteniet.
Geboren op 11-12-1903 in Lisse.
XIII113)Grietje Johanna de Kwaasteniet.
Geboren op 07-11-1905 in Lisse.
XIII113)Gijsje de Kwaasteniet.
Geboren op 19-05-1908 in Lisse.
XIII113)Arie de Kwaasteniet.
Geboren op 03-07-1910 in Lisse. Arie is overleden op 03-01-1934, 23 jaar oud, te Lisse.
XIII113)Johanna Clasina de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XII96)Willem de Kwaadsteniet.
Geboren op 21-01-1852 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Willem is overleden op 12-03-1918, 66 jaar oud, te Gouderak.
Zoon van Jan Vink de Kwaadsteniet( XI79)
en Landje Kleijman.
Notitie(s) bij:
Beroep:Schipper
Willem trouwde in Gouderak op 02-10-1875, 23 jaar oud met Lena Brussee, 23 jaar oud.
Lena Brussee is geboren op 29-03-1852 in Gouderak. Lena is overleden op 24-09-1936, 84 jaar oud, te Schoonhoven.
Dochter van Frederik Brussee en Elisabeth de Bruin.
     Kinderen van Willem en Lena:
XIII114)@I2019@Jan Vink de Kwaadsteniet k630.jpgJan Vink de Kwaadsteniet.
Geboren op 20-07-1875 in Gouderak.
XIII115)Frederik de Kwaadsteniet.
Geboren op 26-11-1877 in Gouderak. Frederik is overleden op 10-04-1879, 1 jaar oud, te Gouderak.
XIII116)Frederik de Kwaadsteniet.
Geboren op 12-07-1879 in Gouderak.
XIII117)Hendrik de Kwaadsteniet.
Geboren op 18-12-1880 in Gouderak. Hendrik is overleden op 08-08-1889, 8 jaar oud, te Rotterdam.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Hendrik is verdronken
XIII118)Elisabeth de Kwaadsteniet.
Geboren op 04-10-1882 in Gouderak. Elisabeth is overleden op 27-05-1883, 235 dagen oud, te Gouderak.
XIII119)Bertus de Kwaadsteniet.
Geboren op 31-03-1884 in Gouderak.
XIII120)Arie de Kwaadsteniet.
Geboren op 30-03-1886 in Gouderak. Arie is overleden op 09-10-1886, 193 dagen oud, te Gouderak.
XIII121)Arie de Kwaadsteniet.
Geboren op 15-05-1888 in Gouderak. Arie is overleden op 29-10-1888, 167 dagen oud, te Gouderak.
XIII122)Arie de Kwaadsteniet.
Geboren op 04-03-1889 in Gouderak. Arie is overleden op 29-06-1889, 117 dagen oud, te Gouderak.
XIII123)@I2028@Hendrik de Kwaadsteniet k654 1971.jpgHendrik de Kwaadsteniet.
Geboren op 01-10-1890 in Gouderak.
XIII124)Landje de Kwaadsteniet.
Geboren op 03-04-1892 in Gouderak.
XIII125)Janna de Kwaadsteniet.
Geboren op 25-12-1893 in Sloten.

XII98)Lijntje de Kwaadsteniet.
Geboren op 21-12-1854 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Lijntje is overleden op 09-08-1904, 49 jaar oud, te Moordrecht.
Dochter van Jan Vink de Kwaadsteniet( XI79)
en Landje Kleijman.
Lijntje trouwde in Gouderak op 19-10-1877, 22 jaar oud met Jan Kruit, 24 jaar oud.
Jan Kruit is geboren in 1853 in Moordrecht. Jan is overleden op 30-04-1919, 66 jaar oud, te Moordrecht.

XII99)Adriana de Kwaadsteniet.
Geboren op 15-05-1857 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Adriana is overleden op 13-12-1945, 88 jaar oud, te Nieuwpoort.
Dochter van Jan Vink de Kwaadsteniet( XI79)
en Landje Kleijman.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode
Adriana trouwde in Gouderak op 25-02-1881, 23 jaar oud met Cornelis van Vliet, 25 jaar oud.
Cornelis van Vliet is geboren op 18-05-1855 in Gouderak. Cornelis is overleden op 19-01-1928, 72 jaar oud, te Nieuwpoort.
Zoon van Cornelis van Vliet en Huibertje Hagoort.
Notitie(s) bij:
Beroep:Schipper

XII100)@I1781@Hendrik de Kwaadsteniet k448 1916.jpgHendrik de Kwaadsteniet.
Geboren op 06-07-1860 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Hendrik is overleden op 09-07-1921, 61 jaar oud, te Amsterdam.
Zoon van Jan Vink de Kwaadsteniet( XI79)
en Landje Kleijman.
Notitie(s) bij:
Beroep:Schipper, later spoorwegwerker en spoorwegwachter
Adres: Staalstraat, Amsterdam
*: (De familie woonde vanaf 3-11-1913 op een woonboot aan de Kloveniersburgwal dicht bij de Staalstraat)
Hendrik trouwde in Stolwijk op 10-03-1882, 21 jaar oud met Nizetta Huisman, 18 jaar oud.
Nizetta Huisman is geboren op 22-04-1863 in Stolwijk. Nizetta is overleden op 24-04-1920, 57 jaar oud, te Amsterdam.
Dochter van Jacob Huisman en Pietertje Kok.
Notitie(s) bij:
Adres: Staalstraat, Amsterdam
     Kinderen van Hendrik en Nizetta:
XIII126)Pietertje de Kwaadsteniet.
Geboren op 27-10-1882 in Haastrecht.
XIII127)Jan Vink de Kwaadsteniet.
Geboren op 25-09-1884 in Woerden. Jan is overleden op 24-07-1911, 26 jaar oud, te Woerden.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Jan Vink is verdronken
XIII128)@I2062@Jacobus de Kwaadsteniet k660 1918.jpgJacobus de Kwaadsteniet.
Geboren op 10-08-1886 in Woerden.
XIII129)Wijnand de Kwaadsteniet.
Geboren op 27-11-1888 in Woerden. Wijnand is overleden op 05-12-1888, 8 dagen oud, te Woerden.
XIII130)Landje de Kwaadsteniet.
Geboren op 06-02-1890 in Woerden. Landje is overleden op 24-08-1892, 2 jaar oud, te Woerden.
XIII131)@I2065@Wijnand de Kwaadsteniet k669 1916.jpgWijnand de Kwaadsteniet.
Geboren op 03-09-1892 in Woerden.
XIII132)@I2066@Hendrik de Kwaadsteniet k455 1916.jpgHendrik de Kwaadsteniet.
Geboren op 09-03-1895 in Woerden. Hendrik is overleden op 05-05-1924, 29 jaar oud, te Amsterdam.
XIII133)Landje de Kwaadsteniet.
Geboren op 29-05-1897 in Woerden.
XIII134)Willem de Kwaadsteniet.
Geboren op 11-08-1899 in Woerden. Willem is overleden op 21-08-1899, 10 dagen oud, te Woerden.
XIII135)Janna Cornelia de Kwaadsteniet.
Geboren op 08-02-1901 in Woerden.
XIII136)Aaltje de Kwaadsteniet.
Geboren op 14-06-1903 in Woerden. Aaltje is overleden op 28-12-1904, 1 jaar oud, te Woerden.
XIII137)Aaltje de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XII101)Arie de Kwaadsteniet.
Geboren op 30-08-1862 in Gouderak. Arie is overleden op 25-07-1945, 82 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Jan Vink de Kwaadsteniet( XI79)
en Landje Kleijman.
Notitie(s) bij:
Beroep:Schipper
Adres: duyststraat 27a, Delfshaven
Arie trouwde in Nieuwerkerk a/d IJssel op 15-06-1883, 20 jaar oud met Geertrui de Bruin, 19 jaar oud.
Geertrui de Bruin is geboren op 20-11-1863 in Capelle a/d IJssel. Geertrui is overleden op 09-03-1909, 45 jaar oud, te Rotterdam.
Notitie(s) bij:
Adres: duyststraat 27a, Delfshaven
     Kinderen van Arie en Geertrui:
XIII138)@I2104@Jan Vink de Kwaadsteniet K673 1908.jpgJan Vink de Kwaadsteniet.
Geboren op 15-10-1883 in Nieuwerkerk a/d IJssel.
XIII139)@I2105@Dirk de Kwaadsteniet k677.jpgDirk de Kwaadsteniet.
Geboren op 08-03-1886 in Rotterdam.
XIII140)Willem de Kwaadsteniet.
Geboren op 11-09-1889 in Rotterdam. Willem is overleden op 21-01-1890, 132 dagen oud, te Rotterdam.
XIII141)@I2107@Willem de Kwaadsteniet k681 1916.jpgWillem de Kwaadsteniet.
Geboren op 12-07-1894 in Rotterdam.
XIII142)@I2108@Centina Dirkje de Kwaadsteniet K466 1908.jpgCentina Dirkje de Kwaadsteniet.
Geboren op 24-12-1902 in Rotterdam. Centina is overleden op 06-01-1958, 55 jaar oud, te Rotterdam.

XII102)Hendrika de Kwaadsteniet.
Geboren op 25-03-1865 in Gouderak. Hendrika is overleden op 12-10-1946, 81 jaar oud, te Ouderkerk a/d IJssel.
Dochter van Jan Vink de Kwaadsteniet( XI79)
en Landje Kleijman.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode
Hendrika had een relatie met Hendrik Heuvelman
Hendrik Heuvelman is geboren op 04-01-1861 in Ouderkerk a/d IJssel. Hendrik is overleden op 29-11-1936, 75 jaar oud, te Ouderkerk a/d IJssel.
Zoon van Hendrik Heuvelman en Geertje Trouwborst.
Notitie(s) bij:
Beroep:Schippersknecht
*: in dienst bij Willem de Kwaadsteniet, zijn zwager
Adres: Gouderak
     Kinderen van Hendrik en Hendrika:
XIII143)Hendrik Heuvelman.
Geboren op 09-01-1898 in Gouderak. Hendrik is overleden.
XIII144)Lijntje Heuvelman.
Geboren op 29-05-1900 in Gouderak. Lijntje is overleden.
XIII145)Hendrika Heuvelman.
Geboren op 09-04-1902 in Gouderak. Hendrika is overleden.
XIII146)Jan Vink Heuvelman.
XIII147)Willem Heuvelman.

XII103)@I1792@Leendert de Kwaadsteniet k467 1938.jpgLeendert de Kwaadsteniet.
Geboren op 28-03-1867 in Gouderak. Leendert is overleden op 16-08-1947, 80 jaar oud, te Amsterdam.
Zoon van Jan Vink de Kwaadsteniet( XI79)
en Landje Kleijman.
Notitie(s) bij:
Beroep:Schipper
@I2139@Aaltje Bloot 1938.jpgLeendert trouwde in Moordrecht op 13-02-1889, 21 jaar oud met Aaltje Bloot, 20 jaar oud.
Aaltje Bloot is geboren op 13-09-1868 in Moordrecht. Aaltje is overleden op 04-07-1942, 73 jaar oud, te Amsterdam.
Dochter van Arij Bloot en Stijntje Vermeij.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode
     Kinderen van Leendert en Aaltje:
XIII148)Landje de Kwaadsteniet.
Geboren op 30-06-1889 in Moordrecht.
XIII149)Stijntje de Kwaadsteniet.
Geboren op 17-03-1891 in Moordrecht.
XIII150)Janna de Kwaadsteniet.
Geboren op 14-05-1892 in Langerak.
XIII151)Maria de Kwaadsteniet.
Geboren op 27-06-1894 in Langerak.
XIII152)@I2176@Jan vink de Kwaadsteniet k683 1945.jpgJan Vink de Kwaadsteniet.
Geboren op 01-11-1895 in Nieuwpoort.
XIII153)Aaltje de Kwaadsteniet.
Geboren op 31-12-1897 in Nieuwpoort.
XIII154)Arij de Kwaadsteniet.
Geboren op 02-04-1900 in Gouderak. Arij is overleden op 30-06-1901, 1 jaar oud, te Rotterdam.
XIII155)Arij de Kwaadsteniet.
Geboren op 19-11-1901 in Gouderak.
XIII156)Lijntje de Kwaadsteniet.
Geboren op 26-12-1903 in Moordrecht.
XIII157)Willem de Kwaadsteniet.
Geboren op 13-06-1906 in Gouderak. Willem is overleden op 19-06-1914, 8 jaar oud, te Rotterdam.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Verdronken in de Schie
XIII158)Christina de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XII104)Johanna Cornelia de Kwaadsteniet.
Geboren op 11-07-1869 in Gouderak. Johanna is overleden op 26-02-1941, 71 jaar oud, te Moordrecht.
Dochter van Jan Vink de Kwaadsteniet( XI79)
en Landje Kleijman.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode
Adres: Moordrecht
Johanna trouwde in Gouderak op 30-01-1891, 21 jaar oud met Gerrit Marelisse, 21 jaar oud.
Gerrit Marelisse is geboren op 11-04-1869 in Moordrecht. Gerrit is overleden op 15-07-1947, 78 jaar oud, te Moordrecht.
Zoon van Adriaan Marelisse en Johanna Butter.
Notitie(s) bij:
Beroep:Schipper
Adres: Moordrecht
     Kinderen van Gerrit en Johanna:
XIII159)Jan Vink Marelisse.
Geboren op 15-05-1893 in Moordrecht. Jan is overleden.
XIII160)Adriaan Marelisse.
Geboren op 12-12-1894 in Moordrecht. Adriaan is overleden.
XIII161)Willem Marelisse.
Geboren op 16-01-1899 in Gouderak. Willem is overleden.
XIII162)Johannes Marelisse.
XIII163)Gerrit Marelisse.

XII114)Willem de Kwaadsteniet.
Geboren op 12-02-1861 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Willem is overleden op 20-08-1928, 67 jaar oud, te Moordrecht.
Zoon van Arie de Kwaadsteniet( XI83)
en Aagje de Bruin.
Notitie(s) bij:
Beroep:fabrieksarbeider
@I2197@Klaasje Blom 1928.jpgWillem trouwde in Nieuwerkerk a/d IJssel op 10-06-1881, 20 jaar oud met Klaasje Blom, 19 jaar oud.
Klaasje Blom is geboren op 15-11-1861 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Klaasje is overleden op 06-02-1933, 71 jaar oud, te Moordrecht.
Notitie(s) bij:
Huwelijk: De uit dit Huwelijk geboren kinderen dragen door een vergissing bij het huwelijk de familienaam de Kwaasteniet, met uitzondering van Leendert, welke vreemd genoeg bij zijn geboorte de correcte naam de Kwaadsteniet kreeg.
     Kinderen van Willem en Klaasje:
XIII164)Arie de Kwaasteniet.
Geboren op 31-07-1881 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Arie is overleden op 26-02-1900, 18 jaar oud, te Gouderak.
XIII165)Cornelia de Kwaasteniet.
Geboren op 26-04-1883 in Nieuwerkerk a/d IJssel.
XIII166)@I2207@Pieter de Kwaasteniet k707 1950.jpgPieter de Kwaasteniet.
Geboren op 29-06-1885 in Nieuwerkerk a/d IJssel.
XIII167)Aagje de Kwaasteniet.
Geboren op 19-01-1888 in Nieuwerkerk a/d IJssel.
XIII168)@I2215@DaniŽl de Kwaasteniet k718 1920.jpgDaniŽl de Kwaasteniet.
Geboren op 05-11-1889 in Nieuwerkerk a/d IJssel.
XIII169)Leendert de Kwaasteniet.
Geboren op 06-01-1892 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Leendert is overleden op 04-04-1892, 89 dagen oud, te Nieuwerkerk a/d IJssel.
XIII170)@I2217@Klaasje de Kwaasteniet k486 1911.jpgKlaasje de Kwaasteniet.
Geboren op 23-02-1893 in Nieuwerkerk a/d IJssel.
XIII171)Leendert de Kwaadsteniet.
Geboren op 16-02-1896 in Gouderak.
XIII172)Adriana de Kwaasteniet.
Geboren op 04-04-1899 in Gouderak. Adriana is overleden op 29-07-1899, 116 dagen oud, te Gouderak.
XIII173)Arigje de Kwaasteniet.
Geboren op 26-05-1900 in Gouderak.
XIII174)@I2239@Arie de Kwaasteniet k722 1928.jpgArie de Kwaasteniet.
Geboren op 24-02-1903 in Gouderak.
XIII175)Willem de Kwaadsteniet.
Geboren op 05-01-1905 in Gouderak. Willem is overleden op 10-02-1905, 36 dagen oud, te Gouderak.

XII116)Adriana de Kwaadsteniet.
Geboren op 14-01-1864 in Ouderkerk a/d IJssel. Adriana is overleden op 07-01-1917, 52 jaar oud, te 's Gravenhage.
Dochter van Arie de Kwaadsteniet( XI83)
en Aagje de Bruin.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode
Adres: Natalstraat 35, 's Gravenhage
Adriana had een relatie met Willem Pruijt
Willem Pruijt is geboren op 11-05-1866 in Schoonhoven. Willem is overleden op 13-08-1953, 87 jaar oud, te 's Gravenhage.
Zoon van Barend Pruijt en Mijntje Gaillard.
Notitie(s) bij:
Beroep:Meubelmaker later gevangenenbewaarder te 's Gravenhage
Adres: Natalstraat 35, 's Gravenhage
*: (Eerst in Schoonhoven gewoond)
     Kinderen van Willem en Adriana:
XIII176)DaniŽl Pruijt.
Geboren op 02-07-1894 in Schoonhoven. DaniŽl is overleden op 05-09-1917, 23 jaar oud, te Schoonhoven.

XII117)@I1812@DaniŽl de Kwaadsteniet k492 1925.jpgDaniŽl de Kwaadsteniet.
Geboren op 24-08-1865 in Ouderkerk a/d IJssel. DaniŽl is overleden op 17-04-1941, 75 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Arie de Kwaadsteniet( XI83)
en Aagje de Bruin.
Notitie(s) bij:
Beroep:los werkman
Adres: Aegidiusstraat 20, Rotterdam
@I2241@Judith van der Velden 1925.jpgDaniŽl had een relatie met Jacoba Judith van der Velden
Jacoba Judith van der Velden is geboren op 21-02-1867 in Ouderkerk a/d IJssel. Jacoba is overleden op 23-03-1943, 76 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Jan van der Velden en Jacoba van Vliet.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode te ouderkerk a/d IJssel
Adres: Aegidiusstraat 20, Rotterdam
     Kinderen van DaniŽl en Jacoba:
XIII177)@I2244@Jan de Kwaadsteniet k727 1928.jpgJan de Kwaadsteniet.
Geboren op 27-01-1893 in Nieuwerkerk a/d IJssel.
XIII178)Arie de Kwaadsteniet.
Geboren op 24-10-1894 in Nieuwerkerk aan de IJssel.
XIII179)Aagje de Kwaadsteniet.
Geboren op 05-11-1896 in Nieuwerkerk a/d IJssel.
XIII180)@I2255@Arigje de Kwaadsteniet k496 1965.jpgArigje de Kwaadsteniet.
Geboren op 04-05-1899 in Nieuwerkerk aan de IJssel.
XIII181)@I2258@Willem de Kwaadsteniet k734 1930.jpgWillem de Kwaadsteniet.
Geboren op 10-10-1901 in Nieuwerkerk aan de IJssel.
XIII182)@I2259@Jacobus de Kwaadsteniet k738.jpgJacobus de Kwaadsteniet.
Geboren op 04-05-1904 in Nieuwerkerk aan de IJssel.
XIII183)Adrianus de Kwaadsteniet.
Geboren op 03-05-1907 in Nieuwerkerk aan de IJssel.

XII118)Jan Vink de Kwaadsteniet.
Geboren op 10-11-1867 in Ouderkerk aan de IJssel. Jan is overleden op 07-03-1920, 52 jaar oud, te Nieuwerkerk aan de IJssel.
Zoon van Arie de Kwaadsteniet( XI83)
en Aagje de Bruin.
Notitie(s) bij:
Beroep:Stoker poldergemaal Nieuwerkerk aan de IJssel (Kortenoord)
Jan trouwde in Nieuwerkerk aan de IJssel op 19-01-1894, 26 jaar oud met Sijgje van der Velden, 24 jaar oud.
Sijgje van der Velden is geboren op 19-07-1869 in Ouderkerk aan de IJssel. Sijgje is overleden op 27-08-1928, 59 jaar oud, te Waddinxveen.
Dochter van Jan van der Velden en Jacoba van Vliet.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode
     Kinderen van Jan en Sijgje:
XIII184)Aagje de Kwaadsteniet.
Geboren op 14-04-1894 in Nieuwerkerk aan de IJssel.
XIII185)Arigje Jacoba de Kwaadsteniet.
Geboren op 28-10-1895 in Nieuwerkerk aan de IJssel.
XIII186)Adriana de Kwaadsteniet.
Geboren op 16-05-1899 in Nieuwerkerk aan de IJssel.

XII120)Aaltje de Kwaadsteniet.
Geboren op 07-01-1872 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Aaltje is overleden.
Dochter van Arie de Kwaadsteniet( XI83)
en Aagje de Bruin.
Aaltje had een relatie met Arie van der Drift
Arie van der Drift is geboren in 1868 in Haarlemmermeer. Arie is overleden.
Zoon van Hermanus van der Drift en Pietertje Bakker.
Notitie(s) bij:
Beroep:Machinist bij de Nederlandse Spoorwegen

XII121)Jannigje de Kwaadsteniet.
Geboren op 07-03-1874 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Jannigje is overleden op 04-11-1952, 78 jaar oud, te Amsterdam.
Dochter van Arie de Kwaadsteniet( XI83)
en Aagje de Bruin.
Notitie(s) bij:
Adres: Dorpstraat 26
Jannigje had een relatie met Jan van der Drift
Jan van der Drift is geboren op 23-02-1871 in Haarlemmermeer. Jan is overleden op 17-10-1961, 90 jaar oud, te Ouder-Amstel.
Zoon van Hermanus van der Drift en Pietertje Bakker.
Notitie(s) bij:
Beroep:bedrijfsboer
Adres: Dorpstraat 26, Ouder-Amstel
     Kinderen van Jan en Jannigje:
XIII187)Pietertje van der Drift.
Geboren in 1894 in Amsterdam. Pietertje is overleden.
XIII188)Aagje van der Drift.
Geboren op 20-04-1896 in Amsterdam. Aagje is overleden op 30-03-1899, 2 jaar oud, te Amsterdam.
XIII189)Hermanus van der Drift.
Geboren op 24-01-1899 in Amsterdam. Hermanus is overleden.
XIII190)Aagje van der Drift.
Geboren op 15-02-1902 in Amsterdam. Aagje is overleden.
XIII191)Arie Jan van der Drift.
XIII192)Alida van der Drift.
XIII193)Antje Adriana van der Drift.

XII124)Arie de Kwaadsteniet.
Geboren op 16-01-1879 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Arie is overleden op 06-12-1956, 77 jaar oud, te Nieuwerkerk aan de IJssel.
Zoon van Arie de Kwaadsteniet( XI83)
en Aagje de Bruin.
Notitie(s) bij:
Beroep:Kantonnier bij Rijkswaterstaat
Adres: Burgemeester Jasstraat 22, Nieuwerkerk aan de IJssel
*: (Voorheen hette dit adres Hoofdweg 4)
Arie trouwde in Ouderkerk aan de IJssel op 14-09-1906, 27 jaar oud met Johanna Verkaik, 22 jaar oud.
Johanna Verkaik is geboren op 17-11-1883 in Ouderkerk aan de IJssel. Johanna is overleden op 14-02-1968, 84 jaar oud, te Nieuwerkerk aan de IJssel.
Dochter van Jacob Verkaik en Marrigje Evengroen.
Notitie(s) bij:
Beroep:Hulp in de huishouding
Adres: Burgemeester Jasstraat 22, Nieuwerkerk aan de IJssel
     Kinderen van Arie en Johanna:
XIII194)@I2285@Marrigje de Kwaadsteniet k505 1928.jpgMarrigje de Kwaadsteniet.
Geboren op 03-09-1907 in Nieuwerkerk aan de IJssel.
XIII195)Arie de Kwaadsteniet.
Geboren op 13-02-1909 in Nieuwerkerk aan de IJssel.
XIII196)@I2295@Jacob de Kwaadsteniet k747 1936.jpgJacob de Kwaadsteniet.
Geboren op 04-08-1911 in Nieuwerkerk aan de IJssel.
XIII197)Aagje de Kwaadsteniet.
Geboren op 13-08-1913 in Nieuwerkerk aan de IJssel.
XIII198)Aaltje de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIII199)Adrianus de Kwaadsteniet.
Geboren op 21-11-1919 in Nieuwerkerk aan de IJssel.
XIII200)Gerrigje Maria de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIII201)Adriana de Kwaadsteniet.
XIII202)Jannetje de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XII132)Adriana de Kwaadsteniet.
Geboren op 28-01-1873 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Adriana is overleden op 29-08-1946, 73 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Leendert de Kwaadsteniet( XI88)
en Teuntje van der Hove.
Adriana trouwde in Rotterdam op 18-11-1896, 23 jaar oud met Jacob SamuŽl de Bree, 23 jaar oud.
Jacob SamuŽl de Bree is geboren op 05-02-1873 in Rotterdam. Jacob is overleden op 14-04-1938, 65 jaar oud, te Rotterdam.
     Kinderen van Jacob en Adriana:
XIII203)Cornelia Catharina de Bree.
Geboren op 21-04-1897 in Rotterdam. Cornelia is overleden.
XIII204)Leendert de Bree.
Geboren op 13-08-1898 in Rotterdam. Leendert is overleden.
XIII205)Wilhelmina Johanna de Bree.
Geboren op 15-12-1899 in Rotterdam. Wilhelmina is overleden op 07-01-1902, 2 jaar oud, te Rotterdam.
XIII206)Teuntje de Bree.
Geboren op 29-09-1901 in Rotterdam. Teuntje is overleden.
XIII207)Wilhelmus Johannes de Bree.
XIII208)Jacob SamuŽl de Bree.
Geboren op 08-05-1907 in Rotterdam. Jacob is overleden op 20-08-1933, 26 jaar oud, te Rotterdam.

XII133)Wilhelmina de Kwaadsteniet.
Geboren op 26-12-1873 in Ouderkerk a/d IJssel. Wilhelmina is overleden op 03-01-1949, 75 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Leendert de Kwaadsteniet( XI88)
en Teuntje van der Hove.
Notitie(s) bij:
Geboorte: Wilhelmina is tweeling met Hendrik
Adres: Gerrit van de Lindestraat 82b, Rotterdam
Wilhelmina trouwde in Rotterdam op 27-11-1895, 21 jaar oud met Johannis Robbe, 27 jaar oud.
Johannis Robbe is geboren op 10-09-1868 in Ooltgensplaat. Johannis is overleden op 11-04-1938, 69 jaar oud, te Rotterdam.
Notitie(s) bij:
Beroep:Machinist bij Nederlandse Spoorwegen, later conducteur
Adres: Gerrit van de Lindestraat 82b, Rotterdam
     Kinderen van Johannis en Wilhelmina:
XIII209)Leendert Robbe.
Geboren op 20-04-1897 in Rotterdam. Leendert is overleden.
XIII210)Albertus Robbe.
Geboren op 15-03-1898 in Rotterdam. Albertus is overleden.
XIII211)Teuntje Robbe.
Geboren op 08-03-1899 in Rotterdam. Teuntje is overleden.
XIII212)Teuntje Robbe.
Geboren op 24-04-1901 in Rotterdam. Teuntje is overleden.
XIII213)Helena Robbe.
Geboren op 17-08-1902 in Rotterdam. Helena is overleden.
XIII214)Leendert Robbe.
XIII215)Johannis Robbe.
XIII216)Hendrika Robbe.
XIII217)Willem Robbe.
XIII218)Arend Robbe.
XIII219)Teuntje Helena Robbe.

XII134)Hendrik de Kwaadsteniet.
Geboren op 26-12-1873 in Ouderkerk aan de IJssel. Hendrik is overleden op 09-06-1925, 51 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Leendert de Kwaadsteniet( XI88)
en Teuntje van der Hove.
Notitie(s) bij:
Beroep:Cement en betonwerker
Geboorte: Hendrik is tweeling met Wilhelmina
A) Hendrik trouwde in Rotterdam op 18-03-1896, 22 jaar oud met Alida Dullaart, 21 jaar oud.
Alida Dullaart is geboren op 16-10-1874 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Alida is overleden op 08-07-1904, 29 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Pieter Dullaart en Adriana Matsen.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode te Nieuwerkerk aan de IJssel
B) Hendrik trouwde in Heenvliet op 17-05-1906, 32 jaar oud met Hugerina Johanna van der Meer, 29 jaar oud.
Hugerina Johanna van der Meer is geboren op 11-02-1877 in Heenvliet. Hugerina is overleden op 21-09-1970, 93 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Pieter van der Meer en Frederika Harder.
     Kinderen van Hendrik en Alida:
XIII220)Teuntje de Kwaadsteniet.
Geboren op 22-05-1897 in Rotterdam. Teuntje is overleden op 16-03-1910, 12 jaar oud, te Rotterdam.
XIII221)Adriana de Kwaadsteniet.
Geboren op 20-11-1898 in Rotterdam.
XIII222)Lena de Kwaadsteniet.
Geboren op 28-06-1900 in Rotterdam.
XIII223)Pietertje de Kwaadsteniet.
Geboren op 26-03-1902 in Rotterdam. Pietertje is overleden op 17-09-1902, 175 dagen oud, te Rotterdam.
     Kinderen van Hendrik en Hugerina:
XIII224)Frederika de Kwaadsteniet.
Geboren op 03-04-1907 in Rotterdam. Frederika is overleden op 09-02-1908, 312 dagen oud, te Rotterdam.
XIII225)Frederika de Kwaadsteniet.
Geboren op 05-08-1908 in Rotterdam.
XIII226)Pietertje Hendrika de Kwaadsteniet.
Geboren op 15-08-1909 in Rotterdam.
XIII227)Teuntje de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIII228)Leendert de Kwaadsteniet.
Geboren op 27-05-1912 in Rotterdam. Leendert is overleden op 03-12-1918, 6 jaar oud, te Rotterdam.
XIII229)Johanna Pieternella de Kwaadsteniet.
Geboren op 04-04-1914 in Rotterdam. Johanna is overleden op 29-03-1932, 17 jaar oud, te Rotterdam.
XIII230)Wilhelmina Adriana de Kwaadsteniet.
Geboren op 28-06-1915 in Rotterdam. Wilhelmina is overleden op 20-11-1926, 11 jaar oud, te Rotterdam.
XIII231)Willem de Kwaadsteniet.
Geboren op 04-10-1917 in Rotterdam.
XIII232)Leendert de Kwaadsteniet.
Geboren op 06-03-1919 in Rotterdam.
XIII233)Cornelia de Kwaadsteniet.

XII135)Johanna de Kwaadsteniet.
Geboren op 08-02-1876 in Ouderkerk a/d IJssel. Johanna is overleden op 21-10-1919, 43 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Leendert de Kwaadsteniet( XI88)
en Teuntje van der Hove.
Notitie(s) bij:
Adres: Tholenstraat
Johanna trouwde in Rotterdam op 15-12-1897, 21 jaar oud met Gerardus Franciscus Verschoor, 21 jaar oud.
Gerardus Franciscus Verschoor is geboren op 16-09-1876 in Rotterdam. Gerardus is overleden op 10-04-1962, 85 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Willem Frederik Verschoor en Johanna Maria Hulst.
Notitie(s) bij:
Beroep:Stoker op de koopvaardij
Adres: Tholenstraat, Rotterdam
     Kinderen van Gerardus en Johanna:
XIII234)Gerardus Franciscus Verschoor.
Geboren op 05-09-1921 in Rotterdam. Gerardus is overleden op 13-05-1940, 18 jaar oud, te Rotterdam.

XII138)Willem de Kwaadsteniet.
Geboren op 22-11-1880 in Gouderak. Willem is overleden op 15-12-1906, 26 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Leendert de Kwaadsteniet( XI88)
en Teuntje van der Hove.
Notitie(s) bij:
Beroep:cementwerker later steenfabrikant
Overlijden: Overlijd op het adres Commanderijstraat
@I2553@Caroline Ottilie Laux 1920.jpgWillem trouwde in Rotterdam op 23-08-1899, 18 jaar oud met Caroline Ottilie Laux, 20 jaar oud.
Caroline Ottilie Laux is geboren op 21-04-1879 in Elberfeld (Duitsland). Caroline is overleden op 09-10-1957, 78 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van August Robert Laux en Ottilie Caroline Weber.
Notitie(s) bij:
Beroep:eigenaar manufacturenwinkel
*: Na het overlijden van haar man Willem de Kwaadsteniet start Caroline Ottilie Laux een winkel in garen en band.
Overlijden: Overlijdt op het adres Spoorsingel 51b Rotterdam
Adres: Nieuwe Rubensstraat 35b, Rotterdam
     Kinderen van Willem en Caroline:
XIII235)@I2556@Teuntje de Kwaadsteniet k530 1920.jpgTeuntje de Kwaadsteniet.
Geboren op 29-11-1899 in Rotterdam. Teuntje is overleden op 03-01-1926, 26 jaar oud, te Rotterdam.
XIII236)@I2557@August Robert de kwaadsteniet k765 1952.jpgAugust Robert de Kwaadsteniet.
Geboren op 04-08-1901 in Rotterdam.
XIII237)@I2558@Leendert de kwaadsteniet k532 1920.jpgLeendert de Kwaadsteniet.
Geboren op 18-07-1903 in Rotterdam.
XIII238)@I2559@Friedrich de Kwaadsteniet K533 1920.jpgFriedrich de Kwaadsteniet.
Geboren op 30-01-1906 in Rotterdam.

XII140)@I1865@Cornelis de Kwaadsteniet K534 1935.jpgCornelis de Kwaadsteniet.
Geboren op 12-05-1885 in Gouderak. Cornelis is overleden op 24-02-1944, 58 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Leendert de Kwaadsteniet( XI88)
en Teuntje van der Hove.
Notitie(s) bij:
Beroep:betonwerker
@I2565@Eva Johanna van den Nieuwendijk 1927.jpgA) Cornelis trouwde in Rotterdam op 06-03-1907, 21 jaar oud met Eva Johanna van den Nieuwendijk, 23 jaar oud.
Eva Johanna van den Nieuwendijk is geboren op 28-12-1883 in Middelharnis. Eva is overleden op 27-07-1935, 51 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Aren van den Nieuwendijk en Maria Anthonia Haagens.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode
B) Cornelis trouwde in Rotterdam op 30-10-1935, 50 jaar oud met Janna Petronella Ruter, 43 jaar oud.
      De relatie werd beŽindigd op 24-03-1937.
Janna Petronella Ruter is geboren op 14-10-1892 in Rotterdam. Janna is overleden.
Dochter van Leendert Ruter en Janna Petronella Bakker.
C) Cornelis trouwde in Rotterdam op 01-09-1943, 58 jaar oud met Johanna Anthonia Lutters, 59 jaar oud.
Johanna Anthonia Lutters is geboren op 01-07-1884 in Rotterdam. Johanna is overleden.
     Kinderen van Cornelis en Eva:
XIII239)@I2572@Leendert de Kwaadsteniet k772 1927.jpgLeendert de Kwaadsteniet.
Geboren op 13-04-1908 in Rotterdam.
XIII240)@I2573@Maria Anthonia de Kwaadsteniet k536 1927.jpgMaria Anthonia de Kwaadsteniet.
Geboren op 08-04-1909 in Rotterdam. Maria is overleden op 04-03-1985, 75 jaar oud, te Rotterdam.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode
XIII241)@I2574@Aren de Kwaadsteniet k776 1927.jpgAren de Kwaadsteniet.
Geboren op 26-06-1910 in Rotterdam.
XIII242)@I2575@Teunis de Kwaadsteniet k786 1927.jpgTeunis (Theo) de Kwaadsteniet.
Geboren op 30-10-1911 in Rotterdam.
XIII243)@I2576@Willem de Kwaadsteniet k790 1927.jpgWillem de Kwaadsteniet.
Geboren op 08-06-1913 in Rotterdam.
XIII244)@I2577@Neeltje de Kwaadsteniet k540 1927.jpgNeeltje de Kwaadsteniet.
Geboren op 24-08-1914 in Rotterdam.
XIII245)@I2583@Adriana de Kwaadsteniet k541 1927.jpgAdriana de Kwaadsteniet.
Geboren op 13-12-1916 in Rotterdam.
XIII246)Johanna Eva de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIII247)Cornelia de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIII248)Marinus de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIII249)@I2601@Hendrik de Kwaadsteniet k801 1927.jpgHendrik de Kwaadsteniet.
Geboren op 20-01-1925 in Rotterdam.

XII141)Leendert de Kwaadsteniet.
Geboren op 23-04-1887 in Gouderak. Leendert is overleden op 21-12-1963, 76 jaar oud..
Zoon van Leendert de Kwaadsteniet( XI88)
en Teuntje van der Hove.
Notitie(s) bij:
Beroep:betonwerker, later aannemer (bouwbedrijf)
Adres: Waterloostraat 46b, Rotterdam
Leendert had een relatie met Elizabeth Adriana Noordijk
Elizabeth Adriana Noordijk is geboren op 27-07-1886 in Kralingen. Elizabeth is overleden op 31-10-1964, 78 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Adrianus Noordijk en Suzanna Johanna van Zijl.
Notitie(s) bij:
Adres: Waterloostraat 46b, Rotterdam
     Kinderen van Leendert en Elizabeth:
XIII250)Leendert de Kwaadsteniet.
Geboren op 07-03-1914 in Rotterdam.
XIII251)Suzanna Johanna de Kwaadsteniet.
Geboren op 27-08-1915 in Rotterdam.
XIII252)Adrianus (Adri) de Kwaadsteniet.
Geboren op 25-04-1917 in Rotterdam.
XIII253)Johanna Wilhelmina de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIII254)Hendrik de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Generatie XIII


XIII33)@I1880@Adriana Elisabeth de Quaasteniet k368 1910.jpgAdriana Elisabeth de Quaasteniet.
Geboren op 30-08-1897 in Rotterdam. Adriana is overleden op 10-03-1963, 65 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Hendrik de Quaasteniet( XII52)
en Adriana Wilhelmina Christina Schepp.
Notitie(s) bij:
Beroep:Apotheker
Geboorte: Geboren in burg. Hoffmanplein, Rotterdam
Adriana trouwde in De Bilt op 03-07-1935, 37 jaar oud met Jacobus Pieter Dommisse, 33 jaar oud.
Jacobus Pieter Dommisse is geboren op 25-07-1901 in Vlissingen. Jacobus is overleden op 13-10-1985, 84 jaar oud, te Bergen op zoom.
Zoon van Cornelis Dommisse en Magdalena Pieternella van Houte.
Notitie(s) bij:
Beroep:Hoofdingenieur bij G.E.B. Rotterdam

XIII34)Hendrika Margaretha Wilhelmina de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Hendrik de Quaasteniet( XII52)
en Adriana Wilhelmina Christina Schepp.
Hendrika trouwde met Pieter Arij Pelle
Pieter Arij Pelle is geboren op 24-09-1896 in Vlissingen. Pieter is overleden op 17-02-1992, 95 jaar oud, te Oegstgeest.
Zoon van Pieter Pelle en Suzanna Pietronella Guillaume.
Notitie(s) bij:
Beroep:Leraar tekenen en kunstgeschiedenis te Vlaardingen

XIII44)@I1892@Adrianus de Quaasteniet k553 1915.jpgAdrianus de Quaasteniet.
Geboren op 24-02-1887 in Rotterdam. Adrianus is overleden op 16-03-1966, 79 jaar oud, te 's Gravenhage.
Zoon van Cornelis de Quaasteniet( XII56)
en Johanna Verkaik.
Notitie(s) bij:
Beroep:Tuinarbeider, later zelfstandig tuinder
Overlijden: Overlijdt op adres Heemskerckstraat 12 Den Haag
Adres: Nieuweweg 59, Monster
@I2620@Dirkje Elisabeth Adriaantje Wetsteijn 1915.jpgAdrianus trouwde in Loosduinen op 28-07-1915, 28 jaar oud met Dirkje Elisabeth Adriaantje Wetsteijn, 24 jaar oud.
Dirkje Elisabeth Adriaantje Wetsteijn is geboren op 27-10-1890 in Loosduinen. Dirkje is overleden op 20-06-1967, 76 jaar oud, te 's Gravenhage.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Overlijdt op adres van Bylandtstraat 23 Den Haag
Adres: Nieuweweg 59, Monster
     Kinderen van Adrianus en Dirkje:
XIV1)@I2650@Johanna Dirkje de Quaasteniet K554 1955.jpgJohanna Dirkje de Quaasteniet.
Geboren op 23-04-1916 in Loosduinen.
XIV2)Dirkje Johanna de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV3)@I2671@Cornelis de Quaasteniet k812 1955.jpgCornelis (Cees) de Quaasteniet.
Geboren op 30-03-1920 in Wateringen.
XIV4)Petronella de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV5)@I2680@Pieter de Quaasteniet k819 1955.jpgPieter de Quaasteniet.
Geboren op 27-05-1924 in Monster.
XIV6)Elisabeth de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV7)Lena de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV8)@I2696@Frank de Quaasteniet k827 1955.jpgFrank de Quaasteniet.
Geboren op 11-05-1929 in Monster.
XIV9)Adrianus de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV10)Lodewijk Johannes de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII48)@I1896@Johanna de Quaasteniet k375 1970.jpgJohanna de Quaasteniet.
Geboren op 05-06-1894 in Rotterdam. Johanna is overleden op 14-04-1971, 76 jaar oud, te Schiedam.
Dochter van Cornelis de Quaasteniet( XII56)
en Johanna Verkaik.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode
Geboorte: Geboren op de Slaakkade
Adres: Dirk Schšferplein 117, Schiedam
@I1897@Hendricus den Hond 1970.jpgJohanna trouwde in Rotterdam op 18-09-1918, 24 jaar oud met Hendricus den Hond, 25 jaar oud.
Hendricus den Hond is geboren op 13-04-1893 in Kralingen. Hendricus is overleden op 06-12-1983, 90 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Abram Jozua den Hond en Jacoba Johanna Blanken.
Notitie(s) bij:
Beroep:Scheepssmid en autogeen-brander
Adres: Dirk Schšferplein 117, Schiedam
     Kinderen van Hendricus en Johanna:
XIV11)Abram Jozua den Hond.
XIV12)Cornelis den Hond.
XIV13)Janna Jacoba Johanna den Hond.
XIV14)Johanna den Hond.
XIV15)Adrianus den Hond.

XIII49)Cornelia de Quaasteniet.
Geboren op 13-01-1898 in Rotterdam. Cornelia is overleden op 20-05-1992, 94 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Cornelis de Quaasteniet( XII56)
en Neeltje Verkaik.
Notitie(s) bij:
Geboorte: Werd bij het huwelijk erkend
Overlijden: Overlijdt in bejaardenhuis Atrium Karel Doormanstraat 343, Rotterdam
Cornelia trouwde in Rotterdam op 04-08-1920, 22 jaar oud met Hendrik van der Kwaak, 28 jaar oud.
Hendrik van der Kwaak is geboren in 1892 in Aarlanderveen. Hendrik is overleden.
Zoon van Hendrik van der Kwaak en Sijtje Rol.
Notitie(s) bij:
Beroep:Plaatwerker

XIII51)Johanna de Quaasteniet.
Geboren op 04-08-1886 in Rotterdam. Johanna is overleden op 06-06-1953, 66 jaar oud, te Amsterdam.
Dochter van Leendert de Quaasteniet( XII57)
en Jaantje Hennip.
Notitie(s) bij:
Adres: IJsselsteinlaan 10, Nieuwer Amstel
Johanna trouwde in Rotterdam op 19-05-1909, 22 jaar oud met Coendert van der Lende, 22 jaar oud.
Coendert van der Lende is geboren op 02-04-1887 in IJselmuiden. Coendert is overleden op 31-01-1964, 76 jaar oud, te Amsterdam.
Zoon van Lucas Cornelis van der Lende en Grietje Witteveen.
Notitie(s) bij:
Beroep:buitendienst-ambtenaar bouwbedrijf, later secretaris NVV
Adres: IJsselsteinlaan 10, Nieuwer Amstel
     Kinderen van Coendert en Johanna:
XIV16)Anton Coen van der Lende.

XIII54)Adrianus de Quaasteniet.
Geboren op 27-09-1893 in Rotterdam. Adrianus is overleden op 05-05-1987, 93 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Leendert de Quaasteniet( XII57)
en Jaantje Hennip.
Notitie(s) bij:
Beroep:Timmerman later uitvoerder
Adres: Aristotelesstraat 15, Rotterdam
Adrianus had een relatie met Aartje Brand
Aartje Brand is geboren op 26-09-1896 in Dubbeldam. Aartje is overleden op 07-09-1983, 86 jaar oud, te Amersfoort.
Dochter van Cornelis Brand en Neeltje Belia Korporaal.
     Kinderen van Adrianus en Aartje:
XIV17)Leendert de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV18)Cornelis de Quaasteniet.
Geboren op 27-11-1921 in Rotterdam. Cornelis is overleden op 20-01-1939, 17 jaar oud, te Rotterdam.

XIII56)Cornelis Arij de Quaasteniet.
Geboren op 14-03-1897 in Rotterdam. Cornelis is overleden op 10-04-1956, 59 jaar oud, te Haarlem.
Zoon van Cornelis de Quaasteniet( XII61)
en Lijntje Hogenboezem.
Notitie(s) bij:
Beroep:Scheeps- en constructietekenaar
Adres: rijksstraatweg 630I, Haarlem
Cornelis trouwde in Haarlem op 02-07-1925, 28 jaar oud met Lottie Marie Lams, 31 jaar oud.
Lottie Marie Lams is geboren op 30-10-1893 in Haarlem. Lottie is overleden op 30-01-1973, 79 jaar oud, te Vlaardingen.
Dochter van Henri Louis Lams en Charlotte Sowerbutts.
     Kinderen van Cornelis en Lottie:
XIV19)Cornelis de Quaasteniet.
Geboren op 25-12-1926 in Haarlem.
XIV20)Lottie de Quaasteniet.
XIV21)Edmond de Quaasteniet.
Geboren op 02-09-1934 in Haarlem.
XIV22)Louis de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII58)Geertruida Klazina de Quaasteniet.
Geboren op 11-03-1906 in Haarlem. Geertruida is overleden op 14-01-1981, 74 jaar oud, te Amersfoort.
Dochter van Cornelis de Quaasteniet( XII61)
en Lijntje Hogenboezem.
Geertruida trouwde in Haarlem op 17-10-1929, 23 jaar oud met Lambertus Johannes Huizinga, 34 jaar oud.
Lambertus Johannes Huizinga is geboren op 15-02-1895 in Boxtel. Lambertus is overleden op 10-01-1969, 73 jaar oud, te Amsterdam.
Notitie(s) bij:
Beroep:Gouvernementsambtenaar in Ned. Oost-IndiŽ
Huwelijk: Het huwelijk werd "met de handschoen" gesloten in verband met het verblijf van Lambertus Johannse Huizinga in Nederlands Oost-IndiŽ.
     Kinderen van Lambertus en Geertruida:
XIV23)Siebrant Jan Huizinga.
XIV24)Cornelis Reinhart Huizinga.
XIV25)Eline Francisca Huizinga.
XIV26)Felix Robertus Huizinga.

XIII70)Rochus de Quastenit.
Geboren op 26-10-1902 in Leiden. Rochus is overleden op 11-12-1980, 78 jaar oud, te Haarlem.
Zoon van Adrianus Gerhardus de Quastenit( XII64)
en Wilhelmina Apolonia van Yperen.
Notitie(s) bij:
Beroep:Molenaar, badmeester, magazijnbediende
Adres: P.C. Boutenstraat 148 I, Haarlem
A) Rochus trouwde in Haarlem op 26-03-1931, 28 jaar oud met Helena van der Meulen, 25 jaar oud.
Helena van der Meulen is geboren op 01-11-1905 in Schoten, Haarlem. Helena is overleden op 26-08-1958, 52 jaar oud, te Haarlem.
Dochter van Willem Frederik van der Meulen en Helena Zwaan.
B) Rochus trouwde in Haarlem op 19-11-1964, 62 jaar oud met Cornelia Maria van Amstel, 46 jaar oud.
Cornelia Maria van Amstel is geboren op 05-04-1918 in Amsterdam. Cornelia is overleden op 02-07-2012, 94 jaar oud, te Amsterdam.

XIII71)@I1944@Cornelis de Quastenit 573 1960.jpgCornelis de Quastenit.
Geboren op 12-03-1905 in Haarlem. Cornelis is overleden op 18-07-1968, 63 jaar oud, te Haarlem.
Zoon van Adrianus Gerhardus de Quastenit( XII64)
en Wilhelmina Apolonia van Yperen.
Notitie(s) bij:
Beroep:Kleermaker, kantoorbediende, portier
Adres: Olieslager 24 zw, Haarlem
@I2800@Jansje Blankenstein 1960.jpgCornelis trouwde in Amsterdam op 29-08-1929, 24 jaar oud met Jansje Blankenstein, 22 jaar oud.
Jansje Blankenstein is geboren op 20-06-1907 in Amsterdam. Jansje is overleden op 20-04-1981, 73 jaar oud, te Haarlem.
Dochter van Jan Blankenstein en Jansje Timmer.
     Kinderen van Cornelis en Jansje:
XIV27)Cornelia de Quastenit.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV28)Jan de Quastenit.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII72)Maria Christina de Quastenit.
Geboren op 01-10-1906 in Haarlem. Maria is overleden op 10-07-1993, 86 jaar oud, te Haarlem.
Dochter van Adrianus Gerhardus de Quastenit( XII64)
en Wilhelmina Apolonia van Yperen.
Maria trouwde met Christiaan Smelter
Christiaan Smelter
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Willem Smelter en Theodora Rolvers.

XIII73)Wilhelmina Adriana de Quastenit.
Geboren op 23-03-1912 in Haarlem. Wilhelmina is overleden op 05-03-1992, 79 jaar oud, te Haarlem.
Dochter van Adrianus Gerhardus de Quastenit( XII64)
en Wilhelmina Apolonia van Yperen.
Wilhelmina trouwde in Haarlem op 18-01-1934, 21 jaar oud met Abraham Wesseling, 29 jaar oud.
Abraham Wesseling is geboren op 04-12-1904 in Haarlem. Abraham is overleden op 12-05-1991, 86 jaar oud, te Haarlem.
Notitie(s) bij:
Beroep:Kweker van vaste planten en snijbloemen
     Kinderen van Abraham en Wilhelmina:
XIV29)Adrianus Gerhardus Wesseling.
XIV30)Abraham Wesseling.

XIII78)Leendert Kapteijn.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Jan Kapteijn
en Gerdina Wilhelmina de Quaasteniet( XII66) .
Leendert trouwde met B. Bouter
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

B. Bouter
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII79)Wilhelmina Gerdina de Quaasteniet.
Dochter van Jan de Quaasteniet( XII67)
en Hendrina Wilhelmina den Outer.
Wilhelmina had een relatie met Arend Jan Weekhout
Arend Jan Weekhout is geboren op 01-02-1913 in Apeldoorn. Arend is overleden op 17-04-1962, 49 jaar oud, te Gouda.
Zoon van Derk Jan Weekhout en Aaltje Steunenberg.
Notitie(s) bij:
Beroep:Kantoorbediende
     Kinderen van Arend en Wilhelmina:
XIV31)Hendrina Wilhelmina Weekhout.
XIV32)Derk Jan Weekhout.

XIII81)@I30@Femmetje-de-Kwaasteniet.jpgFemmetje de Kwaasteniet.
Geboren op 19-06-1882 in Haarlemmermeer. Femmetje is overleden op 02-05-1960, 77 jaar oud, te Zoetermeer.
Dochter van Gijsbert de Kwaasteniet( XII70)
en Maria van der Spruit.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode
Femmetje trouwde op 21-05-1920, 37 jaar oud met Gerrit Pieter de Bruijn, 52 jaar oud.
Gerrit Pieter de Bruijn is geboren op 01-03-1868 in Zoetermeer. Gerrit is overleden op 11-05-1942, 74 jaar oud, te Zoetermeer.
Zoon van Arie de Bruijn en Petronella van der Vlugt.
     Kinderen van Gerrit en Femmetje:
XIV33)Petronella de Bruijn.
XIV34)Maria de Bruijn.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII82)@I22@Cornelis-de-Kwaasteniet.jpgCornelis de Kwaasteniet.
Geboren op 20-12-1883 in Haarlemmermeer. Cornelis is overleden op 28-09-1959, 75 jaar oud, te Haarlemmermeer.
Zoon van Gijsbert de Kwaasteniet( XII70)
en Maria van der Spruit.
Notitie(s) bij:
Beroep:Oliehandelaar
*: In feite was Cornelis in dienst bij de American Petrol Company (APC) die later opging in BP. Er was een soort van franchise overeenkomst tussen APC en de zelfstandige oliehandelaren. Daarnaast was Cornelis hobby-boer
Adres: Huigsloterdijk, Haarlemmermeer
@I23@Jannetje-Braam.jpgCornelis trouwde in Haarlemmermeer op 31-05-1911, 27 jaar oud met Jannetje Braam, 29 jaar oud.
Jannetje Braam is geboren op 10-04-1882 in Woubrugge. Jannetje is overleden op 23-09-1960, 78 jaar oud, te Oude wetering.
Dochter van Jacob Braam en Johanna Maria Cornelia (Cornelia) van den Eijkel.
Notitie(s) bij:
Adres: Huigsloterdijk, Haarlemmermeer
     Kinderen van Cornelis en Jannetje:
XIV35)@I57@maria-de-kwaasteniet.jpgMaria (Marie) de Kwaasteniet.
Geboren op 23-04-1912 in Haarlemmermeer.
XIV36)@I69@jacob-de-kwaasteniet.jpgJacob (Jaap) de Kwaasteniet.
Geboren op 19-09-1913 in Haarlemmermeer.
XIV37)Johanna (Jo) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV38)@I100@gijs-de-kwaasteniet.jpgGijsbert (Gijs) de Kwaasteniet.
Geboren op 15-02-1919 in Abbenes.
XIV39)@I101@Femmetje-de-Kwaasteniet2.jpgFemmetje (Fem) de Kwaasteniet.
Geboren op 23-04-1921 in Abbenes.
XIV40)@I7@Piet.jpgPieter (Piet) de Kwaasteniet.
Geboren op 13-09-1925 in Haarlemmermeer.
XIV41)Sophia (Fie) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII83)@I37@Jan-de-Kwaasteniet.jpgJan de Kwaasteniet.
Geboren op 12-05-1887 in Haarlemmermeer. Jan is overleden op 16-07-1927, 40 jaar oud..
Zoon van Gijsbert de Kwaasteniet( XII70)
en Maria van der Spruit.
Notitie(s) bij:
Adres: Zeist
@I38@Margaretha-van-de-Panne.jpgJan trouwde op 08-06-1911, 24 jaar oud met Margaretha van de Panne, 20 jaar oud.
Margaretha van de Panne is geboren op 15-06-1890. Margaretha is overleden op 03-07-1957, 67 jaar oud..
Dochter van Iman van de Panne en Splunter van Pieternella.
     Kinderen van Jan en Margaretha:
XIV42)Maria de Kwaasteniet.
Geboren op 10-04-1912 in Haarlemmermeer. Maria is overleden op 22-07-1912, 103 dagen oud, te Haarlemmermeer.
XIV43)Maria de Kwaasteniet.
Geboren op 24-04-1917 in Haarlemmermeer.
XIV44)Pieternella Margaretha de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV45)Gijsberta de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV46)Janne Marie de Kwaasteniet.

XIII84)@I43@Wilhelmina-de-Kwaasteniet.jpgWilhelmina de Kwaasteniet.
Geboren op 28-07-1891 in Haarlemmermeer. Wilhelmina is overleden op 05-03-1970, 78 jaar oud, te Haarlem.
Dochter van Gijsbert de Kwaasteniet( XII70)
en Maria van der Spruit.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode
Wilhelmina trouwde in Haarlemmermeer op 22-08-1917, 26 jaar oud met Cornelis de Smeth, 27 jaar oud.
Cornelis de Smeth is geboren op 19-04-1890 in Haarlemmermeer. Cornelis is overleden op 19-12-1974, 84 jaar oud, te Haarlem.
Zoon van Albert de Smeth en Simontje Bakker.
Notitie(s) bij:
Beroep:veehouder en handelaar
     Kinderen van Cornelis en Wilhelmina:
XIV47)Simontje Alberdina de Smeth.
XIV48)Maria Gijsberta de Smeth.
XIV49)Wilhelmina de Smeth.
XIV50)Albert de Smeth.
XIV51)Willy de Smeth.
XIV52)Gijsbert de Smeth.
XIV53)Geertje Margaretha de Smeth.

XIII113)Johannes de Kwaasteniet.
Geboren op 13-03-1891 in Woubrugge. Johannes is overleden op 06-02-1970, 78 jaar oud, te Lisse.
Zoon van Arie de Kwaasteniet( XII76)
en Elisabeth Vromans( XII88) .
Notitie(s) bij:
Beroep:bloemist, later timmerman
Adres: Prinsessestraat 55, 2161 RM, Lisse
Johannes trouwde in Leiderdorp op 17-08-1916, 25 jaar oud met Maria van der Spree, 25 jaar oud.
Maria van der Spree is geboren op 27-10-1890 in Leiderdorp. Maria is overleden op 12-06-1973, 82 jaar oud, te Leiden.
Dochter van Willem Frederik van der Spree en Johanna Jongeneel.
Notitie(s) bij:
Adres: Prinsessestraat 55, 2161 RM, Lisse
     Kinderen van Johannes en Maria:
XIV104)Elizabeth de Kwaasteniet.
Geboren op 21-08-1917 in Leiderdorp.
XIV104)Willem Frederik de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV104)Arie de Kwaasteniet.
Geboren op 06-06-1921 in Lisse.
XIV104)Johanna de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV104)Fenna Maria de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII113)Jan de Kwaasteniet.
Geboren op 10-10-1892 in Woubrugge. Jan is overleden op 20-04-1925, 32 jaar oud, te Leiden.
Zoon van Arie de Kwaasteniet( XII76)
en Elisabeth Vromans( XII88) .
Notitie(s) bij:
Beroep:Timmerman
Jan trouwde in Hillegom op 19-03-1914, 21 jaar oud met Geertruida Maria van der Schrier, 18 jaar oud.
Geertruida Maria van der Schrier is geboren op 06-03-1896 in Hillegom. Geertruida is overleden in 1965, 68 jaar oud, te London (Canada).
Dochter van Jacob van der Schrier en Willempje Peschier.
Notitie(s) bij:
Persoon: Na overlijden van Jan de Kwaasteniet emigreerde Geertruida naar Canada op 19-07-1949 met haar zonen Arie met echtgenote en Jacob
     Kinderen van Jan en Geertruida:
XIV104)Arie de Kwaasteniet.
Geboren op 15-05-1914 in Haarlemmermeer.
XIV104)Jacob de Kwaasteniet.
Geboren op 03-06-1917 in Hillegom.

XIII113)Pieter de Kwaasteniet.
Geboren op 04-02-1895 in Haarlemmermeer. Pieter is overleden op 12-09-1978, 83 jaar oud, te Lisse.
Zoon van Arie de Kwaasteniet( XII76)
en Elisabeth Vromans( XII88) .
Notitie(s) bij:
Beroep:bloemist
Adres: Julianastraat 84, Lisse
Pieter trouwde in Zwaluwe op 28-04-1926, 31 jaar oud met Catharina Pieternella Weeland, 28 jaar oud.
Catharina Pieternella Weeland is geboren op 09-09-1897 in Zwaluwe. Catharina is overleden op 02-10-1965, 68 jaar oud, te Lisse.
Dochter van Pieter Weeland en Alida Vos.
Notitie(s) bij:
Adres: Julianastraat 84, Lisse
     Kinderen van Pieter en Catharina:
XIV104)Elisabeth Adriana de Kwaasteniet.
Geboren op 01-01-1927 in Lisse.

XIII113)Lammertje de Kwaasteniet.
Geboren op 03-02-1897 in Lisse. Lammertje is overleden op 30-12-1982, 85 jaar oud, te Heemstede.
Dochter van Arie de Kwaasteniet( XII76)
en Elisabeth Vromans( XII88) .
Notitie(s) bij:
Adres: parklaan 2, 2181 DB, Hillegom
Lammertje trouwde in Lisse op 24-06-1920, 23 jaar oud met Jacob Cornelis Scholte, 23 jaar oud.
Jacob Cornelis Scholte is geboren op 11-10-1896 in Hillegom. Jacob is overleden op 18-06-1970, 73 jaar oud, te Hillegom.
Zoon van Everardus Scholte en van der Stolk.
Notitie(s) bij:
Beroep:Bloemist - arbeider
Adres: parklaan 2, 2181 DB, Hillegom
     Kinderen van Jacob en Lammertje:
XIV104)Everardus Scholte.

XIII113)Jannetje de Kwaasteniet.
Geboren op 04-12-1898 in Lisse. Jannetje is overleden op 04-08-1990, 91 jaar oud, te Amsterdam.
Dochter van Arie de Kwaasteniet( XII76)
en Elisabeth Vromans( XII88) .
Notitie(s) bij:
Adres: Halmaheirastraat 34 I, Amsterdam
Jannetje had een relatie met Johannes Daudeij
Johannes Daudeij is geboren op 09-10-1897 in Sassenheim. Johannes is overleden op 23-02-1980, 82 jaar oud, te Amsterdam.
Zoon van Carl Friderich Daudeij en Clasina Nieuwkoop.
Notitie(s) bij:
Beroep:Agent van politie te Amsterdam
Adres: Halmaheirastraat 34 I, Amsterdam
     Kinderen van Johannes en Jannetje:
XIV104)Clasina Carolina Daudeij.
XIV104)Elisabeth Adriana Daudeij.
XIV104)Johanna Jannetta Daudeij.
XIV104)Wilhelmina Catharina Daudeij.
XIV104)Adriana Cornelia Daudeij.

XIII113)Maria de Kwaasteniet.
Geboren op 15-09-1900 in Lisse. Maria is overleden op 28-07-1977, 76 jaar oud, te Castricum.
Dochter van Arie de Kwaasteniet( XII76)
en Elisabeth Vromans( XII88) .
Notitie(s) bij:
Adres: Torenstraat 9, Castricum
Maria trouwde in Lisse op 18-01-1923, 22 jaar oud met Gerrit Jan KrŲsschell, 26 jaar oud.
Gerrit Jan KrŲsschell is geboren op 28-11-1896 in Lisse. Gerrit is overleden op 07-11-1975, 78 jaar oud, te Lisse.
Zoon van Willem KrŲsschell en Susanna Worst.
Notitie(s) bij:
Beroep:Gevangenbewaarder in Scheveningen, later conciŽrge
Adres: Torenstraat 9, Castricum
     Kinderen van Gerrit en Maria:
XIV104)Willem KrŲsschell.
Geboren op 24-01-1926 in Rotterdam. Willem is overleden op 06-08-1943, 17 jaar oud, te Rotterdam.
XIV104)Arie KrŲsschell.
XIV104)Johanna KrŲsschell.

XIII113)@I1982@Jan Cornelis de Kwaasteniet k601 1946.jpgJan Cornelis de Kwaasteniet.
Geboren op 07-04-1902 in Lisse. Jan is overleden op 28-01-1977, 74 jaar oud, te Haarlem.
Zoon van Arie de Kwaasteniet( XII76)
en Elisabeth Vromans( XII88) .
Notitie(s) bij:
Beroep:Gasfitter
Adres: Raadhuisstraat 4, Hillegom
@I2783@Geertruida Maria Ros 1946.jpgJan trouwde in Hillegom op 16-07-1930, 28 jaar oud met Geertruida Maria Ros, 29 jaar oud.
Geertruida Maria Ros is geboren op 24-04-1901 in Sprang Capelle. Geertruida is overleden op 14-06-1974, 73 jaar oud, te Heemstede.
Dochter van Pieter Ros en Elisabeth Wagemakers.
Notitie(s) bij:
Adres: Raadhuisstraat 4, Hillegom
     Kinderen van Jan en Geertruida:
XIV104)Jan de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV104)Elisabeth de Kwaasteniet.
XIV104)Lena Marie de Kwaasteniet.

XIII113)Elisabeth Adriana de Kwaasteniet.
Geboren op 11-12-1903 in Lisse. Elisabeth is overleden op 24-08-1991, 87 jaar oud, te Amsterdam.
Dochter van Arie de Kwaasteniet( XII76)
en Elisabeth Vromans( XII88) .
Elisabeth trouwde met Abraham Craije
Abraham Craije
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII113)Grietje Johanna de Kwaasteniet.
Geboren op 07-11-1905 in Lisse. Grietje is overleden op 09-06-1978, 72 jaar oud, te Lisse.
Dochter van Arie de Kwaasteniet( XII76)
en Elisabeth Vromans( XII88) .
Grietje trouwde in Lisse op 05-09-1929, 23 jaar oud met Willem van Blitterswijk, 23 jaar oud.
Willem van Blitterswijk is geboren op 17-10-1905. Willem is overleden op 04-05-1964, 58 jaar oud, te Bellingwolde.
Zoon van Arie van Blitterswijk en Neeltje Kool.
Notitie(s) bij:
Beroep:bloemist later koster, assistent rijkstuinbouwconsulent en bollenkweker
     Kinderen van Willem en Grietje:
XIV104)Arie van Blitterswijk.

XIII113)Gijsje de Kwaasteniet.
Geboren op 19-05-1908 in Lisse. Gijsje is overleden op 22-02-1994, 85 jaar oud, te Lisse.
Dochter van Arie de Kwaasteniet( XII76)
en Elisabeth Vromans( XII88) .
Gijsje trouwde in Lisse op 07-08-1940, 32 jaar oud met Wienen Wijnhout, 35 jaar oud.
Wienen Wijnhout is geboren op 06-08-1905 in Haarlemmermeer. Wienen is overleden op 13-08-1978, 73 jaar oud, te Leiden.
Zoon van Willem Hendrik Wijnhout en Stijntje Donker.
Notitie(s) bij:
Beroep:Bloemist
Adres: Lisserbroek
     Kinderen van Wienen en Gijsje:
XIV104)Elisabeth Wijnhout.
XIV104)Willem Hendrik Wijnhout.
XIV104)Mary Anne Wijnhout.

XIII113)Johanna Clasina de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Arie de Kwaasteniet( XII76)
en Elisabeth Vromans( XII88) .
Johanna trouwde met Arie Willem van der Wal
Arie Willem van der Wal is geboren op 12-09-1906 in Streefkerk. Arie is overleden op 12-04-1972, 65 jaar oud, te Leiden.
Zoon van Zeger van der Wal en Johanna Elizabeth van de Werken.
Notitie(s) bij:
Beroep:Bloemistknecht, later veehandelaar
     Kinderen van Arie en Johanna:
XIV104)Johanna Elizabeth van der Wal.
XIV104)Adriana Elizabeth van der Wal.
Geboren op 31-05-1945 in Haarlemmermeer. Adriana is overleden op 27-07-1984, 39 jaar oud..

XIII102)@I757@Steintje Cornelia de Kwaasteniet K423 1908.jpgSteintje Cornelia de Kwaasteniet.
Geboren op 16-02-1882 in Aarlanderveen. Steintje is overleden op 11-02-1952, 69 jaar oud, te Alphen a/d Rijn.
Dochter van Pieter Nicolaas de Kwaasteniet( XII77)
en Jacoba Cornelia Meerburg.
Steintje trouwde in Aarlanderveen op 04-06-1914, 32 jaar oud met Evert Horsman, 24 jaar oud.
Evert Horsman is geboren op 28-11-1889 in Alphen a/d Rijn. Evert is overleden op 07-12-1974, 85 jaar oud, te Alphen a/d Rijn.
Zoon van Johannes Horsman en Lijsje van Klaveren.
Notitie(s) bij:
Beroep:Timmerman
Adres: Alphen a/d Rijn
     Kinderen van Evert en Steintje:
XIV80)Jacoba Cornelia Horsman.
XIV81)Johanna Horsman.
XIV82)Elisabeth Horsman.

XIII103)@I764@Arie Jacobus de Kwaasteniet k605 1938.jpgArie Jacobus de Kwaasteniet.
Geboren op 13-10-1884 in Aarlanderveen. Arie is overleden op 11-04-1966, 81 jaar oud, te Den Haag.
Zoon van Pieter Nicolaas de Kwaasteniet( XII77)
en Jacoba Cornelia Meerburg.
Notitie(s) bij:
Beroep:landbouwer en melkhandelaar
@I784@Margje Blanken 1938.jpgArie trouwde in Alphen a/d Rijn op 13-08-1925, 40 jaar oud met Margje Blanken, 29 jaar oud.
Margje Blanken is geboren op 05-11-1895 in Alphen a/d Rijn. Margje is overleden op 30-11-1977, 82 jaar oud, te Alphen a/d Rijn.
Notitie(s) bij:
Persoon: Margje was weduwe van Gerrit van de Worp met wie ze twee dochters kreeg Hendrika Gezina geb. 02-10-1919 en Neeltje Ariaantje geb. 10-05-1921
     Kinderen van Arie en Margje:
XIV83)@I785@Jacoba Cornelia de Kwaasteniet k606 1938.jpgJacoba Cornelia de Kwaasteniet.
Geboren op 04-06-1926 in Alphen aan de Rijn.
XIV84)Elisabeth de Kwaasteniet.
XIV85)Pieter Nicolaas de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII104)@I768@Arie Gerardus de Kwaasteniet k609 1922.jpgArie Gerardus de Kwaasteniet.
Geboren op 02-01-1888 in Aarlanderveen. Arie is overleden op 14-10-1958, 70 jaar oud, te Sassenheim.
Zoon van Pieter Nicolaas de Kwaasteniet( XII77)
en Elisabeth van der Neut.
Notitie(s) bij:
Beroep:broodbakker
Adres: Zuiderstraat 7, Sassenheim
@I807@Diederica Philippina Oudshoorn 1922.jpgArie trouwde in Sassenheim op 12-05-1910, 22 jaar oud met Diederica Philippina Oudshoorn, 19 jaar oud.
Diederica Philippina Oudshoorn is geboren op 12-10-1890 in Sassenheim. Diederica is overleden op 06-08-1980, 89 jaar oud, te Sassenheim.
Dochter van Leendert Oudshoorn en Maartje van Egmond.
Notitie(s) bij:
Adres: Zuiderstraat 7, Sassenheim
     Kinderen van Arie en Diederica:
XIV86)@I864@Elisabeth de Kwaasteniet k610.jpgElisabeth de Kwaasteniet.
Geboren op 21-10-1910 in Aarlanderveen.
XIV87)@I2833@Pieter Nicolaas de Kwaasteniet k611 1934.jpgPieter Nicolaas de Kwaasteniet.
Geboren op 30-03-1912 in Sassenheim. Pieter is overleden op 30-05-1935, 23 jaar oud, te Leiden.
XIV88)@I2842@Maartje de Kwaasteniet k612.jpgMaartje de Kwaasteniet.
Geboren op 12-10-1914 in Sassenheim.
XIV89)Arie Gerardus de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV90)@I2852@Willemijntje de Kwaasteniet k614.jpgWillemijntje de Kwaasteniet.
Geboren op 27-07-1921 in Sassenheim.
XIV91)Jannigje Maria de Kwaasteniet.

XIII106)@I770@Pieter Nicolaas de Kwaasteniet k616 1932.jpgPieter Nicolaas de Kwaasteniet.
Geboren op 09-08-1890 in Aarlanderveen. Pieter is overleden op 06-09-1944, 54 jaar oud, te Alphen a/d Rijn.
Zoon van Pieter Nicolaas de Kwaasteniet( XII77)
en Elisabeth van der Neut.
Notitie(s) bij:
Beroep:veehouder
@I2867@Margje Oppelaar.jpgPieter trouwde in Bodegraven op 18-04-1918, 27 jaar oud met Margje Oppelaar, 24 jaar oud.
Margje Oppelaar is geboren op 02-09-1893 in Hazerswoude. Margje is overleden op 07-11-1933, 40 jaar oud, te Alphen a/d Rijn.
Dochter van Cornelis Oppelaar en Johanna Petronella Roest.
     Kinderen van Pieter en Margje:
XIV92)@I2871@Elisabeth de Kwaasteniet k617 1932.jpgElisabeth de Kwaasteniet.
Geboren op 03-02-1919 in Alphen a/d Rijn.
XIV93)@I2882@Pieter Nicolaas de Kwaasteniet k618 1932.jpgPieter Nicolaas de Kwaasteniet.
Geboren op 02-01-1920 in Alphen a/d Rijn.
XIV94)@I2883@Cornelis de Kwaasteniet k908 1932.jpgCornelis de Kwaasteniet.
Geboren op 20-06-1921 in Alphen a/d Rijn.
XIV95)Johannes Pieter de Kwaasteniet.
Geboren op 10-01-1923 in Alphen a/d Rijn. Johannes is overleden op 23-08-1923, 225 dagen oud, te Alphen a/d Rijn.
XIV96)@I2885@Johanna Petronella de Kwaasteniet k621 1932.jpgJohanna Petronella de Kwaasteniet.
Geboren op 10-01-1926 in Alphen a/d Rijn.

XIII108)@I772@Gijbertus de Kwaasteniet k429 1908.jpgGijsbertus de Kwaasteniet.
Geboren op 01-12-1893 in Aarlanderveen. Gijsbertus is overleden op 10-10-1969, 75 jaar oud, te 's Gravenhage.
Zoon van Pieter Nicolaas de Kwaasteniet( XII77)
en Elisabeth van der Neut.
Notitie(s) bij:
Beroep:Leraar M.O. Frans
Adres: Laan van Meerdervoort 795, 's Gravenhage
Gijsbertus trouwde in Maassluis op 28-04-1921, 27 jaar oud met Neeltje van der Endt, 29 jaar oud.
Neeltje van der Endt is geboren op 20-10-1891 in Maassluis. Neeltje is overleden op 27-02-1969, 77 jaar oud..
Dochter van Gerrit van der Endt en Trijntje Boogaart.
Notitie(s) bij:
Adres: Laan van Meerdervoort 795, 's Gravenhage
     Kinderen van Gijsbertus en Neeltje:
XIV97)@I2892@Pieter Nicolaas de Kwaasteniet K913.jpgPieter Nicolaas de Kwaasteniet.
Geboren op 09-07-1923 in Voorburg.
XIV98)Gerrit Adriaan de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV99)Gijsbertus Herman de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII110)@I774@Jasper Gerardus de Kwaasteniet k626 1934.jpgJasper Gerardus de Kwaasteniet.
Geboren op 23-03-1897 in Aarlanderveen. Jasper is overleden op 23-11-1973, 76 jaar oud, te Worth (Illinois, USA).
Zoon van Pieter Nicolaas de Kwaasteniet( XII77)
en Elisabeth van der Neut.
Notitie(s) bij:
Beroep:Eigenaar supermarkt
Persoon: Na emigratie naar de USA wordt de familienaam Kwasteniet gebruikt door een fout in de ontschepingspapieren / immigratiepapieren op Ellis island.
@I2903@Alida van Diggelen 1934.jpgA) Jasper trouwde in Sassenheim op 05-04-1920, 23 jaar oud met Alida van Diggelen, 26 jaar oud.
Alida van Diggelen is geboren op 23-04-1893 in Oegstgeest. Alida is overleden op 24-04-1967, 74 jaar oud, te Worth (Illinois, USA).
Dochter van Michiel van Diggelen en Margje Rijsdam.
B) Jasper trouwde in Evergreen Park (Illinois, USA) op 02-11-1968, 71 jaar oud met Adriana Jantje Verheij, 65 jaar oud.
Adriana Jantje Verheij is geboren op 27-06-1903 in Rotterdam. Adriana is overleden op 27-11-1979, 76 jaar oud, te Worth (Illinois, USA).
     Kinderen van Jasper en Alida:
XIV100)Elisabeth Kwasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV101)@I2911@Mitchel de Kwasteniet k926 1934.jpgMichiel (Mitchell) Kwasteniet.
Geboren op 03-01-1924 in Evergreen Park (Illinois, USA).
XIV102)Pieter Nicolaas Kwasteniet.

XIII111)@I775@Maria de Kwaasteniet k432 1908.jpgMaria de Kwaasteniet.
Geboren op 29-10-1898 in Aarlanderveen. Maria is overleden op 09-03-1976, 77 jaar oud, te Alphen a/d Rijn.
Dochter van Pieter Nicolaas de Kwaasteniet( XII77)
en Elisabeth van der Neut.
Maria trouwde in Alphen a/d Rijn op 15-08-1929, 30 jaar oud met Arie Huibert Thomas Kooij, 30 jaar oud.
Arie Huibert Thomas Kooij is geboren op 26-09-1898 in Alphen a/d Rijn. Arie is overleden op 19-10-1968, 70 jaar oud, te Alphen a/d Rijn.
Zoon van Johannes Kooij en Pieterje Verboom.
     Kinderen van Arie en Maria:
XIV103)Johannes Kooij.
XIV104)Elisabeth Pietertje Kooij.

XIII114)@I2019@Jan Vink de Kwaadsteniet k630.jpgJan Vink de Kwaadsteniet.
Geboren op 20-07-1875 in Gouderak. Jan is overleden op 25-06-1964, 88 jaar oud, te Gouderak.
Zoon van Willem de Kwaadsteniet( XII96)
en Lena Brussee.
Notitie(s) bij:
Beroep:Schippersknecht, later handelaar in petroleum
Jan trouwde in Gouderak op 26-05-1900, 24 jaar oud met Marrigje Vink, 21 jaar oud.
Marrigje Vink is geboren op 15-04-1879 in Gouderak. Marrigje is overleden op 08-06-1961, 82 jaar oud, te Gouderak.
Dochter van Arie Vink en Trijntje van Leeuwen.
Notitie(s) bij:
Adres: wijk B no.34, Gouderak
     Kinderen van Jan en Marrigje:
XIV105)Lena de Kwaadsteniet.
Geboren op 06-10-1900 in Gouderak.
XIV106)Trijntje de Kwaadsteniet.
Geboren op 12-03-1902 in Gouderak.
XIV107)Willem de Kwaadsteniet.
Geboren op 08-09-1903 in Gouderak. Willem is overleden op 14-11-1903, 67 dagen oud, te Gouderak.
XIV108)Cornelia de Kwaadsteniet.
Geboren op 26-10-1904 in Gouderak. Cornelia is overleden op 06-01-1905, 72 dagen oud, te Gouderak.
XIV109)@I2948@Willem de Kwaadsteniet K929 1980.jpgWillem de Kwaadsteniet.
Geboren op 22-03-1906 in Gouderak.
XIV110)Cornelia de Kwaadsteniet.
Geboren op 25-03-1907 in Gouderak. Cornelia is overleden op 06-07-1907, 103 dagen oud, te Gouderak.
XIV111)Arie de Kwaadsteniet.
Geboren op 22-08-1908 in Gouderak. Arie is overleden op 04-10-1908, 43 dagen oud, te Gouderak.
XIV112)Landje de Kwaadsteniet.
Geboren op 19-11-1910 in Gouderak. Landje is overleden op 07-02-1911, 80 dagen oud, te Gouderak.
XIV113)Arie de Kwaadsteniet.
Geboren op 09-01-1915 in Gouderak. Arie is overleden op 05-04-1915, 86 dagen oud, te Gouderak.

XIII116)Frederik de Kwaadsteniet.
Geboren op 12-07-1879 in Gouderak. Frederik is overleden op 19-04-1969, 89 jaar oud, te Gouderak.
Zoon van Willem de Kwaadsteniet( XII96)
en Lena Brussee.
Notitie(s) bij:
Beroep:Schippersknecht, grondwerker
Frederik trouwde in Gouderak op 20-08-1898, 19 jaar oud met Jansje Verboom, 21 jaar oud.
Jansje Verboom is geboren op 19-04-1877 in Gouderak. Jansje is overleden.
Dochter van Arie Verboom en Lijzebeth Buijerse.
     Kinderen van Frederik en Jansje:
XIV114)Willem de Kwaadsteniet.
Geboren op 01-10-1898 in Gouderak. Willem is overleden op 07-10-1898, 6 dagen oud, te Gouderak.
XIV115)Elisabeth de Kwaadsteniet.
Geboren op 06-04-1900 in Gouderak.
XIV116)Lena de Kwaadsteniet.
Geboren op 24-08-1902 in Gouderak.
XIV117)Aartje de Kwaadsteniet.
Geboren op 18-04-1906 in Gouderak. Aartje is overleden op 23-08-1906, 127 dagen oud, te Gouderak.
XIV118)Arigje de Kwaadsteniet.
Geboren op 27-03-1908 in Gouderak.
XIV119)Willem de Kwaadsteniet.
Geboren op 28-05-1910 in Gouderak. Willem is overleden op 03-03-1993, 82 jaar oud, te Ouderkerk a/d IJssel.
XIV120)Arie de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII119)Bertus de Kwaadsteniet.
Geboren op 31-03-1884 in Gouderak. Bertus is overleden op 21-08-1963, 79 jaar oud, te Gouda.
Zoon van Willem de Kwaadsteniet( XII96)
en Lena Brussee.
Notitie(s) bij:
Beroep:grondwerker, hulpmachinist
Adres: Kareldoormanstraat 10, Gouderak
Bertus had een relatie met Elisabeth de Jong
Elisabeth de Jong is geboren op 07-08-1888 in Gouderak. Elisabeth is overleden op 06-06-1950, 61 jaar oud, te Gouda.
Dochter van Jacobus de Jong en Antje Rustwat.
Notitie(s) bij:
Adres: Kareldoormanstraat 10, Gouderak
     Kinderen van Bertus en Elisabeth:
XIV121)Lena de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV122)Antje de Kwaadsteniet.
Geboren op 13-07-1914 in Gouderak. Antje is overleden op 18-04-1917, 2 jaar oud, te Gouderak.
XIV123)Willem de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV124)Jacobus de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV125)Anton de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII123)@I2028@Hendrik de Kwaadsteniet k654 1971.jpgHendrik de Kwaadsteniet.
Geboren op 01-10-1890 in Gouderak. Hendrik is overleden op 13-06-1980, 89 jaar oud, te Boskoop.
Zoon van Willem de Kwaadsteniet( XII96)
en Lena Brussee.
Notitie(s) bij:
Beroep:grond- en betonwerker
Adres: Mendelweg 35, Boskoop
@I2996@Adriana Pietronella Boer 1971.jpgHendrik trouwde in Boskoop op 27-10-1921, 31 jaar oud met Adriana Pietronella Boer, 25 jaar oud.
Adriana Pietronella Boer is geboren op 01-02-1896 in Boskoop. Adriana is overleden op 23-09-1981, 85 jaar oud, te Oudewater.
Dochter van Cornelis Boer en Christina Esveld.
Notitie(s) bij:
Adres: Mendelweg 35, Boskoop
     Kinderen van Hendrik en Adriana:
XIV126)Willem Cornelis de Kwaadsteniet.
Geboren op 22-10-1922 in Gouderak.
XIV127)Cornelis de Kwaadsteniet.
Geboren op 28-05-1924 in Gouderak.
XIV128)Jan de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV129)Leendert de Kwaadsteniet.
Geboren op 19-04-1937 in Boskoop. Leendert is overleden op 25-07-1946, 9 jaar oud, te Gouda.
XIV130)Christina de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII124)Landje de Kwaadsteniet.
Geboren op 03-04-1892 in Gouderak. Landje is overleden op 08-02-1975, 82 jaar oud, te Zeist.
Dochter van Willem de Kwaadsteniet( XII96)
en Lena Brussee.
Notitie(s) bij:
Adres: Zeist
*: Van ~1944 tot ~1975
Schoonhoven
*: Van ~1919 tot ~1944
Landje trouwde in Gouderak op 21-03-1919, 26 jaar oud met Jacob Noorlander, 25 jaar oud.
Jacob Noorlander is geboren op 19-05-1893 in Berkenwoude. Jacob is overleden op 03-08-1966, 73 jaar oud, te Zeist.
Zoon van Dirk Noorlander en Cornelia de Winter.
Notitie(s) bij:
Beroep:landarbeider, later chauffeur, nachtstoker en bewaker
Adres: Schoonhoven
*: Van ~1919 tot ~1944
Zeist
*: Van ~1944 tot ~1966
     Kinderen van Jacob en Landje:
XIV131)Cornelia Noorlander.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII125)Janna de Kwaadsteniet.
Geboren op 25-12-1893 in Sloten. Janna is overleden op 07-10-1973, 79 jaar oud, te Oudewater.
Dochter van Willem de Kwaadsteniet( XII96)
en Lena Brussee.
Notitie(s) bij:
Adres: Hekendorperweg, Oudewater
Janna trouwde in Gouderak op 19-02-1916, 22 jaar oud met Arie Duran, 21 jaar oud.
Arie Duran is geboren op 23-06-1894 in Gouderak. Arie is overleden op 19-12-1981, 87 jaar oud, te Oudewater.
Zoon van Adrianus Duran en Johanna Verboom.
Notitie(s) bij:
Beroep:Vrachtrijder
Adres: Hekendorperweg, Oudewater
     Kinderen van Arie en Janna:
XIV132)Adrianus Duran.
XIV133)Willem Duran.
XIV134)Johannes Duran.
XIV135)Leo Duran.

XIII126)Pietertje de Kwaadsteniet.
Geboren op 27-10-1882 in Haastrecht. Pietertje is overleden op 17-09-1976, 93 jaar oud, te Woerden.
Dochter van Hendrik de Kwaadsteniet( XII100)
en Nizetta Huisman.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode
*: Bron: De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet
Pietertje trouwde in Woerden op 06-06-1901, 18 jaar oud met Jan Willem van Essen, 23 jaar oud.
Jan Willem van Essen is geboren op 28-05-1878 in Sint Maartensdijk. Jan is overleden op 07-01-1947, 68 jaar oud, te Woerden.
Zoon van Jan van Essen en Hendrika Johanna van der Horst.
Notitie(s) bij:
Beroep:Spoorwegwerker
     Kinderen van Jan en Pietertje:
XIV136)Jan van Essen.
Geboren op 01-12-1901 in Woerden. Jan is overleden.
XIV137)Hendrik van Essen.
XIV138)Nizetta van Essen.
XIV139)Andries van Essen.
XIV140)Jan van Essen.
XIV141)Hendrikus Johannes van Essen.
XIV142)Jacobus Wijnand van Essen.
XIV143)Elisabeth Gezina van Essen.
XIV144)Willem Franciscus van Essen.
XIV145)Wijnand Hendrik van Essen.
XIV146)Pieter van Essen.

XIII128)@I2062@Jacobus de Kwaadsteniet k660 1918.jpgJacobus de Kwaadsteniet.
Geboren op 10-08-1886 in Woerden. Jacobus is overleden op 01-05-1945, 58 jaar oud, te Boskoop.
Zoon van Hendrik de Kwaadsteniet( XII100)
en Nizetta Huisman.
Notitie(s) bij:
Beroep:Schipper later los werkman
Adres: Julianastraat 59, Boskoop
@I3007@Maria Vuurens 1920.jpgJacobus trouwde in Gouda op 20-12-1916, 30 jaar oud met Maria Vuurens, 18 jaar oud.
Maria Vuurens is geboren op 20-06-1898 in Boskoop. Maria is overleden op 19-04-1972, 73 jaar oud, te Gouda.
Dochter van Gerrit Vuurens en Maria van Lammeren.
Notitie(s) bij:
Adres: Julianastraat 59, Boskoop
     Kinderen van Jacobus en Maria:
XIV147)Jan de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV148)Gerrit Hendrik de Kwaadsteniet.
Geboren op 01-11-1921 in Boskoop.
XIV149)Hendrik de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV150)Nizetta de Kwaadsteniet.
XIV151)Gijsbertus de Kwaadsteniet.
Geboren op 11-08-1927 in Boskoop.
XIV152)Pieter Wijnand de Kwaadsteniet.
Geboren op 25-06-1928 in Boskoop.
XIV153)Reinier de Kwaadsteniet.
Geboren op 08-01-1930 in Boskoop. Reinier is overleden op 14-09-1935, 5 jaar oud, te Boskoop.
XIV154)Jacobus de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII131)@I2065@Wijnand de Kwaadsteniet k669 1916.jpgWijnand de Kwaadsteniet.
Geboren op 03-09-1892 in Woerden. Wijnand is overleden op 19-11-1929, 37 jaar oud, te Dordrecht.
Zoon van Hendrik de Kwaadsteniet( XII100)
en Nizetta Huisman.
Notitie(s) bij:
Beroep:beroeps militair segeant 3e klas pontonniers
Adres: Museumstraat 10rd, Dordrecht
@I3024@Wilhelmina Boertje 1930.jpgWijnand trouwde in Dordrecht op 24-12-1919, 27 jaar oud met Wilhelmina Boertje, 17 jaar oud.
Wilhelmina Boertje is geboren op 26-12-1901 in Dordrecht. Wilhelmina is overleden op 26-03-1967, 65 jaar oud, te Den Helder.
Notitie(s) bij:
Beroep:cafťhoudster
Adres: Museumstraat 10rd, Dordrecht
     Kinderen van Wijnand en Wilhelmina:
XIV155)Jan de Kwaadsteniet.
Geboren op 01-02-1920 in Dordrecht. Jan is overleden op 01-02-1925, 5 jaar oud, te Dordrecht.
XIV156)Nizetta Grietje de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV157)Grietje de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV158)@I3035@Wilhelmina de Kwaadsteniet k672 1930.jpgWilhelmina de Kwaadsteniet.
Geboren op 21-05-1926 in Dordrecht.

XIII133)Landje de Kwaadsteniet.
Geboren op 29-05-1897 in Woerden. Landje is overleden op 25-01-1980, 82 jaar oud, te Amsterdam.
Dochter van Hendrik de Kwaadsteniet( XII100)
en Nizetta Huisman.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode te Amsterdam
*: Bron: De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet
Adres: Nieuw Herlaer 2
Landje had een relatie met Petrus de Jong
Petrus de Jong is geboren op 17-09-1891 in Mijdrecht. Petrus is overleden op 25-10-1963, 72 jaar oud, te Amsterdam.
Zoon van Herman Anthonius de Jong en Maria Venne.
Notitie(s) bij:
Adres: Nieuw Herlaer 2, Amsterdam
     Kinderen van Petrus en Landje:
XIV159)Herman Anthonius de Jong.
XIV160)Hendrik de Jong.
XIV161)Nizetta de Jong.
XIV162)Maria de Jong.
XIV163)Petrus de Jong.

XIII135)Janna Cornelia de Kwaadsteniet.
Geboren op 08-02-1901 in Woerden. Janna is overleden op 03-02-1984, 82 jaar oud, te Deventer.
Dochter van Hendrik de Kwaadsteniet( XII100)
en Nizetta Huisman.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode te Amsterdam
Adres: Ten Katestraat 70, Amsterdam
Janna trouwde in Amsterdam op 05-10-1921, 20 jaar oud met Evert van Campen, 24 jaar oud.
Evert van Campen is geboren op 16-01-1897 in Arnhem. Evert is overleden op 04-04-1973, 76 jaar oud, te Deventer.
Notitie(s) bij:
Adres: Ten Katestraat 70, Amsterdam
*: Van ~1921 tot ~1942
     Kinderen van Evert en Janna:
XIV164)Nizetta van Campen.
XIV165)Hendrikje van Campen.
XIV166)Janna Cornelia van Campen.
XIV167)Gerritje van Campen.

XIII137)Aaltje de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Hendrik de Kwaadsteniet( XII100)
en Nizetta Huisman.
Aaltje trouwde met Cornelis Vogelaar
Cornelis Vogelaar is geboren op 13-04-1902 in Mijnsherenland. Cornelis is overleden op 14-10-1975, 73 jaar oud, te Amsterdam.
Zoon van Willem Vogelaar en Cornelia Maat.
Notitie(s) bij:
Adres: Madurastraat 44, Amsterdam
     Kinderen van Cornelis en Aaltje:
XIV168)Nizetta Cornelia Vogelaar.
XIV169)Cornelia Pietertje Vogelaar.
XIV170)Willy Hendrika Vogelaar.
XIV171)Cornelis Vogelaar.
XIV172)Hendrik Vogelaar.

XIII138)@I2104@Jan Vink de Kwaadsteniet K673 1908.jpgJan Vink de Kwaadsteniet.
Geboren op 15-10-1883 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Jan is overleden op 25-06-1939, 55 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Arie de Kwaadsteniet( XII101)
en Geertrui de Bruin.
Notitie(s) bij:
Beroep:Kantoorbediende, expeditiechef
@I3040@Wilhelmina Sophia Miog 1908.jpgA) Jan had een relatie met Wilhelmina Sophia Miog
Wilhelmina Sophia Miog is geboren op 03-12-1882 in Delfshaven. Wilhelmina is overleden op 23-04-1928, 45 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Willem Frederik Cornelis Gerrit Miog en Adriana Bak.
B) Jan had een relatie met Sijmentje Tjitske Driebergen
Sijmentje Tjitske Driebergen is geboren op 24-02-1900 in Workum. Sijmentje is overleden op 10-02-1959, 58 jaar oud, te Leeuwarden.
Dochter van Metze Driebergen en Boukje Visser.
Notitie(s) bij:
Beroep:Huishoudster
     Kinderen van Jan en Wilhelmina:
XIV173)Arie de Kwaadsteniet.
Geboren op 12-01-1911 in Rotterdam.
XIV174)@I3044@Jeanne de Kwaadsteniet.jpgAdriana Geertrui (Jeanne) de Kwaadsteniet.
Geboren op 11-02-1914 in Rotterdam.
     Kinderen van Jan en Sijmentje:
XIV175)Baukje Wilhelmina de Kwaadsteniet.
Geboren op 06-05-1933 in Rotterdam.

XIII139)@I2105@Dirk de Kwaadsteniet k677.jpgDirk de Kwaadsteniet.
Geboren op 08-03-1886 in Rotterdam. Dirk is overleden op 13-09-1947, 61 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Arie de Kwaadsteniet( XII101)
en Geertrui de Bruin.
Notitie(s) bij:
Beroep:werktuigkundige, hoofdingenieur bij RDM
Adres: Duijststraat 27a, Rotterdam
Dirk trouwde in Ridderkerk op 30-05-1912, 26 jaar oud met Geertje de Jongh, 28 jaar oud.
Geertje de Jongh is geboren op 09-11-1883 in Ridderkerk. Geertje is overleden op 04-05-1975, 91 jaar oud, te Smallingerland.
Dochter van Nicolaas de Jongh en Willempje Kranendonk.
Notitie(s) bij:
Adres: Duijststraat 27a, Rotterdam
     Kinderen van Dirk en Geertje:
XIV176)Geertrui Willempje de Kwaadsteniet.
Geboren op 07-05-1913 in Amsterdam.
XIV177)Nicolaas Arie de Kwaadsteniet.
Geboren in 1914 in Amsterdam. Nicolaas is overleden op 14-10-1920, 6 jaar oud, te Rotterdam.
XIV178)Nicolaas Arie de Kwaadsteniet.
Geboren op 06-06-1923 in Rotterdam. Nicolaas is overleden op 01-02-1927, 3 jaar oud, te Rotterdam.

XIII141)@I2107@Willem de Kwaadsteniet k681 1916.jpgWillem de Kwaadsteniet.
Geboren op 12-07-1894 in Rotterdam. Willem is overleden op 31-10-1945, 51 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Arie de Kwaadsteniet( XII101)
en Geertrui de Bruin.
Notitie(s) bij:
Beroep:Scheepstekenaar Wilton Feyenoord
Adres: Osseweistraat 33b, Rotterdam
Willem had een relatie met Maria Anna Josephina van der Burg
Maria Anna Josephina van der Burg is geboren op 22-10-1890 in Wildervank. Maria is overleden op 28-12-1978, 88 jaar oud, te De Bilt.
Dochter van Johannes Hermanus van der Burg en Philippina Petronella Christina Jansen.
     Kinderen van Willem en Maria:
XIV179)Wilhelmina Maria de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII148)Landje de Kwaadsteniet.
Geboren op 30-06-1889 in Moordrecht. Landje is overleden op 03-09-1911, 22 jaar oud, te Gouderak.
Dochter van Leendert de Kwaadsteniet( XII103)
en Aaltje Bloot.
Landje trouwde met Johannes Marinus de Reus
Johannes Marinus de Reus
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII149)Stijntje de Kwaadsteniet.
Geboren op 17-03-1891 in Moordrecht. Stijntje is overleden op 24-02-1978, 86 jaar oud, te Bloemendaal.
Dochter van Leendert de Kwaadsteniet( XII103)
en Aaltje Bloot.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode te Rotterdam
A) Stijntje had een relatie met Jan Abraham Schippers
Jan Abraham Schippers is geboren op 01-09-1890. Jan is overleden op 24-12-1976, 86 jaar oud, te Barneveld.
Zoon van Jan Schippers en Tanneke Josina Soetens.
Notitie(s) bij:
Beroep:Schipper, later havenarbeider en havencontroleur
B) Stijntje trouwde in Rotterdam op 25-03-1942, 51 jaar oud met Jacobus van Grieken, 53 jaar oud.
      De relatie werd beŽindigd op 01-11-1946.
Jacobus van Grieken is geboren op 05-03-1889 in Moordrecht. Jacobus is overleden.
Notitie(s) bij:
Beroep:Melkhandelaar
     Kinderen van Jan en Stijntje:
XIV180)Tanneke Josina Schippers.
XIV181)Maria Boudewina Martijntje Schippers.
XIV182)Aaltje Schippers.

XIII150)Janna de Kwaadsteniet.
Geboren op 14-05-1892 in Langerak. Janna is overleden op 03-07-1982, 90 jaar oud, te Amsterdam.
Dochter van Leendert de Kwaadsteniet( XII103)
en Aaltje Bloot.
Notitie(s) bij:
Beroep:hulp in de huishouding
Adres: vier heemskinderenstraat 53hs, Amsterdam
Janna trouwde in Rotterdam op 21-05-1913, 21 jaar oud met Jan Wams, 24 jaar oud.
Jan Wams is geboren op 15-10-1888 in Nijmegen. Jan is overleden op 07-11-1976, 88 jaar oud, te Amsterdam.
Zoon van Geert Wams en Pietertje Hagen.
Notitie(s) bij:
Beroep:Schipper
Adres: vier heemskinderenstraat 53hs, Amsterdam
*: Van 17-02-1967 tot ?
     Kinderen van Jan en Janna:
XIV183)Geert Wams.
XIV184)Aaltje Wams.
XIV185)Leendert Wams.
XIV186)Pietertje Wams.
XIV187)Roelof Wams.
XIV188)Jan Wams.
XIV189)Jacob Wams.
XIV190)Arij Wams.
XIV191)Hendrik Jan Wams.

XIII151)Maria de Kwaadsteniet.
Geboren op 27-06-1894 in Langerak. Maria is overleden op 07-07-1971, 77 jaar oud, te Voorburg.
Dochter van Leendert de Kwaadsteniet( XII103)
en Aaltje Bloot.
Notitie(s) bij:
Adres: Prinses Margrietlaan 24
Maria trouwde in Moordrecht op 04-06-1913, 18 jaar oud met Roelf van der Molen, 25 jaar oud.
Roelf van der Molen is geboren op 12-02-1888 in Ulrum. Roelf is overleden op 27-04-1969, 81 jaar oud, te Voorburg.
Notitie(s) bij:
Adres: Prinses Margrietlaan 24, Voorburg
*: Van 01-11-1966 tot ?
     Kinderen van Roelf en Maria:
XIV192)Aaltje van der Molen.
XIV193)Anje van der Molen.
XIV194)Catharina Geertruida van der Molen.
XIV195)Lena Jantina Christina van der Molen.
XIV196)Leonard Hendrik van der Molen.
XIV197)Maria van der Molen.
XIV198)Aukje van der Molen.

XIII152)@I2176@Jan vink de Kwaadsteniet k683 1945.jpgJan Vink de Kwaadsteniet.
Geboren op 01-11-1895 in Nieuwpoort. Jan is overleden op 17-06-1971, 75 jaar oud, te Haarlem.
Zoon van Leendert de Kwaadsteniet( XII103)
en Aaltje Bloot.
Notitie(s) bij:
Beroep:Schipper op de Lijdia Jacoba
@I2185@Lijdia Jacoba Vredenburg 1945.jpgJan trouwde in Amsterdam op 15-09-1920, 24 jaar oud met Lijdia Jacoba Vredenberg, 20 jaar oud.
Lijdia Jacoba Vredenberg is geboren op 17-01-1900 in Hof van Delft. Lijdia is overleden op 21-01-1979, 79 jaar oud, te Haarlem.
Dochter van Jan Willem Vredenberg en Aaltje Wijkstra.
     Kinderen van Jan en Lijdia:
XIV199)@I3083@Aaltje de Kwaadsteniet k684.jpgAaltje de Kwaadsteniet.
Geboren op 23-07-1921 in Amsterdam.
XIV200)Clazina Aaltje de Kwaadsteniet.
XIV201)@I3095@Leendert de Kwaadsteniet k686 1945.jpgLeendert de Kwaadsteniet.
Geboren op 30-05-1925 in Vreeswijk.
XIV202)Jan Willem de Kwaadsteniet.
Geboren op 10-01-1927 in Rotterdam. Jan is overleden op 05-11-1928, 1 jaar oud, te 's Hertogenbosch.
XIV203)Lijdia Jacoba (Lijdia) de Kwaadsteniet.
XIV204)Landje de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV205)Jan Willem (Wim) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV206)Stijntje de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV207)@I3124@Albert de Kwaadsteniet k692.jpgAlbert de Kwaadsteniet.
Geboren op 18-11-1935 in Maastricht.
XIV208)Arie de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV209)Jan Vink de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV210)Jouke de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV211)Jacobus de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII153)Aaltje de Kwaadsteniet.
Geboren op 31-12-1897 in Nieuwpoort. Aaltje is overleden op 16-06-1973, 75 jaar oud, te Amsterdam.
Dochter van Leendert de Kwaadsteniet( XII103)
en Aaltje Bloot.
Notitie(s) bij:
Adres: Jacob van Wesenbekestraat 10hs, Amsterdam
Aaltje trouwde in Amsterdam op 11-02-1920, 22 jaar oud met Albert Vredenberg, 27 jaar oud.
Albert Vredenberg is geboren op 16-01-1893 in Wormerveer. Albert is overleden.
Zoon van Jan Willem Vredenberg en Aaltje Wijkstra.
Notitie(s) bij:
Beroep:Schipper op de "Risico"en later op de "Secunda"
Adres: Jacob van Wesenbekestraat 10hs, Amsterdam
*: Van 01-03-1959 tot ?

XIII155)Arij de Kwaadsteniet.
Geboren op 19-11-1901 in Gouderak. Arij is overleden op 12-12-1977, 76 jaar oud, te Diemen.
Zoon van Leendert de Kwaadsteniet( XII103)
en Aaltje Bloot.
Notitie(s) bij:
Beroep:Schoenmaker, confectionair
Adres: Ferry Ploegerstraat 9 I, Amsterdam
A) Arij had een relatie in Moordrecht op 14-04-1923, 21 jaar oud met Hendrika Geertruida van Doorn, 22 jaar oud.
      De relatie werd beŽindigd op 29-07-1960.
Hendrika Geertruida van Doorn is geboren op 11-12-1900 in Utrecht. Hendrika is overleden op 01-01-1972, 71 jaar oud, te Amsterdam.
Notitie(s) bij:
Adres: Ferry Ploegerstraat 9 I, Amsterdam
B) Arij trouwde met Catharina Petronella Biemans
      De relatie werd beŽindigd op 18-02-1966.
Catharina Petronella Biemans
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
     Kinderen van Arij en Hendrika:
XIV212)Aaltje de Kwaadsteniet.
Geboren op 06-10-1923 in Utrecht.
XIV213)Maria de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV214)Stijntje de Kwaadsteniet.
Geboren op 10-03-1926 in Bergambacht. Stijntje is overleden op 12-03-1926, 2 dagen oud, te Bergambacht.
XIV215)Leendert de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV216)Franciscus de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV217)Stijntje de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV218)Arij de Kwaadsteniet.
XIV219)Jan Vink de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV220)Hermanus Everardus de Kwaadsteniet.
Geboren op 07-05-1934 in Amsterdam.

XIII156)Lijntje de Kwaadsteniet.
Geboren op 26-12-1903 in Moordrecht. Lijntje is overleden op 17-09-1988, 84 jaar oud, te Leidschendam.
Dochter van Leendert de Kwaadsteniet( XII103)
en Aaltje Bloot.
Notitie(s) bij:
Adres: Zaagmolenstraat 96, Leidschendam
*: Van 01-02-1988 tot ?
2e van Swindenstraat 112, Amsterdam
*: Van 01-07-1964 tot 01-02-1988
Lijntje had een relatie met Jacobus Vredenberg
Jacobus Vredenberg is geboren op 04-11-1895 in Asperen. Jacobus is overleden op 22-01-1963, 67 jaar oud, te Utrecht.
Zoon van Jan Willem Vredenberg en Aaltje Wijkstra.
Notitie(s) bij:
Beroep:Schipper op de "Verandering" en de "Vertrouwen"
     Kinderen van Jacobus en Lijntje:
XIV221)Aaltje Vredenberg.
XIV222)Leendert Vredenberg.
XIV223)Jacoba Vredenberg.
XIV224)Christina Vredenberg.
XIV225)Jan Willem Vredenberg.

XIII158)Christina de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Leendert de Kwaadsteniet( XII103)
en Aaltje Bloot.
A) Christina trouwde met Hendrik Leeuwenstein
Hendrik Leeuwenstein is geboren op 03-01-1907 in Rotterdam. Hendrik is overleden op 26-09-1976, 69 jaar oud, te 's Gravenhage.
Maria Anthonia Teeuwen.
B) Christina trouwde met Paulus Rehorst
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Paulus Rehorst
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
     Kinderen van Hendrik en Christina:
XIV226)Maria Anthonia Leeuwenstein.

XIII165)Cornelia de Kwaasteniet.
Geboren op 26-04-1883 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Cornelia is overleden op 18-06-1958, 75 jaar oud, te Gouderak.
Dochter van Willem de Kwaadsteniet( XII114)
en Klaasje Blom.
Cornelia had een relatie met Gerrit Stam
Gerrit Stam is geboren op 07-07-1880 in Gouderak. Gerrit is overleden op 09-07-1918, 38 jaar oud, te Gouderak.
Zoon van Klaas Stam en Elisabeth Spek.
Notitie(s) bij:
Beroep:Mattenmaker
     Kinderen van Gerrit en Cornelia:
XIV227)Elisabeth Stam.
Geboren op 06-09-1903 in Gouderak. Elisabeth is overleden op 27-12-1970, 67 jaar oud, te Gouda.
XIV228)Klaasje Stam.
XIV229)Klazina Stam.
XIV230)Willem Stam.
Geboren op 29-12-1910 in Gouderak. Willem is overleden op 25-08-1975, 64 jaar oud, te Gouda.

XIII166)@I2207@Pieter de Kwaasteniet k707 1950.jpgPieter de Kwaasteniet.
Geboren op 29-06-1885 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Pieter is overleden op 28-07-1952, 67 jaar oud, te Gouderak.
Zoon van Willem de Kwaadsteniet( XII114)
en Klaasje Blom.
Notitie(s) bij:
Beroep:Aannemer van grondwerken
@I3156@Maria Klazina van Vuuren 1950.jpgPieter trouwde in Gouderak op 21-01-1910, 24 jaar oud met Maria Klazina van Vuuren, 20 jaar oud.
Maria Klazina van Vuuren is geboren op 15-08-1889 in Gouderak. Maria is overleden op 05-03-1961, 71 jaar oud, te Gouderak.
Dochter van Arie van Vuuren en Martijntje Kwakernaat.
     Kinderen van Pieter en Maria:
XIV231)Klaasje de Kwaasteniet.
Geboren op 19-08-1910 in Gouderak.
XIV232)Arie de Kwaasteniet.
Geboren op 11-03-1912 in Gouderak.
XIV233)Willem de Kwaasteniet.
Geboren op 20-01-1914 in Gouderak. Willem is overleden op 07-07-1914, 168 dagen oud, te Gouderak.
XIV234)Willem de Kwaasteniet.
Geboren op 12-05-1915 in Gouderak.
XIV235)Martinus Marinus de Kwaasteniet.
Geboren op 16-03-1918 in Gouderak. Martinus is overleden op 12-06-1963, 45 jaar oud, te 's Gravenhage.
Notitie(s) bij:
Beroep:grondwerker sloper
XIV236)Pieter de Kwaasteniet.
Geboren op 28-12-1920 in Gouderak. Pieter is overleden op 01-10-1921, 277 dagen oud, te Gouderak.
XIV237)Pieter de Kwaasteniet.
Geboren op 23-04-1924 in Gouderak.
XIV238)Teunis de Kwaasteniet.
Geboren op 20-02-1926 in Gouderak.
XIV239)Cornelis de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV240)Martijntje de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII167)Aagje de Kwaasteniet.
Geboren op 19-01-1888 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Aagje is overleden op 09-04-1924, 36 jaar oud, te Gouda.
Dochter van Willem de Kwaadsteniet( XII114)
en Klaasje Blom.
Aagje trouwde in Gouderak op 07-11-1908, 20 jaar oud met Aart Rustwat, 24 jaar oud.
Aart Rustwat is geboren op 22-01-1884 in Gouderak. Aart is overleden op 25-12-1955, 71 jaar oud, te Gouda.
Zoon van Cornelis Rustwat en Adriana den Outer.
     Kinderen van Aart en Aagje:
XIV241)Adriana Rustwat.
XIV242)Willem Rustwat.
XIV243)Klaasje Rustwat.

XIII168)@I2215@DaniŽl de Kwaasteniet k718 1920.jpgDaniŽl de Kwaasteniet.
Geboren op 05-11-1889 in Nieuwerkerk a/d IJssel. DaniŽl is overleden op 10-09-1969, 79 jaar oud, te Gouda.
Zoon van Willem de Kwaadsteniet( XII114)
en Klaasje Blom.
Notitie(s) bij:
Beroep:Commies, winkelier in kruidenierswaren
Adres: Vondelstraat 49, Gouda
@I3181@Antje Loendersloot 1920.jpgDaniŽl trouwde in Gouderak op 20-01-1912, 22 jaar oud met Antje Loendersloot, 21 jaar oud.
Antje Loendersloot is geboren op 04-11-1890 in Gouderak. Antje is overleden op 04-06-1974, 83 jaar oud, te Gouda.
Dochter van Arie Loendersloot en Pietertje de Bruin.
Notitie(s) bij:
Adres: Vondelstraat 49, Gouda
     Kinderen van DaniŽl en Antje:
XIV244)@I3184@Klaasje de Kwaasteniet k719 1920.jpgKlaasje de Kwaasteniet.
Geboren op 19-04-1912 in Gouderak.
XIV245)Arie de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII170)@I2217@Klaasje de Kwaasteniet k486 1911.jpgKlaasje de Kwaasteniet.
Geboren op 23-02-1893 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Klaasje is overleden op 02-12-1961, 68 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Willem de Kwaadsteniet( XII114)
en Klaasje Blom.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode te Gouderak
Adres: Van Oostendamstraat, Rotterdam
@I2218@Nicolaas Kerver.jpgKlaasje trouwde in Gouderak op 22-01-1921, 27 jaar oud met Nicolaas Kerver, 28 jaar oud.
Nicolaas Kerver is geboren op 31-03-1892 in Moordrecht. Nicolaas is overleden op 04-07-1977, 85 jaar oud, te Rotterdam.
Notitie(s) bij:
Beroep:arbeider bij gem. drinkwaterleiding Rotterdam
Adres: Van Oostendamstraat, Rotterdam
     Kinderen van Nicolaas en Klaasje:
XIV246)Klaasje Kerver.
XIV247)Margrietha Rebekka Kerver.
Geboren op 08-08-1921 in Moordrecht. Margrietha is overleden op 25-11-1972, 51 jaar oud, te Rotterdam.
XIV248)Wilhelmina Kerver.
XIV249)Simon Kerver.
Geboren op 30-01-1924 in Capelle a/d IJssel. Simon is overleden op 08-11-1985, 61 jaar oud, te Rotterdam.
XIV250)Aagje Cornelia Kerver.
XIV251)Cornelia Kerver.
XIV252)Johanna Kerver.

XIII171)Leendert de Kwaadsteniet.
Geboren op 16-02-1896 in Gouderak. Leendert is overleden op 03-05-1967, 71 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Willem de Kwaadsteniet( XII114)
en Klaasje Blom.
Notitie(s) bij:
Beroep:scheepsklinker later grondwerker
Persoon: Leendert was het enige kind uit het huwelijk van Willem de Kwaadsteniet en Klaasje Blom die met de juiste familienaam werd ingeschreven in de registers van de burgelijke stand.
Adres: Narcissenstraat 27a, Rotterdam
Leendert had een relatie met Johanna Hogendoorn
Johanna Hogendoorn is geboren op 22-02-1897 in Rotterdam. Johanna is overleden op 07-06-1979, 82 jaar oud..
Dochter van Arie Hogendoorn en Cornelia Evegroen.
Notitie(s) bij:
Adres: Narcissenstraat 27a, Rotterdam

XIII173)Arigje de Kwaasteniet.
Geboren op 26-05-1900 in Gouderak. Arigje is overleden op 19-11-1944, 44 jaar oud, te Moordrecht.
Dochter van Willem de Kwaadsteniet( XII114)
en Klaasje Blom.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Zowel Arigje de Kwaasteniet als haar kinderen Hendrika, Klaas en Gerard verdoold zijn omgekomen bij een luchtaanval in de nacht van 18 op 19 november 1944, waarbij hun woning aan de Stevensstraat te Moordrecht werd getroffen. De aanval was vermoedelijk gericht tegen de tapijtfabriek Stevens (K.V.T.) aldaar.
Arigje had een relatie met Gerard Verdoold
Gerard Verdoold is geboren op 31-05-1900 in Moordrecht. Gerard is overleden op 18-08-1990, 90 jaar oud, te Gouda.
Zoon van Dirk Verdoold en Hendrika van de Werken.
     Kinderen van Gerard en Arigje:
XIV253)Hendrika Verdoold.
Geboren op 03-05-1921 in Waddinxveen. Hendrika is overleden op 19-11-1944, 23 jaar oud, te Gouda.
XIV254)Willem Verdoold.
XIV255)Dirk Verdoold.
XIV256)Klaas Verdoold.
Geboren op 16-05-1925 in Moordrecht. Klaas is overleden op 19-11-1944, 19 jaar oud, te Gouda.
XIV257)Dirkje Geertruida Verdoold.
XIV258)Cornelia Verdoold.
XIV259)Gerard Verdoold.
Geboren op 04-02-1936 in Moordrecht. Gerard is overleden op 19-11-1944, 8 jaar oud, te Gouda.

XIII174)@I2239@Arie de Kwaasteniet k722 1928.jpgArie de Kwaasteniet.
Geboren op 24-02-1903 in Gouderak. Arie is overleden op 22-08-1978, 75 jaar oud, te Gouda.
Zoon van Willem de Kwaadsteniet( XII114)
en Klaasje Blom.
Notitie(s) bij:
Beroep:Elektricien van scheepsinstallaties
Adres: Bosboom Toussaintkade 7, Gouda
@I3193@Hendrika Wilhelmina Margaretha van Eijk 1928.jpgArie trouwde op 03-10-1928, 25 jaar oud met Hendrika Wilhelmina Margaretha van Eijk, 20 jaar oud.
Hendrika Wilhelmina Margaretha van Eijk is geboren op 17-11-1907 in Gouda. Hendrika is overleden op 16-04-1986, 78 jaar oud, te Gouda.
Dochter van Cornelis van Eijk en Wilhelmina Margaretha Hoosbeek.
Notitie(s) bij:
Adres: Bosboom Toussaintkade 7, Gouda
     Kinderen van Arie en Hendrika:
XIV260)Wilhelmina de Kwaasteniet.
XIV261)Cornelia de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV262)Willem de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV263)Annegien de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII177)@I2244@Jan de Kwaadsteniet k727 1928.jpgJan de Kwaadsteniet.
Geboren op 27-01-1893 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Jan is overleden op 28-10-1962, 69 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van DaniŽl de Kwaadsteniet( XII117)
en Jacoba Judith van der Velden.
Notitie(s) bij:
Beroep:broodbakker later havenarbeider
Adres: Heerjansstraat 8, Rotterdam
@I3220@Jacomijntje Oudewater 1928.jpgJan trouwde in Oostvoorne op 08-12-1921, 28 jaar oud met Jacomijntje Oudwater, 27 jaar oud.
Jacomijntje Oudwater is geboren op 04-02-1894 in Oostvoorne. Jacomijntje is overleden op 19-08-1988, 94 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Cornelis Johannes Oudwater en Aberina Man in 't Veld.
     Kinderen van Jan en Jacomijntje:
XIV264)@I3370@DaniŽl de Kwaadsteniet k1052 1928.jpgDaniŽl (Daan) de Kwaadsteniet.
Geboren op 20-06-1922 in Rotterdam.
XIV265)@I3372@Cornelis Johannes de Kwaadsteniet k1056.jpgCornelis Johannes de Kwaadsteniet.
Geboren op 02-11-1923 in Rotterdam.
XIV266)@I3371@Abraham de Kwaadsteniet K1055 1928.jpgAbraham de Kwaadsteniet.
Geboren op 02-11-1923 in Rotterdam.

XIII178)Arie de Kwaadsteniet.
Geboren op 24-10-1894 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Arie is overleden op 10-09-1980, 85 jaar oud, te Nieuwerkerk aan de IJssel.
Zoon van DaniŽl de Kwaadsteniet( XII117)
en Jacoba Judith van der Velden.
Notitie(s) bij:
Beroep:Stoker machinist stoomgemaal "Van Gennep" Nieuwerkerk aan de IJssel
Adres: Koningin Wilhelminastraat 7, Nieuwerkerk aan de IJssel
Arie trouwde in Ouderkerk aan de IJssel op 13-08-1920, 25 jaar oud met Artje Peterse, 19 jaar oud.
Artje Peterse is geboren op 21-08-1900 in Buren. Artje is overleden op 17-03-1966, 65 jaar oud, te Nieuwerkerk aan de IJssel.
Dochter van Peter Peterse en Adriana Willemse.
Notitie(s) bij:
Adres: Koningin Wilhelminastraat 7, Nieuwerkerk aan de IJssel
     Kinderen van Arie en Artje:
XIV267)DaniŽl de Kwaadsteniet.
Geboren op 18-12-1920 in Nieuwerkerk aan de IJssel.
XIV268)@I3377@Adriana de Kwaadsteniet k733 1937.jpgAdriana de Kwaadsteniet.
Geboren op 17-07-1924 in Nieuwerkerk aan de IJssel.

XIII179)Aagje de Kwaadsteniet.
Geboren op 05-11-1896 in Nieuwerkerk a/d IJssel. Aagje is overleden op 15-02-1964, 67 jaar oud, te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Dochter van DaniŽl de Kwaadsteniet( XII117)
en Jacoba Judith van der Velden.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode
Adres: 's Gravenweg 302, Nieuwerkerk aan de IJssel
Aagje trouwde in Nieuwerkerk aan de IJssel op 19-03-1920, 23 jaar oud met Arie Oosterom, 23 jaar oud.
Arie Oosterom is geboren op 13-08-1896 in Moordrecht. Arie is overleden op 31-12-1958, 62 jaar oud, te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Zoon van Cornelis Oosterom en Elizabeth Wiggerina Visser.
Notitie(s) bij:
Beroep:Tuindersknecht
Adres: 's Gravenweg 302, Nieuwerkerk aan de IJssel
     Kinderen van Arie en Aagje:
XIV269)Cornelis Oosterom.
XIV270)DaniŽl Oosterom.
XIV271)Elizabeth Wiggerina Oosterom.
XIV272)Jacoba Judith Oosterom.
XIV273)Arie Oosterom.

XIII180)@I2255@Arigje de Kwaadsteniet k496 1965.jpgArigje de Kwaadsteniet.
Geboren op 04-05-1899 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Arigje is overleden.
Dochter van DaniŽl de Kwaadsteniet( XII117)
en Jacoba Judith van der Velden.
Notitie(s) bij:
Adres: Boezemsingel 120, Rotterdam
@I2256@Jan Maarten de Bruin 1965.jpgArigje trouwde in Nieuwerkerk aan de IJssel op 05-06-1925, 26 jaar oud met Jan Maarten de Bruin, 26 jaar oud.
Jan Maarten de Bruin is geboren op 02-05-1899 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Jan is overleden op 05-05-1976, 77 jaar oud, te Rotterdam.
Notitie(s) bij:
Beroep:arbeider Gem. Drinkwaterleiding Rotterdam
Adres: Boezemsingel 120, Rotterdam
     Kinderen van Jan en Arigje:
XIV274)Leendert de Bruin.

XIII181)@I2258@Willem de Kwaadsteniet k734 1930.jpgWillem de Kwaadsteniet.
Geboren op 10-10-1901 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Willem is overleden op 31-10-1950, 49 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van DaniŽl de Kwaadsteniet( XII117)
en Jacoba Judith van der Velden.
Notitie(s) bij:
Beroep:beton- en grondwerker
@I3386@Fietje Regnerus Kooistra 1930.jpgWillem trouwde in Nieuwerkerk aan de IJssel op 06-05-1931, 29 jaar oud met Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra, 24 jaar oud.
Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra is geboren op 28-05-1906 in Haaksbergen. Fietje is overleden op 18-07-1984, 78 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Regnerus Annes Kooistra en Antje Bekkema.
     Kinderen van Willem en Fietje:
XIV275)@I3389@Daniel de Kwaadsteniet k1063.jpgDaniŽl de Kwaadsteniet.
Geboren op 15-09-1931 in Nieuwerkerk aan de IJssel.
XIV276)Antje (Annie) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV277)Jacoba Judith (Cobie) de Kwaadsteniet.

XIII182)@I2259@Jacobus de Kwaadsteniet k738.jpgJacobus de Kwaadsteniet.
Geboren op 04-05-1904 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Jacobus is overleden op 30-06-1965, 61 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van DaniŽl de Kwaadsteniet( XII117)
en Jacoba Judith van der Velden.
Notitie(s) bij:
Beroep:Grondwerker, havenarbeider
Adres: Brabantschestraat 51b, Rotterdam
@I3400@Maria Lighthart.jpgJacobus trouwde in Krimpen aan de IJssel op 14-11-1931, 27 jaar oud met Maria Ligthart, 25 jaar oud.
Maria Ligthart is geboren op 02-08-1906 in Krimpen aan de IJssel. Maria is overleden op 29-02-1980, 73 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Bastiaan Ligthart en Cornelia Boer.
Notitie(s) bij:
Adres: Brabantschestraat 51b, Rotterdam
     Kinderen van Jacobus en Maria:
XIV278)DaniŽl de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV279)Bastiaan de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII183)Adrianus de Kwaadsteniet.
Geboren op 03-05-1907 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Adrianus is overleden op 08-08-1984, 77 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van DaniŽl de Kwaadsteniet( XII117)
en Jacoba Judith van der Velden.
Notitie(s) bij:
Beroep:Havenarbeider
Adres: Sluiskreek 368, Rotterdam
Adrianus trouwde met Lena van de Bruinhorst
Lena van de Bruinhorst
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Gerard van de Bruinhorst en Lena Aaldijk.
     Kinderen van Adrianus en Lena:
XIV280)Jacoba Judith de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII184)Aagje de Kwaadsteniet.
Geboren op 14-04-1894 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Aagje is overleden op 20-05-1978, 84 jaar oud, te Nieuwerkerk aan de IJssel.
Dochter van Jan Vink de Kwaadsteniet( XII118)
en Sijgje van der Velden.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode
Adres: Prins Bernhardlaan 2, Waddinxveen
Aagje trouwde in Nieuwerkerk aan de IJssel op 12-12-1919, 25 jaar oud met Izašk Honkoop, 27 jaar oud.
Izašk Honkoop is geboren op 14-07-1892 in Stolwijk. Izašk is overleden op 29-10-1959, 67 jaar oud, te Waddinxveen.
Notitie(s) bij:
Adres: Prins Bernhardlaan 2, Waddinxveen
     Kinderen van Izašk en Aagje:
XIV281)Johanna Honkoop.
Geboren op 09-03-1920 in Waddinxveen. Johanna is overleden op 01-04-1921, 1 jaar oud, te Waddinxveen.
XIV282)Johanna Honkoop.
XIV283)Jan Wijnand Honkoop.
Geboren op 28-11-1929 in Waddinxveen. Jan is overleden op 18-09-1959, 29 jaar oud, te Gouda.

XIII185)Arigje Jacoba de Kwaadsteniet.
Geboren op 28-10-1895 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Arigje is overleden op 28-06-1986, 90 jaar oud, te Gouda.
Dochter van Jan Vink de Kwaadsteniet( XII118)
en Sijgje van der Velden.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode later winkelierster te Utrecht
Adres: Land voor water 15, Moordrecht
Arigje trouwde in Utrecht op 23-09-1942, 46 jaar oud met Johannes Antonius de Vos, 60 jaar oud.
Johannes Antonius de Vos is geboren op 14-09-1882 in Amersfoort. Johannes is overleden op 15-03-1963, 80 jaar oud, te Utrecht.
Zoon van Krijn de Vos en Cornelia Jacobs.
Notitie(s) bij:
Beroep:Kelner later winkelier
Adres: Land voor water 15, Moordrecht

XIII186)Adriana de Kwaadsteniet.
Geboren op 16-05-1899 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Adriana is overleden op 08-12-1968, 69 jaar oud, te Gouda.
Dochter van Jan Vink de Kwaadsteniet( XII118)
en Sijgje van der Velden.
Notitie(s) bij:
Beroep:Naaister
Adres: Stevensstraat 65, Moordrecht
Adriana had een relatie met Leendert Arie de Jong
Leendert Arie de Jong is geboren op 10-08-1899 in Berkenwoude. Leendert is overleden op 29-06-1984, 84 jaar oud, te Gouda.
Zoon van Jan de Jong en Bastiaantje van den Berg.
Notitie(s) bij:
Beroep:expeditieknecht
Adres: Stevensstraat 65, Moordrecht
     Kinderen van Leendert en Adriana:
XIV284)Jan Pieter de Jong.
XIV285)Pieter de Jong.
XIV286)Sijgje Janna Johanna de Jong.
XIV287)Bastiaantje de Jong.
XIV288)Klaas de Jong.
XIV289)Aagje de Jong.
XIV290)Adri de Jong.

XIII194)@I2285@Marrigje de Kwaadsteniet k505 1928.jpgMarrigje de Kwaadsteniet.
Geboren op 03-09-1907 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Marrigje is overleden op 14-01-1996, 88 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Arie de Kwaadsteniet( XII124)
en Johanna Verkaik.
Notitie(s) bij:
Adres: Thamerdijk, Rotterdam
@I2286@Willem Mooij 1928.jpgMarrigje trouwde in Rotterdam op 03-01-1930, 22 jaar oud met Willem Mooij, 25 jaar oud.
Willem Mooij is geboren op 03-11-1904 in Vreeswijk. Willem is overleden op 04-02-1992, 87 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Martinus Mooij en Jacoba Cornelia Wessels.
Notitie(s) bij:
Adres: Thamerdijk, Rotterdam
     Kinderen van Willem en Marrigje:
XIV291)Martinus Mooij.
XIV292)Johanna Mooij.
XIV293)Willem Mooij.
XIV294)Jacoba Cornelia Mooij.
XIV295)Margje Mooij.

XIII195)Arie de Kwaadsteniet.
Geboren op 13-02-1909 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Arie is overleden op 31-03-1976, 67 jaar oud, te Berkel en Rodenrijs.
Zoon van Arie de Kwaadsteniet( XII124)
en Johanna Verkaik.
Notitie(s) bij:
Beroep:Grondwerker wegenbouw
Arie trouwde in Nieuwerkerk aan de IJssel op 20-06-1930, 21 jaar oud met Johanna Verhoef, 22 jaar oud.
Johanna Verhoef is geboren op 13-04-1908 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Johanna is overleden op 25-11-1973, 65 jaar oud, te Gouda.
Dochter van Teunis Verhoef en Elisabeth Wingerden.
     Kinderen van Arie en Johanna:
XIV296)Arie de Kwaadsteniet.
Geboren op 27-11-1930 in Nieuwerkerk aan de IJssel.
XIV297)Elisabeth de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV298)Teunis de Kwaadsteniet.
Geboren op 05-09-1939 in Nieuwerkerk aan de IJssel.

XIII196)@I2295@Jacob de Kwaadsteniet k747 1936.jpgJacob de Kwaadsteniet.
Geboren op 04-08-1911 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Jacob is overleden op 13-06-1980, 68 jaar oud, te Gouda.
Zoon van Arie de Kwaadsteniet( XII124)
en Johanna Verkaik.
Notitie(s) bij:
Beroep:Grondwerker wegenbouw
Adres: Nieuwerkerk aan de IJssel
@I3430@Adriana Ritskes 1936.jpgJacob trouwde in Krimpen aan de IJssel op 19-12-1936, 25 jaar oud met Adriana Ritskes, 21 jaar oud.
Adriana Ritskes is geboren op 24-09-1915 in Krimpen aan de IJssel. Adriana is overleden op 15-03-1995, 79 jaar oud, te Gouda.
Dochter van Douwe Ritskes en Grietje Visser.
Notitie(s) bij:
Adres: Nieuwerkerk aan de IJssel
     Kinderen van Jacob en Adriana:
XIV299)Arie de Kwaadsteniet.
XIV300)Grietje de Kwaadsteniet.

XIII197)Aagje de Kwaadsteniet.
Geboren op 13-08-1913 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Aagje is overleden op 04-10-1985, 72 jaar oud, te Alphen a/d Rijn.
Dochter van Arie de Kwaadsteniet( XII124)
en Johanna Verkaik.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode
Adres: Vinkebuurt 16, Zwammerdam
Aagje trouwde in Nieuwerkerk aan de IJssel op 28-04-1945, 31 jaar oud met Steven Koster, 33 jaar oud.
Steven Koster is geboren op 23-10-1911 in Zwammerdam. Steven is overleden op 10-11-1984, 73 jaar oud, te Alphen a/d Rijn.
Zoon van Steven Koster en Johanna Catharina Oosterom.
Notitie(s) bij:
Beroep:Scheepmaker later transportarbeider en grondwerker
Adres: Vinkebuurt 16, Zwammerdam

XIII198)Aaltje de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Arie de Kwaadsteniet( XII124)
en Johanna Verkaik.
Aaltje trouwde met Cornelis Zwanenburg
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Cornelis Zwanenburg
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Pieter Johannes Zwanenburg en Cornelia Bakker.
     Kinderen van Cornelis en Aaltje:
XIV301)Pieter Zwanenburg.
XIV302)Johanna Zwanenburg.
XIV303)Arie Zwanenburg.

XIII199)Adrianus de Kwaadsteniet.
Geboren op 21-11-1919 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Adrianus is overleden op 25-09-1991, 71 jaar oud, te Nieuwerkerk aan de IJssel.
Zoon van Arie de Kwaadsteniet( XII124)
en Johanna Verkaik.
Notitie(s) bij:
Beroep:Uitvoerder wegenbouw
Adres: Nieuwerkerk aan de IJssel
Adrianus trouwde met Martijntje Lena Kalisvaart
Martijntje Lena Kalisvaart
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Cornelis Kalisvaart en Aagje Maria Stofbergen.
     Kinderen van Adrianus en Martijntje:
XIV304)Aagje Maria de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV305)Arie de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV306)Johanna de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV307)Cornelis de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV308)Martijntje Lena (Tineke) de Kwaadsteniet.

XIII200)Gerrigje Maria de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Arie de Kwaadsteniet( XII124)
en Johanna Verkaik.
Gerrigje trouwde met Johannes Cornelis Kardux
Johannes Cornelis Kardux is geboren op 17-09-1918 in Rotterdam. Johannes is overleden op 12-09-2005, 86 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Gerardus Marinus Kardux en Cornelia Noorhoek.
Notitie(s) bij:
Beroep:Timmerman
Adres: Rotterdam
     Kinderen van Johannes en Gerrigje:
XIV309)Johanna Cornelia Kardux.
XIV310)Ilona Adriana Kardux.

XIII202)Jannetje de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Arie de Kwaadsteniet( XII124)
en Johanna Verkaik.
Jannetje trouwde met Gerrit Adriaan den Haan
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Gerrit Adriaan den Haan
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Cornelis den Haan en Kaatje Rijnberg.
     Kinderen van Gerrit en Jannetje:
XIV311)Kathy den Haan.
XIV312)Johanna den Haan.
XIV313)Cornelis den Haan.

XIII221)Adriana de Kwaadsteniet.
Geboren op 20-11-1898 in Rotterdam. Adriana is overleden op 25-10-1981, 82 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Hendrik de Kwaadsteniet( XII134)
en Alida Dullaart.
Notitie(s) bij:
Beroep:dienstbode, later huishoudster
Adriana trouwde in Rotterdam op 15-08-1928, 29 jaar oud met Johannes Pieter van der Laan, 24 jaar oud.
      De relatie werd beŽindigd op 18-01-1963.
Johannes Pieter van der Laan is geboren op 16-01-1904 in Rotterdam. Johannes is overleden op 03-10-1981, 77 jaar oud, te 's Gravenhage.
Zoon van van der Johannes Jacobus en Adriana Wilhelmina Martina van Look.
Notitie(s) bij:
Beroep:dames en herenkapper
     Kinderen van Johannes en Adriana:
XIV314)Adriana Hendrika van der Laan.
Geboren op 24-09-1929 in Rotterdam. Adriana is overleden op 14-08-1947, 17 jaar oud, te Sommelsdijk.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Adrana Hendrika is verdronken

XIII222)Lena de Kwaadsteniet.
Geboren op 28-06-1900 in Rotterdam. Lena is overleden op 04-03-1987, 86 jaar oud, te Brielle.
Dochter van Hendrik de Kwaadsteniet( XII134)
en Alida Dullaart.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode
Lena trouwde in Heenvliet op 28-04-1927, 26 jaar oud met Hermanus Adrianus Hoepel, 28 jaar oud.
Hermanus Adrianus Hoepel is geboren op 05-11-1898 in Heenvliet. Hermanus is overleden op 05-04-1976, 77 jaar oud, te Heenvliet.
     Kinderen van Hermanus en Lena:
XIV315)Pieter Hoepel.
XIV316)Hendrik Hoepel.

XIII225)Frederika de Kwaadsteniet.
Geboren op 05-08-1908 in Rotterdam. Frederika is overleden op 21-02-1988, 79 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Hendrik de Kwaadsteniet( XII134)
en Hugerina Johanna van der Meer.
Notitie(s) bij:
Beroep:hulp in de huishouding
Frederika had een relatie met Pieter van Weelden
Pieter van Weelden is geboren op 09-07-1909 in Rotterdam. Pieter is overleden op 11-05-1978, 68 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Eimert van Weelden en Aaltje de Zeeuw.
     Kinderen van Pieter en Frederika:
XIV317)Eimert van Weelden.
XIV318)Hugerina Johanna van Weelden.
XIV319)Hendrik van Weelden.

XIII226)Pietertje Hendrika de Kwaadsteniet.
Geboren op 15-08-1909 in Rotterdam. Pietertje is overleden op 10-08-1947, 37 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Hendrik de Kwaadsteniet( XII134)
en Hugerina Johanna van der Meer.
Notitie(s) bij:
Beroep:hulp in de huishouding
Pietertje trouwde met Hendrik Gouwen
Hendrik Gouwen
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
     Kinderen van Hendrik en Pietertje:
XIV320)Adriaantje Centijna Gouwen.
XIV321)Hugerina Johanna Gouwen.

XIII227)Teuntje de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Hendrik de Kwaadsteniet( XII134)
en Hugerina Johanna van der Meer.
Teuntje trouwde met Cornelis Koppenol
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Cornelis Koppenol
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
     Kinderen van Cornelis en Teuntje:
XIV322)Cornelis Koppenol.
XIV323)Hugerina Koppenol.
XIV324)Geertruida Wilhelmina Koppenol.
XIV325)Hendrik Koppenol.

XIII231)Willem de Kwaadsteniet.
Geboren op 04-10-1917 in Rotterdam. Willem is overleden op 13-06-1979, 61 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Hendrik de Kwaadsteniet( XII134)
en Hugerina Johanna van der Meer.
Notitie(s) bij:
Beroep:Bankwerker, later onderhoudsmonteur
Adres: Palestinastraat 100b, Rotterdam
Willem trouwde met Geertruida Faas
Geertruida Faas
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Dirk Nicolaas Faas en Lena Oudenaarden.
     Kinderen van Willem en Geertruida:
XIV326)Leni de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV327)Hugerina Johanna de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV328)Geertruida de Kwaadsteniet.
XIV329)Hendrik de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII232)Leendert de Kwaadsteniet.
Geboren op 06-03-1919 in Rotterdam. Leendert is overleden op 27-08-1983, 64 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Hendrik de Kwaadsteniet( XII134)
en Hugerina Johanna van der Meer.
Notitie(s) bij:
Beroep:Opzichter gemeentewerken
Adres: Dijkstraat 4c, Rotterdam
Leendert trouwde met Casperina Johanna Claus
Casperina Johanna Claus
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Casper Johannes Claus en Geertruida Hogerwaard.
     Kinderen van Leendert en Casperina:
XIV330)Geertruida (Truus) de Kwaadsteniet.
XIV331)Hugerina Johanna de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV332)Erna Regina de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII233)Cornelia de Kwaadsteniet.
Dochter van Hendrik de Kwaadsteniet( XII134)
en Hugerina Johanna van der Meer.
Cornelia ging een relatie aan met Abraham Tienhoven
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Abraham Tienhoven (Geen verdere gegevens bekend.)
     Kinderen van Abraham en Cornelia:
XIV333)Hendrik Tienhoven.
XIV334)Adriana Elisabeth Tienhoven.
XIV335)Hugerina Johanna Tienhoven.
XIV336)Annelies Tienhoven.
XIV337)Arie Tienhoven.

XIII236)@I2557@August Robert de kwaadsteniet k765 1952.jpgAugust Robert de Kwaadsteniet.
Geboren op 04-08-1901 in Rotterdam. August is overleden op 01-10-1959, 58 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Willem de Kwaadsteniet( XII138)
en Caroline Ottilie Laux.
Notitie(s) bij:
Beroep:Boekhouder, later journalist, chef-redacteur
Persoon: Journalist; leraar MO staatsinrichting en statistiek; lid van de Provinciale Staten Zuid-Holland van 1946 tot 1958; van 1949-1959 lid van de gemeenteraad Rotterdam voor de ARP; secretaris Centrale AR Kiesvereniging Rotterdam; chef-redacteur van dagblad Trouw
Adres: Spoorsingel 51b, Rotterdam
@I3503@Elisabeth Wilhelmina Gilhuis 1952.jpgAugust trouwde in Rotterdam op 10-08-1927, 26 jaar oud met Elisabeth Wilhelmina Gilhuis, 26 jaar oud.
Elisabeth Wilhelmina Gilhuis is geboren op 18-02-1901 in Rotterdam. Elisabeth is overleden op 10-07-1982, 81 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Coenraad Gilhuis en Maria Hogervorst.
Notitie(s) bij:
Adres: Spoorsingel 51b, Rotterdam
     Kinderen van August en Elisabeth:
XIV338)@I3506@Willem de Kwaadsteniet k766 1952.jpgWillem de Kwaadsteniet.
Geboren op 05-10-1928 in Rotterdam.
XIV339)@I3507@Coenraad jan de kwaadsteniet k767 1952.jpgCoenraad Jan de Kwaadsteniet.
Geboren op 10-05-1932 in Rotterdam.
XIV340)@I3508@Otilie Carolina de Kwaadsteniet k768 1952.jpgOttilie Carolina de Kwaadsteniet.
Geboren op 09-11-1935 in Rotterdam.

XIII237)@I2558@Leendert de kwaadsteniet k532 1920.jpgLeendert de Kwaadsteniet.
Geboren op 18-07-1903 in Rotterdam. Leendert is overleden op 22-05-1985, 81 jaar oud, te 's Gravenhage.
Zoon van Willem de Kwaadsteniet( XII138)
en Caroline Ottilie Laux.
Notitie(s) bij:
Beroep:Drogist
Adres: Willem III straat 36, 's Gravenhage
Leendert trouwde in Rotterdam op 01-08-1928, 25 jaar oud met Johanna Helena van Wijck, 22 jaar oud.
Johanna Helena van Wijck is geboren op 28-08-1905 in Terneuzen. Johanna is overleden op 21-02-1988, 82 jaar oud, te 's Gravenhage.
Dochter van David van Wijck en Pieternella Iemkjen Schijf.
Notitie(s) bij:
Adres: Willem III straat 36, 's Gravenhage

XIII238)@I2559@Friedrich de Kwaadsteniet K533 1920.jpgFriedrich de Kwaadsteniet.
Geboren op 30-01-1906 in Rotterdam. Friedrich is overleden op 04-11-1944, 38 jaar oud, te Harderwijk.
Zoon van Willem de Kwaadsteniet( XII138)
en Caroline Ottilie Laux.
Notitie(s) bij:
Beroep:Boekhandelaar
Adres: Walenburgerweg 80ab, Rotterdam
Friedrich trouwde in Rotterdam op 02-11-1938, 32 jaar oud met Hendrika Huizinga, 32 jaar oud.
Hendrika Huizinga is geboren op 10-09-1906 in Watergraafsmeer. Hendrika is overleden op 27-05-1987, 80 jaar oud, te Hoogeveen.
Dochter van Johannes Huizinga en Aaltje Westerink.
Notitie(s) bij:
Beroep:Boekhandelaar
     Kinderen van Friedrich en Hendrika:
XIV341)Otillie Geertje de Kwaadsteniet.
Geboren op 02-04-1939 in Rotterdam.

XIII239)@I2572@Leendert de Kwaadsteniet k772 1927.jpgLeendert de Kwaadsteniet.
Geboren op 13-04-1908 in Rotterdam. Leendert is overleden op 28-12-1961, 53 jaar oud, te Schiedam.
Zoon van Cornelis de Kwaadsteniet( XII140)
en Eva Johanna van den Nieuwendijk.
Notitie(s) bij:
Beroep:Betonwerker
Adres: Boerhavelaan 94b, Rotterdam
Leendert trouwde in Rotterdam op 06-04-1932, 23 jaar oud met Saartje Hoogstadt, 29 jaar oud.
Saartje Hoogstadt is geboren op 28-08-1902 in Rotterdam. Saartje is overleden op 19-05-1982, 79 jaar oud, te Schiedam.
Dochter van Willem Hoogstadt en Martina Elisabeth van de Peppel.
Notitie(s) bij:
Adres: Boerhavelaan 94b, Rotterdam
     Kinderen van Leendert en Saartje:
XIV342)Martina Elisabeth de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV343)Eva Johanna de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV344)Cornelis Willem de Kwaadsteniet.

XIII241)@I2574@Aren de Kwaadsteniet k776 1927.jpgAren de Kwaadsteniet.
Geboren op 26-06-1910 in Rotterdam. Aren is overleden op 12-09-1972, 62 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Cornelis de Kwaadsteniet( XII140)
en Eva Johanna van den Nieuwendijk.
Notitie(s) bij:
Beroep:Aannemer
Overlijden: Begraven te Kaapstad, Zuid Afrika
A) Aren trouwde in Rotterdam op 02-09-1931, 21 jaar oud met Maaike Bezemer, 20 jaar oud.
      De relatie werd beŽindigd op 28-12-1945.
Maaike Bezemer is geboren op 04-02-1911 in Rotterdam. Maaike is overleden op 15-11-1979, 68 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Jan Bezemer en Sara den Ouden.
B) Aren trouwde in Rotterdam op 24-04-1946, 35 jaar oud met Helena Johanna Sophia Kromwijk, 33 jaar oud.
Helena Johanna Sophia Kromwijk is geboren op 01-10-1912 in Rotterdam. Helena is overleden in 1974, 61 jaar oud, te Kaapstad (RSA).
Dochter van Johannes Andries Kromwijk en Helena Ruijters.
     Kinderen van Aren en Maaike:
XIV345)Eva Johanna de Kwaadsteniet.
Geboren op 21-12-1931 in Rotterdam.
XIV346)Jan de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV347)Cornelia de Kwaadsteniet.
XIV349)Maria Anthonia de Kwaadsteniet.
Geboren op 17-07-1943 in Rotterdam. Maria is overleden op 01-09-1991, 48 jaar oud, te Rotterdam.
Notitie(s) bij:
Adres: Dr. Zamenhofstraat 40a, Rotterdam
XIV350)Ronald Peter de Kwaadsteniet.
Geboren op 01-05-1946 in Rotterdam. Ronald is overleden op 01-09-1985, 39 jaar oud, te Rotterdam.
Notitie(s) bij:
Beroep:Timmerman
Geboorte: Ronald Peter vormt een tweeling met Leonardus
XIV351)Leonardus de Kwaadsteniet.
Geboren op 01-05-1946 in Rotterdam.
     Kinderen van Aren en Helena:
XIV348)Dolores Francisca Helena de Kwaadsteniet.
XIV352)William Roland de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV353)Hedy Carmensita de Kwaadsteniet.

XIII242)@I2575@Teunis de Kwaadsteniet k786 1927.jpgTeunis (Theo) de Kwaadsteniet.
Geboren op 30-10-1911 in Rotterdam. Theo is overleden op 30-09-1994, 82 jaar oud, te Den Haag.
Zoon van Cornelis de Kwaadsteniet( XII140)
en Eva Johanna van den Nieuwendijk.
Notitie(s) bij:
Beroep:Aannemer
Adres: Kaapstad (RSA)
Theo trouwde met Hendrika (Hedy) van der Schee
Hendrika (Hedy) van der Schee
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Krijn Reinier van der Schee en Hendrika Drent.
     Kinderen van Theo en Hedy:
XIV354)Paul Theodore (Paul) de Kwaadsteniet.
XIV355)Victor Hendrik (Victor) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV356)Desirťe Margaretha Ilona (Desirťe) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII243)@I2576@Willem de Kwaadsteniet k790 1927.jpgWillem de Kwaadsteniet.
Geboren op 08-06-1913 in Rotterdam. Willem is overleden op 05-04-1978, 64 jaar oud, te Kaapstad (RSA).
Zoon van Cornelis de Kwaadsteniet( XII140)
en Eva Johanna van den Nieuwendijk.
A) Willem trouwde in Rotterdam op 17-02-1937, 23 jaar oud met Johanna Maria Blom, 31 jaar oud.
      De relatie werd beŽindigd op 03-08-1962.
Johanna Maria Blom is geboren op 24-05-1905 in Rotterdam. Johanna is overleden op 26-07-1984, 79 jaar oud, te Oosterbeek.
Dochter van Gerrit Blom en Johanna Susanna Diteweg.
B) Willem trouwde met Mijntje van Zwienen
Mijntje van Zwienen
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Willem van Zwienen en Boutje Hartkamp.
     Kinderen van Willem en Johanna:
XIV357)Willem de Kwaadsteniet.
Geboren op 28-07-1937 in Rotterdam. Willem is overleden op 01-10-1937, 65 dagen oud, te Rotterdam.
XIV358)Rudolph Valentijn de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV359)Johan Willem (Hans) de Kwaadsteniet.

XIII244)@I2577@Neeltje de Kwaadsteniet k540 1927.jpgNeeltje de Kwaadsteniet.
Geboren op 24-08-1914 in Rotterdam. Neeltje is overleden op 08-01-1970, 55 jaar oud, te Schiedam.
Dochter van Cornelis de Kwaadsteniet( XII140)
en Eva Johanna van den Nieuwendijk.
Notitie(s) bij:
Adres: Dirk Schšferplein 30, Schiedam
Neeltje trouwde met Teunis van Neutegem
Teunis van Neutegem
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
     Kinderen van Teunis en Neeltje:
XIV360)Aart Teunis van Neutegem.
XIV361)Evert Johannes van Neutegem.
XIV362)Bernhard van Neutegem.
XIV363)Robert van Neutegem.

XIII245)@I2583@Adriana de Kwaadsteniet k541 1927.jpgAdriana de Kwaadsteniet.
Geboren op 13-12-1916 in Rotterdam. Adriana is overleden op 10-04-1996, 79 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Cornelis de Kwaadsteniet( XII140)
en Eva Johanna van den Nieuwendijk.
Adriana trouwde met Wijnand Krijgsman
Wijnand Krijgsman
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Wijnand Krijgsman en Saartje Schouten.
     Kinderen van Wijnand en Adriana:
XIV364)Evert Johannes Krijgsman.
XIV365)Jacques Krijgsman.
XIV366)Ria Anthonia Krijgsman.
XIV367)Anneka Adriana Sarina Krijgsman.

XIII246)Johanna Eva de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Cornelis de Kwaadsteniet( XII140)
en Eva Johanna van den Nieuwendijk.
A) Johanna trouwde met Jan Bezemer
Jan Bezemer is geboren op 08-12-1903 in Rotterdam. Jan is overleden op 10-12-1988, 85 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Jan Bezemer en Sara den Ouden.
Notitie(s) bij:
Beroep:Bouwvakker
     Kinderen van Jan en Johanna:
XIV369)Cornelis Bezemer.
XIV370)Elizabeth Bezemer.
     Kinderen van Johanna:
XIV368)Dick de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII247)Cornelia de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Cornelis de Kwaadsteniet( XII140)
en Eva Johanna van den Nieuwendijk.
Cornelia trouwde met Gerrit van der Jagt
Gerrit van der Jagt is geboren op 09-07-1915 in Rotterdam. Gerrit is overleden in 1991, 75 jaar oud, te Rotterdam.

XIII248)Marinus de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Cornelis de Kwaadsteniet( XII140)
en Eva Johanna van den Nieuwendijk.
Marinus trouwde met Janna Swart
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Janna Swart
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Wiecher Swart en Jacoba Hendrika Hendriks.
     Kinderen van Marinus en Janna:
XIV371)Jacobus Hendrikus (Jaap) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV372)Eva Johanna (Eef) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV373)Wiecher de Kwaadsteniet.
XIV374)Marinus (Rien) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV375)Anna Gerarda (Anneke) de Kwaadsteniet.
XIV376)Jacqueline (Sjakkelien) de Kwaadsteniet.

XIII249)@I2601@Hendrik de Kwaadsteniet k801 1927.jpgHendrik de Kwaadsteniet.
Geboren op 20-01-1925 in Rotterdam. Hendrik is overleden in 2001, 75 jaar oud..
Zoon van Cornelis de Kwaadsteniet( XII140)
en Eva Johanna van den Nieuwendijk.
Notitie(s) bij:
Beroep:Aannemer
Adres: Bellville (RSA)
*: Van 30-07-1955 tot ?
Hendrik trouwde met Roelofje Kragt
Roelofje Kragt
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Gerrit Kragt en Willempje Drost.
     Kinderen van Hendrik en Roelofje:
XIV377)Willy de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV378)Evert Johan (Hans) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV379)Irene de Kwaadsteniet.

XIII250)Leendert de Kwaadsteniet.
Geboren op 07-03-1914 in Rotterdam. Leendert is overleden op 16-12-1984, 70 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Leendert de Kwaadsteniet( XII141)
en Elizabeth Adriana Noordijk.
Notitie(s) bij:
Beroep:Aannemer van betonwerken
Adres: Moorselplaats 59, Rotterdam
Leendert had een relatie met Johanna Post
Johanna Post
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Leendert Post en Teuntje Nederlof.
     Kinderen van Leendert en Johanna:
XIV380)Leendert de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIII251)Suzanna Johanna de Kwaadsteniet.
Geboren op 27-08-1915 in Rotterdam. Suzanna is overleden op 02-11-1983, 68 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Leendert de Kwaadsteniet( XII141)
en Elizabeth Adriana Noordijk.
Suzanna trouwde met Abraham Kool
Abraham Kool
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Gerrit Kool en Van Tienhoven.
     Kinderen van Abraham en Suzanna:
XIV381)Gerrit Kool.
XIV382)Elisabeth Juliana Kool.
XIV383)Leendert Kool.

XIII252)Adrianus (Adri) de Kwaadsteniet.
Geboren op 25-04-1917 in Rotterdam. Adri is overleden op 15-10-2006, 89 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Leendert de Kwaadsteniet( XII141)
en Elizabeth Adriana Noordijk.
Notitie(s) bij:
Beroep:Aannemer bouwerken
Adres: Rotterdam
Adri trouwde in Rotterdam op 01-05-1946, 29 jaar oud met Maartje Havenaar, 29 jaar oud.
Maartje Havenaar is geboren op 18-11-1916 in Rotterdam. Maartje is overleden op 01-01-2006, 89 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Dirk Havenaar en Alida Adriana Petronella Pieters.
     Kinderen van Adri en Maartje:
XIV384)Alida Adriana Petronella de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XIV385)Leendert de Kwaadsteniet.

XIII253)Johanna Wilhelmina de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Leendert de Kwaadsteniet( XII141)
en Elizabeth Adriana Noordijk.
Johanna trouwde met Leendert Arie Kool
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Leendert Arie Kool
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Gerrit Kool en Van Tienhoven.
     Kinderen van Leendert en Johanna:
XIV386)Gerda Hendrika Kool.
XIV387)Leendert Kool.
XIV388)Johan Willem Kool.

XIII254)Hendrik de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Leendert de Kwaadsteniet( XII141)
en Elizabeth Adriana Noordijk.
Hendrik trouwde met Maria van Leeuwen
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Maria van Leeuwen
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Johan Eliza van Leeuwen en Teuntje Edenburg.
     Kinderen van Hendrik en Maria:
XIV389)Johanna Elizabeth de Kwaadsteniet.

Generatie XIV


XIV1)@I2650@Johanna Dirkje de Quaasteniet K554 1955.jpgJohanna Dirkje de Quaasteniet.
Geboren op 23-04-1916 in Loosduinen. Johanna is overleden op 18-12-1990, 74 jaar oud, te Wateringen.
Dochter van Adrianus de Quaasteniet( XIII44)
en Dirkje Elisabeth Adriaantje Wetsteijn.
Notitie(s) bij:
Adres: Wateringen
@I2651@Cornelis Zonneveld 1955.jpgJohanna trouwde in Loosduinen op 04-02-1938, 21 jaar oud met Cornelis Zonneveld, 22 jaar oud.
Cornelis Zonneveld is geboren op 15-10-1915 in Maasland. Cornelis is overleden op 20-04-1958, 42 jaar oud, te Wateringen.
Zoon van Cornelis Zonneveld en Pieternella van der Ende.
Notitie(s) bij:
Beroep:Tuinarbeider
Adres: Wateringen
     Kinderen van Cornelis en Johanna:
XV1)Petronella Zonneveld.
XV2)Adrianus Zonneveld.
XV3)Dirkje Elisabeth Maria Zonneveld.
XV4)Cornelis Zonneveld.
XV5)Joke Zonneveld.
XV6)Elly Zonneveld.
XV7)Wilma Zonneveld.
XV8)Rudy Zonneveld.

XIV2)Dirkje Johanna de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Adrianus de Quaasteniet( XIII44)
en Dirkje Elisabeth Adriaantje Wetsteijn.
Dirkje trouwde met Jozias Marius de Veij
Jozias Marius de Veij is geboren op 23-11-1918 in Rilland Bath. Jozias is overleden op 13-07-1970, 51 jaar oud, te Krabbendijke.
Zoon van Jozias Marius de Veij en Pieternella Adriana van Marelen.
Notitie(s) bij:
Adres: Krabbendijke
     Kinderen van Jozias en Dirkje:
XV9)Jozias Marius de Veij.
XV10)Dirkje Adriana Elisabeth de Veij.
XV11)Adriana Pieternella de Veij.
XV12)Marie de Veij.
XV13)Cornelia Jacoba de Veij.

XIV3)@I2671@Cornelis de Quaasteniet k812 1955.jpgCornelis (Cees) de Quaasteniet.
Geboren op 30-03-1920 in Wateringen. Cees is overleden op 01-11-1994, 74 jaar oud, te Blaricum.
Zoon van Adrianus de Quaasteniet( XIII44)
en Dirkje Elisabeth Adriaantje Wetsteijn.
Notitie(s) bij:
Beroep:Tuinarbeider
@I3223@Wilhelmina Martina Spaans +k812 1955.jpgCees trouwde in 's Gravenhage op 19-09-1945, 25 jaar oud met Wilhelmina Martina (Wil) Spaans, 24 jaar oud.
Wilhelmina Martina (Wil) Spaans is geboren op 22-03-1921 in Poeldijk. Wil is overleden op 20-10-1982, 61 jaar oud, te Amsterdam.
Dochter van Pieter Spaans en Catherina van der Sar.
     Kinderen van Cees en Wil:
XV14)Adrianus (Aad) de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV15)Catherina (Ina) de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV16)Pieter de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV17)Cornelis (Cor) de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV18)Dirk Engelbertus Adrianus (Dick) de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV19)Jan Nicolaas Adrianus (Jan) de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV4)Petronella de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Adrianus de Quaasteniet( XIII44)
en Dirkje Elisabeth Adriaantje Wetsteijn.
@I2673@Pieter Hamel +k557 1955.jpgPetronella trouwde met Pieter Hamel
Pieter Hamel is geboren op 23-05-1920 in 's Gravenhage. Pieter is overleden op 09-12-1955, 35 jaar oud, te 's Gravenhage.
Zoon van Pieter Hamel en Neeltje Jacoba Burger.
     Kinderen van Pieter en Petronella:
XV20)Andries Hamel.
XV21)Pieter Hamel.
XV22)Dirkje Elisabeth Adriaantje Hamel.
XV23)Petronella Jacoba Hamel.

XIV5)@I2680@Pieter de Quaasteniet k819 1955.jpgPieter de Quaasteniet.
Geboren op 27-05-1924 in Monster. Pieter is overleden op 08-04-2004, 79 jaar oud, te Naaldwijk.
Zoon van Adrianus de Quaasteniet( XIII44)
en Dirkje Elisabeth Adriaantje Wetsteijn.
Notitie(s) bij:
Beroep:Tuinarbeider
Overlijden: Overleden in verpleeghuis Naaldhorst te Naaldwijk
Pieter had een relatie met Petronella Dina (Nel) van der Schoor
Petronella Dina (Nel) van der Schoor (Geen verdere gegevens bekend.)
Dochter van Pieter van der Schoor en Martijntje Kluijver.
     Kinderen van Pieter en Nel:
XV24)Adrianus de Quaasteniet.
Geboren op 16-02-1951 in Poeldijk. Adrianus is overleden op 05-10-1953, 2 jaar oud, te Poeldijk.
XV25)Pieter (Piet) de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV26)Cornelis de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV27)Martine Elisabeth (Tineke) de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV28)Frank de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV29)Nicolaas (Nic) de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV30)Adrianus (Arjan) de Quaasteniet.

XIV6)Elisabeth de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Adrianus de Quaasteniet( XIII44)
en Dirkje Elisabeth Adriaantje Wetsteijn.
Elisabeth trouwde met Cornelis Dammes Lodder
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Cornelis Dammes Lodder
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Pleun Lodder en Jannetje van 't Zelfde.
     Kinderen van Cornelis en Elisabeth:
XV31)Dirkje Lodder.
XV32)Pleun Lodder.
XV33)Andrť Lodder.

XIV7)Lena de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Adrianus de Quaasteniet( XIII44)
en Dirkje Elisabeth Adriaantje Wetsteijn.
Lena ging een relatie aan met Hendrik Luinenburg
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Hendrik Luinenburg
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Lieuwe Luinenburg en Rinske Folkertsma.
     Kinderen van Hendrik en Lena:
XV34)Otto Louis Luinenburg.
XV35)Robert Luinenburg.
XV36)Irene Elisabeth Luinenburg.
XV37)Rita Annetta Luinenburg.

XIV8)@I2696@Frank de Quaasteniet k827 1955.jpgFrank de Quaasteniet.
Geboren op 11-05-1929 in Monster. Frank is overleden op 22-11-2011, 82 jaar oud, te 's Gravenhage.
Zoon van Adrianus de Quaasteniet( XIII44)
en Dirkje Elisabeth Adriaantje Wetsteijn.
Notitie(s) bij:
Beroep:Gemeente ambtenaar 's-Gravenhage
Adres: 's Gravenhage
Frank trouwde met Jannigje Westhoff
Jannigje Westhoff
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Willem Westhoff en Johanna Vis.
     Kinderen van Frank en Jannigje:
XV38)Adrianus Peter de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV39)Walter Robert de Quaasteniet.
XV40)Bart de Quaasteniet.
Geboren op 31-01-1968 in 's Gravenhage.
XV41)Walter de Quaasteniet.

XIV9)Adrianus de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Adrianus de Quaasteniet( XIII44)
en Dirkje Elisabeth Adriaantje Wetsteijn.
Adrianus trouwde met Leentje van der Hammen
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Leentje van der Hammen
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Johannes Hendrikus van der Hammen en Antje van Spronsen.
     Kinderen van Adrianus en Leentje:
XV42)Elisabeth (Els) de Quaasteniet.
XV43)Andrianus (Andrie) de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV44)Annetta de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV10)Lodewijk Johannes de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Adrianus de Quaasteniet( XIII44)
en Dirkje Elisabeth Adriaantje Wetsteijn.
Lodewijk trouwde met Dina Gerda van der Schoor
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Dina Gerda van der Schoor
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Pieter van der Schoor en Martijntje Kluijver.
     Kinderen van Lodewijk en Dina:
XV45)Adrianus Johannes de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV46)Pieter Martien (Peter) de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV47)Louis Johan de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV48)Benjamin de Quaasteniet.

XIV17)Leendert de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Adrianus de Quaasteniet( XIII54)
en Aartje Brand.
Leendert trouwde met Lenie Elisabeth Vermeeren
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Lenie Elisabeth Vermeeren
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Johannes Anthonius Vermeeren en Maria Catsman.
     Kinderen van Leendert en Lenie:
XV49)Robert de Quaasteniet.

XIV19)Cornelis de Quaasteniet.
Geboren op 25-12-1926 in Haarlem. Cornelis is overleden op 01-01-2000, 73 jaar oud..
Zoon van Cornelis Arij de Quaasteniet( XIII56)
en Lottie Marie Lams.
Notitie(s) bij:
Beroep:Chef rollend materieel bij wegenbouw
Adres: Het leunenberg 326, 7544 JJ, Enschede
Cornelis trouwde met Cornelia Fransen
Cornelia Fransen
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Bernardus Fransen en Cornelia van Wijngaarden.
     Kinderen van Cornelis en Cornelia:
XV50)Saskia de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV51)Christine de Quaasteniet.

XIV20)Lottie de Quaasteniet.
Dochter van Cornelis Arij de Quaasteniet( XIII56)
en Lottie Marie Lams.
Lottie had een relatie met Evert Willem Hessels
Evert Willem Hessels is geboren op 17-12-1921 in Batavia. Evert is overleden op 25-05-1989, 67 jaar oud, te Vlaardingen.
Zoon van Johannes Willem Hessels en Nelly Margaretha van der Horst.
     Kinderen van Evert en Lottie:
XV52)Ronald Hessels.
XV53)Milly Hessels.

XIV21)Edmond de Quaasteniet.
Geboren op 02-09-1934 in Haarlem. Edmond is overleden op 18-07-2008, 73 jaar oud, te Haarlem.
Zoon van Cornelis Arij de Quaasteniet( XIII56)
en Lottie Marie Lams.
Notitie(s) bij:
Beroep:Bedrijfsleider bij groothandel in verlichting
Adres: Haarlem
Edmond trouwde in Noordwijkerhout op 02-09-1965, 31 jaar oud met Margaretha Francisca Luidwina de Haas, 32 jaar oud.
Margaretha Francisca Luidwina de Haas is geboren op 24-04-1933 in Voorhout. Margaretha is overleden op 01-01-2004, 70 jaar oud, te Haarlem.
Dochter van Marinus Hendrikus de Haas en Antje Kloek.
Notitie(s) bij:
Adres: Haarlem
     Kinderen van Edmond en Margaretha:
XV54)Tom Edmond (Tom) de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV55)Fred Emile de Quaasteniet.

XIV22)Louis de Quaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Cornelis Arij de Quaasteniet( XIII56)
en Lottie Marie Lams.
Louis trouwde met Joy Margareth Workman
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Joy Margareth Workman
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Norman Ernest Workman en June Margareth Schwieters.
     Kinderen van Louis en Joy:
XV56)Brett de Quaasteniet.
XV57)Paul de Quaasteniet.

XIV27)Cornelia de Quastenit.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Cornelis de Quastenit( XIII71)
en Jansje Blankenstein.
Cornelia trouwde met Jan Gradus van der Ven
Jan Gradus van der Ven is geboren op 30-01-1930 in Haarlem. Jan is overleden op 09-03-1989, 59 jaar oud, te Haarlem.
Zoon van Pieter van der Ven en Pieternella Johanna Prenger.
Notitie(s) bij:
Beroep:banketbakket, PTT beambte
     Kinderen van Jan en Cornelia:
XV58)Yvonne Johanna van der Ven.
XV59)Joke Cornelia van der Ven.

XIV28)Jan de Quastenit.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Cornelis de Quastenit( XIII71)
en Jansje Blankenstein.
A) Jan trouwde met Jantje Ouwinga
Jantje Ouwinga is geboren op 11-07-1935 in Groningen. Jantje is overleden op 17-03-1989, 53 jaar oud, te Roden.
Dochter van Klaas Ouwinga en Hermanna Froma.
B) Jan ging een relatie aan met Bep Harms
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Bep Harms (Geen verdere gegevens bekend.)
     Kinderen van Jan en Jantje:
XV60)Hermanna Ellen (Ellen) de Quastenit.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV61)Janny Ineke (Ineke) de Quastenit.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV62)Cornelis Renť de Quastenit.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV63)Klaas Jan de Quastenit.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV64)Christiaan Mark (Mark) de Quastenit.
XV65)Johanna Petra de Quastenit.
XV66)Roelie Karin de Quastenit.
XV67)Rochus Jeroen de Quastenit.

XIV34)Maria de Bruijn.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Gerrit Pieter de Bruijn
en Femmetje de Kwaasteniet( XIII81) .
Maria trouwde met H. van Dorp
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

H. van Dorp
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV35)@I57@maria-de-kwaasteniet.jpgMaria (Marie) de Kwaasteniet.
Geboren op 23-04-1912 in Haarlemmermeer. Marie is overleden op 22-06-2002, 90 jaar oud, te Zwaanshoek.
Dochter van Cornelis de Kwaasteniet( XIII82)
en Jannetje Braam.
Notitie(s) bij:
Adres: spieringweg, Haarlemmermeer
@I58@ko-schering.jpgMarie trouwde in Haarlemmermeer op 06-03-1935, 22 jaar oud met Jacobus (Ko) Schering, 30 jaar oud.
Jacobus (Ko) Schering is geboren op 13-02-1905 in Haarlemmermeer. Ko is overleden op 23-05-1987, 82 jaar oud, te Haarlemmermeer.
Zoon van Antonie Schering en Pieternella Margrita van Es.
Notitie(s) bij:
Adres: spieringweg, Haarlemmermeer
     Kinderen van Ko en Marie:
XV68)Piertenella Margaretha (Nel) Schering.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV69)Jannetje Johanna (Jannie) Schering.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV70)Gerritje Anna (Gerda) Schering.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV71)Cornelis (Kees) Schering.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV36)@I69@jacob-de-kwaasteniet.jpgJacob (Jaap) de Kwaasteniet.
Geboren op 19-09-1913 in Haarlemmermeer. Jaap is overleden op 06-01-2001, 87 jaar oud, te Kamerik.
Zoon van Cornelis de Kwaasteniet( XIII82)
en Jannetje Braam.
@I70@jo-raaphorst.jpgA) Jaap trouwde in Roelofarendsveen op 19-02-1947, 33 jaar oud met Joziena (Jo) Raaphorst, 31 jaar oud.
Joziena (Jo) Raaphorst is geboren op 15-07-1915 in Abbenes. Jo is overleden op 31-05-1962, 46 jaar oud, te Kamerik.
Dochter van Arie Raaphorst en Sijtje Eilander.
@I73@jo-dolfing.jpgB) Jaap trouwde in Kamerik op 23-09-1965, 52 jaar oud met Johanna Jantina (Jo) Dolfing, 39 jaar oud.
Johanna Jantina (Jo) Dolfing is geboren op 28-11-1925 in Emmen. Jo is overleden op 15-05-1973, 47 jaar oud, te Kamerik.
C) Jaap trouwde in Zuilen op 07-01-1981, 67 jaar oud met Janna Elizabeth Top, 48 jaar oud.
Janna Elizabeth Top is geboren op 10-01-1932. Janna is overleden op 22-04-2011, 79 jaar oud, te Kamerik.
     Kinderen van Jaap en Jo:
XV72)Sijtje (Sonja) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV73)Cornelis (Cees) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV74)Jannette de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV75)Arie de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV76)Gijsbert (Gijs) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV77)Willem de Kwaasteniet.
XV78)Joziena de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV37)Johanna (Jo) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Cornelis de Kwaasteniet( XIII82)
en Jannetje Braam.
@I98@jan-hol-vande-Bosch.jpgJo trouwde met Jan Hol van den Bosch
Jan Hol van den Bosch is geboren in 1915 in Koudekerk a/d Rijn. Jan is overleden op 18-11-1992, 77 jaar oud, te Koudekerk a/d Rijn.
Jansje Hol.
Notitie(s) bij:
Beroep:vrachtwagenchauffeur
Persoon: Jan was vroeg wees en is opgevoed door de familie van den Bosch.
Huwelijk: De relatie is kinderloos gebleven.
Adres: Koudekerk a/d Rijn

XIV38)@I100@gijs-de-kwaasteniet.jpgGijsbert (Gijs) de Kwaasteniet.
Geboren op 15-02-1919 in Abbenes. Gijs is overleden op 14-06-2003, 84 jaar oud, te Oude wetering.
Zoon van Cornelis de Kwaasteniet( XIII82)
en Jannetje Braam.
Notitie(s) bij:
Beroep:filiaalhouder spaarbank
Adres: Oude wetering
@I184@ali-horstman.jpgGijs trouwde in Alkemade op 01-06-1944, 25 jaar oud met Aaltje (Alie) Horsman, 24 jaar oud.
Aaltje (Alie) Horsman is geboren op 14-10-1919 in Alkemade. Alie is overleden op 30-08-2000, 80 jaar oud, te Oude wetering.
Dochter van Johannes Horsman en Jacoba Margaretha Montagne.
     Kinderen van Gijs en Alie:
XV79)Jannetje (Janneke) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV80)Johannes (Hans) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV81)Jacoba Margaretha (Marga) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV82)Maria (Ria) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV83)Cornelis (Kees) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV84)Helena Maria (Marleen) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV85)Jacob (Jaap) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV39)@I101@Femmetje-de-Kwaasteniet2.jpgFemmetje (Fem) de Kwaasteniet.
Geboren op 23-04-1921 in Abbenes. Fem is overleden op 13-01-2003, 81 jaar oud, te Sliedrecht.
Dochter van Cornelis de Kwaasteniet( XIII82)
en Jannetje Braam.
@I102@korstiaan-kraaijeveld.jpgFem trouwde in Sliedrecht op 02-04-1946, 24 jaar oud met Korstiaan (Kors) Kraaijeveld, 31 jaar oud.
Korstiaan (Kors) Kraaijeveld is geboren op 16-07-1914 in Sliedrecht. Kors is overleden op 24-09-1992, 78 jaar oud. Hij is overleden in Sliedrecht en is begraven in Sliedrecht.
Notitie(s) bij:
Beroep:Baggeraar en bakkenschipper
Adres: Sliedrecht
     Kinderen van Kors en Fem:
XV86)Anthonia (Toos) Kraaijeveld.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV87)Jannetje (Jannie) Kraaijeveld.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV88)Jozina Kraaijeveld.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV89)Johanna (Joke) Kraaijeveld.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV90)Pieter Kraaijeveld.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV91)Cornelis Kraaijeveld.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV92)Jacoba Corstiana (Cootje) Kraaijeveld.
XV93)Sophia Kraaijeveld.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV94)Joost Kraaijeveld.
Geboren op 07-04-1960 in Sliedrecht. Joost is overleden op 11-09-1988, 28 jaar oud, te Karachi (Pakistan).
XV95)Jacob Kraaijeveld.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV96)Femmy Kraaijeveld.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV97)Johannes Kraaijeveld.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV40)@I7@Piet.jpgPieter (Piet) de Kwaasteniet.
Geboren op 13-09-1925 in Haarlemmermeer. Piet is overleden op 03-05-2009, 83 jaar oud, te Aalsmeer.
Zoon van Cornelis de Kwaasteniet( XIII82)
en Jannetje Braam.
Notitie(s) bij:
Beroep:Administrateur
*: Bij een inkooporganisatie voor levensmiddelen genaamd EnKaBe, later Unico
Adres: Kanaalstraat 3, 1431 BV, Aalsmeer
*: Van ~2005 tot 03-05-2009
@I8@Ali.jpgPiet trouwde in Haarlemmermeer op 03-09-1952, 26 jaar oud met Alida (Ali) Kapteijn, 26 jaar oud.
Alida (Ali) Kapteijn is geboren op 18-05-1926 in Haarlemmermeer. Ali is overleden op 30-09-2010, 84 jaar oud, te Aalsmeer.
Dochter van Arie Kapteijn en Maartje de Leede.
Notitie(s) bij:
Adres: Kanaalstraat 3, 1431 BV, Aalsmeer
*: Van ~2005 tot 30-09-2010
     Kinderen van Piet en Ali:
XV98)@I1@Aat-de-Kwaasteniet.jpgArie (Aat) de Kwaasteniet.
Geboren op 21-09-1953 in Aalsmeer.
XV99)Marjanne de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV100)Marjolein de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV101)Peter de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV41)Sophia (Fie) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Cornelis de Kwaasteniet( XIII82)
en Jannetje Braam.
@I1096@Gerrit Vergunst.jpgFie trouwde met Gerrit Pieter (Gerrit) Vergunst
Gerrit Pieter (Gerrit) Vergunst is geboren op 27-03-1926 in Alkemade. Gerrit is overleden op 17-09-2011, 85 jaar oud, te Weteringbrug.
Zoon van Maarten Vergunst en Cornelia van der Luit.
Notitie(s) bij:
Beroep:buschauffeur later conducteur
Adres: Lisserweg 27, 2156 LA, Weteringbrug
     Kinderen van Gerrit en Fie:
XV102)Maarten Vergunst.
XV103)Jeanette Vergunst.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV104)Cornelia (Cora) Vergunst.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV105)Cornelis Jacob Gijsbert Pieter (Cok) Vergunst.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV106)Heleen Vergunst.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV107)Sophia Vergunst.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV43)Maria de Kwaasteniet.
Geboren op 24-04-1917 in Haarlemmermeer. Maria is overleden op 21-05-1992, 75 jaar oud, te Bennekom.
Dochter van Jan de Kwaasteniet( XIII83)
en Margaretha van de Panne.
Maria trouwde in Voorthuizen op 29-03-1934, 16 jaar oud met Cornelis Jacobus van Niekerken, 23 jaar oud.
Cornelis Jacobus van Niekerken is geboren op 27-12-1910 in Voorthuizen. Cornelis is overleden op 09-10-1990, 79 jaar oud, te Amersfoort.
Notitie(s) bij:
Beroep:aannemer
Adres: Voorthuizen
     Kinderen van Cornelis en Maria:
XV108)Rikje van Niekerken.
XV109)Jan van Niekerken.

XIV44)Pieternella Margaretha de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Jan de Kwaasteniet( XIII83)
en Margaretha van de Panne.
Pieternella trouwde met Albert van der Pol
Albert van der Pol is geboren op 11-02-1919 in Voorthuizen. Albert is overleden op 16-06-1963, 44 jaar oud, te Otterlo.
     Kinderen van Albert en Pieternella:
XV110)Albertina Margaretha van der Pol.

XIV45)Gijsberta de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Jan de Kwaasteniet( XIII83)
en Margaretha van de Panne.
Gijsberta trouwde met Johannes Klaassen
Johannes Klaassen is geboren op 26-10-1923 in Voorthuizen. Johannes is overleden op 31-08-1985, 61 jaar oud, te Delft.
Notitie(s) bij:
Adres: Zeist
     Kinderen van Johannes en Gijsberta:
XV111)Iman Jan Henri Klaassen.
Geboren op 22-01-1951 in Utrecht. Iman is overleden op 04-12-1992, 41 jaar oud, te Vinkeveen.
Notitie(s) bij:
Overlijden: Iman Jan Henri Klaassen, Opperwachtweester de Rijkspolitie, werd dodelijk getroffen bij een schotenwisseling met bankovervallers in hotel Rťsidence te Vinkeveen op 4 december 1992
XV112)Margaretha Janneke Louise Klaassen.
Geboren op 09-10-1953 in Utrecht. Margaretha is overleden op 31-12-1967, 14 jaar oud, te Utrecht.
XV113)Dennis Johan Gijsbert Klaassen.

XIV104)Elizabeth de Kwaasteniet.
Geboren op 21-08-1917 in Leiderdorp. Elizabeth is overleden op 30-07-1994, 76 jaar oud..
Dochter van Johannes de Kwaasteniet( XIII113)
en Maria van der Spree.
A) Elizabeth trouwde met Cornelis Haasnoot
Cornelis Haasnoot (Geen verdere gegevens bekend.)
B) Elizabeth had een relatie in Hoofddorp met Arie Frans Verheij
Arie Frans Verheij is geboren op 10-06-1915 in Nieuwenhoorn. Arie is overleden op 04-11-1967, 52 jaar oud, te Haarlemmermeer.
     Kinderen van Cornelis en Elizabeth:
XV193)Ben Haasnoot.
XV193)Elizabeth de Kwaasteniet.
Geboren op 04-09-1946 in Lisse. Elizabeth is overleden op 15-09-1966, 20 jaar oud, te Abbenes.
Notitie(s) bij:
Geboorte: Elizabeth heeft geleefd onder de familie naam de Kwaasteniet omdat haar moeder voor de geboorte al gescheiden was van Cornelis Haasnoot
     Kinderen van Arie en Elizabeth:
XV193)Jacob Verheij.
XV193)Arie Verheij.
XV193)Johan Verheij.
Geboren op 27-05-1952 in Haarlemmermeer. Johan is overleden op 20-03-1977, 24 jaar oud, te Lisse.
XV193)Willem Verheij.

XIV104)Willem Frederik de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Johannes de Kwaasteniet( XIII113)
en Maria van der Spree.
Willem trouwde met Gerarda Hendrika van Setten
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Gerarda Hendrika van Setten
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Wilhelmus EmanuŽl van Setten en Gerarda Verheul.
     Kinderen van Willem en Gerarda:
XV193)Johannes Wilhelmus de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV193)Gerarda Hendrika (Grard) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV193)Maria de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV193)George de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV104)Arie de Kwaasteniet.
Geboren op 06-06-1921 in Lisse. Arie is overleden op 24-05-1991, 69 jaar oud, te Bennebroek.
Zoon van Johannes de Kwaasteniet( XIII113)
en Maria van der Spree.
Notitie(s) bij:
Beroep:Bloembollenkweker
Adres: Bennebroek
Arie trouwde met Margaretha Johanna Koomen
Margaretha Johanna Koomen
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Jacobus Koomen en Anna Maria Driessen.
     Kinderen van Arie en Margaretha:
XV193)Marian de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV193)Els de Kwaasteniet.

XIV104)Johanna de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Johannes de Kwaasteniet( XIII113)
en Maria van der Spree.
Johanna trouwde met Johannes Nicolaas Korsuize
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Johannes Nicolaas Korsuize
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
     Kinderen van Johannes en Johanna:
XV193)Jacob Korsuize.
XV193)Johannes Korsuize.
XV193)Nicolaas Willem Korsuize.
XV193)Willem Frederik Korsuize.

XIV104)Fenna Maria de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Johannes de Kwaasteniet( XIII113)
en Maria van der Spree.
Fenna trouwde met Jacobus Warps
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Jacobus Warps
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
     Kinderen van Jacobus en Fenna:
XV193)Johannes Warps.
XV193)Marijke Warps.

XIV104)Arie de Kwaasteniet.
Geboren op 15-05-1914 in Haarlemmermeer. Arie is overleden op 16-05-2002, 88 jaar oud, te London (Canada).
Zoon van Jan de Kwaasteniet( XIII113)
en Geertruida Maria van der Schrier.
Notitie(s) bij:
Beroep:landarbeider
Persoon: Arie met zijn vrouw en dochter emigreerde naar Canada op 19-07-1949 samen met Moeder en broer Jacob
Adres: Badhuisweg 122, Den Helder
Arie trouwde in Wieringen op 18-07-1936, 22 jaar oud met Francijna Sijke Klemkerk, 22 jaar oud.
Francijna Sijke Klemkerk is geboren op 06-04-1914 in Fijnaart. Francijna is overleden op 26-05-2001, 87 jaar oud, te London (Canada).
     Kinderen van Arie en Francijna:
XV193)Gerda de Kwaasteniet.

XIV104)Jacob de Kwaasteniet.
Geboren op 03-06-1917 in Hillegom. Jacob is overleden in 1968, 50 jaar oud, te London (Canada).
Zoon van Jan de Kwaasteniet( XIII113)
en Geertruida Maria van der Schrier.
Notitie(s) bij:
Persoon: Jacob emigreerde samen met zijn moeder en stiefvader naar Canada op 19-06-1949. Voor zover bekend was hij toen ongehuwd
Jacob had een relatie met Rose
Rose is geboren in 1916. Rose is overleden op 19-10-2006, 90 jaar oud, te London (Canada).
     Kinderen van Jacob en Rose:
XV193)John de Kwaasteniet.

XIV104)Elisabeth Adriana de Kwaasteniet.
Geboren op 01-01-1927 in Lisse. Elisabeth is overleden op 05-07-1989, 62 jaar oud, te Breda.
Dochter van Pieter de Kwaasteniet( XIII113)
en Catharina Pieternella Weeland.
Notitie(s) bij:
Adres: Groot IJpelaardreef 42, Breda
Elisabeth trouwde in Lisse op 10-08-1950, 23 jaar oud met Lucas Snijder, 30 jaar oud.
Lucas Snijder is geboren op 08-02-1920 in Steenwijkerwold. Lucas is overleden op 02-11-1989, 69 jaar oud, te Breda.
Notitie(s) bij:
Adres: Groot IJpelaardreef 42, Breda
     Kinderen van Lucas en Elisabeth:
XV193)Meilof Snijder.

XIV104)Jan de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Jan Cornelis de Kwaasteniet( XIII113)
en Geertruida Maria Ros.
Jan trouwde met Irmgard Wilhelmina Langbroek
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Irmgard Wilhelmina Langbroek
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Johannes Langbroek en Christina MŁffler.
     Kinderen van Jan en Irmgard:
XV193)Rob de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV193)Monica de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV104)Elisabeth de Kwaasteniet.
Dochter van Jan Cornelis de Kwaasteniet( XIII113)
en Geertruida Maria Ros.
Elisabeth ging een relatie aan met Bart Hartman
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Bart Hartman (Geen verdere gegevens bekend.)
     Kinderen van Bart en Elisabeth:
XV193)Joyce Hartman.

XIV104)Lena Marie de Kwaasteniet.
Dochter van Jan Cornelis de Kwaasteniet( XIII113)
en Geertruida Maria Ros.
Lena ging een relatie aan met Jan Veninga
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Jan Veninga (Geen verdere gegevens bekend.)
Zoon van Steven Veninga en Trijntje Drijfout.
     Kinderen van Jan en Lena:
XV193)Gertude Veninga.
XV193)Simone Veninga.
Geboren op 09-04-1966 in Uithoorn. Simone is overleden op 24-02-1969, 2 jaar oud, te Uithoorn.
XV193)Stefan Veninga.
XV193)Esther Veninga.
XV193)Jasper Veninga.

XIV83)@I785@Jacoba Cornelia de Kwaasteniet k606 1938.jpgJacoba Cornelia de Kwaasteniet.
Geboren op 04-06-1926 in Alphen aan de Rijn. Jacoba is overleden op 30-06-2004, 78 jaar oud, te Alphen aan de Rijn.
Dochter van Arie Jacobus de Kwaasteniet( XIII103)
en Margje Blanken.
Jacoba trouwde met Hendrik Koole
Hendrik Koole
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Pieter Koole en Pietertje Kamman.
     Kinderen van Hendrik en Jacoba:
XV143)Rudolf Koole.
XV144)Erna Koole.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV84)Elisabeth de Kwaasteniet.
Dochter van Arie Jacobus de Kwaasteniet( XIII103)
en Margje Blanken.
Elisabeth ging een relatie aan met Johannes Kaptein
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Johannes Kaptein (Geen verdere gegevens bekend.)
     Kinderen van Johannes en Elisabeth:
XV145)Johannes Kaptein.

XIV85)Pieter Nicolaas de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Arie Jacobus de Kwaasteniet( XIII103)
en Margje Blanken.
Pieter trouwde met Hiltje Bootsma
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Hiltje Bootsma
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Taede Bootsma en Piertje Hoekstra.
     Kinderen van Pieter en Hiltje:
XV146)Arnaud Theo (Arnaud) de Kwaasteniet.
XV147)Peter Marcel de Kwaasteniet.
XV148)Margaretha Elisabeth (Marlies) de Kwaasteniet.

XIV86)@I864@Elisabeth de Kwaasteniet k610.jpgElisabeth de Kwaasteniet.
Geboren op 21-10-1910 in Aarlanderveen. Elisabeth is overleden op 25-05-1990, 79 jaar oud, te Sassenheim.
Dochter van Arie Gerardus de Kwaasteniet( XIII104)
en Diederica Philippina Oudshoorn.
Elisabeth trouwde met Gerrit Jan Vos
Gerrit Jan Vos
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Teunis Gerardus Vos en Cornelia Adriana Kraal.
     Kinderen van Gerrit en Elisabeth:
XV149)Teunis Gerardus Vos.
XV150)Arie Gerardus Vos.
XV151)Cornelia Adriana Vos.
Geboren op 22-12-1943 in Sassenheim. Cornelia is overleden op 14-04-1945, 1 jaar oud, te Sassenheim.
XV152)Gerrit Jan Vos.
XV153)Pieter Nicolaas Vos.

XIV88)@I2842@Maartje de Kwaasteniet k612.jpgMaartje de Kwaasteniet.
Geboren op 12-10-1914 in Sassenheim. Maartje is overleden op 07-08-2002, 87 jaar oud, te Maarssen.
Dochter van Arie Gerardus de Kwaasteniet( XIII104)
en Diederica Philippina Oudshoorn.
Maartje trouwde in Sassenheim op 20-07-1939, 24 jaar oud met Pieter Ciggaar, 21 jaar oud.
Pieter Ciggaar is geboren op 11-12-1917 in Boskoop. Pieter is overleden op 27-12-1988, 71 jaar oud, te Nieuwegein.
Zoon van Willem Elias Ciggaar en Maria uit den Boogaard.
Notitie(s) bij:
Beroep:vertegenwoordiger in bloembollen
     Kinderen van Pieter en Maartje:
XV154)Willem Elias Ciggaar.
XV155)Diederica Philippina Ciggaar.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV156)Maria Ciggaar.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV89)Arie Gerardus de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Arie Gerardus de Kwaasteniet( XIII104)
en Diederica Philippina Oudshoorn.
Arie trouwde met Stijntje Wilhelmina Wijnhout
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Stijntje Wilhelmina Wijnhout
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Willem Hendrik Wijnhout en Stijntje Donker.
     Kinderen van Arie en Stijntje:
XV157)Pieter Nicolaas (Piet) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV158)Maartje Wilhelmina (Wil) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV159)Elisabeth (Elly) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV90)@I2852@Willemijntje de Kwaasteniet k614.jpgWillemijntje de Kwaasteniet.
Geboren op 27-07-1921 in Sassenheim. Willemijntje is overleden op 12-09-1980, 59 jaar oud, te Amsterdam.
Dochter van Arie Gerardus de Kwaasteniet( XIII104)
en Diederica Philippina Oudshoorn.
Willemijntje had een relatie met Tjacco Niemeijer
Tjacco Niemeijer (Geen verdere gegevens bekend.)
Zoon van Hendrik Niemeijer en Elisabeth Hoeve.
     Kinderen van Tjacco en Willemijntje:
XV160)Diederica Philippina Elisabeth Niemeijer.
XV161)Elisabeth Diederica Phillippina Niemeijer.
XV162)Hendrik Tjacco Niemeijer.
XV163)Ada Gerarda Niemeijer.
XV164)Peter Esdert Niemeijer.

XIV91)Jannigje Maria de Kwaasteniet.
Dochter van Arie Gerardus de Kwaasteniet( XIII104)
en Diederica Philippina Oudshoorn.
Jannigje ging een relatie aan met Jelte van der Heide
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Jelte van der Heide (Geen verdere gegevens bekend.)
Zoon van Jasper van der Heide en Elisabeth van der Veer.
     Kinderen van Jelte en Jannigje:
XV165)Elisabeth Diederica Philippina van der Heide.
XV166)Jelte van der Heide.

XIV92)@I2871@Elisabeth de Kwaasteniet k617 1932.jpgElisabeth de Kwaasteniet.
Geboren op 03-02-1919 in Alphen a/d Rijn. Elisabeth is overleden op 06-03-1989, 70 jaar oud, te Ooltgensplaat.
Dochter van Pieter Nicolaas de Kwaasteniet( XIII106)
en Margje Oppelaar.
A) Elisabeth trouwde in Alphen a/d Rijn op 16-09-1943, 24 jaar oud met Anthonie Jacob Korteweg, 24 jaar oud.
Anthonie Jacob Korteweg is geboren op 18-06-1919 in Ooltgensplaat. Anthonie is overleden op 11-04-1966, 46 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Anthonie Jacob Korteweg en Margaretha de Ruiter.
Notitie(s) bij:
Beroep:Landbouwer
B) Elisabeth trouwde in Ooltgensplaat op 01-03-1972, 53 jaar oud met Hielke Wielenga, 63 jaar oud.
Hielke Wielenga is geboren op 03-06-1908. Hielke is overleden op 14-12-1984, 76 jaar oud..
     Kinderen van Anthonie en Elisabeth:
XV167)Margje Korteweg.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV168)Margaretha Korteweg.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV169)Pieter Nicolaas Korteweg.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV93)@I2882@Pieter Nicolaas de Kwaasteniet k618 1932.jpgPieter Nicolaas de Kwaasteniet.
Geboren op 02-01-1920 in Alphen a/d Rijn. Pieter is overleden op 13-03-1977, 57 jaar oud, te Alphen a/d Rijn.
Zoon van Pieter Nicolaas de Kwaasteniet( XIII106)
en Margje Oppelaar.
Notitie(s) bij:
Beroep:Veehouder
Pieter trouwde met Antje Wilhelmina Verhagen
Antje Wilhelmina Verhagen
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Willem Verhagen en Antje Bulk.
     Kinderen van Pieter en Antje:
XV170)Pieter Nicolaas de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV171)Antje Wilhelmina de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV172)Willem Frank (Wim) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV173)Johan Gerard de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV94)@I2883@Cornelis de Kwaasteniet k908 1932.jpgCornelis de Kwaasteniet.
Geboren op 20-06-1921 in Alphen a/d Rijn. Cornelis is overleden op 21-10-1991, 70 jaar oud, te Vinkeveen.
Zoon van Pieter Nicolaas de Kwaasteniet( XIII106)
en Margje Oppelaar.
Notitie(s) bij:
Beroep:Slager
Adres: Mijdrecht
Cornelis trouwde met Johanna Petronella Elisabeth Holl
Johanna Petronella Elisabeth Holl
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Leonardus Holl en Maria van Gijzen.
     Kinderen van Cornelis en Johanna:
XV174)Margje de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV175)Maria Catharina Elisabeth de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV176)Cornelis de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV177)Robertus Leonardus de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV96)@I2885@Johanna Petronella de Kwaasteniet k621 1932.jpgJohanna Petronella de Kwaasteniet.
Geboren op 10-01-1926 in Alphen a/d Rijn. Johanna is overleden op 04-01-1978, 51 jaar oud, te Amsterdam.
Dochter van Pieter Nicolaas de Kwaasteniet( XIII106)
en Margje Oppelaar.
Johanna trouwde met Gerrit Evert Balt
Gerrit Evert Balt
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
     Kinderen van Gerrit en Johanna:
XV178)Gijsbertha Betje Balt.
XV179)Elisabeth Balt.

XIV97)@I2892@Pieter Nicolaas de Kwaasteniet K913.jpgPieter Nicolaas de Kwaasteniet.
Geboren op 09-07-1923 in Voorburg. Pieter is overleden op 01-01-2012, 88 jaar oud..
Zoon van Gijsbertus de Kwaasteniet( XIII108)
en Neeltje van der Endt.
Notitie(s) bij:
Beroep:Ingenieur Scheikunde
Adres: Waalwijk
@I3777@Gerarda Alberta Veenendaal.jpgPieter trouwde in Castagnola (Zwl.) op 11-09-1951, 28 jaar oud met Gerarda Alberta Veenendaal, 27 jaar oud.
Gerarda Alberta Veenendaal is geboren op 28-08-1924 in Novaggio (Zwl.). Gerarda is overleden op 01-01-2010, 85 jaar oud..
Dochter van Hendrik Veenendaal en Johanna Walda de Boer.
     Kinderen van Pieter en Gerarda:
XV180)Nelie Walda de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV181)Johanna Elisabeth de Kwaasteniet.
XV182)Gijsbertus Nicolaas de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV183)Mary Joy (Mary) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV98)Gerrit Adriaan de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Gijsbertus de Kwaasteniet( XIII108)
en Neeltje van der Endt.
Gerrit trouwde met Corrie Breugem
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Corrie Breugem
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Izašk Breugem en Petronella Luijt.
     Kinderen van Gerrit en Corrie:
XV184)Pieter Gijsbertus Adriaan (Andrť) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV185)Leendert Izašk (Leo) de Kwaasteniet.
XV186)Gerard Nicolaas (Gerard) de Kwaasteniet.

XIV99)Gijsbertus Herman de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Gijsbertus de Kwaasteniet( XIII108)
en Neeltje van der Endt.
Gijsbertus trouwde met Annie Johanna Vos
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Annie Johanna Vos
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Gerrit Johannes Vos en Johanna Polak.
     Kinderen van Gijsbertus en Annie:
XV187)Gijsbertus Peter (Peter) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV188)Gerrit Johannes (Ger) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV189)Herman de Kwaasteniet.

XIV100)Elisabeth Kwasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Jasper Gerardus de Kwaasteniet( XIII110)
en Alida van Diggelen.
A) Elisabeth trouwde met Homer Dorn
Homer Dorn is geboren in 1919. Homer is overleden op 28-06-1954, 35 jaar oud, te Blue Island (USA).
B) Elisabeth trouwde met George Longsdorf
George Longsdorf is George is overleden op 22-02-2004, ? jaar oud, te Oak Lawn (USA).
Notitie(s) bij:
Adres: Palos Hills
     Kinderen van Homer en Elisabeth:
XV190)Gary Allen Dorn.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV191)Alicia Gale Dorn.

XIV101)@I2911@Mitchel de Kwasteniet k926 1934.jpgMichiel (Mitchell) Kwasteniet.
Geboren op 03-01-1924 in Evergreen Park (Illinois, USA). Mitchell is overleden op 03-04-1975, 51 jaar oud, te Worth (Illinois, USA).
Zoon van Jasper Gerardus de Kwaasteniet( XIII110)
en Alida van Diggelen.
Mitchell trouwde met Jeanette Kamp
Jeanette Kamp
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Willem Kamp en Johanna Roos.
     Kinderen van Mitchell en Jeanette:
XV192)James Gerald (Jim) Kwasteniet.
XV193)Janice Ruth (Janice) Kwasteniet.

XIV104)Elisabeth Pietertje Kooij.
Dochter van Arie Huibert Thomas Kooij
en Maria de Kwaasteniet( XIII111) .
Elisabeth ging een relatie aan met H. Vos
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

H. Vos (Geen verdere gegevens bekend.)

XIV105)Lena de Kwaadsteniet.
Geboren op 06-10-1900 in Gouderak. Lena is overleden op 16-10-1959, 59 jaar oud, te Katwijk aan zee.
Dochter van Jan Vink de Kwaadsteniet( XIII114)
en Marrigje Vink.
Lena trouwde met Ewout van der Plas
Ewout van der Plas
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV106)Trijntje de Kwaadsteniet.
Geboren op 12-03-1902 in Gouderak. Trijntje is overleden.
Dochter van Jan Vink de Kwaadsteniet( XIII114)
en Marrigje Vink.
Trijntje trouwde in Gouderak op 05-05-1927, 25 jaar oud met Gerrit Evengroen, 27 jaar oud.
Gerrit Evengroen is geboren op 06-12-1899 in Gouderak. Gerrit is overleden op 11-09-1988, 88 jaar oud..
Zoon van Adrianus Evengroen en Elisabeth Verboom.
     Kinderen van Gerrit en Trijntje:
XV194)Adrianus Evengroen.
XV195)Marrigje Lena Evengroen.

XIV109)@I2948@Willem de Kwaadsteniet K929 1980.jpgWillem de Kwaadsteniet.
Geboren op 22-03-1906 in Gouderak. Willem is overleden op 20-05-1987, 81 jaar oud, te Krimpen aan de IJssel.
Zoon van Jan Vink de Kwaadsteniet( XIII114)
en Marrigje Vink.
Notitie(s) bij:
Beroep:bankwerker, metaal arbeider
Adres: IJsseldijk 278, Krimpen aan de IJssel
Willem trouwde met Elizabeth Heuvelman
Elizabeth Heuvelman
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
     Kinderen van Willem en Elizabeth:
XV196)Grietje de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV197)Marrigje Lena de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV198)Elizabeth de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV115)Elisabeth de Kwaadsteniet.
Geboren op 06-04-1900 in Gouderak. Elisabeth is overleden op 23-08-1970, 70 jaar oud, te Krimpen aan de Lek.
Dochter van Frederik de Kwaadsteniet( XIII116)
en Jansje Verboom.
Elisabeth had een relatie met Dirk de Jong
Dirk de Jong is geboren op 22-06-1897 in Ouderkerk a/d IJssel. Dirk is overleden op 25-05-1979, 81 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Wiggert de Jong en Martijntje Boom.
     Kinderen van Dirk en Elisabeth:
XV199)Wiggert de Jong.
Geboren op 29-01-1924 in Rotterdam. Wiggert is overleden op 15-10-1928, 4 jaar oud, te Gouderak.
XV200)Jansje de Jong.
XV201)Martijntje de Jong.
XV202)Wiggert de Jong.
XV203)Frederik de Jong.

XIV116)Lena de Kwaadsteniet.
Geboren op 24-08-1902 in Gouderak. Lena is overleden op 19-02-1983, 80 jaar oud, te Capelle a/d IJssel.
Dochter van Frederik de Kwaadsteniet( XIII116)
en Jansje Verboom.
Lena had een relatie met Pieter Vermeer
Pieter Vermeer is geboren op 02-11-1901 in Moordrecht. Pieter is overleden op 02-08-1991, 89 jaar oud, te Capelle a/d IJssel.
Zoon van Cent Vermeer en Iefje van Leeuwen.
     Kinderen van Pieter en Lena:
XV204)Cent Vermeer.
XV205)Frederik Vermeer.

XIV118)Arigje de Kwaadsteniet.
Geboren op 27-03-1908 in Gouderak. Arigje is overleden op 28-02-1981, 72 jaar oud, te Amsterdam.
Dochter van Frederik de Kwaadsteniet( XIII116)
en Jansje Verboom.
Arigje had een relatie met Marinus Arie Rook
Marinus Arie Rook is geboren op 16-11-1909 in Gouderak. Marinus is overleden op 05-02-1984, 74 jaar oud, te Amsterdam.
Zoon van Marinus Rook en Adriana Kogel.
     Kinderen van Marinus en Arigje:
XV206)Marinus Rook.

XIV120)Arie de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Frederik de Kwaadsteniet( XIII116)
en Jansje Verboom.
Arie trouwde met Adriana Dekker
Adriana Dekker is geboren op 12-02-1920 in Ouderkerk aan de IJssel. Adriana is overleden op 19-05-2010, 90 jaar oud..
Dochter van Cornelis Dekker en Roeltje Christina van Bezooijen.
Notitie(s) bij:
Adres: Karel Doormanlaan 2, Ouderkerk aan de IJssel
     Kinderen van Arie en Adriana:
XV207)Frederik de Kwaadsteniet.
Geboren op 20-03-1941 in Gouderak. Frederik is overleden op 23-03-1943, 2 jaar oud, te Gouderak.
XV208)Christina de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV209)Jansje de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV210)Frederik (Freek) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV211)Cornelis de Kwaadsteniet.
Geboren op 03-07-1959 in Gouderak. Cornelis is overleden op 25-12-1979, 20 jaar oud, te Gouderak.

XIV121)Lena de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Bertus de Kwaadsteniet( XIII119)
en Elisabeth de Jong.
Lena trouwde met Adrianus Hersche
Adrianus Hersche is geboren op 22-04-1911. Adrianus is overleden op 30-04-1983, 72 jaar oud..

XIV123)Willem de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Bertus de Kwaadsteniet( XIII119)
en Elisabeth de Jong.
Willem trouwde met Jacoba Scheepmaker
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Jacoba Scheepmaker
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV124)Jacobus de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Bertus de Kwaadsteniet( XIII119)
en Elisabeth de Jong.
Jacobus trouwde met Anne Martje Feringa
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Anne Martje Feringa
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Klaas Feringa en Boukje Jaarsma.
     Kinderen van Jacobus en Anne:
XV212)Elizabeth de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV213)Nicolaas Bouke (Nico) de Kwaadsteniet.
XV214)Bertus Arie (Bert) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV125)Anton de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Bertus de Kwaadsteniet( XIII119)
en Elisabeth de Jong.
Anton trouwde met Wilhelmina Alida Johanna van de Fliert
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Wilhelmina Alida Johanna van de Fliert
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
     Kinderen van Anton en Wilhelmina:
XV215)Robert Peter Anton de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV216)Peter Imco Marcel (Pim) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV217)Frank Alexander (Frank) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV126)Willem Cornelis de Kwaadsteniet.
Geboren op 22-10-1922 in Gouderak. Willem is overleden op 30-09-1983, 60 jaar oud, te Leiden.
Zoon van Hendrik de Kwaadsteniet( XIII123)
en Adriana Pietronella Boer.
Notitie(s) bij:
Beroep:Fietsenmaker later chauffeur
Adres: Badhuisweg 4, Boskoop
Willem trouwde met Maria Couvee
Maria Couvee
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
     Kinderen van Willem en Maria:
XV218)Hendrik Pieter de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV219)Johannes Adrianus de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV220)Adriana Johanna (Adrie) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV221)Pietronella Jacoba de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV127)Cornelis de Kwaadsteniet.
Geboren op 28-05-1924 in Gouderak. Cornelis is overleden op 07-03-1992, 67 jaar oud, te Boskoop.
Zoon van Hendrik de Kwaadsteniet( XIII123)
en Adriana Pietronella Boer.
Notitie(s) bij:
Beroep:Kolentransporteur
Adres: kievitstraat, Gouda
Cornelis trouwde in Gouda op 11-08-1954, 30 jaar oud met Johanna Geertruida Hornes, 22 jaar oud.
Johanna Geertruida Hornes is geboren op 20-02-1932 in Gouda. Johanna is overleden op 02-12-1971, 39 jaar oud, te Gouda.
Dochter van Gerrit Cornelis Hornes en Alida Jacoba Moraal.
Notitie(s) bij:
Adres: kievitstraat, Gouda
     Kinderen van Cornelis en Johanna:
XV222)Alida Jacoba Hendrika (Alida) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV223)Cornelis (Kees) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV224)Gerrit Cornelis de Kwaadsteniet.
XV225)Leendert de Kwaadsteniet.
XV226)Jolanda de Kwaadsteniet.

XIV128)Jan de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Hendrik de Kwaadsteniet( XIII123)
en Adriana Pietronella Boer.
Jan trouwde met Cornelia Petronella Helders
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Cornelia Petronella Helders
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Cornelis Helders en Augusta SchŁre.
     Kinderen van Jan en Cornelia:
XV227)Leendert (Leo) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV228)Hermann Cornelis Christiaan de Kwaadsteniet.

XIV130)Christina de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Hendrik de Kwaadsteniet( XIII123)
en Adriana Pietronella Boer.
Christina trouwde met Gerrit Rikkers
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Gerrit Rikkers
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Hendrik Rikkers en Elisabeth Wilhelmina van de Beek.

XIV131)Cornelia Noorlander.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Jacob Noorlander
en Landje de Kwaadsteniet( XIII124) .
Cornelia trouwde met C. Pols
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

C. Pols
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV147)Jan de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Jacobus de Kwaadsteniet( XIII128)
en Maria Vuurens.
Jan trouwde met Antonina Soslawska
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Antonina Soslawska
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Franz Soslawska en Antonina Arzinowski.
     Kinderen van Jan en Antonina:
XV229)Jacobus de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV230)Maria Nizetta de Kwaadsteniet.

XIV148)Gerrit Hendrik de Kwaadsteniet.
Geboren op 01-11-1921 in Boskoop. Gerrit is overleden op 07-04-1988, 66 jaar oud, te Amsterdam.
Zoon van Jacobus de Kwaadsteniet( XIII128)
en Maria Vuurens.
Notitie(s) bij:
Beroep:metaalbewerker later scheepsolieman
Adres: Amsterdam
Gerrit had een relatie met Hendrika Lena Hogendoorn
Hendrika Lena Hogendoorn (Geen verdere gegevens bekend.)
Dochter van Cornelis Hogendoorn en Leentje de Knegt.
     Kinderen van Gerrit en Hendrika:
XV231)Jacobus (Koos) de Kwaadsteniet.
XV232)Hendrika Lena de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV233)Gerrit Hendrik de Kwaadsteniet.

XIV149)Hendrik de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Jacobus de Kwaadsteniet( XIII128)
en Maria Vuurens.
Hendrik trouwde met Johanna Catharina Gubbels
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Johanna Catharina Gubbels
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Gerard Hubert Gubbels en Maria Barbara Hubertina Wassenberg.
     Kinderen van Hendrik en Johanna:
XV234)Reinier Jacobus Gerardus (Rein) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV235)Gerardus Hubert Marie (Huib) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV236)Stiphanus Maria (Susanne) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV237)Jacobus Gerardus Hendrik (Chera) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV150)Nizetta de Kwaadsteniet.
Dochter van Jacobus de Kwaadsteniet( XIII128)
en Maria Vuurens.
Nizetta ging een relatie aan met Teunis Geers
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Teunis Geers (Geen verdere gegevens bekend.)
Zoon van Johannes Geers en Lijsje Gils.
     Kinderen van Teunis en Nizetta:
XV238)Teunis Geers.
XV239)Jan Hendrik Geers.
XV240)Jannette Marie Geers.

XIV151)Gijsbertus de Kwaadsteniet.
Geboren op 11-08-1927 in Boskoop. Gijsbertus is overleden op 01-12-1982, 55 jaar oud, te Deventer.
Zoon van Jacobus de Kwaadsteniet( XIII128)
en Maria Vuurens.
Notitie(s) bij:
Beroep:Elektromonteur
Gijsbertus trouwde met Everdina Dengerink
Everdina Dengerink
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Herman Dengerink en Hendrika Johanna Rothman.
     Kinderen van Gijsbertus en Everdina:
XV241)Marie Anne Jakoba de Kwaadsteniet.
XV242)Hendrika Johanna Hermana de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV243)Everdina de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV152)Pieter Wijnand de Kwaadsteniet.
Geboren op 25-06-1928 in Boskoop. Pieter is overleden op 11-11-1990, 62 jaar oud, te Boskoop.
Zoon van Jacobus de Kwaadsteniet( XIII128)
en Maria Vuurens.
Notitie(s) bij:
Beroep:metaalbewerker, lasser
Adres: Boskoop
Pieter trouwde met Everdina van der Voorst
Everdina van der Voorst
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Karel Gerardus van der Voorst en Macheltje de Groot.
     Kinderen van Pieter en Everdina:
XV244)Johanna Nicolina Bernadette de Kwaadsteniet.
XV245)Johannes Nicolaas Bernhard de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV154)Jacobus de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Jacobus de Kwaadsteniet( XIII128)
en Maria Vuurens.
Jacobus trouwde met Geertje van Diermen
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Geertje van Diermen
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Hendrik van Diermen en Maria Vis.
     Kinderen van Jacobus en Geertje:
XV246)John de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV247)Marion Astrid (Marion) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV156)Nizetta Grietje de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Wijnand de Kwaadsteniet( XIII131)
en Wilhelmina Boertje.
Nizetta trouwde met Hendrik Zonneveld
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Hendrik Zonneveld
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Engel Zonneveld en Cornelia van Wieringen.
     Kinderen van Hendrik en Nizetta:
XV248)Marianne Zonneveld.
XV249)Hendriks Cornelis Zonneveld.

XIV157)Grietje de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Wijnand de Kwaadsteniet( XIII131)
en Wilhelmina Boertje.
A) Grietje trouwde met Gerard Scheffer
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Gerard Scheffer
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
B) Grietje ging een relatie aan met Wesselman
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Wesselman (Geen verdere gegevens bekend.)

XIV158)@I3035@Wilhelmina de Kwaadsteniet k672 1930.jpgWilhelmina de Kwaadsteniet.
Geboren op 21-05-1926 in Dordrecht. Wilhelmina is overleden op 11-04-1989, 62 jaar oud, te Bussum.
Dochter van Wijnand de Kwaadsteniet( XIII131)
en Wilhelmina Boertje.
Wilhelmina trouwde in Amsterdam op 10-05-1949, 22 jaar oud met Roelof Kreijt, 29 jaar oud.
Roelof Kreijt is geboren op 26-01-1920 in Amsterdam. Roelof is overleden op 16-12-1972, 52 jaar oud, te Amsterdam.
Zoon van Roelof Kreijt en Maria van Duijnkeren.
Notitie(s) bij:
Beroep:Ambtenaar inspectie Domeinen
     Kinderen van Roelof en Wilhelmina:
XV250)Harold William van Alphen.

XIV173)Arie de Kwaadsteniet.
Geboren op 12-01-1911 in Rotterdam. Arie is overleden op 04-05-1980, 69 jaar oud, te Voorburg.
Zoon van Jan Vink de Kwaadsteniet( XIII138)
en Wilhelmina Sophia Miog.
Notitie(s) bij:
Beroep:Jurist bij ministerie van economische zaken
Adres: Mauritslaan 7, Leidschendam
Arie trouwde in 's Gravenhage op 16-11-1945, 34 jaar oud met Johanna Hermina van Waveren, 33 jaar oud.
Johanna Hermina van Waveren is geboren op 03-06-1912 in 's Gravenhage. Johanna is overleden op 04-02-1992, 79 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Karel Everhardus van Waveren en Geertruida Klootwijk.
Notitie(s) bij:
Adres: Mauritslaan 7, Leidschendam
     Kinderen van Arie en Johanna:
XV251)Jan Vink de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV174)@I3044@Jeanne de Kwaadsteniet.jpgAdriana Geertrui (Jeanne) de Kwaadsteniet.
Geboren op 11-02-1914 in Rotterdam. Jeanne is overleden op 12-11-1999, 85 jaar oud..
Dochter van Jan Vink de Kwaadsteniet( XIII138)
en Wilhelmina Sophia Miog.
Notitie(s) bij:
Beroep:Arts
Persoon:
Uit: DE KOMST VAN VROUWEN IN DE GENEESKUNDE EN CHIRURGIE IN NEDERLAND
interview uit 1996
Mw. Drs. AG Wiersum-de Kwaadsteniet
Mw. Wiersum-de Kwaadsteniet werd geregistreerd in 1946. Tijdens het co-assistentschap chirurgie werd zij enthousiast voor dit specialisme. Na haar artsexamen solliciteerde zij in het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam. Zij werd aangesteld als eerste hulp arts in 1939.
"Als er nou bijvoorbeeld een ongeluk binnenkwam en dat moest naar de OK en ik had even tijd, dan ging ik kijken boven. Dan was ik heel nieuwsgierig hoe ze een pols zetten; of het wel waar was wat ik als diagnose had gesteld. Dus ze kenden mij op de OK wel goed. In september was mobilisatie en toen moesten twee van de chirurgische assistenten onder dienst. Nou, zeiden ze, nou moet jij maar boven komen. Toen was ik chirurgisch assistent ineens."

Zij begon haar opleiding in de chirurgie bij Dr. C. van Staveren. Een opleiding die volledig zou plaatsvinden tijdens de oorlogsjaren. Nadat op 14 mei 1940 het ziekenhuis aan de Coolsingel gebombardeerd was, werd
de heelkundige zorg voortgezet op zes volledig ingerichte hospitaalschepen, die afgemeerd lagen in de haven van Rotterdam, totdat op de Coolsingel barakken gebouwd waren en weer ingericht als ziekenhuis.

Na de bevrijding trad zij in het huwelijk met een gynaecoloog en dit hield automatisch haar vertrek uit het ziekenhuis in. Het was in die tijd niet toegestaan om als gehuwde vrouw in dienst te blijven.
"..in 1945, eindelijk, toen zijn we getrouwd. Toen moest ik dus weg. Ik ben nog terug geweest, want diegene die mij opvolgde kreeg tyfus. Toen zat Van Staveren een beetje in nood. Dus die vroeg of ik terug kwam nadat ik getrouwd was."
Het is zeer opmerkelijk, dat het haar na haar huwelijk vrijwel onmogelijk werd gemaakt om het vak uit te oefenen waarvoor ze een zes jaar durende, gedegen, erkende opleiding had genoten, terwijl zij zonder enig bezwaar werd geaccepteerd in een vakgebied waar zij eigenlijk geen enkele affectie mee had: "Ik gaf ook les aan een toen bestaande opleiding, hoe heet het ook al weer, kinderverzorging en opvoedkunde. Het had niks met mijn vak, de
chirurgie, te maken, maar ja, het vak 'hygiŽne' moest door een arts worden gedoceerd."

"Na de oorlog bij de repatriŽring vanuit het toenmalige IndÔe was op ťťn van de schepen een mazelenepidemie uitgebroken. Bij het volgende transport wilden ze een extra scheepsarts mee. Een man, uiteraard, voor
de bemanning, en een arts, eventueel een vrouw, voor de passagiers, allemaal vrouwen en kinderen. Ik kreeg deze baan en werd zodoende ook een van de eerste vrouwelijke scheepsartsen."

"Later ben ik door een kinderarts gevraagd of ik consultatiebureaus wilde doen. Dat heb ik toen ook maar gedaan. Zeven jaar lang heb ik kleuter consultatiebureau gedaan."
Mw. Wiersum-de Kwaadsteniet is in 1999 overleden.
Jeanne trouwde in Rotterdam op 30-11-1945, 31 jaar oud met Anco Kornelis Wiersum, 33 jaar oud.
Anco Kornelis Wiersum is geboren in 1912. Anco is overleden op 24-01-1984, 72 jaar oud, te Assen.
Zoon van Freerf Kornelis Wiersum en Berendina Willemina Klimp.
Notitie(s) bij:
Beroep:gynaecoloog
     Kinderen van Anco en Jeanne:
XV252)Wilhelmina Sophia Wiersum.
XV253)Freerk Kornelis Wiersum.

XIV175)Baukje Wilhelmina de Kwaadsteniet.
Geboren op 06-05-1933 in Rotterdam. Baukje is overleden op 05-08-2009, 76 jaar oud..
Dochter van Jan Vink de Kwaadsteniet( XIII138)
en Sijmentje Tjitske Driebergen.
Baukje trouwde met Tjitte de Boer
Tjitte de Boer
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Sieberen de Boer en Pietertje Heins.
     Kinderen van Tjitte en Baukje:
XV254)Simone Tjitske de Boer.
XV255)Tineke Elisabeth de Boer.

XIV176)Geertrui Willempje de Kwaadsteniet.
Geboren op 07-05-1913 in Amsterdam. Geertrui is overleden op 16-03-1991, 77 jaar oud, te Drachten.
Dochter van Dirk de Kwaadsteniet( XIII139)
en Geertje de Jongh.
Notitie(s) bij:
Adres: Warren 8, Drachten
Geertrui had een relatie met Jan Willem Smitt
Jan Willem Smitt is geboren op 22-02-1902 in Assen. Jan is overleden.
Zoon van Wolter Wagter Smitt en Hendrika Catharina Koer.
Notitie(s) bij:
Beroep:predikant vrijgemaakt gereformeerd
Adres: Warren 8, Drachten

XIV179)Wilhelmina Maria de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Willem de Kwaadsteniet( XIII141)
en Maria Anna Josephina van der Burg.
Wilhelmina trouwde met Jacob van de Vijver
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Jacob van de Vijver
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Paulus van de Vijver en Plonia Tanis.
     Kinderen van Jacob en Wilhelmina:
XV256)Marianne Plonia van de Vijver.
XV257)Pauline Wilhelmina van de Vijver.
XV258)Plonia Jacoba van de Vijver.
XV259)Wilhelmina Maria van de Vijver.

XIV199)@I3083@Aaltje de Kwaadsteniet k684.jpgAaltje de Kwaadsteniet.
Geboren op 23-07-1921 in Amsterdam. Aaltje is overleden op 21-11-2009, 88 jaar oud, te Tillsonburg (Canada).
Dochter van Jan Vink de Kwaadsteniet( XIII152)
en Lijdia Jacoba Vredenberg.
Aaltje trouwde in Hoofddorp op 05-11-1952, 31 jaar oud met Jan Overbeek, 31 jaar oud.
Jan Overbeek is geboren op 01-09-1921 in Hoofddorp. Jan is overleden op 23-07-2004, 82 jaar oud, te Tillsonburg (Canada).
     Kinderen van Jan en Aaltje:
XV260)Jan Overbeek.
XV261)Leendert Jan Vink Overbeek.
XV262)Johannes Overbeek.
XV263)Jan Willem Overbeek.
XV264)Sara N. Overbeek.
XV265)Albert Overbeek.
XV266)Cornelis Overbeek.
XV267)Arie Overbeek.
XV268)Leendert Joost Overbeek.

XIV201)@I3095@Leendert de Kwaadsteniet k686 1945.jpgLeendert de Kwaadsteniet.
Geboren op 30-05-1925 in Vreeswijk. Leendert is overleden op 09-07-1991, 66 jaar oud, te Haarlem.
Zoon van Jan Vink de Kwaadsteniet( XIII152)
en Lijdia Jacoba Vredenberg.
Leendert trouwde met Cornelia (Corrie) Kluijt
Cornelia (Corrie) Kluijt
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Willem Kluijt en Jantsje Kuperus.
     Kinderen van Leendert en Corrie:
XV269)Jansje (Anja) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV270)Lijdia Jacoba (Lydia) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV271)Jan Willem de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV203)Lijdia Jacoba (Lijdia) de Kwaadsteniet.
Dochter van Jan Vink de Kwaadsteniet( XIII152)
en Lijdia Jacoba Vredenberg.
Lijdia had een relatie met Klaas Jonker
Klaas Jonker is geboren op 01-04-1925 in St. Maarten. Klaas is overleden op 09-05-2008, 83 jaar oud, te Krommenie.
Zoon van Cornelis Jonker en Jacoba Giltjes.
Notitie(s) bij:
Beroep:Fabrieksarbeider Linoleum fabriek Krommenie
     Kinderen van Klaas en Lijdia:
XV272)Lijdia Jacoba Jonker.
XV273)Jacoba Jonker.
XV274)Stijntje Jonker.
XV275)Cornelis Jonker.
XV276)Jan Vink Jonker.
XV277)Trijntje Jonker.

XIV204)Landje de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Jan Vink de Kwaadsteniet( XIII152)
en Lijdia Jacoba Vredenberg.
A) Landje trouwde met Berend Vos
Berend Vos is geboren op 07-06-1923 in Elburg. Berend is overleden op 10-03-1970, 46 jaar oud, te Purmerend.
Zoon van Aart Vos en Gerrigje Leusink.
B) Landje trouwde met Leendert Vaalburg
Leendert Vaalburg is geboren op 15-06-1927 in Zuid-Schermer. Leendert is overleden op 17-04-2011, 83 jaar oud, te Alkmaar.
Notitie(s) bij:
Beroep:Akkerbouwer
     Kinderen van Berend en Landje:
XV278)Robert Alexander Vos.
XV279)Arnold Ferdinand Vos.
XV280)Alice Caroline Vos.

XIV205)Jan Willem (Wim) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Jan Vink de Kwaadsteniet( XIII152)
en Lijdia Jacoba Vredenberg.
Wim trouwde met Heintje van den Steeg
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Heintje van den Steeg
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Jan van den Steeg en Aaltje Top.
     Kinderen van Wim en Heintje:
XV281)Jan Vink de Kwaadsteniet.
XV282)Aaltje (Aliene) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV283)Carla Annette (Carla) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV206)Stijntje de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Jan Vink de Kwaadsteniet( XIII152)
en Lijdia Jacoba Vredenberg.
Stijntje trouwde met Jacobus (Koos) Bokhorst
Jacobus (Koos) Bokhorst is geboren op 10-07-1921 in Nieuw Vennep. Koos is overleden op 17-12-2004, 83 jaar oud, te St. Thomas (Canada).
Notitie(s) bij:
Adres: St. Thomas (Canada)
     Kinderen van Koos en Stijntje:
XV284)Wilma Annette Bokhorst.
Geboren op 19-11-1956 in St. Thomas (Canada). Wilma is overleden op 31-12-1972, 16 jaar oud, te St. Thomas (Canada).
XV285)Wanda Elisabeth Bokhorst.
XV286)Wendy Diana Bokhorst.
XV287)Miriam Arlene Bokhorst.
XV288)Patricia Lorraine Bokhorst.
XV289)Darlene Daisy Bokhorst.

XIV207)@I3124@Albert de Kwaadsteniet k692.jpgAlbert de Kwaadsteniet.
Geboren op 18-11-1935 in Maastricht. Albert is overleden op 15-04-1991, 55 jaar oud, te Haarlem.
Zoon van Jan Vink de Kwaadsteniet( XIII152)
en Lijdia Jacoba Vredenberg.
Notitie(s) bij:
Beroep:Tegelzetter
Albert trouwde met Hendrika de Wilde
Hendrika de Wilde
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Hendrik de Wilde en Margje Overdijk.
     Kinderen van Albert en Hendrika:
XV290)Albert Jan (Ab) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV291)Hendrik (Henk) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV292)Marjolein de Kwaadsteniet.

XIV208)Arie de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Jan Vink de Kwaadsteniet( XIII152)
en Lijdia Jacoba Vredenberg.
Arie trouwde met Annie Smit
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Annie Smit
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Willen Jacob Smit en Gardina van der Leede.
     Kinderen van Arie en Annie:
XV293)Gardina de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV294)Lijdia Jacoba de Kwaadsteniet.

XIV209)Jan Vink de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Jan Vink de Kwaadsteniet( XIII152)
en Lijdia Jacoba Vredenberg.
Jan trouwde met Jeanette Wilhelmina Frederika van de Burg
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Jeanette Wilhelmina Frederika van de Burg
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van johannes van de Burg en Antje Burgerstein.
     Kinderen van Jan en Jeanette:
XV295)Cynthia Ann de Vink.
XV296)John Andrew Vink.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV210)Jouke de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Jan Vink de Kwaadsteniet( XIII152)
en Lijdia Jacoba Vredenberg.
Jouke trouwde met Frida Arkes
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Frida Arkes
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Johannes Bernardus Arkes en Theodora Westdijk.
     Kinderen van Jouke en Frida:
XV297)Johannes Bernardus Theodorus (John) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV298)Lijdia Jacoba de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV211)Jacobus de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Jan Vink de Kwaadsteniet( XIII152)
en Lijdia Jacoba Vredenberg.
Jacobus trouwde met Ottolina Hendrika (Lina) van Pelt
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Ottolina Hendrika (Lina) van Pelt
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Huig van Pelt en Sara Herwijner.
     Kinderen van Jacobus en Lina:
XV299)Sylvia Rose (Sylvia) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV300)Sheila Jane (Sheila) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV301)Tammy Lorraine (Tammy) de Kwaadsteniet.
XV302)Jack Douglas de Kwaadsteniet.
Geboren op 07-11-1977 in St. Thomas (Canada). Jack is overleden op 04-06-1979, 1 jaar oud, te St. Thomas (Canada).

XIV212)Aaltje de Kwaadsteniet.
Geboren op 06-10-1923 in Utrecht. Aaltje is overleden op 21-07-2004, 80 jaar oud, te Amsterdam.
Dochter van Arij de Kwaadsteniet( XIII155)
en Hendrika Geertruida van Doorn.
Aaltje trouwde met Paulus Koppen
Paulus Koppen
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Paulus Koppen en Aaltje Spel.
     Kinderen van Paulus en Aaltje:
XV303)Margriet Koppen.
XV304)Paulus Koppen.
XV305)Hendrika Geertruida Koppen.

XIV213)Maria de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Arij de Kwaadsteniet( XIII155)
en Hendrika Geertruida van Doorn.
Maria trouwde met Cornelis Gerardus Gort
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Cornelis Gerardus Gort
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV215)Leendert de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Arij de Kwaadsteniet( XIII155)
en Hendrika Geertruida van Doorn.
Leendert trouwde met Sonja Bredius
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Sonja Bredius
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
     Kinderen van Leendert en Sonja:
XV306)Saskia Sonja de Kwaadsteniet.
XV307)Jannetje Hendrika Geertruida de Kwaadsteniet.
Geboren op 12-10-1956 in Diemen. Jannetje is overleden op 15-02-1978, 21 jaar oud, te Diemen.

XIV216)Franciscus de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Arij de Kwaadsteniet( XIII155)
en Hendrika Geertruida van Doorn.
Franciscus trouwde met Catharina Bronsdijk
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Catharina Bronsdijk
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Jan Cornelis Jacob Bronsdijk en Jannetje Geertruida Catharina Dijkstra.
     Kinderen van Franciscus en Catharina:
XV308)Karin de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV309)Judith de Kwaadsteniet.

XIV217)Stijntje de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Arij de Kwaadsteniet( XIII155)
en Hendrika Geertruida van Doorn.
Stijntje trouwde met Hendrik Wolther de Boer
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Hendrik Wolther de Boer
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Albertus Wolther de Boer en Adriana Petronella Lange.
     Kinderen van Hendrik en Stijntje:
XV310)Robert Wolther de Boer.
XV311)Yvonne Adriana de Boer.
XV312)James Wolther de Boer.

XIV218)Arij de Kwaadsteniet.
Zoon van Arij de Kwaadsteniet( XIII155)
en Hendrika Geertruida van Doorn.
Arij ging een relatie aan met Guurtje Oomstee
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Guurtje Oomstee (Geen verdere gegevens bekend.)

XIV219)Jan Vink de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Arij de Kwaadsteniet( XIII155)
en Hendrika Geertruida van Doorn.
Jan trouwde met Bertha Hendrika Kuiper
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Bertha Hendrika Kuiper
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Dirk Kuiper en Bertha Hendrika Spiering.
     Kinderen van Jan en Bertha:
XV313)Dirk Jan de Kwaadsteniet.
XV314)Yolanda de Kwaadsteniet.
XV315)Brigitte de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV220)Hermanus Everardus de Kwaadsteniet.
Geboren op 07-05-1934 in Amsterdam. Hermanus is overleden op 15-08-1989, 55 jaar oud, te Amsterdam.
Zoon van Arij de Kwaadsteniet( XIII155)
en Hendrika Geertruida van Doorn.
Notitie(s) bij:
Beroep:Coordinator verbouwingen supermarktketen Jac. hermans
Adres: Purmerend
Hermanus trouwde in Amsterdam op 09-07-1958, 24 jaar oud met Neeltje de Jong, 17 jaar oud.
Neeltje de Jong is geboren op 13-01-1941 in Amstelveen. Neeltje is overleden op 23-03-1998, 57 jaar oud, te Purmerend.
Dochter van Siebe de Jong en Antje Boode.
Notitie(s) bij:
Adres: Purmerend
     Kinderen van Hermanus en Neeltje:
XV316)Renť de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV317)Edwin de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV231)Klaasje de Kwaasteniet.
Geboren op 19-08-1910 in Gouderak. Klaasje is overleden op 22-06-1978, 67 jaar oud, te Gouda.
Dochter van Pieter de Kwaasteniet( XIII166)
en Maria Klazina van Vuuren.
Notitie(s) bij:
Adres: Kattendijk 173, Gouderak
Klaasje trouwde in Gouderak op 15-01-1931, 20 jaar oud met Paulus Huisman, 20 jaar oud.
Paulus Huisman is geboren op 09-11-1910 in Gouderak. Paulus is overleden op 06-12-1982, 72 jaar oud, te Moordrecht.
Zoon van Cornelis Huisman en Paulina Goudriaan.
Notitie(s) bij:
Beroep:Schipper, kraanmachinist
Adres: Kattendijk 173, Gouderak
     Kinderen van Paulus en Klaasje:
XV318)Cornelis Pieter Huisman.
XV319)Maria Paulina Huisman.

XIV232)Arie de Kwaasteniet.
Geboren op 11-03-1912 in Gouderak. Arie is overleden op 02-02-1961, 48 jaar oud, te Gouderak.
Zoon van Pieter de Kwaasteniet( XIII166)
en Maria Klazina van Vuuren.
Notitie(s) bij:
Beroep:Grondwerker
Adres: Gouderak
Arie trouwde met Johanna Burger
Johanna Burger
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
     Kinderen van Arie en Johanna:
XV320)Maria Klazina de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV321)Adriana Johanna de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV234)Willem de Kwaasteniet.
Geboren op 12-05-1915 in Gouderak. Willem is overleden op 21-01-1976, 60 jaar oud, te Gouda.
Zoon van Pieter de Kwaasteniet( XIII166)
en Maria Klazina van Vuuren.
Notitie(s) bij:
Beroep:Grondwerker later sloper
Adres: Gouderak
Willem trouwde met Maria Theodora van Amsterdam
Maria Theodora van Amsterdam
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Adrianus van Amsterdam en Marie Bleiswijk.

XIV237)Pieter de Kwaasteniet.
Geboren op 23-04-1924 in Gouderak. Pieter is overleden op 03-11-1968, 44 jaar oud, te Gouderak.
Zoon van Pieter de Kwaasteniet( XIII166)
en Maria Klazina van Vuuren.
Notitie(s) bij:
Beroep:ElektriciŽn later schippersknecht en chauffeur
Adres: Kleine Vlietstraat 16, Krimpen aan de IJssel
Pieter trouwde met Cornelia Hendrika Krijgsman
Cornelia Hendrika Krijgsman
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Johannes Krijgsman en Johanna Noorlander.
     Kinderen van Pieter en Cornelia:
XV322)Pieter de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV323)Johanna (Hanneke) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV238)Teunis de Kwaasteniet.
Geboren op 20-02-1926 in Gouderak. Teunis is overleden op 10-02-1969, 42 jaar oud, te Gouderak.
Zoon van Pieter de Kwaasteniet( XIII166)
en Maria Klazina van Vuuren.
Notitie(s) bij:
Beroep:Kraanmachinist
Adres: Staringlaan 55, Gouderak
Teunis trouwde in Ouderkerk aan de IJssel op 21-09-1950, 24 jaar oud met Aartje Jacoba de Jonge, 20 jaar oud.
Aartje Jacoba de Jonge is geboren op 30-11-1929 in Ouderkerk aan de IJssel. Aartje is overleden op 28-09-1991, 61 jaar oud, te Gouderak.
Dochter van Thomas de Jonge en Maria van Rij.
     Kinderen van Teunis en Aartje:
XV324)Maria Klazina de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV325)Maria Pieternella (Marry) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV326)Pieter de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV327)Thomas (Ton) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV239)Cornelis de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Pieter de Kwaasteniet( XIII166)
en Maria Klazina van Vuuren.
Cornelis trouwde met Vijgje Verboom
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Vijgje Verboom
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Jan Verboom en Maria Leeuwenstein.
     Kinderen van Cornelis en Vijgje:
XV328)Maria Klaziena de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV329)Maria Jantje (Marian) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV330)Pieter (Piet) de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV331)Sophia de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV240)Martijntje de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Pieter de Kwaasteniet( XIII166)
en Maria Klazina van Vuuren.
Martijntje trouwde met Jan van der Plaats
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Jan van der Plaats
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Sjaak van der Plaats
     Kinderen van Jan en Martijntje:
XV332)Klaasje Martijntje van der Plaats.
XV333)Saakie van der Plaats.
XV334)Arie Jan van der Plaats.

XIV244)@I3184@Klaasje de Kwaasteniet k719 1920.jpgKlaasje de Kwaasteniet.
Geboren op 19-04-1912 in Gouderak. Klaasje is overleden op 15-11-1985, 73 jaar oud, te Nieuwegein.
Dochter van DaniŽl de Kwaasteniet( XIII168)
en Antje Loendersloot.
Klaasje had een relatie met Arie Marcelis van Bemmel
Arie Marcelis van Bemmel is geboren op 09-02-1910 in Jutphaas. Arie is overleden op 20-01-1992, 81 jaar oud, te Nieuwegein.
Zoon van Johannes van Bemmel en Johanna Roelofsen.
Notitie(s) bij:
Beroep:Handelaar in groenten en fruit
     Kinderen van Arie en Klaasje:
XV335)Johanna Antje van Bemmel.

XIV245)Arie de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van DaniŽl de Kwaasteniet( XIII168)
en Antje Loendersloot.
Arie trouwde met Johanna Wilhelmina Hortensius
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Johanna Wilhelmina Hortensius
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Lambertus Hortensius en Antje Huurman.
     Kinderen van Arie en Johanna:
XV336)Henri de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV260)Wilhelmina de Kwaasteniet.
Dochter van Arie de Kwaasteniet( XIII174)
en Hendrika Wilhelmina Margaretha van Eijk.
Wilhelmina ging een relatie aan met Arie Johannes den Boer
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Arie Johannes den Boer (Geen verdere gegevens bekend.)
Zoon van Pieter den Boer en Leentje Centina Luyt.
     Kinderen van Arie en Wilhelmina:
XV337)Marianne den Boer.
XV338)Irene den Boer.
XV339)Arie Johannes den Boer.
XV340)Ronald den Boer.
XV341)Willem den Boer.

XIV261)Cornelia de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Arie de Kwaasteniet( XIII174)
en Hendrika Wilhelmina Margaretha van Eijk.
Cornelia trouwde met Jan Marinus den Ouden
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Jan Marinus den Ouden
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Paulus den Ouden en Lijntje Dam.
     Kinderen van Jan en Cornelia:
XV342)Jan Paulus Arie den Ouden.
XV343)Hendrikus Cornelis den Ouden.
XV344)Adrie den Ouden.
XV345)Corina den Ouden.

XIV262)Willem de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Arie de Kwaasteniet( XIII174)
en Hendrika Wilhelmina Margaretha van Eijk.
Willem trouwde met Wilhelmina Wouterina Dirkje Hol
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Wilhelmina Wouterina Dirkje Hol
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Nelis Hol en Aaltje Schmohl.
     Kinderen van Willem en Wilhelmina:
XV346)Richard de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV347)Sylvia de Kwaasteniet.

XIV263)Annegien de Kwaasteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Arie de Kwaasteniet( XIII174)
en Hendrika Wilhelmina Margaretha van Eijk.
Annegien trouwde met Teunis Jacob Johannes Klos
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Teunis Jacob Johannes Klos
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Teunis Klos en Maria van der Weijde.
     Kinderen van Teunis en Annegien:
XV348)Monique Klos.
XV349)Esther Klos.

XIV264)@I3370@DaniŽl de Kwaadsteniet k1052 1928.jpgDaniŽl (Daan) de Kwaadsteniet.
Geboren op 20-06-1922 in Rotterdam. Daan is overleden op 14-08-1995, 73 jaar oud..
Zoon van Jan de Kwaadsteniet( XIII177)
en Jacomijntje Oudwater.
Notitie(s) bij:
Beroep:Onderhoudsmonteur Roteb
Adres: Rotterdam
@I4348@Maria Riegman.jpgDaan trouwde in Rotterdam op 11-08-1948, 26 jaar oud met Maria Anna (Riet) Riegman, 26 jaar oud.
Maria Anna (Riet) Riegman is geboren op 10-08-1922 in Rotterdam. Riet is overleden op 23-10-2011, 89 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Frederik Pieter Riegman en Catharina Johanna van Luijk.
Notitie(s) bij:
Adres: Rotterdam
     Kinderen van Daan en Riet:
XV350)Jan de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV351)Karin de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV265)@I3372@Cornelis Johannes de Kwaadsteniet k1056.jpgCornelis Johannes de Kwaadsteniet.
Geboren op 02-11-1923 in Rotterdam. Cornelis is overleden op 07-06-1970, 46 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Jan de Kwaadsteniet( XIII177)
en Jacomijntje Oudwater.
Notitie(s) bij:
Beroep:Bouwkundige
Geboorte: Cornelis Johannes vormt een tweeling met Abraham
Adres: Wielewaalstraat 19, Alphen aan de Rijn
@I4369@Neeltje Bender.jpgCornelis had een relatie met Neeltje Bender
Neeltje Bender is geboren op 13-03-1937 in Rotterdam. Neeltje is overleden op 03-02-1970, 32 jaar oud, te Alphen aan de Rijn.
Dochter van Johannes Cornelis Bender en Hendrica de Waart.
Notitie(s) bij:
Adres: Wielewaalstraat 19, Alphen aan de Rijn
     Kinderen van Cornelis en Neeltje:
XV352)Marjolein de Kwaadsteniet.
XV353)Walter de Kwaadsteniet.

XIV266)@I3371@Abraham de Kwaadsteniet K1055 1928.jpgAbraham de Kwaadsteniet.
Geboren op 02-11-1923 in Rotterdam. Abraham is overleden op 31-08-1952, 28 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Jan de Kwaadsteniet( XIII177)
en Jacomijntje Oudwater.
Notitie(s) bij:
Beroep:Meubel ontwerper/tekenaar
Geboorte: Abraham vormt een tweeling met Cornelis Johannes
Adres: Bas Jungeriusstraat 264a, Rotterdam
Abraham trouwde met Hendrica Maria Bender
Hendrica Maria Bender
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Johannes Cornelis Bender en Hendrica de Waart.

XIV267)DaniŽl de Kwaadsteniet.
Geboren op 18-12-1920 in Nieuwerkerk aan de IJssel. DaniŽl is overleden op 04-03-1992, 71 jaar oud, te Nieuwerkerk aan de IJssel.
Zoon van Arie de Kwaadsteniet( XIII178)
en Artje Peterse.
Notitie(s) bij:
Beroep:Pompbediende
Adres: Nieuwerkerk aan de IJssel
DaniŽl trouwde met Gerritje Schot
Gerritje Schot
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Gerrit Jan Schot en Grada Hendrika Nijenhuis.
     Kinderen van DaniŽl en Gerritje:
XV354)Arie de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
XV355)Gerrit Jan de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV268)@I3377@Adriana de Kwaadsteniet k733 1937.jpgAdriana de Kwaadsteniet.
Geboren op 17-07-1924 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Adriana is overleden op 19-05-1982, 57 jaar oud, te Nieuwerkerk aan de IJssel.
Dochter van Arie de Kwaadsteniet( XIII178)
en Artje Peterse.
Notitie(s) bij:
Beroep:Dienstbode
Adres: Boslaan 1, Nieuwerkerk aan de IJssel
Adriana had een relatie met Leendert Post
Leendert Post is geboren op 23-04-1921 in Capelle aan de IJssel. Leendert is overleden op 23-10-1972, 51 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Cornelis Post en Maaike Marrigje Niemandsverdriet.
Notitie(s) bij:
Adres: Boslaan 1, Nieuwerkerk aan de IJssel
     Kinderen van Leendert en Adriana:
XV356)Cornelis Post.
XV357)Artje Post.
XV358)Inge Post.
XV359)Arina Post.
XV360)Maaike Marrigje Post.

XIV275)@I3389@Daniel de Kwaadsteniet k1063.jpgDaniŽl de Kwaadsteniet.
Geboren op 15-09-1931 in Nieuwerkerk aan de IJssel. DaniŽl is overleden op 05-01-1998, 66 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Willem de Kwaadsteniet( XIII181)
en Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra.
Notitie(s) bij:
Beroep:Meubelmaker later woninginrichter
Persoon: Auteur van het boek "De nazaten van Jan Vink de Quaadsteniet (1750-1808), diens voorouders sinds 1537 en hun (verre) familieleden:"
Genealogie van de naamdragers De Kwaadsteniet, De Kwaasteniet, De Kwasteniet, De Quaasteniet en De Quastenit
Uitgegeven oktober 1993 bij uitgeverij Pirola te Schoorl. ISBN 90-6455-158-8 geb.
Adres: Cleveringahof 11, 3052 PV, Rotterdam
@I4415@grietje van der zijde.jpgDaniŽl trouwde in Ouderkerk aan de IJssel op 06-03-1953, 21 jaar oud met Grietje van der Zijde, 19 jaar oud.
Grietje van der Zijde is geboren op 31-03-1933 in Ouderkerk aan de IJssel. Grietje is overleden op 21-05-2003, 70 jaar oud, te Rotterdam.
Dochter van Adrianus van der Zijde en Grietje Vuijk.
     Kinderen van DaniŽl en Grietje:
XV361)Willy de Kwaadsteniet.
XV362)Adrianus (Ad) de Kwaadsteniet.

XIV276)Antje (Annie) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Willem de Kwaadsteniet( XIII181)
en Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra.
Annie trouwde met Jan Hendrik Spanjersberg
Jan Hendrik Spanjersberg is geboren op 30-11-1927 in Rotterdam. Jan is overleden op 19-08-1988, 60 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Jacob Spanjersberg en Adriaantje Stolk.
Notitie(s) bij:
Beroep:Drogist te Rotterdam
Adres: Rotterdam

XIV277)Jacoba Judith (Cobie) de Kwaadsteniet.
Dochter van Willem de Kwaadsteniet( XIII181)
en Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra.
Cobie ging een relatie aan met Leonardus Hendrikus Langestraat
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Leonardus Hendrikus Langestraat (Geen verdere gegevens bekend.)
Zoon van Willem Langestraat en Huberta Catharina van Gemert.
     Kinderen van Leonardus en Cobie:
XV363)Judith Langestraat.
XV364)Ronald Langestraat.

XIV278)DaniŽl de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Jacobus de Kwaadsteniet( XIII182)
en Maria Ligthart.
DaniŽl trouwde met Petronella Jacomina de Heer
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Petronella Jacomina de Heer
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Jan de Heer en Jannigje Haak.
     Kinderen van DaniŽl en Petronella:
XV365)Marjan Jannigje de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV279)Bastiaan de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Jacobus de Kwaadsteniet( XIII182)
en Maria Ligthart.
Bastiaan trouwde met Jannigje Maria de Jongh
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Jannigje Maria de Jongh
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Jan de Jongh en Maartje de Groote.
     Kinderen van Bastiaan en Jannigje:
XV366)Raymond Jacobus de Kwaadsteniet.
XV367)Dennis Bastiaan de Kwaadsteniet.

XIV280)Jacoba Judith de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Adrianus de Kwaadsteniet( XIII183)
en Lena van de Bruinhorst.
Jacoba trouwde met Pieter Zevenberg
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Pieter Zevenberg
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Jannetje Zevenberg.
     Kinderen van Pieter en Jacoba:
XV368)Adrianus Abraham Zevenberg.
XV369)Peter Zevenberg.
XV370)Hans Zevenberg.
XV371)Judith Zevenberg.

XIV296)Arie de Kwaadsteniet.
Geboren op 27-11-1930 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Arie is overleden op 15-07-1982, 51 jaar oud, te Nieuwerkerk aan de IJssel.
Zoon van Arie de Kwaadsteniet( XIII195)
en Johanna Verhoef.
Notitie(s) bij:
Beroep:Lichtmatroos later grondwerker, zandtransporteur
Adres: 1e Tochtweg 7 / 8b, Nieuwerkerk aan de IJssel
Arie trouwde in Nieuwerkerk aan de IJssel op 21-07-1960, 29 jaar oud met Leentje van Weelde, 24 jaar oud.
Leentje van Weelde is geboren op 08-05-1936 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Leentje is overleden op 28-01-1989, 52 jaar oud, te Nieuwerkerk aan de IJssel.
Dochter van Adrianus Arnold van Weelde en Sophia de Wild.
Notitie(s) bij:
Adres: 1e Tochtweg 7 / 8b, Nieuwerkerk aan de IJssel

XIV297)Elisabeth de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Arie de Kwaadsteniet( XIII195)
en Johanna Verhoef.
Elisabeth trouwde met Klaas Hoogendoorn
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Klaas Hoogendoorn
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Arie Hoogendoorn en Johanna Vuik.
     Kinderen van Klaas en Elisabeth:
XV372)Elisabeth Hoogendoorn.
XV373)Johanna Hoogendoorn.
XV374)Jacqueline Hoogendoorn.

XIV298)Teunis de Kwaadsteniet.
Geboren op 05-09-1939 in Nieuwerkerk aan de IJssel. Teunis is overleden op 30-09-1994, 55 jaar oud..
Zoon van Arie de Kwaadsteniet( XIII195)
en Johanna Verhoef.
Notitie(s) bij:
Beroep:Chauffeur later medewerker civiele dienst bij Beursgebouw Rotterdam
Adres: Lekkerkerk
Teunis trouwde met Jannetje van Vliet
Jannetje van Vliet
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Cornelis van Vliet en Francina Mudde.
     Kinderen van Teunis en Jannetje:
XV375)Arie Cornelis de Kwaadsteniet.
XV376)Francisca de Kwaadsteniet.

XIV300)Grietje de Kwaadsteniet.
Dochter van Jacob de Kwaadsteniet( XIII196)
en Adriana Ritskes.
Grietje ging een relatie aan met Leendert Pieter den Boer
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Leendert Pieter den Boer (Geen verdere gegevens bekend.)
Zoon van Willem den Boer en Teuna Klapwijk.
     Kinderen van Leendert en Grietje:
XV377)Miranda den Boer.
XV378)Linda den Boer.
XV379)Annemarie den Boer.

XIV304)Aagje Maria de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Adrianus de Kwaadsteniet( XIII199)
en Martijntje Lena Kalisvaart.
Aagje trouwde met Pieter Verstoep
Pieter Verstoep is geboren op 03-07-1938 in Moordrecht. Pieter is overleden op 12-10-1989, 51 jaar oud, te Rotterdam.
Zoon van Jan Verstoep en Maartje van Baaren.
Notitie(s) bij:
Beroep:Kraanmachinist
Adres: Moordrecht
     Kinderen van Pieter en Aagje:
XV380)Maartje Marlena Verstoep.
XV381)Jan Pieter Verstoep.
XV382)Adriana Maria Verstoep.

XIV305)Arie de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Adrianus de Kwaadsteniet( XIII199)
en Martijntje Lena Kalisvaart.
Arie trouwde met Cornelia Markus
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Cornelia Markus
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Leendert Huibert Markus en Jannigje van Weelde.
     Kinderen van Arie en Cornelia:
XV383)Adrianus Leendert (Arjan) de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

XIV306)Johanna de Kwaadsteniet.
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Dochter van Adrianus de Kwaadsteniet( XIII199)
en Martijntje Lena Kalisvaart.
Johanna trouwde met Ernst Christiaan de Bruin
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)

Ernst Christiaan de Bruin
(Verdere gegevens geblokkeerd door Privacy filter)
Zoon van Johannes de Bruin en Jannigje Faas.
     Kinderen van Ernst en Johanna:
XV384)Jeanette Martine de Bruin.
XV385)Adriana Maria de Bruin.

<